32003R1702

Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 243 , 27/09/2003 s. 0006 - 0079


Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003

av den 24 september 2003

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(1) (nedan kallad "grundförordningen"), anpassad genom förordning (EG) 1701/2003(2) och särskilt artiklarna 5 och 6 i denna, och

av följande skäl:

(1) Grundförordningen fastställer gemensamma grundläggande krav som skall sörja för en hög och enhetlig nivå för civil luftfartssäkerhet och miljöskydd. Förordningen kräver att kommissionen antar nödvändiga tillämpningsföreskrifter för att garantera en enhetlig tillämpning. Den inrättar "Europeiska byrån för luftfartssäkerhet" (nedan kallad "byrån") som skall hjälpa kommissionen vid utarbetandet av sådana tillämpningsföreskrifter.

(2) Gällande luftfartsbestämmelser inom området för luftvärdighet som är upptagna i förteckningen i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 3922/91(3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000(4), kommer att upphöra att gälla från och med den 28 september 2003.

(3) Det är nödvändigt att anta gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden för att garantera luftvärdighet och miljömässig överensstämmelse hos luftfartsprodukter, delar och utrustningar, som omfattas av grundförordningen. Sådana krav och förfaranden skall fastställa villkoren för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla ifrågavarande certifikat.

(4) Organisationer som arbetar med konstruktion och tillverkning av produkter, delar och utrustningar skall uppfylla vissa tekniska krav för att visa att de har förmåga och möjlighet att uppfylla de förpliktelser som sammanhänger med deras rättigheter. Kommissionen skall anta föreskrifter som anger villkoren för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat som styrker att sådana krav är uppfyllda.

(5) När åtgärder för införande av gemensamma grundläggande krav inom området för luftvärdighet antas skall kommissionen se till att de återspeglar teknikens utvecklingsnivå och beprövad erfarenhet, beaktar världsomspännande erfarenhet från driften av luftfartyg och vetenskapliga och tekniska framsteg samt möjliggör omedelbar reaktion på fastställda orsaker till olyckor och allvarliga tillbud.

(6) För att se till att gemensamma luftvärdighets- och miljökrav för luftfartsprodukter, delar och utrustningar tillämpas enhetligt krävs att ett gemensamt förfarande följs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, och i tillämpliga fall av byrån, vid bedömningen av om dessa krav uppfylls. Byrån skall utarbeta specifikationer för certifiering och anvisningar för att främja att den nödvändiga enhetligheten vid tillsyn uppnås.

(7) Det är därför nödvändigt att tillåta en smidig övergång till byråns nya regelverk som garanterar att en hög och enhetlig nivå för den civila luftfartssäkerheten upprätthålls inom gemenskapen. Det är nödvändigt att ge tillräcklig tid för flygindustrin och medlemsstaternas förvaltningar att anpassa sig till det nya regelverket samt att godkänna fortsatt giltighet hos certifikat som utfärdats innan denna förordning träder i kraft, i enlighet med grundförordningens artikel 57.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundar sig på yttrandet från byrån(5) i enlighet med artiklarna 12.2b och 14.1 i grundförordningen.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommitté för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, som nämns i artikel 54.3 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde och definitioner

1. Denna förordning fastställer, i enlighet med artiklarna 5.4 och 6.3 i grundförordningen, gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden för luftvärdighets- och miljöcertifiering av produkter, delar och utrustningar som specificerar

a) utfärdande av typcertifikat, begränsade typcertifikat, kompletterande typcertifikat och ändringar av dessa certifikat,

b) utfärdande av luftvärdighetsbevis, begränsade luftvärdighetsbevis, flygtillstånd och auktoriserade tillverkningsintyg,

c) utfärdande av godkännande av underlag för reparation,

d) uppfyllande av miljöskyddskrav,

e) utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller),

f) identifiering av produkter, delar och utrustningar,

g) certifiering av särskilda delar och utrustningar,

h) certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer,

i) utfärdande av luftvärdighetsdirektiv.

2. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) JAA: ett antal samverkande europeiska luftfartsmyndigheter (Joint Aviation Authorities)

b) JAR: gemensamma luftfartsbestämmelser (Joint Aviation Requirements)

c) Del 21: de bestämmelser och förfaranden för certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt av konstruktions- och produktionsorganisationer som bifogas till denna förordning

d) Del M: de gällande bestämmelserna för fortsatt luftvärdighet som antagits i enlighet med grundförordningen.

Artikel 2

Certifiering av produkter, delar och utrustningar

1. Certifikat skall utfärdas för produkter, delar och utrustningar på det sätt som anges i Del 21.

2. Genom undantag från punkt 1 skall luftfartyg, inklusive varje installerad produkt, del och utrustning, som inte är registrerade i en medlemsstat undantas från bestämmelserna i kapitel H och I i Del 21.

3. För en produkt som har ett typcertifikat utfärdat före den 28 september 2003 av en medlemsstat, skall följande bestämmelser tillämpas:

a) En sådan produkt skall anses ha ett typcertifikat som utfärdats i enlighet med denna förordning när följande gäller:

i) Typcertifieringsgrunden är

- JAA:s typcertifieringsgrund, för produkter som har certifierats enligt JAA:s förfaranden, på det sätt som anges i deras JAA-datablad, eller

- för andra produkter, den typcertifieringsgrund som anges i databladet för typcertifikatet från konstruktionsstaten, om konstruktionsstaten är

- en medlemsstat, såvida inte byrån fastställer, med särskild hänsyn tagen till luftvärdighetskoder och driftserfarenheter, att sådana typcertifieringsgrunder inte tillgodoser en likvärdig säkerhetsnivå med den som krävs i grundförordningen och i denna förordning, eller

- en stat med vilken en medlemsstat har slutit ett bilateralt luftvärdighetsavtal eller liknande enligt vilket sådana produkter har certifierats på grundval av detta konstruktionslands luftvärdighetskoder, såvida inte byrån fastställer att sådana luftvärdighetskoder eller driftserfarenheter eller denna stats säkerhetssystem inte tillgodoser en likvärdig säkerhetsnivå med den som krävs i grundförordningen och i denna förordning.

- Byrån skall göra en första utvärdering av konsekvenser av de två ovanstående bestämmelserna för att avge ett yttrande till kommissionen som inbegriper eventuella ändringar till den nuvarande förordningen.

ii) Miljöskyddskraven är de som fastläggs i Chicagokonventionens bilaga 16, som är tillämpligt för produkten.

iii) De tillämpliga luftvärdighetsdirektiven är de som utgivits av konstruktionsstaten.

b) Ett enskilt luftfartygs konstruktion som är registrerad i en medlemsstat före den 28 september 2003 skall anses ha godkänts i enlighet med denna förordning när

i) dess grundläggande typkonstruktion är del av ett typcertifikat angivit i punkt a,

ii) samtliga ändringar av denna grundläggande typkonstruktion, som inte innehavaren av typcertifikatet har ansvar för, har godkänts, och

iii) de luftvärdighetsdirektiv som utfärdats eller antagits av registreringsmedlemsstaten före den 28 september 2003 är uppfyllda, inklusive varje ändring av konstruktionsstatens luftvärdighetsdirektiv som godtagits av registreringsmedlemsstaten,

c) byrån skall fastställa typcertifikaten för de produkter som inte uppfyller kraven i punkt a före den 28 mars 2007.

d) Byrån skall fastställa databladet för typcertifikatet avseende buller för alla produkter som omfattas av punkt a före den 28 mars 2007. Fram till detta har fastställts får medlemsstaterna fortsätta att utfärda miljövärdighetsbevis (buller) i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.

4. För produkter för vilka ett typcertifieringsförfarande pågår genom JAA eller en medlemsstat den 28 september 2003 gäller följande:

a) Om en produkt är under certifiering i flera medlemsstater, skall det längst framskridna projektet användas som referens.

b) 21A.15 a, b och c i Del 21 skall inte tillämpas.

c) Genom undantag från 21A.17 a i Del 21, skall den typcertifieringsgrund användas som upprättats av JAA eller, i tillämpliga fall, av medlemsstaten vid tiden för ansökan om godkännande.

d) Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden skall anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla 21A.20 a och b i Del 21.

5. För produkter som har ett nationellt typcertifikat, eller motsvarande, och för vilka det av en medlemsstat utförda godkännandeförfarandet för en ändring inte avslutats då typcertifikatet fastställs i enlighet med denna förordning gäller följande:

a) Om ett godkännandeförfarande pågår i flera medlemsstater skall det längst framskridna projektet användas som referens.

b) 21A.93 i del 21 skall inte tillämpas.

c) Den typcertifieringsgrund som upprättats av JAA eller, när det är tillämpligt, av medlemsstaten vid tiden för ansökan om godkännande av ändring skall tillämpas.

d) Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden skall anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla 21A.103 a.2 och b i Del 21.

6. För kompletterande typcertifikat för vilka ett certifieringsförfarande pågår i en medlemsstat den 28 september 2003 i enlighet med tillämpliga JAA-förfaranden för kompletterande typcertifikat och för större ändringar av produkter, föreslagna av andra personer än innehavaren av typcertifikatet till den produkt för vilken ett certifieringsförfarande pågår i en medlemsstat den 28 september 2003 enligt tillämpliga nationella förfaranden gäller följande:

a) Om ett certifieringsförfarande pågår i flera medlemsstater, skall det längst framskridna projektet användas som referens.

b) 21A.113 a och b i del 21 skall inte tillämpas.

c) Den typcertifieringsgrund som upprättats av JAA eller, när det är tillämpligt, av medlemsstaten vid tiden för ansökan för det kompletterande typcertifikatet eller godkännandet av större ändring skall tillämpas.

d) Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden skall anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla 21A.115 a i Del 21.

7. För produkter som har ett nationellt typcertifikat, eller motsvarande, och för vilka godkännandeförfarandet för underlag för en större reparation pågår i en medlemsstat men ännu inte avslutats då typcertifikatet fastställts i enlighet med denna förordning, skall upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s eller en medlemsstats förfaranden anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla 21A.433 a Del 21.

8. För delar och utrustningar för vilka ett godkännande- eller tillståndsförfarande pågår i en medlemsstat den 28 september 2003 gäller följande:

a) Om ett tillståndsförfarande pågår i flera medlemsstater skall det längst framskridna projektet användas som referens.

b) 21A.603 i Del 21 skall inte tillämpas.

c) De tillämpliga uppgiftskraven enligt 21A.605 i Del 21 skall vara de som upprättats av den berörda medlemsstaten vid tiden för ansökan om godkännandet eller tillståndet.

d) Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs av den berörda medlemsstaten skall anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla 21A.606 b i Del 21.

9. Ett luftvärdighetsbevis som utfärdats av en medlemsstat och som intygar överensstämmelse med ett typcertifikat fastställt i enlighet med punkt 3 skall anses uppfylla denna förordning.

10. I avvaktan på byråns avgörande enligt punkt 3 c skall luftfartygstyper som en medlemsstat tillåter flyga före den 28 september 2003 och för vilka typcertifikat i enlighet med punkt 3 inte kan utfärdas förbli under registreringsmedlemsstatens ansvar i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.

11. Fram till den 28 mars 2007 skall medlemsstaterna göra bedömningen att ett luftfartyg med tillhörande skäliga begränsningar som kompenserar för avvikelse från de grundläggande bestämmelserna kan fungera säkert vid en grundläggande flygning. I detta fall skall flygtillståndet innehålla en begränsning för användning i luftrummet i den medlemsstat vars behöriga myndighet utfärdar tillståndet. Vid flygningar utanför detta luftrum skall tillståndet godkännas av de behöriga myndigheterna i de berörda staterna.

Fram till den 28 mars 2007 får ett luftfartyg som av en medlemsstat tillåtits flyga innan den 28 september 2003 utan ett luftvärdighetsbevis förbli under medlemsstatens ansvar i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser. Sådant luftfartyg får endast flyga inom den berörda medlemsstatens luftrum. Flygningar utanför detta luftrum skall kräva ett tillstånd från den behöriga myndigheten i den stat som berörs.

12. När det i Del 21 hänvisas till att tillämpa och/eller uppfylla bestämmelserna i Del M och Del M inte har trätt i kraft, skall istället de relevanta nationella reglerna tillämpas.

13. Godkännande av delar och utrustningar som utfärdats av en medlemsstat och som är giltiga den 28 september 2003 skall anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning.

14. För kompletterande typcertifikat som utfärdats av en medlemsstat i enlighet med JAA-förfaranden eller tillämpliga nationella förfaranden och för ändringar av produkter, föreslagna av andra personer än innehavaren av produktens typcertifikat och som godkänts av en medlemsstat enligt tillämpliga nationella förfaranden och när det kompletterande typcertifikatet eller ändringen är giltig den 28 september 2003 skall det kompletterande typcertifikatet eller ändringen anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning.

Artikel 3

Konstruktionsorganisationer

1. En organisation som ansvarar för konstruktion av produkter, delar och utrustningar eller för ändring eller reparation av dessa skall visa sin förmåga att uppfylla bestämmelserna i Del 21.

2. Genom undantag från punkt 1 kan en organisation som har sin huvudsakliga verksamhet i en icke-medlemsstat visa sin förmåga genom att inneha ett certifikat för berörd produkt, del och utrustning som utfärdats av denna stat, under förutsättning att

a) denna stat är densamma som konstruktionsstaten, och

b) byrån har konstaterat att denna stats system inbegriper samma oberoende nivå av kontroll av överensstämmelse som föreskrivs i denna förordning, antingen genom ett likvärdigt system för organisationsgodkännande eller genom att denna stats behöriga myndighet direkt involveras.

3. Godkännanden av konstruktionsorganisation som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat i enlighet med JAA-kraven och JAA-förfaranden och som är giltiga före den 28 september 2003 skall anses vara i överensstämmelse med denna förordning. I detta fall skall tidsrymden för åtgärdande av brister på nivå 2, som nämns i kapitel J i Del 21, inte överstiga ett år när dessa brister beror på skillnader med tidigare tillämplig JAR-bestämmelse.

4. Innehavare av ett typcertifikat som den 28 september 2003 inte innehar ett korrekt godkännande av konstruktionsorganisation som utfärdats i enlighet med tillämpliga JAA-förfaranden skall före den 28 september 2005 visa sin förmåga att uppfylla de villkor som fastställs i 21A.14 i Del 21.

5. En organisation som ansöker om ett kompletterande typcertifikat, ett godkännande av underlag för större reparation eller ett godkännande av hjälpkraftaggregatskonstuktion och som den 28 september 2003 inte innehar ett korrekt godkännande av konstruktionsorganisation som utfärdats av en medlemsstat i enlighet med tillämpliga JAA-förfaranden skall före den 28 september 2005 visa sin förmåga, i enlighet med Del 21, 21A.112, 21A.432B eller när det gäller ett hjälpkraftaggregat (APU), 21A.602B.

6. För organisationer för vilka ett förfarande för ett godkännande av konstruktionsorganisation pågår genom en medlemsstat enligt tillämpliga JAA-förfaranden den 28 september 2003 gäller följande:

1) 21A.234 i Del 21 skall inte tillämpas.

2) Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s förfaranden skall anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla 21A.245 i Del 21.

Artikel 4

Tillverkningsorganisationer

1. En organisation som ansvarar för tillverkning av produkter, delar och utrustningar skall visa sin förmåga att uppfylla bestämmelserna i Del 21.

2. Genom undantag från punkt 1 kan en tillverkare som har sin huvudsakliga verksamhet i en icke-medlemsstat visa sin förmåga genom ett intyg för den berörda produkten, delen eller utrustningen som utfärdats av denna stat, under förutsättning att

a) denna stat är densamma som tillverkningsstaten; och

b) byrån har konstaterat att denna stats system inbegriper samma oberoende nivå av kontroll av överensstämmelse som föreskrivs i denna förordning, antingen genom ett likvärdigt system av organisationsgodkännande eller genom att denna stats behöriga myndighet direkt involveras.

3. Godkännanden av tillverkningsorganisation som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat i enlighet med JAA-kraven och JAA-förfaranden och som är giltiga före den 28 september 2003 skall anses vara i överensstämmelse med denna förordning. I detta fall skall tidsrymden för åtgärdande av brister på nivå 2, som nämns i kapitel G i Del 21, inte överstiga ett år när dessa brister beror på skillnader med tidigare tillämplig JAR-bestämmelse.

4. En tillverkningsorganisation skall visa sin förmåga enligt denna förordning före den 28 september 2005.

5. Till dess en tillverkningsorganisation har visat sin förmåga enligt kapitlen F och G i Del 21, skall försäkran om överensstämmelse och tillverkningsintyg som utfärdats av denna organisation enligt tillämpliga nationella bestämmelser anses ha utfärdats enligt denna förordning.

6. För organisationer för vilka ett förfarande för ett godkännande av tillverkningsorganisation pågår genom en medlemsstat enligt tillämpliga JAA-förfaranden den 28 september 2003 gäller följande:

a) 21A.134 i Del 21 skall inte tillämpas.

b) Upptäckt av brister i överensstämmelse som görs i enlighet med JAA:s förfaranden skall anses ha gjorts av byrån med syfte att uppfylla 21A.145 i Del 21.

Artikel 5

Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 28 september 2003, förutom 21A.804 a.3 i Del 21 som skall träda i kraft den 28 mars 2004 och kapitel H som skall träda i kraft den 28 september 2004.

2. Genom undantag från 21A.159 i Del 21, får medlemsstater utfärda godkännanden för en begränsad tid till den 28 september 2005.

3. Genom undantag från 21A.181 i Del 21, får medlemsstater utfärda certifikat för en begränsad tid till den 28 september 2008.

4. När en medlemsstat använder sig av bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall de meddela kommissionen och byrån.

