32004D0791

Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område

Europeiska unionens officiella tidning nr L 138 , 30/04/2004 s. 0031 - 0039


Europaparlamentets och rådets beslut nr 791/2004/EG

av den 21 april 2004

om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149.4 och 150.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [1],

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [2],

av följande skäl:

(1) I fördraget föreskrivs det att gemenskapen skall bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser, genomföra en politik för yrkesinriktad utbildning som stöder och kompletterar medlemsstaternas insatser samt främja samarbete med tredje land.

(2) I Laekenförklaringen, som fogats till Europeiska rådets slutsatser från mötet den 14-15 december 2001, framhålls det att en av de grundläggande utmaningarna för Europeiska unionen är att föra medborgarna närmare det europeiska projektet och de europeiska institutionerna.

(3) I det detaljerade arbetsprogrammet för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa [3], som antogs av rådet den 14 juni 2002, fastställs det ett verksamhetsprogram som kräver stöd på gemenskapsnivå.

(4) I Europeiska unionens förklaring med anledning av 50-årsjubiléet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i Wien den 10 december 1998 framhålls det att unionen ytterligare bör utveckla samarbetet på området mänskliga rättigheter, t.ex. genom undervisnings- och utbildningsinsatser i samverkan med andra berörda organisationer, och säkerställa att det europeiska magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och demokratisering som organiseras av femton europeiska universitet fortsätter.

(5) I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Köln den 4 juni 1999 angavs det att ökad uppmärksamhet skulle ägnas frågan om stabilitet i budgeten för en långsiktig förstärkning av det europeiska magisterprogrammet för mänskliga rättigheter och demokratisering.

(6) Budgetposterna A-3 0 1 0, A-3 0 1 1, A-3 0 1 2, A-3 0 1 3, A-3 0 1 4, A-3 0 1 7, A-3 0 2 2, A-3 0 2 7, A-3 0 4 4, B3-1 0 0 0 och B3-3 0 4 i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 och föregående budgetår har visat sig vara effektiva på utbildningsområdet.

(7) Europeiska högskolan i Brygge (Collège d'Europe), som bedriver högre universitetsutbildning med europeisk inriktning i juridik, ekonomi, statsvetenskap, socialvetenskap och humanvetenskap, Europeiska universitetsinstitutet i Florens, som genom högre utbildning och forskning bidrar till utvecklingen av Europas kulturella och vetenskapliga arv, Europeiska institutet för offentlig förvaltning i Maastricht, som utbildar nationella tjänstemän och EU-tjänstemän i frågor som rör den europeiska integrationen, akademin för Europarätt i Trier, som erbjuder fortbildning på högskolenivå för jurister och andra som arbetar med europeisk rätt, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, som erbjuder magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering, samarbetsprogram på hög nivå och annan utbildning och forskning som främjar mänskliga rättigheter och demokratisering, Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, som arbetar med att förbättra utbildningens kvalitet för elever med särskilda behov och med att initiera ett utvidgat europeiskt samarbete på lång sikt på detta område, samt Internationella centret för europeisk utbildning, som erbjuder utbildning och forskning i frågor som rör europeisk integration, globalisering, federalism, regionalism och strukturomvandlingen i nutidens samhälle, är organ som verkar för ändamål av allmänt europeiskt intresse.

(8) De nationella domarna behöver mer utbildning i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och sådan utbildning bör ges stöd från gemenskapen, särskilt efter antagandet av rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget [4], genom vilken de nationella domstolarnas befogenheter ökar för tillämpningen av dessa bestämmelser i fördraget.

(9) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [5] (nedan kallad "budgetförordningen") föreskrivs det att dessa befintliga stödinsatser skall förses med en grundrättsakt.

(10) I samband med antagandet av budgetförordningen åtog sig Europaparlamentet, rådet och kommissionen att uppnå målet att se till att denna grundrättsakt skulle träda i kraft från och med budgetåret 2004. Kommissionen åtog sig att beakta budgetanmärkningarna i samband med genomförandet.

(11) Det är nödvändigt att garantera tillräcklig stabilitet och kontinuitet när det gäller bidrag till institutioner som beviljats medel av Europeiska gemenskapen under tidigare år, med förbehåll för budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser.

(12) Programmet bör geografiskt utsträckas till att omfatta de anslutande medlemsstaterna, och för vissa insatser eventuellt även Efta/EES-länderna och kandidatländerna.

(13) Eventuell icke-gemenskapfinansiering från statliga källor bör följa bestämmelserna i artiklarna 87 och 88 i fördraget.

(14) I detta beslut fastställs det, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet [6].

