30.6.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 230/56


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 3 juni 2004

om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal

(ECB/2004/11)

(2004/525/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (1), särskilt artikel 4.1 och 4.6 i denna,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.3 och 36.1 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råds medverkan i enlighet med artikel 47.2 femte strecksatsen i stadgan,

med beaktande av yttrandet från ECB:s personalkommitté, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1073/1999 (nedan kallad ”OLAF-förordningen”) föreskrivs att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad ”byrån”) skall inleda och utföra administrativa utredningar i bedrägeriärenden (nedan kallade ”interna utredningar”) inom de institutioner, organ, och byråer som inrättats genom EG- och Euroatomfördragen eller på grundval av dessa fördrag för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som är till skada för Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen. Enligt OLAF-förordningen kan de interna utredningarna gälla omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna utgöra brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger personalen vid dessa institutioner, organ och byråer, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder. De interna utredningarna kan också gälla en bristande uppfyllelse av motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter, chefer eller medlemmar av personalen i de institutioner, organ eller byråer, som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade ”tjänsteföreskrifterna”).

(2)

För ECB:s del finns bestämmelser om plikter och skyldigheter i tjänsten, särskilt vad gäller regler för uppförande och tystnadsplikt i a) anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, b) Europeiska centralbankens personalföreskrifter, c) bilaga I till anställningsvillkoren om villkoren för korttidsanställning, d) Europeiska centralbankens regler för korttidsanställning med närmare anvisningar i e) uppförandekodexen för Europeiska centralbanken (2), samt f) uppförandekodexen för rådets medlemmar (3) (nedan gemensamt kallade ”ECB:s anställningsvillkor”).

(3)

I artikel 4.1 i OLAF-förordningen föreskrivs att byrån skall ”utföra administrativa utredningar inom institutioner, organ och byråer” för att skydda de Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och för att bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som kan skada de Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen. Vidare föreskrivs i artikel 4.6 att varje institution, organ eller byrå skall anta ett beslut som ”särskilt omfattar regler som rör a) skyldighet för ledamöter, tjänstemän och övriga anställda vid institutioner och organ samt för chefer, tjänstemän och övriga anställda vid kontor och byråer att samarbeta med och informera byråns anställda, b) det förfarande som byråns anställda skall följa när de utför interna utredningar, samt garantierna för de rättigheter som de personer, som berörs av en intern utredning, har”. I enlighet med gemenskapsrättslig praxis får byrån endast inleda en utredning om det finns tillräckligt allvarliga misstankar (4).

(4)

I OLAF-förordningen föreskrivs (artikel 4.1 andra stycket) att interna utredningar skall utföras under iakttagande av fördragens bestämmelser, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, och av tjänsteföreskrifterna. Interna utredningar som utförs av byrån skall utföras med beaktande av artikel 6.2 i Fördraget om Europeiska unionen och andra principer och grundläggande rättigheter som återfinns i alla medlemsstater och som har erkänts av EG-domstolen t.ex. tystnadsplikten i samband med juridisk rådgivning.

(5)

Interna utredningar skall utföras i enlighet med förfarandet i OLAF-förordningen och i enlighet med de beslut som antagits av varje institution, organ eller byrå för att genomföra förordningen. Vid antagandet av det här tillämpningsbeslutet åligger det ECB att motivera sådana restriktioner som skall gälla för interna utredningar med betydelse för de speciella uppgifter och skyldigheter som anförtrotts ECB enligt artiklarna 105 och 106 i fördraget. Sådana restriktioner skall å ena sidan säkerställa att nödvändig sekretess gäller för viss ECB-information och å andra sidan, att lagstiftarens önskan om att förstärka bedrägeribekämpningen tillgodoses. I andra fall än de som gäller dessa specifika uppgifter och skyldigheter bör ECB, även inom ramen för det här beslutet, behandlas som ett offentligt organ på samma sätt som andra gemenskapsinstitutioner och organ.