5. Byrån skall, vid lämplig tidpunkt, göra en utvärdering av konsekvenserna av denna förordnings bestämmelser om giltighetstid för godkännanden i syfte att avge ett yttrande till kommissionen som inbegriper eventuella ändringar av förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2003.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2) Se sidan 5 i detta nummer av EUT.

(3) EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4) EGT L 333, 29.12.2000, s. 47.

(5) 1.9.2003.

BILAGA

DEL 21

Certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

Detaljerad innehållsförteckning

>Plats för tabell>

21.1 Allmänt

I denna del avses med "behörig myndighet"

a) för organisationer som har sin huvudsakliga verksamhet i en medlemsstat, den myndighet som utsetts av denna medlemsstat eller byrån om medlemsstaten begärt detta, eller

b) för organisationer som har sin huvudsakliga verksamhet i ett tredje land, byrån.

AVSNITT A KRAV PÅ SÖKANDE SAMT FÖRVÄRVADE RÄTTIGHETER OCH FÖRPLIKTELSER

KAPITEL A - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21A.1 Tillämpningsområde

I detta avsnitt fastställs allmänna bestämmelser gällande rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, ett certifikat som utfärdats eller skall utfärdas i enlighet med detta avsnitt.

21A.2 Åtagande av annan person än ansökaren till eller innehavaren av ett certifikat

De åtgärder och förpliktelser som innehavaren av, eller sökanden till, ett certifikat för en produkt, del eller utrustning skall ta på sig i enlighet med detta avsnitt kan utföras av en annan fysisk eller juridisk person på hans eller hennes vägnar, förutsatt att innehavaren av, eller sökanden till, detta certifikat kan visa att han eller hon har slutit en överenskommelse med den andra personen som garanterar att innehavarens ansvar fullgörs och kommer att fullgöras på ett riktigt sätt.

21A.3 Fel, störning och defekter

a) System för insamling, undersökning och analys av data. Innehavaren av ett typcertifikat, begränsat typcertifikat, kompletterande typcertifikat, ETSO-tillstånd (European Technical Standard Order), godkännande av större reparation eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning skall ha ett system för insamling, undersökning och analys av rapporter och information om fel, störningar, defekter eller andra händelser som orsakar eller kan orsaka negativa effekter på den fortsatta luftvärdigheten hos den produkt, del eller utrustning som omfattas av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, ETSO-tillståndet, godkännandet av större reparation eller varje annat relevant godkännande som anses vara utfärdat enligt denna förordning. Information om detta system skall göras tillgänglig till samtliga kända operatörer som använder produkten, delen eller utrustningen och, på begäran, till alla personer som är behöriga enligt andra relaterade tillämpningsföreskrifter.

b) Rapportering till byrån

1. Innehavaren av ett typcertifikat, begränsat typcertifikat, kompletterande typcertifikat, ETSO-tillstånd, godkännande av större reparation eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning skall till byrån rapportera alla fel, störningar, defekter samt andra händelser som han eller hon är medveten om angående produkter, delar, eller utrustningar som omfattas av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikat, ETSO-tillståndet, godkännandet av större reparation eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning och som har orsakat eller kan orsaka en risksituation.

2. Dessa rapporter skall upprättas i den form och på det sätt som fastställts av byrån, så snart som möjligt och i alla händelser inte senare än 72 timmar efter identifiering av den möjliga risksituationen, om inte särskilda omständigheter förhindrar detta.

c) Undersökning av rapporterade händelser

1. När en händelse som rapporterats enligt punkt b eller enligt 21A.129 f.2 eller 21A.165 f.2 har orsakats av en bristfällig konstruktion eller en tillverkningsbrist, skall innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, godkännandet av större reparation, ETSO-tillståndet eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning, eller tillverkaren, enligt vad som är tillämpligt, undersöka orsaken till bristen och till byrån rapportera resultaten av hans eller hennes undersökning samt eventuella åtgärder som han eller hon vidtar eller har för avsikt att vidta för att korrigera denna brist.

2. Om byrån anser att en åtgärd fordras för att korrigera bristen, skall innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, godkännandet av större reparation, ETSO-tillståndet eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning, eller tillverkaren enligt vad som är tillämpligt, inkomma med relevanta uppgifter till byrån.

21A.3B Luftvärdighetsdirektiv

a) Ett luftvärdighetsdirektiv är ett dokument utfärdat eller antaget av byrån, vilket föreskriver åtgärder som skall vidtas i ett luftfartyg för att återställa en acceptabel säkerhetsnivå, när bevis finns som visar att detta luftfartygs säkerhetsnivå annars kan äventyras.

b) Byrån skall utfärda ett luftvärdighetsdirektiv när

1. byrån har fastställt att en risksituation föreligger i ett luftfartyg, som ett resultat av en brist i luftfartyget, eller i en motor, propeller, del eller utrustning som är installerad i detta luftfartyg, och

2. denna risksituation kan väntas förekomma eller utvecklas i andra luftfartyg.

c) När byrån måste utfärda ett luftvärdighetsdirektiv för att korrigera den risksituation som anges i punkt b, eller för att kräva att en inspektion genomförs, skall innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet, godkännandet av större reparation, ETSO-tillståndet eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt denna förordning

1. föreslå lämplig korrigerande åtgärd eller erforderliga inspektioner, eller bådadera, och inkomma med uppgifter om dessa förslag till byrån för godkännande,

2. efter det att byrån har godkänt de förslag som anges i punkt 1, göra lämpliga beskrivande uppgifter och utförandeinstruktioner tillgängliga för alla kända operatörer eller innehavare av produkten, delen eller utrustningen och, på begäran, för alla personer som måste uppfylla luftvärdighetsdirektivet.

d) Ett luftvärdighetsdirektiv skall innehålla åtminstone följande information:

1. En identifiering av risksituationen.

2. En identifiering av det berörda luftfartyget.

3. Den erforderliga åtgärden eller de erforderliga åtgärderna.

4. Den tid inom vilken de erforderliga åtgärderna skall vara utförda.

5. Datum för ikraftträdande.

21A.4 Samordning mellan konstruktion och tillverkning

Varje innehavare av ett typcertifikat, begränsat typcertifikat, kompletterande typcertifikat, ETSO-tillstånd, godkännande av ändring av typkonstruktion eller godkännande av underlag för reparation, skall samarbeta med tillverkningsorganisationen på det sätt som är nödvändigt för att garantera att

a) konstruktion och tillverkning på ett tillfredsställande sätt samordnas i enlighet med 21A.122, 21A.133 eller 21A.165 c.2 enligt vad som är tillämpligt, och

b) att produktens, delens eller utrustningens fortsatta luftvärdighet på ett korrekt sätt stöds.

KAPITEL B - TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21A.11 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av typcertifikat för produkter och begränsade typcertifikat för luftfartyg, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, dessa certifikat.

21A.13 Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person som har visat, eller är i färd med att visa sin förmåga i överensstämmelse med 21A.14, skall vara berättigad att ansöka om ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat enligt de villkor som fastlagts i detta kapitel.

21A.14 Visande av förmåga

a) Varje organisation som ansöker om ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat skall visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i överensstämmelse med kapitel J.

b) Genom undantag från punkt a, kan en sökande, som ett alternativt förfarande för att visa sin förmåga, söka få byråns godkännande för användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i denna del, när produkten är en av följande:

1. Ett mycket lätt flygplan eller rotorluftfartyg, ett segelflygplan eller ett motordrivet segelflygplan, en ballong, ett varmluftskepp eller

2. ett litet flygplan som uppfyller samtliga följande delar:

i) flygplan med en kolvmotor, med naturligt insug och ej mer än 250 hk maximal starteffekt,

ii) konventionell konfiguration,

iii) konventionellt material och struktur,

iv) flygningar enligt visuellflygregler, ej i nedisade förhållanden,

v) högst 4 säten inklusive piloten och maximal startmassa begränsad till 3000 lb. (1361 kg),

vi) ej tryckkabin,

vii) ej servostyrda reglage,

viii) grundläggande konstflygningar begränsade till + 6/- 3g, eller

3. en kolvmotor, eller

4. en motor eller propeller som är typcertifierad enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för motordrivna segelflygplan, eller

5. en fast eller ställbar propeller.

21A.15 Ansökan

a) En ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat skall göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån.

b) En ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat för luftfartyg skall åtföljas av en ritning där luftfartyget i fråga visas i tre vyer och av preliminära grundläggande uppgifter, inklusive föreslagna operativa egenskaper och begränsningar.

c) En ansökan om typcertifikat för en motor eller propeller skall åtföljas av en sammanställningsritning, en beskrivning av konstruktionsegenskaperna, operativa egenskaper och föreslagna operativa begränsningar för motorn eller propellern.

21A.16A Luftvärdighetskoder

I enlighet med artikel 14 i grundförordningen skall byrån utfärda luftvärdighetskoder som en standardmetod för att påvisa produkters, delars och utrustningars uppfyllande av de grundläggande kraven i grundförordningens bilaga I. Bestämmelserna skall vara tillräckligt utförliga och specifika för att ange för sökande de villkor enligt vilka certifikat kommer att utfärdas.

21A.16B Särskilda villkor

a) Byrån skall föreskriva särskilda utförliga tekniska specifikationer, kallade särskilda villkor, för en produkt, om den tillhörande luftvärdighetskoden inte innehåller tillfredsställande eller passande säkerhetsnormer för produkten, då

1. produkten har nya eller ovanliga konstruktionsegenskaper jämfört med den konstruktionspraxis på vilken tillämplig luftvärdighetskod grundas, eller

2. produktens planerade användning är okonventionell, eller

3. erfarenheter av andra, liknande produkter i bruk eller av produkter med liknande konstruktionsegenskaper har visat att risksituationer kan uppstå.

b) De särskilda villkoren innehåller sådana säkerhetsnormer som byrån anser vara nödvändiga för att upprätta en säkerhetsnivå som är likvärdig den som fastställs i tillämplig luftvärdighetskod.

21A.17 Typcertifieringsgrund

a) Den typcertifieringsgrund som skall meddelas för utfärdande av typcertifikat eller begränsade typcertifikat skall bestå av

1. tillämplig luftvärdighetskod, fastställd av byrån, som är i kraft vid tidpunkten för ansökan om certifikatet, om inte

i) något annat anges av byrån, eller

ii) uppfyllande av kraven i senare ändringar väljs av sökanden eller krävs av byrån enligt punkt c eller d,

2. varje särskilt villkor som föreskrivs i överensstämmelse med 21A.16B a.

b) En ansökan om typcertifiering av stora flygplan eller stora rotorluftfartyg skall vara giltig under fem år och en ansökan om alla andra typcertifikat skall vara giltig under tre år, om inte en sökande vid ansökningstillfället visar att hans eller hennes produkt kräver en längre tid för konstruktion, utveckling och provning, och om byrån godkänner en längre tidsrymd.

c) Om ett typcertifikat inte har utfärdats, eller det står klart att ett typcertifikat inte kommer att utfärdas inom den tidsgräns som fastställts i punkt b, kan sökanden

1. inkomma med en ny ansökan om typcertifikat och uppfylla alla de bestämmelser i punkt a som är tillämpliga för en första ansökan, eller

2. ansöka om en förlängning av den ursprungliga ansökan och uppfylla de tillämpliga luftvärdighetskoder som var giltiga vid ett datum som den sökande väljer, dock inte tidigare än det datum som föregår datumet för utfärdande av typcertifikatet med den tidsrymd som fastställs i punkt b för den ursprungliga ansökan.

d) Om en sökande väljer att uppfylla kraven i en ändring av de luftvärdighetskoder som träder i kraft efter det att ansökan om typcertifikat har lämnats in, skall denne även uppfylla kraven i eventuella andra ändringar som myndigheten anser vara direkt sammanhörande.

21A.18 Fastställande av tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsspecifikationer

a) De tillämpliga bullerkraven för utfärdande av typcertifikat för luftfartyg föreskrivs i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1 i bilaga 16, Volym I, Del II till Chicagokonventionen:

1. för underljudsjetplan, i volym I, del II, kapitel 2, 3 och 4, enligt vad som är tillämpligt,

2. för propellerdrivna flygplan, i volym I, del II, kapitel 3, 4, 5, 6 och 10, enligt vad som är tillämpligt,

3. för helikoptrar, i volym I, del II, kapitel 8 och 11, enligt vad som är tillämpligt, och

4. för överljudsflygplan, i volym I, del II, kapitel 12, enligt vad som är tillämpligt.

b) De tillämpliga utsläppskraven för utfärdande av typcertifikat för luftfartyg och motor föreskrivs i bilaga 16 till Chicagokonventionen:

1. för förhindrande av avsiktligt utsläpp av bränsleångor, i volym II, del II, kapitel 2,

2. för utsläpp från turbojet- och turbofläktmotorer endast avsedda för framdrivning i underljudshastigheter, i volym II, del III, kapitel 2, och

3. för utsläpp från turbojet- och turbofläktmotorer endast avsedda för framdrivning i överljudshastigheter, i volym II, del III, kapitel 3.

c) Byrån skall i överensstämmelse med artikel 14 i grundförordningen utfärda certifieringsspecifikationer som anger godtagbara metoder för att påvisa uppfyllande av de krav på buller och utsläpp som fastlagts i punkt a och b.

21A.19 Förändringar som fordrar ett nytt typcertifikat

Varje fysisk eller juridisk person som föreslår en ändring av en produkt skall ansöka om ett nytt typcertifikat om byrån finner att ändringen av konstruktion, effekt, dragkraft, eller massa är så omfattande att det krävs en i stort sett en fullständig undersökning av uppfyllande av tillämpliga typcertifieringsgrunder.

21A.20 Uppfyllande av typcertifieringsgrunden och miljöskyddskrav

a) Sökande till ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat skall påvisa uppfyllande av den tillämpliga typcertifieringsgrunden och de tillämpliga miljöskyddskraven och förelägga byrån de metoder genom vilka sådan överensstämmelse har visats.

b) Sökanden skall försäkra att han eller hon uppfyller alla tillämpliga krav i typcertifieringsgrunden och miljöskyddskrav.

c) När sökanden innehar ett lämpligt godkännande av konstruktionsorganisation, skall den försäkran som anges i punkt b göras i enlighet med bestämmelserna i kapitel J.

21A.21 Utfärdande av typcertifikat

Sökanden skall vara berättigad att få ett typcertifikat för en produkt utfärdat av byrån efter att

a) ha visat sin förmåga i överensstämmelse med 21A.14,

b) ha inkommit med den försäkran som anges i 21A.20 b, och

c) har visat att

1. den produkt som skall certifieras uppfyller de tillämpliga krav i typcertifieringsgrunden och miljöskyddskraven som fastlagts i överensstämmelse med 21A.17 och 21A.18,

2. varje luftvärdighetsbestämmelse som inte uppfylls kompenseras av faktorer som ger en motsvarande säkerhetsnivå,

3. ingen funktion eller egenskap gör den osäker för de användningssätt som certifieringen gäller, och

4. den som ansöker om ett typcertifikat uttryckligen förklarat att de är beredda att uppfylla 21A.44,

d) när det gäller ett typcertifikat för luftfartyg skall motorn eller propellern, eller bådadera, om de är installerade i luftfartyget ha ett typcertifikat som är utfärdat eller fastställt i överensstämmelse med denna förordning.

21A.23 Utfärdande av begränsat typcertifikat

a) För ett luftfartyg som inte uppfyller bestämmelserna i 21A.21 c skall sökanden vara berättigad att få ett begränsat typcertifikat utfärdat av byrån efter att

1. ha uppfyllt kraven i den lämpliga typcertifieringsgrund som är fastlagd av byrån och som garanterar en tillfredsställande säkerhet för den avsedda användningen av luftfartyget samt tillämpliga miljöskyddskrav,

2. uttryckligen ha förklarat att han eller hon är beredd att uppfylla 21A.44.

b) Den motor eller propeller, eller båda, som är installerade i luftfartyget, skall

1. ha ett typcertifikat som är utfärdat eller fastställt i överensstämmelse med denna förordning, eller

2. ha visats uppfylla de certifieringsspecifikationer som är nödvändiga för att garantera att säker flygning med luftfartyget.

21A.31 Typkonstruktion

a) Typkonstruktionen skall bestå av följande:

1. De ritningar och specifikationer, samt en förteckning över dessa ritningar och specifikationer, som är nödvändiga för att definiera produktens konfiguration och konstruktionsegenskaper, vilka har visats uppfylla tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav.

2. Information om material och processer samt om tillverknings- och monteringsmetoder för produkten som är nödvändig för att garantera produktens överensstämmelse med gällande krav.

3. Ett godkänt avsnittet om luftvärdighetsbegränsningar i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, i enlighet med vad som fastställs i de tillämpliga luftvärdighetskoderna.

4. Alla andra uppgifter som är nödvändiga för att göra det möjligt att genom jämförelse fastställa luftvärdighet samt egenskaper gällande buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser (där så är tillämpligt) för senare produkter av samma typ.

b) Varje typkonstruktion skall identifieras på ett tillfredsställande sätt.

21A.33 Undersökning och prov

a) Sökanden skall utföra alla inspektioner och prov som är nödvändiga för att visa att tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav uppfylls.

b) Innan varje prov som fordras i punkt a genomförs, skall sökanden ha fastställt följande:

1. För provexemplaret:

i) Att material och förfaranden på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med specifikationerna för den föreslagna typkonstruktionen.

ii) Att produktens delar på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med ritningarna i den föreslagna typkonstruktionen.

iii) Att tillverkningssätt, konstruktion och montering på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med de som anges i den föreslagna typkonstruktionen.

