23.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 juli 2004

om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram

(delgivet med nr K(2004) 2104)

(Text av betydelse för EES)

(2004/558/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artiklarna 9.2 och 10.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Infektiös bovin rhinotrakeit (IBR) är det tydligaste kliniska tecknet på infektion med bovint herpesvirus typ 1 (BHV1). Eftersom många infektioner med detta virus har ett subkliniskt förlopp, bör kontrollåtgärder inriktas mot att utrota infektionen snarare än att bekämpa symptomen.

(2)

I bilaga E.II till direktiv 64/432/EEG finns ”infektiös bovin rhinotrakeit” med i förteckningen över de sjukdomar för vilka nationella kontrollprogram kan godkännas och ytterligare garantier krävas.

(3)

Tyskland har lagt fram ett program som har som mål att utrota BHV1-infektion i alla delar av dess territorium, vilket överensstämmer med de kriterier som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 64/432/EEG, och programmet innehåller regler för förflyttning av nötkreatur inom landet som motsvar de som tidigare genomförts i Österrike, provinsen Bolzano i Italien och Sverige, och som resulterat i att sjukdomen utrotats i dessa länder.

(4)

Det program som Tyskland lade fram, i enlighet med Tysklands anmodan, och de tilläggsgarantier som fastställdes i samband med handel med nötkreatur så att programmets mål kan uppnås, godkändes genom kommissionens beslut 2004/215/EG av den 1 mars 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram (2).

(5)

Tilläggsgarantier finns när det gäller Danmark, Österrike, Finland och Sverige samt provinsen Bolzano i Italien. Dessa medlemsstater anser att deras territorium är fritt från infektiös bovin rhinotrakeit och Italien anser att det samma gäller för provinsen Bolzano. I enlighet med artikel 10.1 i direktiv 64/432/EEG lämnade de in styrkande handlingar till kommissionen som bl.a. visar att situationen fortfarande övervakas.

(6)

För de medlemsstater eller regioner som anses vara fria från sjukdomen, och som för närvarande finns upptagna i förteckningen i bilagan till kommissionens beslut 93/42/EEG (3), bör endast minimikrav gälla för sändning av nötkreatur för avel och bruksändamål till andra medlemsstater.

(7)

För standardiseringen av BHV1-tester i laboratorier har Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) antagit ett starkt positivt, ett svagt positivt och ett negativt serum som internationell OIE-standard för BHV1-tester, vilka kan fås hos OIE:s referenslaboratorier för infektiös bovin rhinotrakeit som nämns i Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (4).

(8)

Problem har förekommit i samband med handel inom gemenskapen med nötkreatur som härrör från medlemsstater med olika status i fråga om infektiös bovin rhinotrakeit.

(9)

För tydlighetens skull och för att se till att åtgärderna språkligt stämmer överens är det lämpligt att i ett enda beslut samla godkännandet av det tyska programmet och tilläggsgarantierna för infektiös bovin rhinotrakeit och att upphäva beslut 2004/215/EG.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de program för kontroll och utrotning av infektion med bovint herpesvirus typ 1 (BHV1), nedan kallade ”infektiös bovin rhinotrakeit” eller ”IBR”, som de medlemstater som förtecknas i första kolumnen i tabellen i bilaga I har lagt fram avseende de regioner som förtecknas i andra kolumnen i tabellen i bilaga I.