(6)

I undantagsfall skulle ett spridande utanför ECB av delar av den hemliga information som ECB innehar för utförandet av sina uppgifter allvarligt kunna underminera ECB:s verksamhet. I sådana fall kommer beslutet huruvida byrån skall ges tillgång till information eller om information skall överlämnas till byrån att fattas av direktionen. Tillgång kommer att beviljas till information som är äldre än ett år inom t.ex. sådana områden som penningpolitiska beslut eller transaktioner som har att göra med förvaltningen av valutareserverna och interventioner på valutamarknaderna. Restriktioner på andra områden såsom uppgifter från tillståndsmyndigheterna som rör det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet och uppgifter om säkerhetsdetaljer och tekniska specifikationer för nuvarande och framtida eurosedlar är inte tidsbegränsade. Även den information vars spridning utanför ECB allvarligt skulle kunna underminera ECB:s verksamhet i det här beslutet har begränsats till vissa specifika verksamhetsområden, är det nödvändigt att möjliggöra en anpassning av beslutet till oförutsedda händelser för att kunna säkerställa att ECB kan fortsätta att utföra de uppgifter som den har tilldelats av fördraget.

(7)

Det här beslutet tar hänsyn till att de ledamöter i ECB-rådet och ECB:s allmänna råd som inte samtidigt är medlemmar i ECB:s direktion, utöver sin funktion i ECBS, också har nationella uppdrag. Utövandet av sådana nationella uppdrag omfattas av nationell lagstiftning och faller således utanför tillämpningsområdet för byråns interna utredningar. Detta beslut skall därför endast tillämpas på yrkesverksamhet som dessa personer utövar i egenskap av ledamöter i ECB:s beslutande organ. I den omfattning som ledamöterna i ECB:s allmänna råd potentiellt kan omfattas av byråns interna utredningar, har det här beslutet utarbetats med hjälp av bidrag från sådana ledamöter.

(8)

Enligt artikel 38.1 i stadgan skall ledamöterna av de beslutande organen och personalen i ECB även sedan deras uppdrag har upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av tystnadsplikt. Enligt artikel 8 i OLAF-förordningen, skall byrån och dess anställda omfattas av samma krav på sekretess och tystnadsplikt som gäller för ECB:s personal enligt stadgan och ECB:s anställningsvillkor.

(9)

Enligt artikel 6.6 i OLAF-förordningen skall de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med nationella bestämmelser ge byrån den hjälp som behövs vid utredningar av ECB. Regeringen i Förbundsrepubliken Tyskland och ECB har skrivit under en överenskommelse om säte av den 18 september 1998 (5), som genomför Europeiska gemenskapernas protokoll om immunitet och privilegier för ECB:s del. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om okränkbarheten av ECB:s lokaler, arkiv, kommunikationer och om diplomatiska privilegier och immunitet för ledamöterna i ECB:s direktion.

(10)

I enlighet med artikel 14 i OLAF-förordningen kan alla tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna vända sig till byråns direktör med klagomål mot en åtgärd som går dem emot och som har vidtagits av byrån inom ramen för en intern utredning, i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna. I analogi med detta bör samma förfarande tillämpas på klagomål som inlämnats till byråns direktör av ECB-anställda eller av ledamöter i ett av ECB:s beslutande organ. Artikel 91 i tjänsteföreskrifterna bör tillämpas på beslut som fattats avseende sådana klagomål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta beslut skall gälla för

ledamöter i ECB-rådet och ECB:s allmänna råd i ärenden som rör deras funktion som ledamöter i ECB:s beslutande organ,

ledamöter i ECB:s direktion,

ledamöter i de beslutande organen eller medlemmar av de nationella centralbankernas personal som deltar i sammanträden i ECB-rådet eller ECB:s allmänna råd som ersättare och/eller som åtföljande i ärenden som hör samman med denna funktion,

(nedan gemensamt kallade ”deltagare i de beslutande organen”), och

fast anställda eller tillfälligt anställda vid ECB som omfattas av ECB:s anställningsvillkor,

personer som arbetar för ECB utan anställningskontrakt i frågor som rör deras arbete för ECB

(nedan gemensamt kallade ”ECB-anställda”).

Artikel 2

Skyldighet att samarbeta med byrån

Utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser i fördraget, protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier och stadgan, samt om inte annat följer av förfarandet i OLAF-förordningen och bestämmelserna i det här beslutet, skall deltagare i de beslutande organen och ECB-anställda till fullo samarbeta med byråns anställda som utför en intern utredning och ge all den hjälp som behövs för utredningen.