2. Att provutrustningen och all mätutrustning som används för proven lämpar sig för proven och är riktigt kalibrerad.

c) Sökanden skall tillåta byrån att utföra varje inspektion som behövs för att kontrollera att punkt b uppfylls.

d) Sökanden skall tillåta byrån att granska alla rapporter och genomföra alla inspektioner och att utföra eller närvara vid alla flyg- och markprov som är nödvändiga för att kontrollera giltigheten för uppfyllandeförsäkran som har lämnats in av sökanden i enlighet med 21A.20 b och för att fastställa att inga funktioner eller egenskaper gör produkten osäker för den användning för vilken certifiering begärs.

e) För prov utförda eller bevittnade av byrån enligt punkt d

1. skall sökanden till byrån inkomma med en försäkran om uppfyllande av punkt b, och

2. får ingen ändring göras av en produkt, del eller utrustning som hänför sig till provet och som skulle påverka uppfyllandeförsäkran under tiden mellan påvisandet av uppfyllande av punkt b och den tidpunkt när den läggs fram för byrån för provning.

21A.35 Flygprov

a) Flygprov i syfte att erhålla ett typcertifikat skall genomföras i överensstämmelse med de villkor för sådan flygprovning som anges av byrån.

b) Sökanden skall genomföra alla flygprov som byrån anser vara nödvändiga

1. för att fastställa att tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav uppfylls, och

2. för luftfartyg som skall certifieras i enlighet med detta avsnitt, förutom segelflygplan och motordrivna segelflygplan och förutom flygplan med en maximal startmassa (MTOM) på 2722 kg eller mindre, för att med en rimlig grad av visshet garantera att luftfartyget, dess delar och utrustningar är pålitliga och fungerar korrekt.

c) (Reserverad)

d) (Reserverad)

e) (Reserverad)

f) De flygprov som föreskrivs i punkt b.2 skall inbegripa följande:

1. För luftfartyg med turbinmotorer av en typ som inte tidigare har använts i ett typcertifierat luftfartyg, minst 300 timmars driftstid med en full uppsättning motorer som överensstämmer med ett typcertifikat.

2. För alla andra luftfartyg, minst 150 timmars driftstid.

21A.41 Typcertifikat

Både typcertifikatet och det begränsade typcertifikatet anses inbegripa typkonstruktionen, de operativa begränsningarna, databladet för typcertifikatet avseende luftvärdighet och utsläpp, tillämplig typcertifieringsgrund och de tillämpliga miljöskyddskrav enligt vilka byrån dokumenterar uppfyllelse, samt eventuella andra villkor eller begränsningar som föreskrivs för produkten i tillämpliga certifikationsspecifikationer och miljöskyddskrav. Luftfartygets typcertifikat och begränsade typcertifikat innehåller båda dessutom typcertifikatets datablad avseende buller. Databladet för motorns typcertifikat innehåller protokollet över uppfyllelse av utsläppskrav.

21A.44 Innehavarens förpliktelser

Varje innehavare av ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat skall

a) ta på sig de förpliktelser som fastlagts i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57 och 21A.61 och för detta ändamål fortsätta att uppfylla kvalifikationskraven för att vara berättigad att ansöka i enlighet med 21A.14, och

b) specificera märkningen i enlighet med kapitel Q.

21A.47 Överlåtelse

Ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat kan endast överlåtas till en fysisk eller juridisk person som kan ta på sig de förpliktelser som föreskrivs i 21A.44, och som, för detta ändamål, har visat sin förmåga att kvalificera sig enligt kriterierna i 21A.14.

21A.51 Giltighetstid

a) Ett typcertifikat och ett begränsat typcertifikat skall utfärdas för en obegränsad giltighetstid. De skall fortsatt vara giltiga förutsatt att

1. innehavaren fortsatt uppfyller denna del, och

2. certifikatet inte har återlämnats eller återkallats enligt de tillämpliga administrativa förfaranden som byrån fastställt.

b) Då typcertifikatet eller det begränsade typcertifikatet återlämnas eller återkallas skall de lämnas tillbaka till byrån.

21A.55 Dokumentation

All relevant konstruktionsinformation samt alla relevanta ritningar och provrapporter, inklusive inspektionsprotokoll för den provade produkten, skall av innehavaren av typcertifikatet eller det begränsade typcertifikatet hållas tillgänglig för byrån samt bevaras för att erbjuda den information som är nödvändig för att garantera produktens fortsatta luftvärdighet och att tillämpliga miljöskyddskrav uppfylls.

21A.57 Handböcker

Innehavaren av ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat skall framställa, underhålla och uppdatera original av alla de handböcker som krävs av den för produkten tillämpliga typcertifieringsgrunden och de tillämpliga miljöskyddskraven, samt på begäran lämna kopior till byrån.

21A.61 Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a) Innehavaren av ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat skall förse varje känd ägare av ett eller flera luftfartyg, motor eller propeller med minst en uppsättning kompletta instruktioner för fortsatt luftvärdighet, vilka skall inbegripa beskrivande data och utförandeinstruktioner som har utarbetats i överensstämmelse med tillämplig typcertifieringsgrund. Dessa skall överlämnas vid leverans eller vid utfärdande av det första luftvärdighetsbeviset för det aktuella luftfartyget, vilket som inträffar senast, och därefter på begäran göra dessa instruktioner tillgängliga för varje annan person som skall uppfylla något av villkoren i dessa instruktioner. Vissa handböcker eller delar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, som berör översyn eller andra typer av omfattande underhåll, kan få lov att göras tillgängliga efter det att produkten har tagits i bruk, men skall finnas tillgängliga innan någon av produkterna uppnår relevant ålder eller relevant antal flygtimmar/cykler.

b) Därutöver skall ändringar till instruktionerna för fortsatt luftvärdighet göras tillgängliga för alla kända operatörer som använder produkten samt på begäran göras tillgängliga för varje person som skall uppfylla någon av dessa instruktioner. Ett program som visar hur ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet distribueras skall lämnas till byrån.

(KAPITEL C - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D - ÄNDRINGAR I TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21A.90 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av ändringar i typkonstruktioner och typcertifikat, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, dessa godkännanden. I detta kapitel inbegriper hänvisning till typcertifikat både typcertifikat och begränsade typcertifikat.

21A.91 Klassificering av ändringar i typkonstruktion

Ändringar i typkonstruktion klassificeras som mindre eller större. En "mindre ändring" är en som inte har någon väsentlig inverkan på vikt, balans, strukturell styrka, pålitlighet, operativa egenskaper, buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser, eller andra egenskaper som påverkar produktens luftvärdighet. Utan förfång för 21A.19, är alla andra ändringar "större ändringar" i enlighet med detta kapitel. Större och mindre ändringar skall godkännas i överensstämmelse med 21A.95 eller 21A.97, enligt vad som är lämpligt, och skall identifieras på ett korrekt sätt.

21A.92 Villkor för ansökan

a) Endast innehavaren av typcertifikatet får ansöka om godkännande av en större ändring i en typkonstruktion i enlighet med detta kapitel; alla andra sökande till en större ändring i en typkonstruktion skall göra detta i enlighet med kapitel E.

b) Varje fysisk eller juridisk person får ansöka om godkännande av en mindre ändring i en typkonstruktion enligt detta kapitel.

21A.93 Ansökan

En ansökan om godkännande av ändring i en typkonstruktion skall ske i en form och på ett sätt som fastställts av byrån och skall inbegripa följande:

a) En beskrivning av ändringen, i vilken identifieras

1. alla delar av typkonstruktionen och de godkända handböckerna som påverkas av ändringen,

2. de certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav som ändringen är avsedd att uppfylla i överensstämmelse med 21A.101.

b) Identifiering av eventuella nya undersökningar som behövs för att visa att den modifierade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav.

21A.95 Mindre ändringar

Mindre ändringar i en typkonstruktion skall klassificeras och godkännas av antingen

a) byrån, eller

b) en på vederbörligt sätt godkänd konstruktionsorganisation, genom tillämpning av ett förfarande som överenskommits med byrån.

21A.97 Större ändringar

a) Den som ansöker om godkännande av en större ändring skall

1. till byrån inkomma med bestyrkande uppgifter tillsammans med alla nödvändiga beskrivande uppgifter som skall inkluderas i typkonstruktionen,

2. visa att den modifierade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav, i enlighet med vad som anges i 21A.101,

3. försäkra att den uppfyller tillämpliga typcertifieringsgrunder och miljöskyddskrav samt för myndigheten redogöra för grunden för en sådan försäkran, och

4. då sökanden innehar ett korrekt godkännande av konstruktionsorganisation, ge försäkran enligt punkt a.3 i överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel J,

5. uppfylla kraven i 21A.33 och, när så är tillämpligt, 21A.35.

b) Ett godkännande av en större ändring i en typkonstruktion är begränsat till den (de) särskilda konfiguration(er) i typkonstruktionen på vilken (vilka) ändring sker.

21A.101 Fastställande av tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav

a) En sökande till en ändring av ett typcertifikat skall visa att den modifierade produkten uppfyller den luftvärdighetskod som är tillämplig för den modifierade produkten och som gäller den dag ansökan om ändringen görs samt uppfyller de tillämpliga miljöskyddskrav som anges i 21A.18.

b) Genom undantag från punkt a, kan en sökande visa att den modifierade produkten uppfyller kraven enligt en tidigare ändring av den luftvärdighetskod som anges i punkt a och eventuella andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt sammanhörande. Den tidigare ändrade luftvärdighetskoden får dock inte föregå den motsvarande luftvärdighetskoden som det hänvisas till i typcertifikatet. Sökanden kan uppfylla en tidigare ändring av en luftvärdighetskod för något av följande:

1. För en ändring som byrån inte anser vara betydande. För att fastställa huruvida en särskild ändring är betydande, beaktar byrån ändringen mot bakgrund av alla tidigare relevanta konstruktionsändringar och alla relaterade revideringar av de tillämpliga certifieringsspecifikationerna som anges i typcertifikatet för produkten. Ändringar som uppfyller ett av följande kriterier anses automatiskt vara betydande:

i) Den allmänna konfigurationen eller konstruktionsprincipen bibehålls inte.

ii) Grunderna för certifieringen av produkten som skall modifieras är inte längre giltiga.

2. För varje område, system, del eller utrustning som enligt byrån inte påverkas av ändringen.

3. För varje område, system, del eller utrustning som påverkas av ändringen, för vilken byrån anser att uppfyllandet av en luftvärdighetskod som beskrivs i punkt a inte skulle bidra avsevärt till den modifierade produktens säkerhetsnivå eller att det skulle vara opraktiskt.

c) En sökande till en ändring av ett luftfartyg (annat än ett rotorluftfartyg) med en maximal vikt på högst 2722 kg (6000 lbs.) eller av ett icke-turbindrivet rotorluftfartyg med en maximal vikt på högst 1361 kg (3000 lbs.) kan visa att den modifierade produkten uppfyller den typcertifieringsgrund som det hänvisas till i typcertifikatet. Om byrån anser att ändringen är betydande på ett område, kan byrån emellertid bestämma att kraven i en ändring av den typcertifieringsgrund som det hänvisas till i typcertifikatet, som gällde på ansökningsdagen, och andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt relaterade, skall uppfyllas, såvida byrån inte också anser att uppfyllande av den ändringen eller den certifieringsspecifikationen inte skulle bidra avsevärt till att höja den modifierade produktens säkerhetsnivå och att det skulle vara opraktiskt.

d) Om byrån anser att den luftvärdighetskod som är giltig den dag då ansökan om ändring sker inte ger en tillräcklig standard med avseende på den föreslagna ändringen, skall sökanden även uppfylla eventuella särskilda villkor, liksom ändringar till dessa särskilda villkor, som föreskrivs i enlighet med bestämmelserna i 21A.16B, för att säkerställa en säkerhetsnivå som är likvärdig den som fastställs i den luftvärdighetskod som är giltig den dag då ansökan om ändringen sker.

e) En ansökan om en ändring i ett typcertifikat för stora flygplan och stora rotorluftfartyg är giltig i fem år, och en ansökan om en ändring av typcertifikat av annat slag är giltig i tre år. I fall då ändringen inte har godkänts, eller då det är uppenbart att ändringen inte kommer att godkännas inom den tidsperiod som fastställts i enlighet med detta stycke, kan sökanden

1. lämna in en ny ansökan om en ändring av typcertifikatet och uppfylla alla de bestämmelser i punkt a som är tillämpliga för en första ansökan om en ändring, eller

2. ansöka om en förlängning av den ursprungliga ansökan och uppfylla bestämmelserna i punkt a vid ett nytt gällande ansökningsdatum, som sökanden får välja, som inte ligger före det datum som föregår datumet för godkännande av ändringen med den tidsrymd som fastställs i enlighet med denna punkt för den ursprungliga ansökan för ändringen.

21A.103 Utfärdande av godkännande

a) Sökanden skall vara berättigad att erhålla byråns godkännande av en större ändring av typkonstruktion efter att

1. ha inkommit med den försäkran som omnämns i 21A.97 a.3, och

2. det visas att

i) den modifierade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav, i enlighet med vad som anges i 21A.101,

ii) de luftvärdighetsbestämmelser som inte har uppfyllts kompenseras av faktorer som ger en likvärdig säkerhetsnivå, och

iii) inga funktioner eller egenskaper gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifikatet begärs.

b) En mindre ändring av en typkonstruktion skall endast godkännas i överensstämmelse med 21A.95 om det visas att den ändrade produkten uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer, i enlighet med vad som anges i 21A.101.

21A.105 Dokumentation

Sökanden skall, för varje ändring, ställa all relevant konstruktionsinformation, alla ritningar och provrapporter, inklusive inspektionsdokumentation för den modifierade produkt som provats, till byråns förfogande och denna dokumentation skall bevaras för att ge den information som behövs för att garantera den modifierade produktens fortsatta luftvärdighet och att den uppfyller tillämpliga miljöskyddskrav.

21A.107 Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a) Innehavaren av ett godkännande av en mindre ändring i en typkonstruktion skall förse varje känd ägare av ett eller flera luftfartyg, motor eller propellrar som inbegriper den mindre modifieringen med minst en uppsättning av de därtill hörande ändringarna, om sådana existerar, av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet gällande den produkt på vilken den mindre ändringen skall installeras, vilka har utarbetats i överensstämmelse med tillämplig typcertifieringsgrund. Dessa skall överlämnas vid leverans eller vid utfärdande av det första luftvärdighetsbeviset för det aktuella luftfartyget, vilket som inträffar senast, och därefter på begäran göra dessa instruktioner tillgängliga för varje annan person som skall uppfylla villkoren i dessa instruktioner.

b) Därutöver skall ändringar till dessa varianter av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet göras tillgängliga för alla kända operatörer som använder en produkt som inbegriper den mindre ändringen samt på begäran göras tillgängliga för varje annan person som skall uppfylla villkoren i dessa instruktioner.

21A.109 Förpliktelser och EPA-märkning

Innehavaren av ett godkännande av en mindre ändring i en typkonstruktion skall

a) ta på sig de förpliktelserna som fastläggs i 21A.4, 21A105 och 21A.107, och

b) ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver (i det följande "European Part Approval"), i överensstämmelse med 21A.804 a.

KAPITEL E - KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

21A.111 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av större ändringar i typkonstruktionen i enlighet med förfaranden för kompletterande typcertifikat, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, dessa certifikat.

21A.112 Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person ("organisation") som har visat, eller är i färd att visa, sin förmåga enligt 21A.112B skall vara berättigad att ansöka om ett kompletterande typcertifikat i enlighet med de villkor som fastläggs i detta kapitel.

21A.112B Visande av förmåga

a) Varje organisation som ansöker om ett kompletterande typcertifikat skall visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i överensstämmelse med kapitel J.

b) Genom undantag från punkt a, kan en sökande, som ett alternativt förfarande för att visa sin förmåga, söka få byråns godkännande för användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i detta kapitel.

21A.113 Ansökan om kompletterande typcertifikat

a) En ansökan om kompletterande typcertifikat skall ske i en form och på ett sätt som fastställts av byrån.

b) En ansökan om kompletterande typcertifikat skall inbegripa de beskrivningar och identifieringar som krävs enligt 21A.93. Därutöver skall en sådan ansökan inbegripa ett underlag som bevisar att den information på vilken dessa identifieringar baseras är korrekta, antingen från sökandens egna resurser, eller genom en uppgörelse med innehavaren av typcertifikatet.

21A.114 Uppfyllande av krav

Varje sökande till ett kompletterande typcertifikat skall uppfylla kraven i 21A.97.

21A.115 Utfärdande av kompletterande typcertifikat

Sökanden skall vara berättigad att få ett kompletterande typcertifikat utfärdat av byrån efter att

a) ha uppfyllt kraven i 21A.103 a,

b) ha visat sin förmåga i överensstämmelse med 21A.112B,

c) i enlighet med 21A.113 b ha ingått en överenskommelse med innehavaren av typcertifikatet,

1. och innehavaren av typcertifikatet har förklarat att han eller hon inte har några tekniska invändningar mot den information som lämnats in i enlighet med 21A.93, och

2. innehavaren av typcertifikatet har samtyckt till att samarbeta med innehavaren av det kompletterande typcertifikatet för att säkerställa befrielse från allt ansvar för den modifierade produktens fortsatta luftvärdighet genom uppfyllande av kraven i 21A.44 och 21A.118A.

21A.116 Överlåtelse

Ett kompletterande typcertifikat skall endast överlåtas till en fysisk eller juridisk person som kan ta på sig de förpliktelser som föreskrivs i 21A.118A och som för detta ändamål har visat sin förmåga att kvalificera sig i enlighet med kriterierna i 21A.112B.