Artikel 2

1.   Nötkreatur för avel och produktion från andra medlemsstater eller regioner än de som förtecknas i bilaga II som skall sändas till de medlemsstater eller regioner som förtecknas i bilaga I, skall uppfylla minst följande tilläggsgarantier:

a)

De skall komma från ett jordbruksföretag där inga kliniska eller patologiska tecken på infektiös bovin rhinotrakeit har noterats under de senaste tolv månaderna, enligt officiell information.

b)

De skall ha hållits isolerade i en av den behöriga myndigheten godkänd anläggning under de 30 närmast föregående dagarna före transporten, och alla nötkreatur vid samma isoleringsanläggning skall ha varit fria från kliniska tecken på infektiös bovin rhinotrakeit under denna period.

c)

De och alla andra nötkreatur vid samma isoleringsanläggning skall med negativt resultat ha genomgått en serologisk undersökning på blodprover som tagits tidigast 21 dagar efter deras ankomst till isoleringsanläggningen, i syfte att upptäcka följande antikroppar:

i)

När det gäller vaccinerade nötkreatur, antikroppar mot gE-glykoprotein i BHV1, eller

ii)

när det gäller icke vaccinerade nötkreatur, antikroppar mot hela BHV1.

2.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten godkänna avsändande till jordbruksföretag i regioner som förtecknas i bilaga I över nötkreatur som uppfyller minst ett av följande alternativa villkor:

a)

Djuren härrör från en medlemsstat som förtecknas i bilaga I och kommer från BHV1-fria jordbruksföretag som uppfyller minst de krav som fastställs i bilaga III.

b)

Djuren är avsedda för köttproduktion och uppfyller följande villkor:

i)

Djuren

härrör från BHV1-fria jordbruksföretag enligt bilaga III, eller

härstammar från vaccinerade och regelbundet omvaccinerade moderdjur, eller

har regelbundet vaccinerats eller omvaccinerats enligt anvisningarna från tillverkaren av ett gE-deleterat vaccin, eller

skall med negativt resultat ha genomgått en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som aves i punkt 1 c i blodprover som tagits högst 14 dagar före deras avsändande.

ii)

De transporteras utan att komma i kontakt med andra djur med sämre hälsostatus till ett jordbruksföretag vars BHV1-status är okänd i den mottagande medlemsstat som förtecknas i bilaga I, där alla djur enligt godkända nationella bekämpningsprogram föds upp inomhus, och därifrån de kan transporteras endast direkt till slakteriet.

c)

Djuren härrör från jordbruksföretag där alla nötkreatur på jordbruksföretaget som är äldre än 15 månader har vaccinerats och regelbundet omvaccinerats och alla djur på jordbruksföretaget som är äldre än nio månader med negativt resultat har genomgått en serologisk undersökning för upptäckt av antikroppar mot gE-glykoprotein i BHV1 med högst tolv månaders mellanrum och djuren med negativt resultat har testats för upptäckt av de antikroppar som avses i punkt 1 c i på blodprover som tagits högst 14 dagar före avsändandet.

d)

Djuren härrör från BHV1-fria jordbruksföretag enligt bilaga III som befinner sig i en medlemsstat där infektiös bovin rhinotrakeit är en anmälningspliktig sjukdom, och inom en radie på 5 km från jordbruksföretaget där det inte funnits några kliniska eller patologiska tecken på BHV1-infektion under de senaste 30 dagarna och där djuren testats med negativt resultat för upptäckt av de antikroppar som avses i punkt 1 c på blodprover som tagits högst 14 dagar före avsändandet.

3.   Nötkreatur för slakt från andra medlemsstater eller regioner i dessa än de som förtecknas i bilaga II och som skall sändas till medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga I, skall transporteras direkt till bestämmelseslakteriet eller till en godkänd uppsamlingsplats från vilken de skall överföras till slakteriet för slakt, i enlighet med artikel 7.2 i direktiv 64/432/EEG.

4.   I punkt 4 i avsnitt C i det hälsointyg som utgör mall 1 i bilaga F till direktiv 64/432/EEG, och som åtföljer nötkreatur i enlighet med punkt 1, skall följande införas:

a)

Efter första strecksatsen: ”IBR”.

b)

Efter andra strecksatsen: ”Artikel 2 punkt …. Punkt … i kommissionens beslut 2004/558/EG”.