(15) När stöd beviljas på grundval av detta beslut, bör det ske med strikt iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Programmets mål och verksamhet

1. Genom detta beslut upprättas ett handlingsprogram för gemenskapen på utbildningsområdet (nedan kallat "programmet") för att stödja sådana organ, och deras verksamhet, som syftar till att öka och fördjupa kunskaperna om den europeiska integrationen eller till att bidra till förverkligandet av de gemensamma målen på utbildningsområdet, såväl inom som utanför gemenskapen.

2. Det allmänna målet för detta program skall vara att stödja verksamhet som bedrivs av organ på utbildningsområdet.

Följande verksamhet omfattas av detta program:

a) Det löpande arbetsprogrammet för organ som verkar på europeisk eller internationell nivå för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på utbildningsområdet eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område.

b) Särskilda insatser som främjar Europeiska unionens verksamhet på detta område, informationsinsatser som rör den europeiska integrationen och de mål som unionen har ställt upp inom ramen för sina internationella förbindelser eller stöd till gemenskapsinsatser och till gemenskapens kontaktpunkter på nationell nivå.

Verksamheten skall särskilt bidra eller kunna bidra till att utveckla och genomföra gemenskapens politik och verksamhet för samarbete på utbildningsområdet.

3. Programmet skall inledas den 1 januari 2004 och avslutas den 31 december 2006.

Artikel 2

Tillträde till programmet

För att kunna beviljas bidrag måste ett organ uppfylla kraven i bilagan och uppfylla följande kriterier:

a) Det skall röra sig om en oberoende och icke-vinstdrivande juridisk person vars huvudsakliga verksamhet bedrivs inom kulturområdet och vars syfte är inriktat på det allmänna intresset.

b) Det skall ha varit juridiskt etablerat i mer än två år och dess årsredovisning för de två föregående åren skall ha godkänts av en auktoriserad revisor.

c) Dess verksamhet skall följa de principer som ligger till grund för gemenskapens åtgärder på kulturområdet och beakta de prioriteringar som anges i bilagan.

Kommissionen får under särskilda omständigheter medge undantag från det krav som anges i första stycket led b, om det inte äventyrar skyddet av gemenskapens finansiella intressen.

Artikel 3

Deltagande av tredje länder

Insatser inom ramen för detta program får öppnas för deltagande av organ som är etablerade i följande länder:

a) De anslutande stater som undertecknade anslutningsfördraget den 16 april 2003.

b) EES/Efta-länderna, i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

c) Rumänien och Bulgarien, för vilka villkoren för deras deltagande skall fastställas i enlighet med Europaavtalen med tillhörande tilläggsprotokoll och besluten av respektive associeringsråd.

d) Turkiet, för vilket villkoren för deltagande skall fastställas i enlighet med ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet av den 26 februari 2002 om fastställande av de allmänna principerna för Republiken Turkiets deltagande i gemenskapens program [7].

Artikel 4

Urval av bidragsmottagare

Programmet omfattar två grupper av bidragsmottagare:

a) Grupp 1: Administrationsbidrag som beviljas direkt till de bidragsmottagare som anges i punkt 2 i bilagan.

b) Grupp 2: Stöd till europeiska sammanslutningar som verkar på utbildningsområdet, till verksamhet inom den högre utbildningen som rör den europeiska integrationen, inklusive Jean Monnet-professurer, till verksamhet som bidrar till att förverkliga framtida mål för de utbildningssystemen i Europa, och till fortbildning i europeisk rätt för domare på nationell nivå och till organisationer för rättsligt samarbete. Bidragsmottagare väljs ut genom inbjudan att lämna projektförslag i enlighet med de allmänna kriterier som anges i bilagan.

Artikel 5

Beviljande av bidrag

Bidrag till de olika insatserna i programmet skall beviljas i enlighet med bestämmelserna i motsvarande del av bilagan.

Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under den period som avses i artikel 1.3 skall vara 77 miljoner euro.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 7

Genomförande

Kommissionen skall ansvara för genomförandet av detta program i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

Artikel 8

Uppföljning och utvärdering

1. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2007 överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program.

Denna rapport skall bland annat bygga på en extern utvärderingsrapport, som skall vara tillgänglig senast i slutet av 2006, och innehålla åtminstone en granskning av programmets allmänna relevans och samstämmighet, effektiviteten i genomförandet (förberedelser, urval och genomförande av insatserna) samt de olika insatsernas kollektiva och individuella effektivitet när det gäller att förverkliga målen i artikel 1 och i bilagan.

Kommissionen skall dessutom varje år rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur programmet genomförs.