21A.117 Modifieringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat

a) Mindre modifieringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat skall klassificeras och godkännas i överensstämmelse med kapitel D.

b) Varje större modifiering av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat skall godkännas som ett separat kompletterande typcertifikat i överensstämmelse med detta kapitel.

c) Genom undantag från punkt b kan en större modifiering av en del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat och som lämnas av innehavaren av det kompletterande typcertifikatet kan godkännas som en ändring av de aktuella kompletterande typcertifikatet.

21A.118A Förpliktelser och EPA-märkning

Varje innehavare av ett kompletterande typcertifikat skall

a) ta på sig förpliktelserna

1. angivna i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 och 21A.120,

2. som underförstått inbegrips i samarbetet med innehavaren av typcertifikatet i enlighet med 21A.115 c.2,

och i detta syfte även i fortsättningen uppfylla kriterierna i 21A.112B

b) ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver, i överensstämmelse med 21A.804 a.

21A.118B Giltighetstid

a) Ett kompletterande typcertifikat skall utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det skall förbli giltigt under förutsättning att

1. innehavaren fortsatt uppfyller kraven i denna del, och

2. certifikatet inte har återlämnats eller återkallats enligt de tillämpliga administrativa förfaranden som byrån fastställt.

b) Då det kompletterande typcertifikatet återlämnas eller återkallas skall de lämnas tillbaka till byrån.

21A.119 Handböcker

Innehavaren av ett kompletterande typcertifikat skall framställa, underhålla och uppdatera de original av ändringar i handböcker som krävs av den för produkten tillämpliga typcertifieringsgrunden och de tillämpliga miljöskyddskraven, som behövs för att täcka de ändringar som införts enligt det kompletterande typcertifikatet samt på begäran lämna kopior av dessa handböcker till byrån.

21A.120 Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a) Innehavaren av det kompletterande typcertifikatet för ett luftfartyg, en motor eller en propeller skall förse varje känd ägare av sådan(t) luftfartyg, motor eller propeller som inbegriper de funktioner som anges i det kompletterande typcertifikatet med minst en uppsättning av därtill hörande ändringar i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, utarbetade i överensstämmelse med tillämplig typcertifieringsgrund. Dessa handlingar skall överlämnas vid leverans eller vid utfärdande av det första luftvärdighetsbeviset för det aktuella luftfartyget, vilket som inträffar senast, och därefter på begäran göra dessa ändringar i instruktionerna tillgängliga för varje annan person som skall uppfylla villkoren i dessa instruktioner. Vissa handböcker eller delar av ändringarna till instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, som berör översyn eller andra typer av omfattande underhåll, kan få lov att göras tillgängliga efter det att produkten har tagits i drift, men skall vara tillgängliga innan produkten uppnår relevant ålder eller relevant antal flygtimmar/cykler.

b) Därutöver skall ändringar av dessa ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet göras tillgängliga för alla kända operatörer som använder en produkt som inbegriper det kompletterande typcertifikatet samt på begäran göras tillgängliga för varje annan person som skall uppfylla villkoren i dessa instruktioner. Ett program som visar hur ändringar av ändringarna av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet distribueras skall inlämnas till byrån.

KAPITEL F - TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21A.121 Tillämpningsområde

a) I detta kapitel fastställs förfarandet för att visa produkters, delars eller utrustningars överensstämmelse med tillämpliga konstruktionsuppgifter som man har för avsikt att tillverka utan ett godkännande av tillverkningsorganisation i enlighet med kapitel G.

b) I detta kapitel fastställs de regler som styr de skyldigheter som en tillverkare av en produkt, del eller utrustning har när de tillverkas i enlighet med detta kapitel.

21A.122 Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person kan ansöka om att få visa enskilda produkters, delars eller utrustningars överensstämmelse i enlighet med detta kapitel, om

a) han eller hon innehar eller har ansökt om ett godkännande som omfattar konstruktionen för denna produkt, del eller utrustning, eller

b) han eller hon har säkerställt tillfredsställande samordning mellan tillverkning och konstruktion, genom en lämplig överenskommelse med sökanden till eller innehavaren av ett godkännande av en sådan konstruktion.

21A.124 Ansökan

a) Varje ansökan om godkännande för att visa enskilda produkters, delars eller utrustningars överensstämmelse i enlighet med detta kapitel skall ske i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten.

b) En sådan ansökan skall innehålla följande:

1. Bevis som visar, när så är tillämpligt, att

i) utfärdandet av ett godkännande av tillverkningsorganisation i enlighet med kapitel G skulle vara olämpligt, eller

ii) certifiering eller godkännande av en produkt, del eller utrustning i enlighet med detta kapitel behövs i väntan på utfärdandet av ett godkännande av tillverkningsorganisation i enlighet med kapitel G.

2. En översikt av den information som krävs enligt 21A.125 b.

21A.125 Utfärdande av godkännandebrev

Sökanden skall vara berättigad att få ett godkännandebrev utfärdat av den behöriga myndigheten, som godkänner att enskilda produkter, delar och utrustningar visar överensstämmelse i enlighet med detta kapitel, efter att

a) ha upprättat ett system för inspektion under produktionen som säkerställer att varje produkt, del eller utrustning överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion,

b) ha tillhandahållit en handbok som innehåller

1. en beskrivning av det system för inspektion under produktionen som krävs i enlighet med punkt a,

2. en beskrivning av medlen för att genomföra kontrollerna i systemet för inspektion under produktionen,

3. en beskrivning av proven i 21A.127 och 21A.128, samt namnen på de personer som är godkända för syftet i 21A.130 a,

c) ha visat sin förmåga att bistå i överensstämmelse med 21A.3 och 21A.129 d.

21A.125B Bedömningar

a) När det finns objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännandebrev inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna del, skall bedömningen klassificeras som följer:

1. En bedömning på nivå ett är varje avvikelse från kraven i denna del som skulle kunna leda till en okontrollerad avvikelse från kraven i tillämpliga konstruktionsdata och som skulle kunna påverka luftfartygets säkerhet.

2. En bedömning på nivå två är varje fall av avvikelse från kraven i denna del som inte klassificeras som nivå ett.

b) En bedömning på nivå tre är varje punkt där genom objektiva bevis potentiella problem har identifierats som skulle kunna leda till brist på uppfyllande av kraven i punkt a.

c) Efter att ett skriftligt meddelande om brister i enlighet med 21B.143 mottagits gäller följande:

1. Vid en bedömning på nivå ett skall innehavaren av godkännandebrevet vidta korrigerande åtgärder som är till den behöriga myndighetens belåtenhet inom en tidsrymd av högst 21 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse på bedömningen.

2. Vid en bedömning på nivå två skall den tid som beviljas av den behöriga myndigheten för korrigerande åtgärd vara lämplig för bristens art men får under inga förhållanden från början vara längre än 6 månader. Under vissa förhållanden och med hänsyn tagen till bristens art får den behöriga myndigheten förlänga sexmånadersperioden om det finns en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder som godkänts av den behöriga myndigheten.

3. En bedömning på nivå tre skall inte fordra att innehavaren av godkännandebrevet vidtar omedelbara åtgärder.

d) När det gäller en bedömning på nivå ett eller två kan godkännandebrevet bli föremål för begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallelse, helt eller delvis, i enlighet med 21B.145. Innehavaren av godkännandebrevet skall i god tid bekräfta mottagandet av meddelandet om begränsning, tillfälligt upphävande eller återkallande av godkännandebrevet.

21A.125C Giltighetstid

a) Godkännandebrevet skall utfärdas för en begränsad giltighetstid som inte överstiger ett år. Det skall förbli giltigt såvida inte

1. innehavaren av godkännandebrevet misslyckas med att visa att de tillämpliga kraven i detta kapitel uppfylls, eller

2. det finns bevis för att tillverkaren inte kan upprätthålla en tillfredsställande kontroll av tillverkningen av produkter, delar eller utrustningar i enlighet med godkännandet, eller

3. tillverkaren inte längre uppfyller kraven i 21A.122, eller

4. godkännandebrevet har återlämnats, återkallats enligt 21B.145 eller har upphört att gälla.

b) Då godkännandebrevet återlämnas, återkallas eller upphör att gälla skall det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten.

21A.126 System för inspektion under produktionen

a) Det system för inspektion under produktionen som krävs i enlighet med 21A.125 a skall göra det möjligt att fastställa att

1. inkommande material, liksom köpta eller legotillverkade delar, som används i den färdiga produkten överensstämmer med vad som anges i tillämpliga konstruktionsdata,

2. inkommande material, liksom köpta eller legotillverkade delar, identifieras på ett riktigt sätt,

3. processer, tillverkningstekniker och monteringsmetoder som påverkar den färdiga produktens kvalitet och säkerhet utförs i överensstämmelse med specifikationer som godtagits av den behöriga myndigheten,

4. konstruktionsändringar, inklusive materialändringar, har godkänts i enlighet med kapitel D eller E och kontrollerats innan de integreras i den färdiga produkten.

b) Det system för inspektion under produktionen som krävs enligt 21A.125 a, skall också vara utformat på ett sätt så att följande säkerställs:

1. Delar under bearbetning inspekteras med avseende på sin överensstämmelse med tillämpliga konstruktionsdata vid skeden i produktionen där exakta kontroller kan ske.

2. Skadat och försämrat material lagras och skyddas på ett lämpligt och tillfredsställande sätt.

3. Gällande konstruktionsritningar är lätt tillgängliga för tillverkande och inspekterande personal och används när så är nödvändigt.

4. Kasserat material och delar avskiljs och identifieras på ett sätt som utesluter installation i den färdiga produkten.

5. Material och delar som särskiljs på grund av avvikelser från konstruktionsuppgifter eller specifikationer, och som är tänkta att ingå i den färdiga produkten, underställs ett godkänt förfarande för granskning av konstruktion och tillverkning. De material och delar som efter tillämpning av detta förfarande befinns vara användbara skall identifieras och nyinspekteras på ett lämpligt sätt, om ombearbetning eller reparation behövs. Material och delar som kasserats efter tillämpning av detta förfarande skall märkas och avlägsnas, så att det säkerställs att de inte integreras i den slutliga produkten.

6. Dokumentation som utarbetas i enlighet med systemet för inspektion under produktionen underhålls, identifieras med den färdiga produkten eller delen där så är möjligt, och bevaras av tillverkaren för att erbjuda den information som är nödvändig för att säkerställa produktens fortsatta luftvärdighet.

21A.127 Prov: luftfartyg

a) Varje tillverkare av ett luftfartyg som tillverkas i enlighet med detta kapitel skall upprätta ett godkänt förfarande för mark- och flygprovning under produktionen samt en kontrollista, och i överensstämmelse med dessa formulär prova varje luftfartyg som produceras, som ett medel för att fastlägga relevanta aspekter av uppfyllande av kraven i 21A.125 a.

b) Varje förfarande för provning under produktionen skall minst inbegripa följande:

1. En kontroll av manöveregenskaper.

2. En kontroll av flygprestanda (med luftfartygets normala instrumentering).

3. En kontroll av att all utrustning och alla system i luftfartyget fungerar riktigt.

4. En kontroll av att alla instrument är riktigt märkta och att alla skyltar och erforderliga flyghandböcker är installerade efter flygprovning.

5. En kontroll av luftfartygets operativa egenskaper på marken.

6. En kontroll av eventuella andra punkter som är utmärkande för det luftfartyg som provas.

21A.128 Prov: motorer och propellrar

Varje tillverkare av motorer eller propellrar som tillverkas i enlighet med detta kapitel skall underkasta varje motor eller ställbar propeller ett godtagbart funktionsprov enligt specifikation i typcertifikatsinnehavarens dokumentation för att avgöra huruvida den fungerar riktigt i hela det funktionsområde för vilket den är typcertifierad, som ett medel för att fastställa relevanta aspekter av uppfyllande av kraven i 21A.125 a.

21A.129 Tillverkarens förpliktelser

Varje tillverkare av en produkt, del eller utrustning som tillverkas i enlighet med detta kapitel skall göra följande:

a) Göra varje produkt, del eller utrustning tillgänglig för inspektion av den behöriga myndigheten.

b) På tillverkningsplatsen bevara de tekniska data och ritningar som är nödvändiga för att avgöra huruvida produkten överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata.

c) Upprätthålla det system för inspektion under produktionen som säkerställer att varje produkt överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion.

d) Bistå innehavaren av typcertifikatet, begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet när det gäller varje åtgärd avseende den fortsatta luftvärdigheten för de produkter, delar eller utrustningar som har producerats.

e) För säkerhetsändamål upprätta och upprätthålla ett rapporteringssystem för inre händelser som möjliggör insamling och analys av händelserapporter för identifiering av negativa trender eller hantering av brister, samt för utskiljande av händelser som kan rapporteras. Detta system skall inbegripa utvärdering av relevant information som avser händelser och offentliggörande av därmed sammanhängande information.

f) 1. Till innehavaren av typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet rapportera alla fall där produkter, delar eller utrustningar har godkänts av tillverkaren och det därefter har fastställts att de avviker från tillämpliga konstruktionsdata samt samarbeta med innehavaren av typcertifikatet det begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet för att undersöka och identifiera dessa avvikelser som skulle kunna leda till att det uppstår en risksituation.

2. Till byrån och den behöriga myndigheten i medlemsstaten rapportera de avvikelser som skulle kunna leda till en risksituation som identifieras i enlighet med punkt 1. Sådana rapporter skall utformas på ett sätt som fastställts av byrån i enlighet med 21A.3 b.2 eller godtas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

3. Då tillverkaren agerar som leverantör till en annan tillverkningsorganisation, också till denna andra organisation rapportera alla fall där tillverkaren har godkänt produkter, delar eller utrustningar och därefter har fastställt att de uppvisar möjliga avvikelser från tillämpliga konstruktionsdata.

21A.130 Försäkran om överensstämmelse (Statement of conformity)

a) Varje tillverkare av produkt, del eller utrustning som tillverkas i enlighet med detta kapitel skall utfärda en försäkran om överensstämmelse, en EASA blankett 52, för fullständiga luftfartyg, eller en EASA blankett 1, för andra produkter, delar eller utrustningar (se tillägg). Denna försäkran skall undertecknas av en bemyndigad person som har en ansvarig ställning i tillverkningsorganisationen.

b) En försäkran om överensstämmelse skall inbegripa följande:

1. För varje produkt, del eller utrustning en försäkran om att produkten, delen eller utrustningen överensstämmer med godkända konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion.

2. För varje luftfartyg, en försäkran om att luftfartyget har genomgått mark- och flygkontroller i överensstämmelse med 21A.127 a.

3. För varje motor eller ställbar propeller, en försäkran om att motorn eller propellern av tillverkaren har underställts ett slutligt funktionsprov, i överensstämmelse med 21A.128, och därutöver när det gäller motorer, ett fastställande i enlighet med uppgifter tillhandahållna av innehavaren av motorns typcertifikat att varje färdig motor uppfyller tillämpliga utsläppskrav som är giltiga den dag då motorn tillverkas.

c) Varje tillverkare av en sådan produkt, del eller utrustning skall

1. vid den första överlåtelsen av ägarskapet till en sådan produkt, del eller utrustning, eller

2. vid ansökan om ett första utfärdande av ett luftvärdighetsbevis för luftfartyg, eller

3. vid ansökan om ett första utfärdande av en luftvärdighetshandling för en motor, propeller, del eller utrustning,

visa upp en gällande försäkran om överensstämmelse, för godkännande av den behöriga myndigheten.

d) Den behöriga myndigheten skall godkänna försäkran om överensstämmelse genom kontrasignering, om den efter inspektion anser att produkten, delen eller utrustningen överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion.

KAPITEL G - GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21A.131 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs

a) förfarandet för utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation till en tillverkningsorganisation vars produkter, delar eller utrustningar visar överensstämmelse med tillämpliga konstruktionsdata,

b) de regler som styr rättigheterna och förpliktelserna för sökanden till, eller innehavare av, sådana godkännanden.

21A.133 Villkor för ansökan

Alla fysiska eller juridiska personer ("organisationer") skall ha rätt att ansöka om godkännande i enlighet med detta kapitel. Sökanden skall

a) bestyrka att, för en angiven verksamhet, ett godkännande enligt detta kapitel passar för syftet att visa överensstämmelse med en särskild konstruktion, och

b) inneha eller ha ansökt om ett godkännande av denna särskilda konstruktion, eller

c) ha garanterat en tillfredsställande samordning mellan tillverkning och konstruktion genom en lämplig överenskommelse med sökanden till, eller innehavaren av, ett godkännande av en särskild konstruktion.

21A.134 Ansökan

Varje ansökan om godkännande av en tillverkningsorganisation skall göras till den behöriga myndigheten i en form och på ett sätt som fastställts av denna myndighet, samt inbegripa en sammanfattning av den information som krävs i 21A.143 och de villkor för godkännande som skall utfärdas enligt 21A.151.

21A.135 Utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation

En organisation skall vara berättigad att få ett godkännande av tillverkningsorganisation utfärdat av den behöriga myndigheten när den har visat att den uppfyller de tillämpliga kraven i enlighet med detta kapitel.