Artikel 3

1.   Nötkreatur för avel och produktion från andra medlemsstater eller regioner än de som förtecknas i bilaga II som skall sändas till de medlemsstater eller regioner som är fria från infektiös bovin rhinotrakeit och som förtecknas i bilaga II, skall uppfylla följande tilläggsgarantier:

a)

De skall uppfylla tilläggsgarantierna i artikel 2.1 a och b.

b)

De och alla andra nötkreatur vid samma isoleringsanläggning som avses i artikel 2.1 b skall med negativt resultat ha genomgått en serologisk undersökning på blodprover som tagits tidigast 21 dagar efter deras ankomst till isoleringsanläggningen, i syfte att upptäcka antikroppar mot hela BHV1.

c)

De skall inte ha vaccinerats mot infektiös bovin rhinotrakeit.

2.   Nötkreatur för slakt från andra medlemsstater eller regioner än de som förtecknas i bilaga II som skall sändas till de medlemsstater eller regioner som förtecknas i bilaga II skall transporteras direkt till bestämmelseslakteriet för slakt i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 64/432/EEG.

3.   I punkt 4 i avsnitt C i det hälsointyg som utgör mall 1 i bilaga F till direktiv 64/432/EEG, och som åtföljer nötkreatur i enlighet med punkt 1, skall följande införas:

a)

Efter första strecksatsen: ”IBR”.

b)

Efter andra strecksatsen: ”Artikel 3 i kommissionens beslut 2004/558/EG”.

Artikel 4

Nötkreatur för avel och produktion med ursprung i en medlemsstat eller region som förtecknas i bilaga II och som skall sändas till en medlemsstat eller region som förtecknas i bilagorna I eller II, skall uppfylla villkoren i artikel 2.1 a.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall garantera att den serologiska undersökning som avses i artikel 2.1 c ii och i artikel 3.1 b för upptäckt av antikroppar mot hela BHV1 standardiseras så att ett starkt positivt, ett svagt positivt och ett negativt serum, som OIE fastställt som internationella standarder för BHV1-test, används som referensserum.

Artikel 6

Beslut 2004/215/EEG upphör att gälla.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft den 26 juli 2004.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  EUT L 67, 5.3.2004, s. 24.

(3)  EGT L 16, 25.1.1993, s. 50. Beslutet ändrat genom beslut 2000/502/EG (EGT L 200, 8.8.2000, s. 62).

(4)  Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, fjärde utgåvan, augusti 2000.


BILAGA I

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaten för vilka tilläggsgarantier för infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG

Tyskland

Samtliga regioner


BILAGA II

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaten för vilka tilläggsgarantier för infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artikel 10 i direktiv 64/432/EEG

Danmark

Samtliga regioner

Italien

Provinsen Bolzano

Österrike

Samtliga regioner

Finland

Samtliga regioner

Sverige

Samtliga regioner


BILAGA III

BHV1-fritt jordbruksföretag

1.

Ett jordbruksföretag som håller nötkreatur skall anses vara fritt från BHV1-infektion om det uppfyller följande villkor:

1.1

Inga misstänkta fall av BHV1-infektion har noterats i samband med jordbruksföretaget under de senaste sex månaderna och alla nötkreatur på jordbruksföretaget är fria från kliniska symptom som tyder på BHV1-infektion.

1.2

Endast nötkreatur från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag har kommit till jordbruksföretaget. Och inget av nötkreaturen på jordbruksföretaget har varit i kontakt med andra nötkreatur än de som kommer från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag.

1.3

Hondjur av nötkreatur har inseminerats endast med sperma från tjurar som producerats enligt direktiv 88/407/EEG och har med negativt resultat genomgått det antikroppstest som avses i artikel 2.1 c i eller har betäckts av tjurar från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag.

1.4

Åtminstone ett av följande bekämpningsprogram tillämpas på jordbruksföretaget:

1.4.1

En serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c har gjorts med negativt resultat i varje fall på minst två blodprover som tagits med 5–7 månaders mellanrum från alla hon- och handjur av nötkreatur äldre än nio månader som använts eller är avsedda för avel.