Artikel 3

Skyldighet att rapportera olaglig verksamhet

1.   ECB-anställda som får kännedom om omständigheter som tyder på förekomst av eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen eller om omständigheter av allvarlig art som påverkar dessa ekonomiska intressen och som har samband med tjänsteutövningen, och som skulle kunna utgöra brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger ECB-anställda eller deltagare i de beslutande organen, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder, och i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder, skall utan dröjsmål lämna sådana upplysningar antingen till direktören för internrevision, chefen för deras verksamhetsområde, eller till den direktionsledamot som primärt är ansvarig för deras verksamhetsområde. De senare skall utan dröjsmål överlämna uppgifterna till generaldirektören för sekretariat och språktjänster. ECB-anställda får inte på något vis utsättas för en orättvis eller diskriminerande behandling på grund av ett sådant uppgiftslämnande som avses i denna artikel.

2.   Deltagare i de beslutande organ som får kännedom om omständigheter som avses i punkt 1 skall underrätta generaldirektören för sekretariat och språkjänster eller ECB:s ordförande.

3.   När generaldirektören för sekretariat och språktjänster, eller i förekommande fall ECB:s ordförande, mottar sådana uppgifter som avses i punkterna 1 eller 2 skall de, om inte annat följer av artikel 4 i det här beslutet, utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till byrån och informera direktoratet för internrevision och i förekommande fall ECB:s ordförande.

4.   Om en ECB-anställd eller en deltagare i de beslutande organen har konkreta bevis som stöder misstanken om att bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet enligt punkt 1 föreligger och samtidigt har godtagbara skäl för att anse att förfarandet enligt punkterna ovan i det specifika fallet skulle förhindra att uppgifterna på korrekt sätt överlämnas till byrån, får rapportera direkt till byrån utan hinder av artikel 4.

Artikel 4

Samarbete med byrån beträffande känslig information

1.   I de undantagsfall då ett spridande av viss information utanför ECB allvarligt skulle kunna undergräva ECB:s verksamhet skall beslutet om huruvida byrån skall få tillgång till sådan information eller huruvida sådan information skall överlämnas till den fattas av direktionen. Detta skall gälla för information avseende penningpolitiska beslut eller transaktioner som rör förvaltningen av valutareserverna och interventioner på valutamarknaderna förutsatt att uppgifterna är högst ett år, uppgifter som ECB erhållit från tillståndsmyndigheterna beträffande det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet eller information som rör eurosedlarnas säkerhetsdetaljer och tekniska specifikationer.

2.   Ett sådant direktionsbeslut måste beakta alla relevanta aspekter, såsom hur känslig den information är som byrån begär för utredningen, hur viktig informationen är för utredningen och hur allvarlig misstanken är, såsom den presenterats för ECB:s ordförande av byrån, en ECB-anställd eller en deltagare i de beslutande organen samt vilken risk ECB:s framtida verksamhet utsätts för. Om tillgång till information inte beviljas, skall beslutet motiveras genom att skälen anges. Direktionen får besluta att bevilja byrån tillgång till uppgifter som ECB mottar från tillsynsmyndigheterna om det finansiella systemets eller enskilda kreditinstituts stabilitet, såvida inte den berörda tillsynsmyndigheten anser att utlämnandet av informationen utgör en risk för det finansiella systemets eller för det enskilda kreditinstitutets stabilitet.

3.   Under mycket exceptionella förhållanden får direktionen provisoriskt besluta om att inte bevilja byrån tillgång till information beträffande ett av ECB:s specifika verksamhetsområden om informationen kan anses vara lika känslig som den som nämns i punkt 1. Punkt 2 skall tillämpas på sådana beslut vilka skall gälla i maximalt sex månader. Därefter skall byrån beviljas tillgång till informationen, såvida inte ECB-rådet under tiden har ändrat det här beslutet så att även den informationskategori som den aktuella informationen tillhör har lagts till de kategorier som räknas upp i punkt 1. ECB-rådet skall motivera ändringar till det här beslutet.