21A.139 Kvalitetssystem

a) Tillverkningsorganisationen skall visa att den har upprättat och kan upprätthålla ett kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skall vara dokumenterat. Detta kvalitetssystem skall vara utformat på ett sådant sätt att det gör det möjligt för organisationen att säkerställa att varje produkt, del eller utrustning som produceras av organisationen eller av dess partner, eller som levereras av eller läggs ut på externa underleverantörer, överensstämmer med tillämpliga konstruktionsuppgifter och är i ett skick som garanterar säker funktion, och således utöva de rättigheter som anges i 21A.163.

b) Detta kvalitetssystem skall inbegripa följande:

1. I enlighet med vad som är tillämpligt inom ramen för godkännandet, kontrollförfaranden för

i) utfärdande, godkännande eller byte av dokument,

ii) revision och kontroll av utvärdering av säljare och underleverantörer,

iii) kontroll av att inkommande produkter, delar, material och utrustning, inklusive föremål som anskaffats nya eller begagnade av produktinköpare, motsvarar specifikationen i tillämpliga konstruktionsdata,

iv) identifiering och spårbarhet,

v) tillverkningsförfaranden,

vi) inspektion och provning, inklusive flygprovning under produktionen,

vii) kalibrering av verktyg, jiggar och provutrustning,

viii) kontroll av punkter som inte överensstämmer,

ix) luftvärdighetssamordning med sökande till eller innehavare av konstruktionsgodkännande,

x) slutförande och bevarande av dokumentation,

xi) kompetens och kvalifikationer hos personal,

xii) utfärdande av luftvärdighetshandlingar,

xiii) hantering, lagring och packning,

xiv) intern kvalitetsrevision och resulterande korrigerande åtgärder,

xv) arbete som ingår i godkännandevillkoren, men som utförs på annan plats än i de godkända anläggningarna,

xvi) arbete utfört efter slutförd tillverkning men före leverans, för att bibehålla luftfartyget i ett skick som garanterar säker funktion.

Kontrollförfarandena måste innehålla särskilda bestämmelser för varje kritisk del.

2. En oberoende kvalitetssäkringsfunktion för att övervaka uppfyllandet av och lämpligheten hos kvalitetssystemets dokumenterade förfaranden. Denna övervakning skall inbegripa ett system för återrapportering till den person eller grupp av personer som anges i 21A.145 c.2 och i sista hand till den chef som anges i 21A.145 c.1, för att vid behov säkerställa korrigerande åtgärder.

21A.143 Verksamhetshandbok för tillverkning

a) Organisationen skall tillhandahålla den behöriga myndigheten en handbok över tillverkningsorganisationen som innehåller följande information:

1. En försäkran undertecknad av den ansvarige chefen som bekräftar att kraven i handboken över tillverkningsorganisationen, och i varje därmed sammanhängande handbok som anger den godkända organisationens uppfyllande av kraven i detta kapitel, alltid kommer att uppfyllas.

2. Titlarna och namnen på chefer som godtagits av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med 21A.145 c.2.

3. Skyldigheter och ansvar som åligger cheferna enligt kraven i 21A.145 c.2, inklusive ärenden där de på organisationens vägnar direkt kan ha att göra med den behöriga myndigheten.

4. Ett organisationsdiagram som visar till cheferna hörande ansvarslinjer enligt kraven i 21A.145 c.1 och 2.

5. En förteckning över certifierande personal som anges i 21A.145 d.

6. En allmän arbetskraftsbeskrivning.

7. En allmän beskrivning av de anläggningar som är belägna vid varje adress som anges i tillverkningsorganisationens godkännandecertifikat.

8. En allmän beskrivning av den del av tillverkningsorganisationens verksamhet som är relevant för godkännandevillkoren.

9. Förfarandet för meddelande av organisationsändringar till den behöriga myndigheten.

10. Förfarandet för ändring av handboken över tillverkningsorganisationen.

11. En beskrivning av kvalitetssystemet och de förfaranden som krävs enligt 21A.139 b.1.

12. En förteckning av de externa parter som anges i 21A.139 a.

b) Handboken över tillverkningsorganisationen skall ändras på det sätt som är nödvändigt för att förbli en aktuell beskrivning av organisationen, och kopior av varje ändring skall inlämnas till den behöriga myndigheten.

21A.145 Krav för godkännande

Tillverkningsorganisationen skall på grundval av den information som lämnats in i överensstämmelse med 21A.143 visa följande:

a) När det gäller allmänna godkännandekrav, att anläggningar, arbetsförhållanden, utrustning och verktyg, metoder och tillhörande material, personalantalet och dess kompetens, samt den allmänna organisationen är av sådan art att skyldigheter kan fullgöras enligt 21A.165.

b) När det gäller alla nödvändiga uppgifter om luftvärdighet, buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser:

1. Att tillverkningsorganisationen har erhållit sådana uppgifter från byrån, och från innehavaren av eller sökanden till typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet för att fastställa överensstämmelsen med tillämpliga konstruktionsuppgifter.

2. Att tillverkningsorganisationen har upprättat ett förfarande för att säkerställa att uppgifter om luftvärdighet, buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser på ett riktigt sätt införlivas i dess tillverkningsuppgifter.

3. Att sådana uppgifter hålls aktuella och görs tillgängliga för all personal som behöver tillgång till sådana uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter.

c) När det gäller ledning och personal:

1. Att en chef, ansvarig inför den behöriga myndigheten, har utsetts av tillverkningsorganisationen. Hans eller hennes ansvar inom organisationen skall bestå i att se till att all produktion sker enligt de krav som fastställts och att tillverkningsorganisationen ständigt överensstämmer med de uppgifter och förfaranden som identifieras i den verksamhetshandbok som anges i 21A.143.

2. Att en person eller grupp av personer har utsetts av tillverkningsorganisationen för att se till att organisationen uppfyller kraven i denna del, och har identifierats, tillsammans med omfattningen av deras befogenheter. En sådan person, eller sådana personer, skall handla under direkt bemyndigande av den ansvariga chef som anges i punkt 1. De utsedda personerna skall kunna visa att de har lämplig kunskap, bakgrund och erfarenhet för att fullgöra sitt ansvar.

3. Att personal på alla nivåer har tilldelats de befogenheter som är nödvändiga för att de skall kunna fullgöra det ansvar som de har fått sig tilldelat och att det finns en fullständig och effektiv samordning inom tillverkningsorganisationen med avseende på luftvärdighetsfrågor och frågor rörande bullerdata, data om utsläpp av bränsleångor och avgaser.

d) När det gäller certifierande personal som av tillverkningsorganisationen är bemyndigad att underteckna de dokument som utfärdats enligt 21A.163 och enligt godkännandets omfattning och villkor:

1. Att den certifierande personalens kunskap, bakgrund (inklusive andra funktioner i organisationen), och erfarenhet är av sådan natur att den kan fullgöra det ansvar som den har fått sig tilldelat.

2. Att tillverkningsorganisationen underhåller ett register över all certifierande personal, vilket skall inbegripa detaljer om omfattningen av deras bemyndigande.

3. Att certifierande personal förses med bevis på omfattningen av deras bemyndigande.

21A.147 Förändringar av den godkända tillverkningsorganisationen

a) Sedan ett godkännande av tillverkningsorganisation utfärdats skall varje förändring av den godkända tillverkningsorganisationen som är av betydelse för uppvisande av överensstämmelse eller för hos produktens, delens eller utrustningens luftvärdighet och egenskaper gällande buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser, särskilt ändringar av kvalitetssystemet, godkännas av den behöriga myndigheten. En ansökan om godkännande skall skriftligen lämnas till den behöriga myndigheten och organisationen skall för den behöriga myndigheten visa före ändringens genomförande att den kommer att fortsätta att uppfylla detta kapitel.

b) Den behöriga myndigheten skall fastställa de villkor enligt vilka en tillverkningsorganisation som godkänts enligt detta kapitel kan bedriva verksamhet under sådana förändringar, såvida den behöriga myndigheten inte beslutar att godkännandet skall upphävas.

21A.148 Ändringar avseende verksamhetsplats

En ändring avseende verksamhetsplatsen för den godkända tillverkningsorganisationens tillverkningsanläggningar skall anses vara av betydelse och skall därför uppfylla kraven i 21A.147.

21A.149 Överlåtelse

Förutom vid ett ägarbyte, vilket bedöms som en förändring av betydelse, vilket följaktligen innebär att kraven i 21A.147 skall uppfyllas, är ett godkännande av tillverkningsorganisation inte överlåtbart.

21A.151 Villkor för godkännande

I villkoren för godkännande fastställs verksamhetens omfattning, de produkter eller de kategorier av delar och utrustningar, eller bådadera, för vilka innehavaren är berättigad att utöva befogenheterna i enlighet med 21A.163.

Dessa villkor skall utfärdas som en del av ett godkännande av tillverkningsorganisation.

21A.153 Ändringar i villkoren för godkännande

Varje ändring i villkoren för godkännande skall godkännas av den behöriga myndigheten. Ansökan om ändring av villkoren för godkännande skall göras i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten. Sökanden skall uppfylla de tillämpliga kraven i detta kapitel.

21A.157 Undersökningar

En tillverkningsorganisation skall vidta åtgärder som möjliggör för den behöriga myndigheten att utföra varje undersökning, inklusive undersökningar av partner och underleverantörer, som är nödvändig för att fastställa att de tillämpliga kraven i detta kapitel uppfylls.

21A.158 Bedömningar

a) När det finns objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna del, skall bedömningen klassificeras som följer:

1. En bedömning på nivå ett är varje avvikelse från kraven i denna del som skulle kunna leda till en okontrollerad avvikelse från kraven i tillämpliga konstruktionsdata och som skulle kunna påverka flygfartygets säkerhet.

2. En bedömning på nivå två är varje avvikelse från kraven i denna del som inte klassificeras som nivå ett.

b) En bedömning på nivå tre är varje punkt där genom objektiva bevis potentiella problem har identifierats som skulle kunna leda till avvikelse från kraven i punkt a.

c) Efter att ett skriftligt meddelande om brister i enlighet med 21B.225 mottagits gäller följande:

1. Vid en bedömning på nivå ett skall innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation vidta korrigerande åtgärder som är till den behöriga myndighetens belåtenhet inom en tidsrymd av högst 21 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse på bedömningen.

2. Vid en bedömning på nivå två skall den tid som beviljas av den behöriga myndigheten för korrigerande åtgärd vara lämplig för bristens art men får under inga förhållanden från början vara längre än 6 månader. Under vissa förhållanden och med hänsyn tagen till bristens art får den behöriga myndigheten förlänga sexmånadersperioden om det finns en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder som godkänts av den behöriga myndigheten.

3. En bedömning på nivå tre skall inte fordra att innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation vidtar omedelbara åtgärder.

d) När det gäller en bedömning på nivå ett eller två kan godkännandet av tillverkningsorganistion bli föremål för begränsning, upphävande eller återkallelse, helt eller delvis, i enlighet med 21B.245. Innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation skall i god tid bekräfta mottagande av meddelandet om begränsning, upphävande eller återkallande av godkännandet av tillverkningsorganisation.

21A.159 Giltighetstid

a) Ett godkännande av tillverkningsorganisation skall utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det skall förbli giltigt såvida inte

1. tillverkningsorganisationen inte uppfyller de tillämpliga kraven i detta kapitel, eller

2. den behöriga myndigheten hindras av innehavaren eller dennes partner eller underleverantörer att genomföra undersökningarna i överensstämmelse med 21A.157, eller

3. det finns bevis på att tillverkningsorganisationen inte kan upprätthålla en tillfredsställande kontroll över tillverkningen av produkter, delar eller utrustningar enligt godkännandet, eller

4. tillverkningsorganisationen inte längre uppfyller kraven i 21A.133, eller

5. certifikatet har återlämnats eller återkallats enligt 21B245.

b) Då godkännandet återlämnas eller återkallas skall det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten.

21A.163 Befogenheter

I enlighet med de godkännandevillkor som utfärdats enligt 21A.135, kan en innehavare av ett godkännande av tillverkningsorganisation

a) bedriva tillverkningsverksamhet i enlighet med denna del,

b) när det rör sig om kompletta luftfartyg och mot uppvisande av en försäkran om överensstämmelse (EASA blankett 52) i enlighet med 21A.174, erhålla ett luftvärdighetsbevis för luftfartyg och ett miljövärdighetsbevis (buller) utan ytterligare bevis,

c) när det rör sig om andra produkter, delar eller utrustningar, utfärda auktoriserade underhållsintyg/tillverkningsintyg (EASA blankett 1) i enlighet med 21A.307, utan ytterligare bevis,

d) underhålla ett nytt luftfartyg som innehavaren har tillverkat och utfärda ett underhållsintyg (EASA blankett 53) med avseende på detta underhåll.

21A.165 Innehavarens förpliktelser

Innehavaren att ett godkännande av tillverkningsorganisation skall

a) säkerställa att verksamhetshandboken över tillverkningsorganisationen som tillhandahålls i överensstämmelse med 21A.143 och de dokument som den hänvisar till, används som grundläggande arbetsdokument inom organisationen;

b) underhålla tillverkningsorganisationen i överensstämmelse med de uppgifter och förfaranden som godkänts för godkännandet av tillverkningsorganisation;

c) 1. fastställa att varje färdigställt luftfartyg överensstämmer med typkonstruktionen och är i ett skick som garanterar säker funktion, innan försäkrandena om överensstämmelse lämnas in till den behöriga myndigheten, eller

2. fastställa att andra produkter, delar eller utrustningar är kompletta och överensstämmer med godkända konstruktionsuppgifter samt är i ett skick som garanterar säker funktion innan ett EASA blankett 1 utfärdas för att certifiera luftvärdighet, och därutöver när det gäller motorer, i enlighet med uppgifter tillhandahållna av innehavaren av motorns typcertifikat att varje färdig motor uppfyller de tillämpliga utsläppskrav som anges i 21A.18 b och som är giltiga den dag då motorn tillverkas för att kunna intyga uppfyllande av utsläppskrav, eller

3. fastställa att andra produkter, delar eller utrustningar överensstämmer med tillämpliga uppgifter, innan ett EASA blankett 1 utfärdas som ett intyg om överensstämmelse;

d) registrera alla uppgifter om utfört arbete;

e) för säkerhetsändamål upprätta och upprätthålla ett rapporteringssystem för inre händelser som möjliggör insamling och analys av händelserapporter för identifiering av negativa trender eller hantering av brister, samt för utskiljande av händelser som kan rapporteras. Detta system skall inbegripa utvärdering av relevant information som avser händelser och offentliggörande av därmed sammanhängande information;

f) 1. till innehavaren av typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet rapportera alla fall där produkter, delar eller utrustningar har godkänts av tillverkningsorganisationen och det därefter har fastställts att de avviker från tillämpliga konstruktionsdata samt samarbeta med innehavaren av typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet för att undersöka och identifiera de avvikelser, som skulle kunna leda till att det uppstår en risksituation;

2. till byrån och den behöriga myndigheten i medlemsstaten rapportera de avvikelser som skulle kunna leda till en risksituation som identifierats i enlighet med punkt 1. Sådana rapporter måste ske i en form och på ett sätt som fastställts av byrån enligt 21A.3 b.2 eller godtas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten;

3. när innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation agerar som leverantör till en annan tillverkningsorganisation, också till denna andra organisation rapportera alla fall där innehavaren har godkänt produkter, delar eller utrustningar och därefter funnit att de uppvisar möjliga avvikelser från tillämpliga konstruktionsdata;

g) tillhandahålla innehavaren av typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet hjälp med alla de åtgärder avseende fortsatt luftvärdighet som hör samman med de produkter, delar eller utrustningar som producerats;

h) upprätta ett arkiveringssystem som omfattar krav på dess partner, leverantörer och underleverantörer och med vilket det säkerställs att de uppgifter som använts för att bestyrka produkters, delars eller utrustningars överensstämmelse bevaras. Sådana uppgifter skall stå till den behöriga myndighetens förfogande och bevaras för att tillhandahålla den information som är nödvändig för att säkerställa produkters, delars eller utrustningars fortsatta luftvärdighet;

i) när innehavaren, enligt sina villkor för godkännande, utfärdar ett underhållsintyg, fastställa att varje färdigställt luftfartyg har varit föremål för nödvändigt underhåll och befinner sig i ett skick som garanterar säker funktion, innan intyget utfärdas.

KAPITEL H - LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21A.171 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av luftvärdighetsbevis.

21A.172 Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person i vilkens namn ett luftfartyg registrerats eller kommer att registreras i en medlemsstat (registreringsmedlemsstat), eller dennes ombud, skall vara berättigad att ansöka om ett luftvärdighetsbevis för detta luftfartyg i enlighet med detta kapitel.

21A.173 Klassificering

Luftvärdighetsbevis skall klassificeras som följer:

a) Luftvärdighetsbevis skall utfärdas till luftfartyg som överensstämmer med ett typcertifikat som har utfärdats i överensstämmelse med denna del.

b) Begränsade luftvärdighetsbevis skall utfärdas för luftfartyg

1. som överensstämmer med ett begränsat typcertifikat utfärdat i överensstämmelse med denna del, eller

2. där det för byrån har visats att de uppfyller särskilda certifieringsspecifikationer som säkerställer tillfredsställande säkerhet.

c) Flygtillstånd skall utfärdas till luftfartyg som inte uppfyller, eller där det inte har visats att de uppfyller, tillämpliga certifieringsspecifikationer, men som kan genomföra säkra flygningar under bestämda förhållanden.

21A.174 Ansökan

a) I enlighet med 21A.172 skall en ansökan om ett luftvärdighetsbevis ske i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b) Varje ansökan om ett luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis skall innehålla följande:

1. Klassen hos det luftvärdighetsbevis som ansökan gäller.

2. När det rör sig om nya luftfartyg:

i) En försäkran om överensstämmelse

- utfärdad i enlighet med 21A.163 b, eller

- utfärdad i enlighet med 21A.130 och godkänd av den behöriga myndigheten,

- eller, för ett importerat luftfartyg, en försäkran undertecknad av exportmyndigheten om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån.

ii) En massa- och balansrapport med ett lastningsschema.

iii) Flyghandboken, när det krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det aktuella luftfartyget.