1.4.2

En serologisk undersökning för upptäckt av antikroppar mot BHV1 har gjorts med negativt resultat på minst två mjölkprover, eller ett samlingsprov av mjölk från högst fem djur, som tagits med 5–7 månaders mellanrum från alla mjölkproducerande djur, och en serologisk undersökning har gjorts för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c med negativt resultat i varje fall av minst två blodprover som tagit med 5–7 månaders mellanrum från alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och från alla handjur av nötkreatur äldre än nio månader som används eller är avsedda för avel.

1.4.3

Vid mjölkproduktionsföretag där minst 30 % av nötkreatur är mjölkproducerande kor, har en serologisk undersökning för upptäckt av antikroppar mot BHV1 gjorts med negativt resultat på minst tre insamlade mjölkprover, beroende på kraven för den test som används, från högst 50 djur med minst tre månaders mellanrum, och en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c har gjorts med negativt resultat i varje fall på minst ett blodprov från alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och från alla handjur av nötkreatur äldre än nio månader som används eller är avsedda för avel.

1.4.4

Alla nötkreatur på jordbruksföretaget härrör antingen från jordbruksföretag i medlemsstater eller regioner i dessa som förtecknas i bilaga II eller från BHV1-fria jordbruksföretag.

2.

Ett jordbruksföretag med nötkreatur får behålla sin status som BHV1-fritt jordbruksföretag om

2.1

villkoren i punkt 1.1–1.3 fortfarande gäller, och

2.2

åtminstone ett av följande bekämpningsprogram tillämpas:

2.2.1

Alla nötkreatur på jordbruksföretaget äldre än 24 månader har uppvisat negativa resultat på en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c som gjorts på ett blodprov som tagits med högst tolv månaders mellanrum.

2.2.2

Den serologiska undersökningen för upptäckt av antikroppar mot BHV1 har gjorts med negativt resultat på minst ett mjölkprov, eller ett samlingsprov av mjölk som tagits från högst fem djur med högst tolv månaders mellanrum från alla mjölkproducerande djur, och alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och handjur av nötkreatur på jordbruksföretaget äldre än 24 månader har uppvisat negativa resultat på en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c som gjorts på ett blodprov som tagits med högst tolv månaders mellanrum.

2.2.3

Vid mjölkproduktionsföretag där minst 30 % av nötkreatur är mjölkproducerande kor, har en serologisk undersökning på mjölk för upptäckt av antikroppar mot BHV1 gjorts med negativt resultat på minst tre insamlade mjölkprover, beroende på kraven för den test som används, från högst 50 djur med minst tre månaders och högst tolv månaders mellanrum och en serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c har gjorts med negativt resultat i varje fall på minst ett blodprov från alla icke-mjölkproducerande hondjur av nötkreatur och från alla handjur av nötkreatur äldre än 24 månader med högst tolv månaders mellanrum.

3.

Ett jordbruksföretag förlorar sin status som BHV1-fritt jordbruksföretag om ett djur vid de undersökningar som avses i punkt 2.2.1–2.2.3 uppvisat ett positivt resultat i en undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c.

4.

BHV1-status som förlorats enligt punkt 3 kan återges först efter en serologisk undersökning som uppvisar ett negativt resultat i varje fall vid två tillfällen med minst två månaders mellanrum och börja tidigast 30 dagar efter att de seropositiva djuren avlägsnats, vilket omfattar serologisk undersökning för upptäckt av de antikroppar som avses i artikel 2.1 c på alla nötkreatur på jordbruksföretaget på blodprover, eller om det gäller mjölkproducerande kor, undersökning för upptäckt av antikroppar mot BHV1 som gjorts på enskilda mjölkprover eller samlingsprover på mjölk från högst fem djur.