2. Europaparlamentet och rådet skall, i enlighet med fördraget, besluta om programmet skall förlängas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

[1] EUT C 32, 5.2.2004, s. 52.

[2] Europaparlamentets yttrande av den 6 november 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 december 2003 (EUT C 72 E, 23.3.2004, s. 19) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 30 mars 2004.

[3] EGT C 142, 14.6.2002, s. 1.

[4] EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

[5] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[6] EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

[7] EGT L 61, 2.3.2002, s. 29.

--------------------------------------------------

BILAGA

1. INLEDNING

De mål som föreskrivs i artikel 1 skall genomföras genom de insatser som anges i denna bilaga.

Denna bilaga innehåller följande två huvudtyper av insatser (nedan även kallade "(program)områden"):

- Den första typen, programområdena 1 och 2, syftar till att stödja särskilda institutioner eller utvalda sammanslutningar som verkar på europeisk nivå inom utbildningsområdet.

- Den andra typen, programområde 3, syftar till att stödja särskild verksamhet eller särskilda projekt som inriktas på den europeiska integrationen (område 3A), stödja Europeiska unionens utbildningspolitik utanför gemenskapsprogrammen för utbildning (område 3B) eller främja fortbildning i europeisk rätt, särskilt för domare på nationell nivå (område 3C).

2. GENOMFÖRANDE AV DEN VERKSAMHET SOM FÅR STÖD

Den verksamhet som genomförs av de organ som kan beviljas gemenskapsbidrag inom ramen för programmet faller inom följande områden:

Område 1: Stöd till särskilda institutioner som verkar inom utbildningsområdet.

Inom detta programområde får bidrag beviljas till vissa driftskostnader och administrativa kostnader för nedanstående institutioner som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på följande områden:

- Europeiska högskolan i Brygge och Natolin (Collège d'Europe), som erbjuder högre universitetsutbildning med europeisk inriktning i juridik, ekonomi, statsvetenskap, socialvetenskap och humanvetenskap.

- Europeiska universitetsinstitutet i Florens, som genom högre utbildning och forskning bidrar till utvecklingen av Europas kulturella och vetenskapliga arv.

- Europeiska institutet för offentlig förvaltning i Maastricht, som utbildar nationella tjänstemän och EU-tjänstemän så att de kan arbeta med frågor som gäller den europeiska integrationen.

- Akademin för Europarätt i Trier, som erbjuder fortbildning på högskolenivå för jurister och andra som arbetar med europeisk rätt.

- European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, för fortsatt erbjudande av den europeiska magisterexamen i mänskliga rättigheter och demokratisering, samarbetsprogram på hög nivå samt annan utbildning och forskning som främjar mänskliga rättigheter och demokratisering.

- Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, som arbetar med att förbättra utbildningens kvalitet för elever med särskilda behov och med att främja ett utvidgat samarbete på lång sikt på detta område.

- Internationella centret för europeisk utbildning, som utför undersökningar och erbjuder utbildning och forskning i frågor som rör europeisk och internationell integration, federalism, regionalism och strukturomvandlingen i nutidens samhälle med en federalistisk och övergripande inriktning.

Kommissionen får bevilja bidrag till de institutioner som förtecknas ovan mot uppvisande av ett ändamålsenligt arbetsprogram och en lämplig budget. Bidragen får beviljas på årsbasis eller på grundval av förlängning enligt ett ramavtal om samarbete med kommissionen.

Bidrag som beviljas inom detta programområde omfattas inte av principen om successiv nedtrappning enligt artikel 113.2 i budgetförordningen.

Verksamheten vid de institutioner som stöds inom detta programområde får bedrivas inom eller utanför Europeiska unionen.

De resurser som avsätts till programområde 1 kommer att uppgå till högst 65 % och minst 58 % av den totala budgeten för detta program.

Område 2: Stöd till europeiska sammanslutningar som verkar på utbildningsområdet.

Inom detta programområde får bidrag beviljas till vissa driftskostnader och administrativa kostnader för europeiska sammanslutningar som verkar på utbildningsområdet, under förutsättning att de

- existerar som organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse enligt artikel 162 i genomförandebestämmelserna till budgetförordningen, fastställda genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 [1],

- verkar på utbildningsområdet på europeisk nivå och arbetar för tydliga och väldefinierade mål enligt sina stadgar,

- har medlemmar i minst tolv EU-medlemsstater,

- består av nationella, regionala eller lokala sammanslutningar,

- är etablerade med en rättslig ställning i någon EU-medlemsstat,

- bedriver sin huvudsakliga verksamhet i EU-medlemsstaterna, i länder som tillhör EES-området och/eller i kandidatländerna.