3. När det rör sig om begagnade luftfartyg

i) som härrör från en medlemsstat, ett granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdat i överensstämmelse med Del M,

ii) som härrör från en icke-medlemsstat:

- En försäkran av den behöriga myndigheten i den stat där luftfartyget är, eller var, registrerat, som återspeglar luftfartygets luftvärdighetsstatus.

- En massa- och balansrapport med ett lastningsschema.

- Flyghandboken, när sådant material krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det särskilda luftfartyget.

- Tidigare dokumentation med uppgifter om luftfartygets produktion, modifikation och underhållsstandard, inklusive alla begränsningar som hänger samman med ett begränsat luftvärdighetsbevis i enlighet med 21A.184 c.

- En rekommendation om utfärdande av ett luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis och ett granskningsbevis avseende luftvärdighet efter en översyn av luftvärdighet i överensstämmelse med Del M.

c) Om inte något annat avtalas, skall de försäkringar som anges i punkterna b.2.i och b.3.ii inte utfärdas mer än 60 dagar innan luftfartyget uppvisas för den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

d) Varje ansökan om ett flygtillstånd skall inbegripa

1. flygningens eller flygningarnas syfte,

2. de resvägar eller luftrum, eller bådadera, som används för flygningen,

3. den minsta flygbesättning, som krävs för att manövrera luftfartyget, och dess kvalifikationer,

4. begränsningar för transport av personer utöver flygbesättningen,

5. de sätt på vilka luftfartyget inte uppfyller tillämpliga certifieringsspecifikationer,

6. varje begränsning som anses nödvändig för att luftfartygets skall vara driftsäkert,

7. varje annan information som anses nödvändig för att föreskriva driftsbegränsningar.

21A.175 Språk

De handböcker, skyltar, förteckningar och instrumentmarkeringar samt annan nödvändig information som krävs enligt tillämpliga certifieringsspecifikationer skall vara skrivna på ett eller flera av Europeiska gemenskapens officiella språk som är godtagbara för den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.177 Ändring eller modifiering

Ett luftvärdighetsbevis kan bara ändras eller modifieras av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.179 Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

a) Då luftfartyget har bytt ägare

1. om det står kvar i samma register, skall luftvärdighetsbeviset, eller det begränsade luftvärdighetsbeviset som bara överensstämmer med ett begränsat typcertifikat, överlåtas tillsammans med luftfartyget,

2. om luftfartyget registreras i en annan medlemsstat, skall luftvärdighetsbeviset, eller det begränsade luftvärdighetsbeviset som bara överensstämmer med ett begränsat typcertifikat, utfärdas

i) mot uppvisande av det tidigare luftvärdighetsbeviset och av ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdat i enlighet med Del M, och

ii) när det uppfyller kraven i 21A.175.

b) Då luftfartyget har bytt ägare, och luftfartyget har

1. ett begränsat luftvärdighetsbevis som inte överensstämmer med ett begränsat typcertifikat, eller

2. ett flygtillstånd,

skall sådana luftvärdighetsbevis överlåtas tillsammans med luftfartyget, under förutsättning att luftfartyget är kvar i samma register, eller utfärdas bara efter formellt godkännande av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.180 Inspektioner

Innehavaren av luftvärdighetsbeviset skall ge tillträde till det luftfartyg för vilket detta luftvärdighetsbevis har utfärdats på begäran av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.181 Giltighetstid

a) Ett luftvärdighetsbevis skall utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det skall förbli giltigt under förutsättning att

1. tillämpliga krav för typkonstruktion och fortsatt luftvärdighet uppfylls, och

2. luftfartyget står kvar i samma register, och

3. det typcertifikat eller det begränsade typcertifikatet i enlighet med vilket det utfärdas inte tidigare har gjorts ogiltigt i enlighet med 21A.51, och

4. beviset inte har återlämnats eller återkallats enligt 21B.330.

b) Då beviset återlämnas eller återkallas skall det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.182 Identifiering av luftfartyg

Varje sökande till ett luftvärdighetsbevis i enlighet med detta kapitel skall visa att sökandes luftfartyg är identifierat i överensstämmelse med kapitel Q.

21A.183 Utfärdande av luftvärdighetsbevis

Den behöriga myndigheten i registreringsstaten skall utfärda ett luftvärdighetsbevis för

1. nya luftfartyg:

i) Mot uppvisande av den dokumentation som krävs enligt 21A.174 b.2.

ii) När luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett skick som garanterar säker funktion. Detta kan omfatta inspektioner av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

2. begagnade luftfartyg:

i) Mot uppvisande av den dokumentation som krävs enligt 21A.174 b.3 och som visar

- att luftfartyget överensstämmer med den typkonstruktion som godkänts enligt typcertifikatet och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i överensstämmelse med denna del, och med tillämpliga luftvärdighetsdirektiv, och

- att luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i Del M, och

ii) när luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett skick som garanterar säker funktion. Detta kan omfatta inspektioner av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.184 Utfärdande av begränsade luftvärdighetsbevis

a) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall utfärda ett begränsat luftvärdighetsbevis för

1. nya luftfartyg, efter uppvisande av den dokumentation som fordras i 21A.174 b.2 och som visar att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion godkänd av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda certifieringsspecifikationer, samt är i ett skick som garanterar säker funktion,

2. begagnade luftfartyg:

i) Efter uppvisande av den dokumentation som fordras i 21A.174 b.3 och som visar att

- luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda certifieringsspecifikationer, och

- de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har efterkommits, och

- luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med de lämpliga bestämmelserna i Del M.

ii) När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med den godkända konstruktionen och är i ett skick som garanterar säker funktion. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b) För ett luftfartyg som inte kan uppfylla de grundläggande kraven som anges i grundförordningen och som inte berättigar till ansökan av ett begränsat typcertifikat, skall byrån, på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från dessa grundläggande krav

1. utfärda särskilda certifieringsspecifikationer som garanterar tillfredsställande säkerhet vid avsedd användning och kontrollera att dessa uppfylls, och

2. ange användningsbegränsningar för detta luftfartyg.

c) Användningsbegränsningar kommer att hänga samman med begränsade luftvärdighetsbevis som inbegriper luftrumsbegränsningar på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från grundläggande krav på luftvärdighet som fastläggs i grundförordningen.

21A.185 Utfärdande av flygtillstånd

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall utfärda ett flygtillstånd efter det att byrån har fastställt att begränsningar på luftfartyget och lämpliga därmed sammanhängande begränsningar som kompenserar för avvikelse från de grundläggande kraven gör det möjligt för luftfartyget att på ett säkert sätt genomföra en grundläggande flygning. För detta ändamål kan byrån utföra eller kräva att sökanden utför lämpliga inspektioner eller prov som är nödvändiga för att garantera säkerheten.

KAPITEL I - MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21A.201 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller).

21A.203 Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person i vilkens namn ett luftfartyg är registrerat eller kommer att registreras i en medlemsstat (registreringsmedlemsstat), eller dennes ombud, skall vara berättigad att ansöka om miljövärdighetsbevis (buller) för detta luftfartyg i enlighet med detta kapitel.

21A.204 Ansökan

a) I enlighet med 21A.203 skall en ansökan om ett miljövärdighetsbevis (buller) ske i en form och på ett sätt som fastställts av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b) Varje ansökan skall inbegripa följande:

1. När det gäller nya luftfartyg:

i) En försäkran om överensstämmelse

- utfärdad i enlighet med 21A.163 b, eller

- utfärdad i enlighet med 21A.130 och godkänd av den behöriga myndigheten,

- eller, för ett importerat luftfartyg, en av exportmyndigheten undertecknad försäkran om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion godkänd av byrån.

ii) Den bullerinformation som är fastställd i överensstämmelse med tillämpliga bullerkrav. Denna information skall inbegripas i flyghandboken, när en flyghandbok krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det aktuella luftfartyget.

2. När det gäller begagnade luftfartyg:

i) Den bullerinformation som är fastställd i överensstämmelse med tillämpliga bullerkrav. Denna information skall inbegripas i flyghandboken, när en flyghandbok krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det aktuella luftfartyget.

ii) Tidigare dokumentation med uppgifter om luftfartygets produktion, modifikation och underhållsstandard.

c) Om inte något annat avtalas, skall de försäkringar som anges i punkt b.1 inte utfärdas mer än 60 dagar innan luftfartyget uppvisas för den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.205 Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall utfärda ett miljövärdighetsbevis (buller) mot uppvisande av de dokument som krävs enligt 21A.204 b.

21A.207 Ändring och modifiering

Ett miljövärdighetsbevis (buller) kan endast ändras eller modifieras av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.209 Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

Då luftfartyget har bytt ägare

a) om luftfartyget står kvar i samma register, skall miljövärdighetsbeviset (buller) överlåtas tillsammans med luftfartyget,

b) om luftfartyget förflyttas till en annan medlemsstats register, skall miljövärdighetsbeviset (buller) utfärdas mot uppvisande av det tidigare miljövärdighetsbeviset (buller).

21A.210 Inspektioner

Innehavaren av miljövärdighetsbeviset (buller) skall ge tillträde för inspektion av det luftfartyg för vilket detta miljövärdighetsbevis har utfärdats på begäran av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

21A.211 Giltighetstid

a) Ett miljövärdighetsbevis (buller) skall utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det skall förbli giltigt under förutsättning att

1. de tillämpliga kraven på typkonstruktion, miljöskydd och fortsatt luftvärdighet uppfylls, och

2. luftfartyget står kvar i samma register, och

3. det typcertifikat eller det begränsade typcertifikat i enlighet med vilket det utfärdas inte tidigare har gjorts ogiltigt i enlighet med 21A.51, och

4. beviset inte har återlämnats eller återkallats i enlighet med 21B.430.

b) Då beviset återlämnas eller återkallas skall det lämnas tillbaka till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

KAPITEL J - GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION (DESIGN ORGANISATION APPROVAL, DOA

21A.231 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av konstruktionsorganisationer och de regler som styr rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, sådana godkännanden.

21A.233 Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person ("organisation") skall vara berättigad att ansöka om ett godkännande i enlighet med detta kapitel

a) i överensstämmelse med 21A.14, 21A.112B, 21A.432B eller 21A.602B, eller

b) för godkännande av mindre ändringar eller mindre reparationer, när så begärs i syfte att erhålla befogenheter i enlighet med 21A.263.

21A.234 Ansökan

Varje ansökan om ett godkännande av konstruktionsorganisation skall göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån samt innehålla en sammanfattning av den information som krävs enligt 21A.243 och de villkor för godkännande som skall utfärdas enligt 21A.251.

21A.235 Utfärdande av godkännande av konstruktionsorganisation

En organisation skall vara berättigad att få ett godkännande av konstruktionsorganisation utfärdat av byrån när den har visat sig uppfylla de tillämpliga kraven i enlighet med detta kapitel.

21A.239 System för konstruktionssäkring

a) Konstruktionsorganisationen skall visa att den har upprättat och kan upprätthålla ett system för konstruktionssäkring, för kontroll och övervakning av konstruktionen, och av konstruktionsmodifieringar, hos produkter, delar och utrustningar som omfattas av ansökan. Detta system för konstruktionssäkring skall vara utformat på sådant sätt att det gör det möjligt för organisationen

1. att säkerställa att konstruktionen av produkter, delar och utrustningar eller modifieringen av deras konstruktion, uppfyller tillämplig typcertifieringsgrund och tillämpliga miljöskyddskrav,

2. att säkerställa att dess ansvar fullgörs på ett riktigt sätt, i enlighet med

i) tillämpliga bestämmelser i denna del, och

ii) de villkor för godkännande som utfärdats i enlighet med 21A.251,

3. att självständigt övervaka uppfyllandet av och lämpligheten hos systemets dokumenterade förfaranden. Denna övervakning skall inbegripa ett system för återrapportering till en person eller en grupp personer med ansvar för att vidta korrigerande åtgärder.

b) Systemet för konstruktionssäkring skall inbegripa en oberoende funktion för kontroll av bevisen på uppfyllande, på grundval av vilken organisationen till byrån lämnar in försäkranden om uppfyllande och tillhörande dokumentation.

c) Konstruktionsorganisationen skall ange det sätt på vilket systemet för konstruktionssäkring säkerställer godtagbarheten hos de delar eller utrustningar som konstrueras eller de uppgifter som utförs av partner och underleverantörer enligt metoder som är föremål för skriftliga förfaranden.

21A.243 Uppgifter

a) Konstruktionsorganisationen skall tillhandahålla byrån en handbok som beskriver, antingen direkt eller genom hänvisningar, organisationen, relevanta förfaranden och de produkter eller modifieringar av produkter som skall konstrueras.

b) Då delar eller utrustningar, eller modifieringar av produkter konstrueras av partnerorganisationer eller underleverantörer, skall handboken innehålla en redogörelse för hur konstruktionsorganisationen för alla delar och utrustningar skall kunna lämna den försäkran om uppfyllande som krävs enligt 21A.239 b, och den skall innehålla, direkt eller genom hänvisningar, de beskrivningar av och den information om dessa partners eller underleverantörers konstruktionsverksamhet och organisation som är nödvändig för att upprätta denna redogörelse.

c) Handboken skall vid behov ändras för att säkerställa att den alltid är en aktuell beskrivning av organisationen, och kopior av ändringar skall lämnas in till byrån.

d) Konstruktionsorganisationen skall tillhandahålla en redogörelse för kvalifikationer och erfarenheter hos ledningspersonalen och hos andra personer i organisationen med ansvar för att fatta beslut avseende luftvärdighet och miljöskydd.

21A.245 Krav för godkännande

På grundval av den information som inlämnas i enlighet med 21A.243 skall konstruktionsorganisationen visa, utöver att kraven i 21A.239 uppfylls, att

a) personalen på alla tekniska avdelningar är tillräckligt stor, har tillräcklig erfarenhet och har givits de befogenheter som är nödvändiga för att den skall kunna fullgöra det ansvar som den har fått sig tilldelat samt att detta ansvar, tillsammans med lokalerna, hjälpmedlen och utrustningen, är av en sådan art att det gör det möjligt för personalen att uppnå målen avseende luftvärdighet, buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser för produkten,

b) samordningen mellan avdelningar och inom avdelningar med avseende på luftvärdighets- och miljöskyddsfrågor är fullständig och effektiv.

21A.247 Ändringar av systemet för konstruktionssäkring

Sedan ett godkännande av konstruktionsorganisation har utfärdats, skall varje ändring av systemet för konstruktionssäkring som är av betydelse för visningen av uppfyllande eller för produktens luftvärdighet och miljöskydd godkännas av byrån. Ansökan om godkännande skall lämnas in i skriftlig form till byrån och konstruktionsorganisationen skall visa på grundval av föreslagna ändringar av handboken och före ändringens genomförande, att den kommer att fortsätta att uppfylla kraven i detta kapitel efter genomförandet.

21A.249 Överlåtelse

Förutom som en följd av ägarbyte, vilket bedöms som en ändring av betydelse, vilket följaktligen innebär att kraven i 21A.247 skall uppfyllas, är ett godkännande av konstruktionsorganisation inte överlåtbart.

21A.251 Villkor för godkännande

I villkoren för godkännande fastställs de typer av konstruktionsverksamhet och de kategorier av produkter, delar och utrustningar för vilka konstruktionsorganisationen innehar ett godkännande av konstruktionsorganisation, samt de funktioner och uppgifter som organisationen är godkänd för att utföra med avseende på produkternas luftvärdighet och egenskaper avseende buller samt utsläpp av bränsleångor och avgaser. För godkännande av konstruktionsorganisation som omfattar typcertifiering eller ETSO-tillstånd för hjälpkraftaggregat (APU), skall villkoren för godkännande dessutom innehålla förteckningen över produkter eller hjälpkraftaggregat. Dessa villkor skall utfärdas som en del av godkännandet av konstruktionsorganisation.

21A.253 Ändringar i villkoren för godkännande

Varje ändring i villkoren för godkännande skall godkännas av byrån. Ansökan om en ändring av villkoren för godkännande skall göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån. Konstruktionsorganisationen skall uppfylla de tillämpliga kraven i detta kapitel.

21A.257 Undersökningar

a) Konstruktionsorganisationen skall vidta åtgärder som gör det möjligt för byrån att genomföra de undersökningar, inklusive undersökningar av partner och underleverantörer, som behövs för att fastställa att de tillämpliga kraven i detta kapitel uppfylls och kommer att fortsätta att uppfyllas.

b) Konstruktionsorganisationen skall göra det möjligt för byrån att granska alla rapporter och göra inspektioner och utföra eller närvara vid flyg- och markprov som behövs för att kontrollera giltigheten hos de försäkringar om uppfyllande som lämnats av sökanden enligt 21A.239 b.

21A.258 Bedömningar

a) När det finns objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna del, skall bedömningen klassificeras som följer:

1. En bedömning på nivå ett är varje brist på uppfyllande av kraven i denna del som skulle kunna leda till en okontrollerad brist på uppfyllelse av tillämpliga krav och som skulle kunna påverka luftfartygets säkerhet.

2. En bedömning på nivå två är varje brist på uppfyllande av denna del som inte klassificeras som nivå ett.

b) En bedömning på nivå tre är varje punkt där genom objektiva bevis potentiella problem har identifierats som skulle kunna leda till brist på uppfyllande av kraven i punkt a.

c) Efter att ett skriftligt meddelande om brister i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden fastställda av byrån mottagits gäller följande:

1. Vid en bedömning på nivå ett skall innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation vidta korrigerande åtgärder som är till byråns belåtenhet inom en tidsrymd av högst 21 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse på bedömningen.

