32004D0088

2004/88/EG: Kommissionens beslut av den 23 januari 2004 om ändring av beslut 2002/907/EG om tillfälligt erkännande av det system med övervakningsnät för anläggningar för uppfödning av nötkreatur som genomförts i Frankrike i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2004) 104]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 024 , 29/01/2004 s. 0072 - 0073


Kommissionens beslut

av den 23 januari 2004

om ändring av beslut 2002/907/EG om tillfälligt erkännande av det system med övervakningsnät för anläggningar för uppfödning av nötkreatur som genomförts i Frankrike i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG

[delgivet med nr K(2004) 104]

(Text av betydelse för EES)

(2004/88/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG(1) av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, särskilt artikel 14.5 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 a, b och c i direktiv 64/432/EEG skall nötkreatur för avel och produktion avsedda för handel testas individuellt för tuberkulos, brucellos och enzootisk leukos, såvida de inte kommer från en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som erkänts som officiellt fri från respektive sjukdom eller om ett godkänt system med övervakningsnät har genomförts på medlemsstatens territorium.

(2) Frankrike har status som officiellt fri från bovin tuberkulos och enzootisk bovin leukos i enlighet med kommissionens beslut 2003/467/EG(2), och den 31 december 2002 var 97,33 % av nötkreatursbesättningarna officiellt fria från bovin brucellos.

(3) Enligt kommissionens beslut 2002/907/EG av den 15 november 2002 om tillfälligt erkännande av det system med övervakningsnät för anläggningar för uppfödning av nötkreatur som genomförts i Frankrike i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG(3), skall detta godkännande som Frankrike tillfälligt gavs i november 2002 och godkännandet av databasen som gavs i maj 2001, ses över senast den 31 december 2003 mot bakgrund av resultaten av dessa kontroller.

(4) Efter anmodan från de behöriga myndigheterna i Frankrike utfördes en veterinärinspektion för att granska det övervakningsnät för anläggningar för uppfödning av nötkreatur som införts i medlemsstaten.

(5) Även om man vid inspektionen konstaterade att betydande förbättringar hade skett var systemet vid tiden för inspektionen ännu inte fullständigt genomfört, och omfattade t.ex. inte alla handlare, marknader och slakterier. Dessutom konstaterades att de behöriga franska myndigheterna endast har garanterat finansiering av nödvändiga åtgärder för anslutning av handlare till övervakningsnätet fram till april 2004.

(6) Detta beslut syftar därför till att förlänga det tillfälliga godkännandet av det system för övervakningsnätverk som genomförts i Frankrike och att se över godkännandet mot bakgrund av de framsteg som medlemsstaten har gjort för att säkerställa att systemet blir fullt driftsdugligt.

(7) Beslut 2002/907/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2002/907/EG skall ersättas av följande:

"Artikel 1

Det system med övervakningsnät för anläggningar för uppfödning av nötkreatur som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 64/432/EEG och som genomförts i Frankrike skall anses som fullt driftsdugligt på tillfällig basis från och med den 5 november 2002 och senast till och med den 30 april 2004."

Artikel 2

Det godkännande som tillfälligt gavs genom artikel 1 i beslut 2002/907/EG skall ses över senast den 30 april 2004.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2) EUT L 156, 25.6.2003, s. 74.

(3) EGT L 313, 16.11.2002, s. 32.