Bidragen inom detta programområde beviljas efter urval av projektförslag som lämnas in efter offentliggörande av en eller flera inbjudningar att lämna projektförslag. Gemenskapsbidraget får uppgå till högst 75 % av de bidragsberättigande kostnader som tas upp i ett godkänt arbetsprogram för sammanslutningen. Bidragen får beviljas på årsbasis eller på grundval av förlängning enligt ett ramavtal om samarbete med kommissionen.

Bidrag som beviljas inom detta programområde omfattas inte av principen om successiv nedtrappning enligt artikel 113.2 i budgetförordningen.

De resurser som avsätts till programområde 2 får inte överstiga 4 % av den totala budgeten för detta program.

Område 3A: Stöd till verksamhet inom den högre utbildningen som rör den europeiska integrationen, inklusive Jean Monnet-professurer.

Detta programområde inriktas på verksamhet som främjar Europeiska unionens insatser inom den högre utbildningen, upplysning till aktörer på detta område om europeisk integration och om unionens mål inom ramen för sina internationella förbindelser eller stöd till gemenskapsinsatser och till gemenskapens kontaktpunkter på nationell nivå.

Den verksamhet som stöds inom detta programområde får bedrivas i länder inom och utanför Europeiska unionen.

Enligt artikel 2 i beslutet avses bland annat följande:

- Genomförande av undervisning om europeisk integration vid universiteten.

- Inrättande av och stöd till nationella sammanslutningar av professorer med specialisering på europeisk integration.

- Främjande av diskussion och debatt om den europeiska integrationen.

- Främjande av forskning i ämnen som prioriteras av EU, t.ex. Europas framtid eller dialog mellan folk och kulturer, inklusive forskning som bedrivs av unga forskare.

Bidragen inom detta programområde beviljas efter urval av projektförslag som lämnas in efter offentliggörande av en eller flera inbjudningar att lämna projektförslag. EU-bidraget får uppgå till högst 75 % av de bidragsberättigande kostnaderna för den verksamhet som valts ut för finansiering inom detta programområde.

De resurser som avsätts till programområde 3A får uppgå till högst 24 % och minst 20 % av den totala budgeten för detta program.

Område 3B: Stöd till verksamhet som bidrar till att förverkliga framtidsmålen för de europeiska utbildningssystemen.

Programområde 3B inriktas på insatser som gäller stöd, genomförande, upplysning och främjande i anslutning till uppföljningen av följande tre mål för de europeiska utbildningssystemen fram till 2010 som Europeiska rådet har fastställt [2], nämligen

- att öka kvaliteten och effektiviteten i Europeiska unionens utbildningssystem,

- att underlätta allas tillgång till utbildningssystemen,

- att öppna utbildningssystemen mot omvärlden,

med tillhörande 13 delmål. Dessa insatser kan inbegripa framtidsinriktade insatser till och med 2010, när det gäller såväl inomeuropeiska aspekter som Europas plats i världen.

Den typ av verksamhet som stöds inom detta programområde är genomförandet av den öppna samordningsmetoden på utbildningsområdet, genom i synnerhet peer review, utbyte av god praxis och informationsutbyte samt fastställande av indikatorer och riktmärken (benchmarking).

Särskilt följande avses:

- Stöd till studier, undersökningar och forskning som rör förverkligandet av de konkreta framtidsmålen.

- Expertmöten, seminarier, konferenser och studiebesök till stöd för genomförandet av det detaljerade arbetsprogrammet för framtidsmålen.

- Förberedelse och genomförande av informationsinsatser och publikationer som syftar till att medvetandegöra berörda aktörer på utbildningsområdet, inklusive insatser som syftar till att främja Europeiska unionens insatser på detta område och att öka de europeiska utbildningssystemens kvalitet och öppenhet mot omvärlden och allas tillgång till dessa utbildningssystem.

- Verksamhet som stöder gemenskapens insatser genom att involvera det civila samhällets aktörer på utbildningsområdet på nationell eller europeisk nivå.

Detta programområde kommer att genomföras via bidrag som beviljas efter urval av projektförslag som lämnas in efter offentliggörande av en eller flera inbjudningar att lämna projektförslag.

Bidrag får beviljas institutioner som är etablerade i EU-medlemsstaterna, i länder som tillhör EES-området och i kandidatländerna. För verksamhet som avser det tredje målet (att öppna utbildningssystemen mot omvärlden) får bidrag i undantagsfall beviljas institutioner som är etablerade i andra tredje länder.

Gemenskapsbidraget får i regel uppgå till högst 75 % av de bidragsberättigande kostnaderna för de utvalda projektförslagen.