2. Vid en bedömning på nivå två skall den tid som beviljas av den behöriga myndigheten för korrigerande åtgärd vara lämplig för bristens art men får under inga förhållanden från början vara längre än 6 månader. Under vissa förhållanden och med hänsyn tagen till bristens art får den behöriga myndigheten förlänga sexmånadersperioden om det finns en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder som godkänts av den behöriga myndigheten.

3. En bedömning på nivå tre skall inte kräva att innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation vidtar omedelbara åtgärder.

d) När det gäller en bedömning på nivå ett eller två kan godkännandet av konstruktionsorganisation bli föremål för delvis eller fullständigt upphävande eller återkallelse i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden som fastställts av byrån. Innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation skall i god tid bekräfta mottagande av meddelandet om upphävande eller återkallande av godkännandet av konstruktionsorganisation.

21A.259 Giltighetstid

a) Ett godkännande av konstruktionsorganisation skall utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det skall förbli giltigt såvida inte

1. konstruktionsorganisationen inte uppfyller de tillämpliga kraven i detta kapitel, eller

2. byrån hindras av innehavaren eller någon av dennes partner eller underleverantörer att genomföra undersökningarna i enlighet med 21A.257, eller

3. det finns bevis för att systemet för konstruktionssäkring inte kan upprätthålla en tillfredsställande kontroll och övervakning av konstruktionen för produkter eller modifieringar av dessa enligt godkännandet, eller

4. certifikatet har återlämnats eller återkallats i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden som fastställts av byrån.

b) Då godkännandet återlämnas eller återkallas skall det lämnas tillbaka till byrån

21A.263 Befogenheter

a) Innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation skall vara berättigad att utöva konstruktionsverksamhet i enlighet med denna del och för den verksamhet som omfattas av dess godkännande.

b) Under förutsättning att kraven i 21A.257 b är uppfyllda, skall dokument om uppfyllande som lämnats in av sökanden för att erhålla

1. ett typcertifikat eller godkännande av en större modifiering av en typkonstruktion, eller

2. ett kompletterande typcertifikat, eller

3. ett ETSO-tillstånd i enlighet med 21A.602 b.1,

4. ett godkännande av underlag för större reparation,

godtas av byrån utan ytterligare bestyrkanden.

c) Innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation skall, inom ramen för hans eller hennes villkor för godkännande och i enlighet med de relevanta förfarandena i systemet för konstruktionssäkring, vara berättigad

1. att klassificera typkonstruktionsmodifieringar och reparationer som "större" eller "mindre",

2. att godkänna mindre modifieringar i typkonstruktion och mindre reparationer,

3. att utfärda information eller instruktioner som innehåller följande försäkran: "Det tekniska innehållet i detta dokument godkänns enligt bemyndigandet i DOA nr. [EASA]. J. [xyz]",

4. att godkänna dokumentationsändringar i luftfartygets flyghandbok, och utfärda sådana ändringar som innehåller följande försäkran "Revision nr. xx av AFM ref. yyy, godkänns enligt bemyndigandet i DOA nr.[EASA].J.[xyz]",

5. att godkänna konstruktion av större reparationer av produkter för vilka de innehar typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet.

21A.265 Innehavarens förpliktelser

Innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation skall

a) underhålla handboken i enlighet med systemet för konstruktionssäkring,

b) säkerställa att denna handbok används som ett grundläggande arbetsdokument inom organisationen,

c) fastställa att konstruktionen för produkter, eller ändringar eller reparationer därav, i enlighet med vad som är tillämpligt, uppfyller tillämpliga krav och inte inbegriper något osäkert element,

d) med undantag för mindre ändringar eller reparationer godkända i enlighet med befogenheterna i 21A.263, tillhandahålla byrån försäkringar och därtill hörande dokumentation som bekräftar uppfyllande av punkt c,

e) tillhandahålla byrån information eller instruktioner avseende åtgärder som krävs i enlighet med 21A.3B.

KAPITEL K - DELAR OCH UTRUSTNINGAR

21A.301 Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av delar och utrustningar.

21A.303 Uppfyllande av tillämpliga krav

Påvisandet av att kraven för delar och utrustningar som skall installeras i en typcertifierad produkt är uppfyllda skall göras

a) i anslutning till typcertifieringsförfarandena i kapitel B, D eller E för den produkt i vilken den skall installeras, eller

b) när så är tillämpligt, i enlighet med förfarandena för ETSO-tillstånd i kapitel O, eller

c) när det gäller standarddelar, i enlighet med officiellt erkända normer.

21A.305 Godkännande av delar och utrustningar

I alla fall där godkännandet av en del eller en utrustning uttryckligen krävs enligt gemenskapslagstiftning eller byråns åtgärder, skall delen eller utrustningen uppfylla kraven i tillämpliga ETSO-specifikationer eller de specifikationer som av byrån erkänns som likvärdiga i det särskilda fallet.

21A.307 Godkännande av delar och utrustningar för installation

En del eller utrustning (förutom en standarddel) får inte installeras i en typcertifierad produkt, såvida den inte

a) åtföljs av ett auktoriserat underhållsintyg/tillverkningsintyg (EASA blankett 1), som certifierar luftvärdighet, och

b) är märkt i enlighet med kapitel Q.

(KAPITEL L - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M - REPARATIONER

21A.431 Tillämpningsområde

a) I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av underlag för reparation, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av dessa godkännanden.

b) En "reparation" innebär avlägsnande av skada på och/eller återställande till ett luftvärdigt tillstånd sedan tillverkaren en första gång godkänt en produkt, del eller utrustning för användning.

c) Avlägsnande av skada genom ersättning av delar eller utrustningar utan krav på konstruktionsverksamhet skall anses som en underhållsuppgift och skall därför inte kräva något godkännande i enlighet med denna del.

d) En reparation av en ETSO-artikel skall behandlas som en ändring av ETSO-konstruktion och skall behandlas i överensstämmelse med 21A.611.

21A.432 Villkor för ansökan

a) Varje fysisk eller juridisk person som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt 21A.432 B skall vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för större reparation enligt de villkor som fastlagts i detta kapitel.

b) Varje fysisk eller juridisk person skall vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för mindre reparation.

21A.432B Visande av förmåga

a) En sökande till ett godkännande av underlag för större reparation skall visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i enlighet med kapitel J.

b) Genom undantag från punkt a, kan en sökande, som ett alternativt förfarande för att visa sin förmåga, söka få byråns godkännande för användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i detta kapitel.

21A.433 Underlag för reparation

a) Sökande till ett godkännande av underlag för reparation skall

1. påvisa uppfyllande av den typcertifieringsgrund och av de miljöskyddskrav som genom hänvisning ingår i typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet, när detta är tillämpligt, eller av den typcertifieringsgrund och de miljöskyddskrav som är i kraft vid tidpunkten för ansökan (för godkännande av underlag för reparation), samt av varje ändring av dessa certifieringsspecifikationer eller specialvillkor som byrån anser vara nödvändig för att upprätta en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som upprättats genom den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet,

2. inkomma med alla nödvändiga bestyrkande uppgifter, när byrån så begär,

3. avge en försäkran om uppfyllande av kraven i certifieringsspecifikationerna och miljöskyddskraven i punkt a.1.

b) När sökanden inte är innehavare av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet, enligt vad som är tillämpligt, kan den sökande uppfylla kraven i punkt a genom användning av sina egna resurser eller genom en överenskommelse med innehavaren av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet enligt vad som är tillämpligt.

21A.435 Klassificering av reparationer

a) En reparation kan vara "större" eller "mindre". Klassificeringen skall göras i enlighet med kriterierna i 21A.91 för en ändring av en typkonstruktion.

b) En reparation skall klassificeras som "större" eller "mindre" enligt punkt a antingen

1. av byrån, eller

2. av en på lämpligt sätt godkänd konstruktionsorganisation enligt ett förfarande som överenskommits med byrån.

21A.437 Utfärdande av godkännande av reparation

När det har försäkrats och visats att reparationen uppfyller de tillämpliga certifieringsspecifikationerna och miljöskyddskraven i 21A.433 a.1, skall den godkännas

a) av byrån, eller

b) av en lämpligt godkänd organisation som också är innehavare av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet, enligt ett förfarande som överenskommits med byrån, eller

c) endast för mindre reparationer, av en lämpligt utsedd konstruktionsorganisation enligt ett förfarande som avtalats med byrån.

21A.439 Tillverkning av reparationsdelar

Delar och utrustningar som skall användas för reparation skall tillverkas i överensstämmelse med produktionsdata som är baserade på samtliga nödvändiga konstruktionsdata som tillhandahålls av innehavaren av godkännandet av underlag för reparation

a) enligt kapitel F, eller

b) av en organisation som är godkänd på lämpligt sätt i enlighet med kapitel G, eller

c) av en på lämpligt sätt godkänd underhållsorganisation.

21A.441 Införlivande av reparation

a) Införlivandet av reparationer skall göras av en lämpligt godkänd underhållsorganisation, eller av en tillverkningsorganisation som på ett riktigt sätt godkänts i överensstämmelse med kapitel G, enligt befogenheten i 21A.163 d.

b) Konstruktionsorganisationen skall överföra alla nödvändiga installationsinstruktioner till den organisation som utför reparationen.

21A.443 Begränsningar

En reparation kan godkännas med begränsningar, i vilket fall godkännandet av underlag för reparation skall innehålla alla nödvändiga instruktioner och begränsningar. Innehavaren av godkännandet av underlag för reparation skall överföra dessa instruktioner och begränsningar till operatören i enlighet med ett förfarande som avtalats med byrån.

21A.445 Oreparerad skada

a) När en skadad produkt, del eller utrustning lämnas utan reparation, och inte omfattas av tidigare godkända data, kan utvärderingen av skadans konsekvenser för luftvärdigheten bara utföras av

1. byrån, eller

2. en på lämpligt sätt godkänd konstruktionsorganisation enligt ett förfarande som avtalats med byrån.

Varje nödvändig begränsning skall behandlas i enlighet med förfarandena i 21A.443.

b) När den organisation som utvärderar skadan enligt punkt a varken är byrån eller innehavaren av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet, skall denna organisation bestyrka att den information på vilken utvärderingen grundas är tillräcklig antingen från dess organisations egna resurser eller genom en uppgörelse med innehavaren av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet eller tillverkaren, enligt vad som är tillämpligt.

21A.447 Dokumentation

För varje reparation skall all relevant konstruktionsinformation, ritningar, provrapporter, instruktioner och begränsningar som eventuellt utfärdats i enlighet med 21A.443, samt bestyrkande för klassificering och bevis på konstruktionsgodkännande

a) innehas av innehavaren av godkännandet av underlag för reparation och göras tillgänglig för byrån, och

b) bevaras av innehavaren av godkännandet av underlag för reparation i syfte att ge den information som är nödvändig för att garantera fortsatt luftvärdighet hos de reparerade produkterna, delarna eller utrustningarna.

21A.449 Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

a) Innehavaren av ett godkännande av underlag för reparation skall förse varje känd operatör av luftfartyg, som inbegriper reparationen, med minst en uppsättning av de ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet som är resultatet av underlaget för reparationen, vilken skall inbegripa beskrivande uppgifter och utförandeinstruktioner utarbetade i överensstämmelse med tillämpliga krav. Den reparerade produkten, delen eller utrustningen kan godkännas för användning före slutförandet av ändringarna av dessa instruktioner, men för en begränsad tidsrymd och med byråns godkännande. Dessa instruktionsändringar skall på begäran göras tillgängliga för varje annan person som måste uppfylla villkoren i dessa instruktioner. Vissa handböcker eller delar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, som berör översyn eller andra typer av omfattande underhåll, kan få lov att göras tillgängliga efter det att produkten har tagits i bruk, men skall kunna tillgås innan produkten uppnår relevant ålder eller relevant antal flygtimmar/cykler.

b) Om innehavaren av godkännandet av underlag för reparation utfärdar uppdateringar av dessa ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet efter det att reparationen först godkänts, skall dessa uppdateringar tillhandahållas varje operatör och skall de på begäran göras tillgängliga för varje annan person som måste uppfylla eventuella villkor för dessa instruktionsändringar. Ett program som visar hur uppdateringar av ändringar av instruktionerna för fortsatt luftvärdighet distribueras skall lämnas till byrån.

21A.451 Förpliktelser och EPA-märkning

a) Varje innehavare av ett godkännande av underlag för större reparation skall

1. ta på sig de förpliktelser som

i) fastlagts i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.439, 21A.441, 21A.443, 21A.447 och 21A.449,

ii) underförstått ingår i samarbetet med innehavaren av typcertifikatet eller det kompletterande typcertifikatet, eller båda, enligt 21A.433 b, enligt vad som är lämpligt,

2. ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver, i enlighet med 21A.804 a.

b) Förutom innehavare av typcertifikat för vilka 21A.44 är tillämplig, skall innehavare av godkännande av underlag för mindre reparation

1. ta på sig de förpliktelser som fastlagts i 21A.4, 21A.447 och 21A.449, och

2. ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver, i överensstämmelse med 21A.804 a.

(KAPITEL N - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O - ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21A.601 Tillämpningsområde

a) I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av ETSO-tillstånd (European Technical Standard Order) och de regler som styr rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, eller innehavare av, sådana tillstånd.

b) I detta kapitel

1. avses med "artikel" varje del eller utrustning som används på civila luftfartyg,

2. avses med "European Technical Standard Order" (som i denna del benämns "ETSO") en detaljerad luftvärdighetsspecifikation utfärdad av byrån för att säkerställa uppfyllande av grundförordningens grundläggande krav, och är en minimistandard för angivna artiklars prestanda,

3. är en artikel tillverkad i enlighet med ett ETSO-tillstånd en godkänd artikel för ändamålet i kapitel K.

21A.602A Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person som producerar eller förbereder sig att producera en ETSO-artikel, och som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt 21A.602B, skall vara berättigad att ansöka om ETSO-tillstånd.

21A.602B Visande av förmåga

Varje sökande till ett ETSO-tillstånd skall visa sin förmåga på följande sätt:

a) För tillverkning, genom att inneha ett godkännande av tillverkningsorganisation, utfärdat i enlighet med kapitel G, eller genom uppfyllande av villkoren i förfarandena i kapitel F.

b) För konstruktion:

1. För ett hjälpkraftaggregat, genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i enlighet med kapitel J.

2. För alla andra artiklar, genom användning av förfaranden som fastställer de särskilda konstruktionsmetoder, resurser och verksamhetssekvenser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i denna del.

21A.603 Ansökan

a) En ansökan om ETSO-tillstånd skall göras i en form och på ett sätt som fastställts av byrån samt innehålla en sammanfattning av den information som krävs enligt 21A.605.

b) När en serie mindre modifieringar planeras i enlighet med 21A.611, skall sökanden i sin ansökan ange artikelns grundläggande modellnummer och tillhörande artikelnummer med öppna (tomma) parenteser efter, för att påvisa att ändelseändrade bokstäver eller nummer (eller en kombination av dem) kommer att läggas till då och då.

21A.604 ETSO-tillstånd för hjälpkraftaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)

När det rör sig om ETSO-tillstånd för ett hjälpkraftaggregat

a) skall 21A.15, 21A.16B, 21A.17, 21A.20, 21A.21, 21A.31, 21A.33, 21A.44 vara tillämpliga genom undantag från 21A.603, 21A.606 c, 21A.610 och 21A.615, utöver att ett ETSO-tillstånd skall utfärdas i enlighet med 21A.606 istället för typcertifikatet,

b) är kapitel D eller kapitel E i denna del-21 tillämpliga för godkännande av konstruktionsändringar genom undantag från 21A.611. När kapitel E används, skall ett särskilt ETSO-tillstånd utfärdas istället för ett kompletterande typcertifikat.

21A.605 Krav på uppgifter

Sökanden skall lämna in följande dokument till byrån:

a) En försäkran om uppfyllande, i vilken intygas att sökanden har uppfyllt kraven i detta kapitel.

b) En försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP).

c) En kopia av de tekniska uppgifter som krävs i tillämplig ETSO.

d) Den verksamhetshandbok för tillverkning (eller en hänvisning till verksamhetshandboken för tillverkning) som anges i 21A.143 för att erhålla ett lämpligt godkännande av tillverkningsorganisation enligt kapitel G eller den handbok (eller en hänvisning till handboken) som anges i 21A.125 b för att tillverka i enlighet med kapitel F utan godkännande av tillverkningsorganisation.

e) För ett APU, den handbok (eller en hänvisning till handboken) som anges i 21A.243 för att erhålla ett lämpligt godkännande av konstruktionsorganisation enligt kapitel J.

f) För alla andra artiklar, de förfaranden som anges i 21A.602B b.2.

21A.606 Utfärdande av ETSO-tillstånd

En sökande skall vara berättigad att få ett ETSO-tillstånd utfärdat av byrån efter att

a) ha visat sin förmåga i enlighet med 21A.602B, och

b) ha visat att artikeln uppfyller de tekniska villkoren i tillämplig ETSO, och ha inkommit med motsvarande försäkran om uppfyllande,

c) ha visat sig kunna uppfylla kraven i 21A.3 b och c.

21A.607 Befogenheter för innehavare av ETSO-tillstånd

Innehavaren av ett ETSO-tillstånd har rätt att tillverka och märka artikeln med lämplig ETSO-märkning.

21A.608 Försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP)

a) En DDP skall innehålla minst följande information:

1. Information som motsvarar 21A.31 a och b och som identifierar artikeln, samt dess konstruktion och provningsstandard.

2. I tillämpliga fall, artikelns angivna prestanda, antingen direkt eller genom hänvisningar till andra, kompletterande dokument.

