32004D0160

2004/160/EG: Kommissionens beslut av den 16 februari 2004 om ändring av beslut 2003/71/EG gällande beslutets giltighetstid (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 394]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 050 , 20/02/2004 s. 0065 - 0065


Kommissionens beslut

av den 16 februari 2004

om ändring av beslut 2003/71/EG gällande beslutets giltighetstid

[delgivet med nr K(2004) 394]

(Text av betydelse för EES)

(2004/160/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG(1), särskilt artikel 18.7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen(2), särskilt artikel 22.6 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel(3), särskilt artikel 8.4 i detta, och

av följande skäl:

(1) Till följd av utbrott av infektiös laxanemi på Färöarna antogs kommissionens beslut 2003/71/EG av den 29 januari 2003 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi hos laxfisk på Färöarna(4).

(2) Trots åtgärder från Färöarnas sida konstaterades fler utbrott av infektiös laxanemi under 2003 och någon snabb utrotning av sjukdomen kan därför inte förväntas.

(3) Med tanke på situationen på Färöarna bör skyddsåtgärderna i beslut 2003/71/EG fortsätta att gälla till och med februari 2005.

(4) Beslut 2003/71/EG bör därför ändras så att dess giltighetstid förlängs.

(5) Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i beslut 2003/71/EG skall "februari 2004" ersättas med "31 januari 2005".

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet ändrat genom direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1).

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3) EGT L 18, 21.1.2003, s. 11.

(4) EGT L 26, 31.1.2003, s. 80. Beslutet ändrat genom beslut 2003/392/EG (EUT L 135, 3.6.2003, s. 27).