Artikel 5

Bistånd från ECB vid interna utredningar

1.   När en intern utredning av ECB inleds skall den ansvarige chefen för ECB:s säkerhet bevilja byråns anställda tillträde till ECB:s lokaler mot uppvisande av ett skriftligt bemyndigande med uppgifter om deras identitet och befattning vid byrån, samt en skriftlig handling utfärdad av byråns direktör där syftet med utredningen anges. Ordföranden, vice-ordföranden och direktören för internrevisionen skall omedelbart informeras.

2.   Direktoratet för internrevision skall hjälpa till vid den praktiska organisationen av byråns utredningar.

3.   ECB-anställda och deltagare i de beslutande organen skall ge all begärd information till byråns anställda som utför utredningen, såvida inte den begärda informationen kan vara känslig i enlighet med artikel 4, i vilket fall direktionen skall fatta beslut. Direktoratet för internrevision skall registrera all information som tillhandahålls.

Artikel 6

Information till dem som berörs av utredningen

1.   Om det finns en möjlighet att en ECB-anställd eller en deltagare i ett beslutande organ är personligt involverad skall den berörde, om detta inte riskerar att skada utredningen, snabbt informeras. Under inga omständigheter får slutsatser dras efter utredningen om en namngiven ECB-anställd eller deltagare i ett beslutande organ, utan att den berörde har givits möjlighet att yttra sig över alla uppgifter som rör denne, inbegripet bevis som finns mot den berörde. Den berörde har rätt att tiga, att inte röja sig själv, och att söka personlig juridisk rådgivning.

2.   Om det är nödvändigt med absolut sekretess med avseende på utredningen och om utredningsåtgärder som faller under en nationell rättslig myndighets befogenheter används, får skyldigheten att ge en ECB-anställd eller en deltagare i ett beslutande organ möjlighet att yttra sig, efter överenskommelse med ordföranden eller vice-ordföranden, skjutas upp för en begränsad tidsperiod.

Artikel 7

Information om nedläggning av utredningen utan vidare åtgärder

Om inget av det som lagts en ECB-anställd eller en deltagare i ett beslutande organ till last kan vidhållas efter en intern utredning, skall den interna utredningen läggas ned utan vidare åtgärder efter beslut av byråns direktör, som skriftligen skall underrätta den ECB-anställde eller deltagaren i ett beslutande organ om detta.

Artikel 8

Upphävande av immunitet

Varje begäran från en nationell polismyndighet eller en nationell rättslig myndighet om upphävande av immunitet mot rättsliga åtgärder för en ECB-anställd eller en ledamot i direktionen, ECB-rådet eller allmänna rådet i fall som gäller eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen, skall överlämnas till byråns direktör för yttrande. ECB:s ordförande eller vice-ordförande skall besluta om immunitet för de ECB-anställda och ECB-rådet skall besluta om immunitet för ledamöterna i direktionen, ECB-rådet eller allmänna rådet.

Artikel 9

Ändring av anställningsvillkoren för ECB:s personal

Anställningsvillkoren för ECB:s personal skall ändras på följande sätt:

1.

Följande mening skall införas efter artikel 4 a andra meningen:

”De skall vara bundna av bestämmelserna i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal.”.

2.

Artikel 5 b första meningen skall ersättas med följande:

”b)

Såvida inte annat sägs i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, får medlemmar av personalen inte utan direktionens föregående tillstånd:”.

Artikel 10

Ändring av bilaga I till ECB:s anställningsvillkor

Bilaga I till ECB:s anställningsvillkor om villkoren för korttidsanställning skall ändras på följande sätt:

1.

Följande mening skall införas efter artikel 4 andra meningen:

”De skall vara bundna av bestämmelserna i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal.”.

2.

Artikel 10 b första meningen skall ersättas med följande:

”b)

Såvida inte annat sägs i beslut ECB/2004/11 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av Europeiska centralbanken för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, får anställda med korttidskontrakt inte utan direktionens föregående tillstånd:”.

Artikel 11

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 juni 2004.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2)  EGT C 76, 8.3.2001, s. 12.

(3)  EGT C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4)  Mål C-11/00, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska centralbanken, REG 2003, s. I-7147.

(5)  Bundesgesetzblatt nr 45, 1998 av den 27 oktober 1998 och nr 12, 1999 av den 6 maj 1999.