De resurser som avsätts till programområde 3B får uppgå till högst 14 % och minst 9 % av den totala budgeten för detta program.

Område 3C: Stöd till fortbildning i europeisk rätt för domare på nationell nivå.

Inom detta programområde får bidrag beviljas till stöd för insatser som gjorts av organisationer för rättsligt samarbete och till andra insatser för att främja utbildning i europeisk rätt, särskilt för domare på nationell nivå.

Den verksamhet som stöds inom detta programområde får bedrivas i medlemsstaterna, i EES-länderna eller i kandidatländerna.

Bidragen inom detta programområde kommer att beviljas efter urval av projektförslag som lämnas in efter offentliggörande av en eller flera inbjudningar att lämna projektförslag. Gemenskapsbidraget får i regel uppgå till högst 75 % av de bidragsberättigande kostnaderna för den verksamhet som tas upp i ett godkänt arbetsprogram.

De resurser som avsätts till programområde 3C får uppgå till högst 4 % av den totala budgeten för detta program.

3. INSYN

Alla organ som beviljas bidrag från Europeiska unionens budget inom något område i detta program skall ange detta på en framträdande plats, till exempel på en webbplats eller i en årsrapport.

4. KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV BIDRAGSANSÖKNINGAR

Bidragsansökningar som lämnas in efter en inbjudan att lämna projektförslag kommer att bedömas med ledning av följande kriterier:

- Relevans i förhållande till programmets mål och det berörda programområdet.

- Relevans i förhållande till eventuella prioriteringar eller andra kriterier som anges i inbjudan att lämna projektförslag.

- Projektförslagets kvalitet.

- Projektförslagets sannolika inverkan när det gäller utbildning på europeisk nivå.

5. BIDRAGSBERÄTTIGANDE KOSTNADER

För fastställandet av bidragsbeloppen inom de olika programområdena får kommissionen bevilja schablonbelopp på grundval av publicerade riktvärden för kostnader per enhet.

För bidrag som beviljas under 2004 kan perioden för stödberättigande kostnader inledas den 1 januari 2004, förutsatt att det rör sig om kostnader som inte uppkommit före det datum då ansökan om bidrag lämnades in eller det datum innan bidragsmottagarens budgetår började.

Under 2004 kan de bidragsmottagare vars budgetår börjar före den 1 mars beviljas undantag från regeln att bidragsavtal skall undertecknas inom de fyra första månaderna av bidragsmottagarens budgetår, i enlighet med artikel 112.2 i budgetförordningen. I ett sådant fall skall bidragsavtalet undertecknas senast den 30 juni 2004.

6. PROGRAMFÖRVALTNING

Efter en analys av kostnadseffektiviteten får kommissionen besluta att delegera hela eller delar av programförvaltningen till ett genomförandeorgan i enlighet med artikel 55 i budgetförordningen. Kommissionen får även anlita experter och utnyttja annat tekniskt och administrativt stöd som inte innebär någon myndighetsutövning genom att lägga ut uppgifter på entreprenad inom ramen för enstaka avtal om tjänster. Kommissionen får även finansiera undersökningar och organisera expertmöten, för att underlätta genomförandet av programmet, samt genomföra sådana kampanjer för information, publikation och spridning som är direkt knutna till förverkligandet av programmets mål.

7. KONTROLL OCH REVISION

Den som har fått bidrag för administrationskostnader skall kunna förse kommissionen med alla verifikationer för utgifter som uppkommit under det år bidraget beviljats, särskilt de granskade räkenskaperna, under fem år efter den sista utbetalningen. Bidragsmottagaren skall vid behov se till att de verifikationer som finns hos samarbetsparter eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

Kommissionen får via sina egen personal eller något annat behörigt organ som den utsett utföra en revision av hur bidraget använts. Revisionen får utföras under hela avtalets löptid samt under fem år efter dagen för utbetalning av den sista bidragsdelen. Revisionen kan eventuellt leda till att kommissionen beslutar att kräva tillbaka medel.

Kommissionens personal och extern personal med fullmakt från kommissionen skall ges lämplig tillgång till mottagarens lokaler och till alla upplysningar, även i elektronisk form, som behövs för att utföra revisionen.

Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) skall ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt när det gäller tillträde till lokaler och handlingar.

För att skydda Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter får kommissionen även utföra kontroller och inspektioner på plats avseende detta program enligt rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 [3]. Vid behov skall utredningar utföras av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 [4].

[1] EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

[2] Detaljerat arbetsprogram för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa (EGT C 142, 14.6.2002, s. 1).

[3] EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

[4] EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

--------------------------------------------------