32004D0142

2004/142/EG: Kommissionens beslut av den 12 februari 2004 om finansiellt gemenskapsstöd under 2004 till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter) [delgivet med nr K(2004) 334]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 046 , 17/02/2004 s. 0038 - 0039


Kommissionens beslut

av den 12 februari 2004

om finansiellt gemenskapsstöd under 2004 till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter)

[delgivet med nr K(2004) 334]

(Endast de tyska, franska, italienska och nederländska texterna är giltiga)

(2004/142/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(1), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003(2), särskilt artikel 28.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Ett finansiellt gemenskapsstöd bör beviljas gemenskapens referenslaboratorier som har utsetts till att på gemenskapsnivå fullgöra de uppgifter och åligganden som fastställs i rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav(3).

(2) Finansiellt stöd från gemenskapen bör beviljas på villkor att de planerade åtgärderna genomförs på ett effektivt sätt och att myndigheterna tillhandahåller alla nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna.

(3) Med tanke på situationen för gemenskapens referenslaboratorium i Rom och det faktum att det inte är ackrediterat enligt rådets direktiv 93/99EG(4) och kommissionens beslut 98/179/EG(5), bör det finansiella gemenskapsstödet för detta laboratorium endast beviljas efter ackrediteringen. Det finansiella stödet kommer att beviljas i proportion till det arbetsprogram som kan genomföras under resten av 2004.

(4) Ytterligare finansiellt stöd bör också beviljas för att anordna seminarier inom de områden för vilka gemenskapens referenslaboratorier är ansvariga.

(5) Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999(6) skall veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder som vidtas i enlighet med gemenskapsbestämmelserna finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Den finansiella kontrollen skall regleras genom artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999.

(6) I kommissionens förordning (EG) nr 156/2004(7) fastställs bestämmelser om finansiellt gemenskapsstöd till gemenskapens referenslaboratorier enligt artikel 28 i beslut 90/424/EEG.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall bevilja Nederländerna finansiellt stöd för de uppgifter och åligganden som avses i kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG och som skall utföras av Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Nederländerna, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen.

2. Det finansiella stöd från gemenskapen som avses i punkt 1 skall fastställas till högst 415000 euro för perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004.

3. Gemenskapens finansiella tilläggsstöd för att anordna ett tekniskt seminarium skall fastställas till högst 30000 euro.

Artikel 2

1. Gemenskapen skall bevilja Frankrike finansiellt stöd för de uppgifter och åligganden som avses i kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG och som skall utföras av Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments, (tidigare Laboratoire des médicaments vétérinaires), Fougères, Frankrike, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen.

2. Det finansiella stöd från gemenskapen som avses i punkt 1 skall fastställas till högst 415000 euro för perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004.

3. Gemenskapens finansiella tilläggsstöd för att anordna ett tekniskt seminarium skall fastställas till högst 36000 euro.

Artikel 3

1. Gemenskapen skall bevilja Tyskland finansiellt stöd för de uppgifter och åligganden som avses i kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG och som skall utföras av Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (tidigare Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), Berlin, Tyskland, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen.

2. Det finansiella stöd från gemenskapen som avses i punkt 1 skall fastställas till högst 415000 euro för perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004.

3. Gemenskapens finansiella tilläggsstöd för att anordna ett tekniskt seminarium skall fastställas till högst 30000 euro.

Artikel 4

1. Om inte annat följer av punkt 4 skall gemenskapen bevilja Italien finansiellt stöd för de uppgifter och åligganden som avses i kapitel 2 i bilaga V till direktiv 96/23/EG och som skall utföras av Istituto Superiore di Sanità, Rom, Italien, i syfte att upptäcka resthalter av vissa ämnen.

2. Det finansiella stöd från gemenskapen som avses i punkt 1 skall fastställas till högst 415000 euro för perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004.

3. Gemenskapens finansiella tilläggsstöd för att anordna två tekniska seminarier skall fastställas till högst 34000 euro.

4. Gemenskapens finansiella stöd kommer att börja löpa från den dag gemenskapens referenslaboratorium har blivit ackrediterat enligt kraven i direktiv 93/99/EG och beslut 98/179/EG. Det beviljade beloppet skall stå i proportion till det arbetsprogram som kan genomföras under resten av 2004 enligt överenskommelse med kommissionen.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Italien och Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(4) EGT L 290, 24.11.1993, s. 14.

(5) EGT L 65, 5.3.1998, s. 31.

(6) EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(7) EUT L 27, 30.1.2004, s. 5.