4.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 359/62


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 december 2004

om att godkänna planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i norra Vogeserna i Frankrike

(delgivet med nr K(2004) 4538)

(Endast den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2004/832/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artikel 16.1 andra stycket och artikel 20.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

År 2002 bekräftades utbrott av klassisk svinpest i den vildlevande svinpopulationen i departementen Moselle och Meurthe-et-Moselle i Frankrike. Vid den tidpunkten förekom sjukdomen endast i området kring Thionville i norra delen av Moselle. I detta område tycks sjukdomen nu vara helt under kontroll.

(2)

Genom kommissionens beslut 2002/626/EG (2) godkändes den plan som lagts fram av Frankrike för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin i departementen Moselle och Meurthe-et-Moselle.

(3)

Frankrike införde också ett kraftfullt program för övervakning av svinpest bland vildlevande svin i departementen Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle och Bas-Rhin och i angränsande områden i Belgien, Tyskland och Luxemburg. Detta program pågår fortfarande.

(4)

Utbrott av klassisk svinpest bekräftades senare också bland vildlevande svin i Bas-Rhin och sjukdomen spred sig till nordöstra delen av Moselle i norra Vogeserna. Det konstaterades att denna andra epidemi orsakades av en annan virusstam och utvecklades på ett sätt som skilde sig från den som konstaterats i området kring Thionville.

(5)

Frankrike har följaktligen nu lagt fram en plan för utrotning av klassisk svinpest bland vildlevande svin i området norra Vogeserna. Dessutom har medlemsstaten, då den har för avsikt att inleda vaccinering av de vildlevande svinen i detta område, lagt fram en plan för nödvaccinering.

(6)

De franska myndigheterna har godkänt användning av ett försvagat levande vaccin mot klassisk svinpest (stam C) i form av oralt vaccin som de vildlevande svinen får i sig genom utlagd åtel.

(7)

Planerna för utrotning av klassisk svinpest bland vildlevande svin och för nödvaccinering av sådana svin i området norra Vogeserna, vilka lagts fram av Frankrike, har undersökts och befunnits uppfylla kraven i direktiv 2001/89/EG.

(8)

Det är för öppenhetens skull lämpligt att i detta beslut ange de geografiska områden där planerna för utrotning respektive nödvaccinering skall genomföras.

(9)

De åtgärder som föreskrivs genom detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den plan som Frankrike har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest bland vildlevande svin i det område som anges i punkt 1 i bilagan godkänns.

Artikel 2

Den plan som Frankrike har lagt fram för nödvaccinering av vildlevande svin i det område som anges i punkt 2 i bilagan godkänns.

Artikel 3

Frankrike skall omedelbart vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. Frankrike skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2004.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet ändrat genom Anslutningsakten från 2003.

(2)  EGT L 200, 30.7.2002, s. 37.


BILAGA

1.   Områden där planen för utrotning av svinpest skall genomföras

A.   Infekterat område

Det område i departmenten Bas-Rhin och Moselle som är beläget väster om väg D 264 från gränsen mot Tyskland vid Wissembourg och ned till Soultz-sous-Forêts; norr om väg D 28 från Soultz-sous-Forêts till Reichshoffen (hela det område som hör till Reichshoffens kommun ingår i detta område), öster om väg D 62 från Reichshoffen upp till Bitche och därefter öster om väg D 35 från Bitche till gränsen mot Tyskland (vid Ohrenthal) samt söder om gränsen mot Tyskland från Ohrenthal till Wissembourg, jämte den 5–10 km breda zon kring detta område där vaccinering skall genomföras.

B.   Övervakningsområde

Det område i departementen Bas-Rhin och Moselle som är belägna norr om motorväg A 4 från Strasbourg till Herbitzheim och öster om des Houillères-kanalen och floden Sarre från Herbitzheim till Sarreguemines.

2.   Områden där planen för nödvaccinering skall genomföras

Det område i departementen Bas-Rhin och Moselle som är beläget väster om väg D 264 från gränsen mot Tyskland vid Wissembourg och ned till Soultz-sous-Forêts; norr om väg D 28 från Soultz-sousForêts till Reichshoffen (hela det område som tillhör Reichshoffens kommun ingår i området); öster om väg D 62 från Reichshoffen upp till Bitche och därefter öster om väg D 35 från Bitche till gränsen mot Tyskland (vid Ohrenthal) samt söder om gränsen mot Tyskland från Ohrenthal till Wissembourg jämte en 5–10 km bred zon kring detta område.