32003R2309

Kommissionens förordning (EG) nr 2309/2003 av den 29 december 2003 om ändring av bilagorna III B, IV och VI till rådets förordning (EG) nr 517/94 rörande textilkvoter för 2004

Europeiska unionens officiella tidning nr L 342 , 30/12/2003 s. 0021 - 0023


Kommissionens förordning (EG) nr 2309/2003

av den 29 december 2003

om ändring av bilagorna III B, IV och VI till rådets förordning (EG) nr 517/94 rörande textilkvoter för 2004

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import(1), särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 517/94 fastställs de årliga kvantitativa begränsningarna för vissa textilprodukter med ursprung i Serbien och Montenegro och i Nordkorea.

(2) Från och med den 1 maj 2004 kommer Europeiska unionen att ha tio nya medlemsstater. I artikel 6.7 i anslutningsakten fastställs att de nya medlemsstaterna skall tillämpa den gemensamma handelspolitiken i fråga om textilprodukter, och att de kvantitativa begränsningar som gemenskapen tillämpar på textil- och beklädnadsvaror skall anpassas för att ta hänsyn till de nya medlemsstaternas anslutning till gemenskapen. De kvantitativa begränsningar som tillämpas på import från tredje land till den utvidgade unionen av vissa textilprodukter måste därför anpassas, så att även importen till de tio nya medlemsstaterna omfattas. Vissa bilagor till förordning (EG) nr 517/94 måste därför ändras.

(3) En metod bör användas för ändring av kvotmängderna, i vilken det vid anpassningen av de nya kvotnivåerna tas hänsyn till den traditionella importen till de nya medlemsstaterna. En formel bestående av genomsnittet av de senaste tre årens import till de tio nya medlemsstaterna från tredje land, justerat tidsproportionellt, skulle vara ett passande mått på de historiska handelsflödena. Åren 2000-2002 har valts ut såsom varande den mest typiska tidsperioden, eftersom det är från de åren som de senaste tillgängliga uppgifterna om de tio nya medlemsstaternas import av textil- och beklädnadsprodukter härrör.

(4) Bilagorna III B, IV och VI till förordning (EG) nr 517/94 bör därför ändras för att ange de kvotnivåer som skall tillämpas för 2004. De närmare bestämmelserna för kvottilldelningen 2004 anges i kommissionens förordning (EG) nr 2308/2003 av 29 december 2003 beträffande förvaltningen av de textilkvoter som fastställs i rådets förordning (EG) nr 517/94 för kvotåret 2004(2).

(5) Förordning (EG) nr 517/94 bör därför ändras i enlighet härmed.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättas genom artikel 25 i förordning (EG) nr 517/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna III B, IV och VI till förordning (EG) nr 517/94 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 december 2003.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 67, 10.3.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/2003 (EUT L 212, 22.8.2003, s. 46).

(2) Se sidan 13 i detta nummer av EUT.

BILAGA

Bilagorna III B, IV och VI till förordning (EG) nr 517/94 skall ändras på följande sätt:

1. Bilaga III B skall ersättas med följande:

"BILAGA III B

De årliga kvantitativa gemenskapsbegränsningar som avses i artikel 2.1 fjärde strecksatsen

Serbien och Montenegro((Inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.))

>Plats för tabell>"

2. Bilaga IV skall ersättas med följande:

"BILAGA IV

De årliga kvantitativa gemenskapsbegränsningar som avses i artikel 3.1

Nordkorea

>Plats för tabell>"

3. Bilaga VI skall ersättas med följande:

"BILAGA VI

FÖRFARANDET FÖR PASSIV FÖRÄDLING

De årliga kvantitativa gemenskapsbegränsningar som avses i artikel 4

Serbien och Montenegro((Inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.))

>Plats för tabell>"