32004D0007

2004/7/EG: Kommissionens beslut av den 5 november 2003 om ändring av beslut 2001/527/EG om inrättande av Europeiska värdepapperstillsynskommittén (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 003 , 07/01/2004 s. 0032 - 0032


Kommissionens beslut

av den 5 november 2003

om ändring av beslut 2001/527/EG om inrättande av Europeiska värdepapperstillsynskommittén

(Text av betydelse för EES)

(2004/7/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

av följande skäl:

(1) I juni 2001 antog kommissionen beslut 2001/527/EG(1) och 2001/528/EG(2) om att inrätta Europeiska värdepapperstillsynskommittén respektive Europeiska värdepapperskommittén.

(2) I sina resolutioner av den 5 februari och 21 november 2002 lämnade Europaparlamentet sitt godkännande till en lagstiftningsmetod baserad på en strategi i fyra nivåer, som föreslogs i vismannakommitténs slutrapport om regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna, och begärde att vissa aspekter av det skall utvidgas till att gälla även bank- och försäkringssektorerna under förutsättning att det finns en tydlig reformvilja i rådet för att säkerställa en rimlig balans mellan institutionerna.

(3) Genom rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)(3), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG(4), upprättades en kontaktkommitté för fondföretag med uppgift att underlätta ett samordnat genomförande av direktivet genom regelbundna samråd om praktiska problem som kan uppkomma vid dess tillämpning och beträffande vilka en diskussion bedöms ändamålsenlig, underlätta samråd mellan medlemsstater och om så erfordras föreslå kommissionen ändringar i direktivet.

(4) Den 3 december 2002 uppmanade rådet kommissionen att vidta åtgärder för att överföra dessa funktioner och befogenheter till de strukturer som redan inrättats på värdepappersområdet.

(5) Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv, som skall antas av Europaparlamentet och rådet, om ändring bl.a. av direktiv 85/611/EEG för att upphäva de funktioner som innehas av Kontaktkommittén för fondföretag enligt artikel 53 i detta direktiv och överföra de funktioner som fastställts i artikel 53a i samma direktiv till Europeiska värdepapperskommittén som inrättades genom beslut 2001/528/EG.

(6) En sådan ändring kräver en motsvarande och samtidig ändring av Europeiska värdepapperstillsynskommittén befogenheter, såsom de definieras i artikel 2 i beslut 2001/527/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2001/527/EG ändras enligt följande:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Kommittén skall ha till uppgift att ge kommissionen råd, antingen på kommissionens begäran och då inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen med hänsyn till hur brådskande frågan är, eller på eget initiativ, i synnerhet vid utarbetandet av utkast till tillämpningsbestämmelser på värdepappersområdet, inklusive sådana som gäller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)."

2. Första meningen i första stycket i artikel 3 skall ersättas med följande:"Kommittén skall bestå av företrädare på hög nivå för nationella myndigheter med ansvar för värdepappersområdet, inklusive fondföretag."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som ett direktiv som ändrar de uppgifter som sköts av Kontaktkommittén för fondföretag och överför dem till Europeiska värdepapperskommittén.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(2) EGT L 191, 13.7.2001, s. 45.

(3) EGT L 375, 31.12.1985, s. 3.

(4) EGT L 41, 13.2.2002, s. 35.