3. En försäkran om uppfyllande, i vilken intygas att artikeln har uppfyllt kraven i tillämplig ETSO.

4. Hänvisningar till relevanta provrapporter.

5. Hänvisningar till de lämpliga underhålls-, översyns- och reparationshandböckerna.

6. Nivåerna av uppfyllande, då flera nivåer av uppfyllande medges av en ETSO.

7. En förteckning över avvikelser godtagna i överensstämmelse med 21A.610.

b) En DDP skall avslutas med datum samt tillverkarens eller hans eller hennes godkända representants namnteckning.

21A.609 Förpliktelser för innehavare av ETSO-tillstånd

Innehavaren av ett ETSO-tillstånd skall i enlighet med detta kapitel

a) tillverka varje artikel i enlighet med kapitel G eller kapitel F som säkerställer att varje färdigställd artikel överensstämmer med dess konstruktionsuppgifter och är säker för installation,

b) iordningställa och underhålla, för varje modell av varje artikel för vilken ett ETSO-tillstånd har utfärdats, en aktuell akt med fullständiga tekniska uppgifter och handlingar i enlighet med 21A.613,

c) iordningställa, underhålla och uppdatera original av alla de handböcker som krävs av tillämpliga certifieringsbestämmelser för artikeln,

d) för användare av artikeln och, på begäran, för byrån göra tillgängliga de underhålls-, översyns - och reparationshandböcker som behövs för att använda och underhålla artikeln samt ändringar i dessa handböcker,

e) märka varje artikel i enlighet med 21A.807; och

f) uppfylla kraven i 21A.3 b, c, 21A.3B och 21A.4,

g) fortsätta att uppfylla kvalifikationskraven i 21A.602B.

21A.610 Godkännande av avvikelse

a) Varje tillverkare som begär ett godkännande för att avvika från någon prestandastandard i en ETSO skall visa att de standarder från vilka en avvikelse begärs kompenseras av faktorer eller konstruktionsfunktioner som ger en likvärdig säkerhetsnivå.

b) Begäran om godkännande av avvikelse skall, tillsammans med alla uppgifter av betydelse, lämnas in till byrån.

21A.611 Konstruktionsändringar

a) Innehavaren av ETSO-tillståndet kan göra mindre konstruktionsändringar (varje ändring som inte är stor) utan ytterligare tillstånd av byrån. I detta fall behåller den modifierade artikeln det ursprungliga modellnumret (ändringar av eller i artikelnumret skall användas för att identifiera mindre ändringar), och tillverkaren skall till byrån skicka de reviderade uppgifter som behövs för att uppfylla kraven i 21A.603 b.

b) Varje konstruktionsändring utförd av tillverkaren och som är tillräckligt omfattande för att kräva en i allt väsentligt fullständig undersökning för att fastställa att kraven i en ETSO uppfylls är en större ändring. Innan en sådan ändring görs, skall tillverkaren ge artikeln en ny typ- eller modellbeteckning och ansöka om ett tillstånd enligt 21A.603.

c) En konstruktionsändring utförd av en fysisk eller juridisk person annan än den innehavare av ETSO-tillståndet som lämnade in försäkran om uppfyllande för artikeln kan inte godkännas enligt detta kapitel O, såvida inte den person som söker godkännandet ansöker om ett separat ETSO-tillstånd enligt 21A.603.

21A.613 Dokumentation

Utöver de krav på dokumentation som är tillämpliga för eller hör samman med kvalitetssystemet, skall all relevant konstruktionsinformation, alla ritningar och provrapporter, inklusive inspektionsdokumentation för den provade artikeln, stå till byråns förfogande och bevaras för att tillhandahålla den information som behövs för att säkerställa fortsatt luftvärdighet för artikeln och för de typcertifierade produkter i vilka den är monterad.

21A.615 Inspektion av byrån

På begäran av byrån, skall varje tillverkare av en artikel enligt ett ETSO-tillstånd tillåta myndigheten att

a) närvara vid varje prov,

b) granska de akter som innehåller tekniska uppgifter om den aktuella artikeln.

21A.619 Giltighetstid

a) Ett ETSO-tillstånd skall utfärdas för en obegränsad giltighetstid. Det skall förbli giltigt om inte

1. de villkor som ställdes när ETSO-tillståndet beviljades inte längre respekteras, eller

2. de skyldigheter för innehavaren som anges i 21A.609 inte längre fullgörs, eller

3. artikeln har visat sig ge upphov till icke godtagbara risker vid användning, eller

4. tillståndet har återlämnats eller återkallats i enlighet med administrativa förfaranden som fastställts av byrån.

b) Då tillståndet återlämnas eller återkallas skall det lämnas tillbaka till byrån.

21A.621 Överlåtelse

Förutom för en ändring av ägarskapet avseende innehavaren, vilket skall anses som en betydelsefull ändring, och därför skall uppfylla 21A.147 och 21A.247 enligt vad som är tillämpligt, är ett ETSO-tillstånd utfärdat enligt denna del inte överlåtbart.

(KAPITEL P - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL Q - IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH UTRUSTNINGAR

21A.801 Identifiering av produkter

a) Produktidentifikationen skall inbegripa följande information:

1. Tillverkarens namn.

2. Produktbeteckning.

3. Tillverkarens serienummer.

4. All annan information som byrån bedömer lämplig.

b) Varje fysisk eller juridisk person som tillverkar ett luftfartyg eller en motor enligt kapitel G eller kapitel F skall identifiera det luftfartyget eller den motorn med en brandsäker skylt som innehåller den information som anges i punkt a inskriven genom etsning, stämpling eller gravering, eller genom annan godkänd metod för brandsäker märkning. Identifieringsskylten skall fästas på ett sådant sätt att den är åtkomlig och kan läsas samt att det inte är troligt att den vanställs eller avlägsnas vid normalt bruk eller går förlorad eller förstörs vid ett haveri.

c) Varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav enligt kapitel G eller kapitel F skall identifiera den med en skylt, stämpling, gravering, etsning eller annan metod som godkänts för brandsäker identifiering, och som är placerad på denna på en icke-kritisk yta och innehåller den information som anges i punkt a och så att det inte är troligt att den vanställs eller avlägsnas vid normalt bruk eller gå förlorad eller förstörs vid ett haveri.

d) Med avseende på bemannade friballonger, skall den identifieringsskylt som föreskrivs i punkt b fästas vid ballonghöljet och, om möjligt, placeras på ett sådant sätt att den är läslig för operatören när ballongen är fylld. Dessutom skall korgen och varje brännare på ett beständigt och läsligt sätt vara märkta med tillverkarens namn, artikelnummer (eller likvärdigt) och serienummer (eller likvärdigt).

21A.803 Hantering av identifieringsuppgifter

a) En person får inte avlägsna, ändra eller placera den identifieringsinformation som anges i 21A.801 a på ett luftfartyg, en motor, en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav, eller i 21A.807 a på ett hjälpkraftaggregat utan byråns godkännande.

b) En person får inte avlägsna eller montera sådan identifieringsskylt som nämns i 21A.801, eller i 21A.807 för ett hjälpkraftaggregat utan byråns godkännande.

c) Genom undantag från punkt a och b, får alla fysiska eller juridiska personer som utför underhållsarbete i enlighet med tillämpliga tillämpningsföreskrifter och i överensstämmelse med metoder, tekniker och tillvägagångssätt som är godtagbara för byrån

1. avlägsna, ändra eller placera den identifieringsinformation som anges i 21A.801 a på ett luftfartyg, en motor, en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav, eller i 21A.807 a på ett APU; eller

2. avlägsna en identifieringsskylt som anges i 21A.801, eller 21A.807 för ett APU, då detta är nödvändigt under underhållsarbete.

d) En person får inte installera en identifieringsskylt som har avlägsnats i enlighet med punkt c.2 på ett luftfartyg, en motor, en propeller, ett propellerblad eller ett propellernav annat än den/det från vilket den avlägsnades.

21A.804 Identifiering av delar och utrustningar

a) Varje tillverkare av en del eller utrustning skall på ett beständigt och läsligt sätt märka den delen eller utrustningen med

1. ett namn, ett varumärke eller en symbol som identifierar tillverkaren, och

2. artikelnumret, enligt definitionen i tillämpliga konstruktionsuppgifter, och

3. bokstäverna EPA (European Part Approval) för delar eller utrustningar som tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata som inte tillhör innehavaren av den tillhörande produktens typcertifikat, förutom för ETSO-artiklar.

b) Genom undantag från punkt a, skall, om myndigheten håller med om att en del eller utrustning är för liten eller att det av annan anledning är opraktiskt att märka en del eller utrustning med den information som krävs enligt punkt a, den information som delen inte kunde märkas med inbegripas i det auktoriserade underhållsintyget/tillverkningsintyget som åtföljer delen eller dess behållare.

21A.805 Identifiering av kritiska delar

Utöver kraven i 21A.804 skall varje tillverkare av en del som skall monteras på en typcertifierad produkt och som har identifierats som en kritisk del, på ett beständigt och läsligt sätt märka den delen med ett artikelnummer och ett serienummer.

21A.807 Identifiering av ETSO-artiklar

a) Varje innehavare av ett ETSO-tillstånd i enlighet med kapitel O skall på ett beständigt och läsligt sätt märka varje artikel med följande information:

1. Tillverkarens namn och adress.

2. Artikelns namn, typ, artikelnummer eller modellbeteckning.

3. Artikelns serienummer eller tillverkningsdagen, eller bådadera.

4. Tillämpligt ETSO-nummer.

b) Genom undantag från punkt a, skall, om myndigheten håller med om att en del är för liten eller att det av annan anledning är opraktiskt att märka en del med den information som krävs enligt punkt a, den information som delen inte kunde märkas med inbegripas i det auktoriserade underhållsintyget/tillverkningsintyget som åtföljer delen eller dess behållare.

c) Varje person som tillverkar ett APU i enlighet med kapitel G eller kapitel F skall identifiera detta APU med en brandsäker skylt som innehåller den information som anges i punkt a inskriven genom etsning, stämpling eller gravering, eller genom annan godkänd metod för brandsäker märkning. Identifieringsskylten skall fästas på ett sådant sätt att den är åtkomlig och kan läsas samt att det inte är troligt att den vanställs eller avlägsnas vid normalt bruk eller går förlorad eller förstörs vid ett haveri.

AVSNITT B FÖRFARANDEN FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

KAPITEL A - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21B.5 Tillämpningsområde

a) I detta avsnitt fastställs förfarandet för hur den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall utöva sina uppgifter och förpliktelser avseende utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande och återkallande av de certifikat, godkännanden och tillstånd som anges i denna del.

b) Byrån skall i enlighet med grundförordningens artikel 14 utarbeta certifieringsspecifikationer och anvisningar för att bistå medlemsstaterna vid tillämpningen av detta avsnitt.

21B.20 Den behöriga myndighetens förpliktelser

Varje behörig myndighet i medlemsstaten ansvarar endast för tillämpningen av avsnitt A, kapitlen F, G, H och I för sökanden, eller innehavare, vars huvudsakliga verksamhetsort är inom dess territorium.

21B.25 Krav på den behöriga myndighetens organisation

a) Allmänt:

Medlemsstaten skall utse en behörig myndighet som ansvarar för tillämpningen av avsnitt A, kapitlen F, G, H och I med dokumenterade förfaranden, organisationsstruktur och personal.

b) Resurser:

1. Personalens antal skall vara tillräckligt stort för att de tilldelade uppgifterna skall utföras.

2. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall utse en chef, eller chefer, som ansvarar för utförandet av tillhörande uppgift eller tillhörande uppgifter inom myndigheten, inklusive kommunikationen med byrån och andra nationella myndigheter, enligt vad som är lämpligt.

c) Kvalifikationer och utbildning:

All personal skall ha lämpliga kvalifikationer och tillräcklig kunskap, erfarenhet och utbildning för att utföra de uppgifter som de tilldelats.

21B.30 Dokumenterade förfaranden

a) Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall upprätta dokumenterade förfaranden för att beskriva sin organisation, sina medel och metoder för att uppfylla kraven i denna del. Förfarandena skall hållas aktuella och fungera som grundläggande arbetsdokument inom denna myndighet för alla motsvarande verksamheter.

b) En kopia av förfarandena och deras ändringar skall hållas tillgänglig för byrån.

21B.35 Ändringar i organisation och förfaranden

a) Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall meddela byrån alla betydelsefulla ändringar av sin organisation och sina dokumenterade förfaranden.

b) Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall för att säkerställa en effektiv tillämpning i god tid uppdatera sina dokumenterade förfaranden som berörs av regeländringar.

21B.40 Konfliktlösning

a) Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall upprätta ett förfarande för konfliktlösning som ingår i de dokumenterade förfarandena för organisationen.

b) Då en konflikt mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter inte kan lösas, är det chefernas plikt enligt vad som anges i 21B.25 b.2 att ta upp frågan med byrån för medling.

21B.45 Rapportering/samordning

a) Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall säkerställa samordning, när så är tillämpligt, med andra grupper ansvariga för certifiering, undersökning, godkännande eller utfärdande av tillstånd vid denna myndighet, andra medlemsstater eller byrån för att säkerställa effektivt utbyte av information som är av betydelse för produkternas, delarnas och utrustningarnas säkerhet.

b) Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall meddela byrån alla svårigheter vid tillämpningen av denna del.

21B.55 Dokumentation

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall bevara, eller upprätthålla tillgång till, lämplig dokumentation avseende de certifikat, godkännanden och tillstånd som den har utfärdat i enlighet med bestämmelserna i de olika länderna, och för vilka ansvaret har överlåtits till byrån, så länge som denna dokumentation inte har överlåtits till byrån.

21B.60 Luftvärdighetsdirektiv

Då den behöriga myndigheten i en medlemsstat mottar ett luftvärdighetsbevis från den behöriga myndigheten i en icke-medlemsstat, skall detta luftvärdighetsbevis överlåtas till byrån för spridning i enlighet med grundförordningens artikel 15.

KAPITEL B - TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

Administrativa förfaranden som fastställts av byrån skall gälla.

(KAPITEL C - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D - ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

Administrativa förfaranden som fastställts av byrån skall gälla.

KAPITEL E - KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

Administrativa förfaranden som fastställts av byrån skall gälla.

KAPITEL F - TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21B.120 Undersökning

a) Den behöriga myndigheten skall för varje sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev utse en undersökningsgrupp som skall utföra alla relevanta uppgifter som sammanhänger med detta godkännandebrev och som skall bestå av en gruppledare för att handha och leda undersökningsgruppen och, om så krävs, en eller flera gruppmedlemmar. Gruppledaren rapporterar till den chef som ansvarar för verksamheten, enligt vad som anges i 21B.25 b.2.

b) Den behöriga myndigheten skall genomföra tillräcklig undersökningsverksamhet avseende en sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev för att kunna bestyrka rekommendationer om utfärdande, upprätthållande, ändring, tillfälligt upphävande eller återkallande av godkännandebrevet.

c) Den behöriga myndigheten skall utarbeta förfaranden för undersökning av sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev som en del av de dokumenterade förfaranden som omfattar minst följande delar:

1. Utvärdering av mottagna ansökningar.

2. Fastställande av undersökningsgruppen.

3. Förberedelse och planering av undersökning.

4. Utvärdering av dokumentation (handbok, förfaranden, etc.).

5. Revision och inspektion.

6. Uppföljning av korrigerande åtgärder.

7. Rekommendation om utfärdande, ändring, tillfälligt upphävande eller återkallande av godkännandebrev.

21B.130 Utfärdande av godkännandebrev

a) När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att tillverkaren uppfyller tillämpliga krav i avsnitt A, kapitel F, skall den utfärda ett godkännandebrev för enskilda produkters, delars eller utrustningars visande av överensstämmelse (EASA blankett 65, se tillägg) utan otillbörligt dröjsmål.

b) Godkännandebrevet skall innehålla godkännandets tillämpningsområde, ett slutdatum samt, där så är tillämpligt, de lämpliga begränsningar som hänger samman med tillståndet.

c) Godkännandebrevets giltighetstid skall inte överskrida ett år.

21B.135 Erkännande av godkännandebrev

Den behöriga myndigheten skall erkänna godkännandebrevet så länge som följande gäller:

a) Tillverkaren på ett riktigt sätt använder ett EASA blankett 52 (se tillägg) som en försäkran om överensstämmelse för färdigställda luftfartyg, och ett EASA blankett 1 (se tillägg) för andra produkter än färdigställda luftfartyg, delar och utrustningar.

b) Inspektioner utförda av den behöriga myndigheten före godkännande av EASA blankett 52 (se tillägg) eller EASA blankett 1 (se tillägg), enligt 21A.130 c och d inte gav vid handen några fall av brister på uppfyllande av de krav eller de förfaranden som ingår i den handbok som tillhandahållits av tillverkaren, eller avseende produkternas, delarnas eller utrustningarnas överensstämmelse. Dessa inspektioner skall minst kontrollera följande:

1. Att godkännandet omfattar den produkt, del eller utrustning som valideras, och att det förblir giltigt.

2. Att den handbok som beskrivs i 21A.125 b och dess ändrade status som anges i godkännandebrevet av tillverkaren används som ett grundläggande arbetsdokument. Annars skall inspektionen inte fortsätta och således inte underhållsintygen/tillverkningsintygen valideras.

3. Att tillverkning har bedrivits under de förhållanden som föreskrivs i godkännandebrevet och genomförts på ett tillfredsställande sätt.

4. Att inspektioner och prov (inklusive flygprov, enligt vad som är lämpligt), enligt 21A.130 b.2 och/eller b.3, har bedrivits under de förhållanden som föreskrivs i godkännandebrevet och genomförts på ett tillfredsställande sätt.

5. Att den behöriga myndighetens inspektioner som beskrivs eller berörs i godkännandebrevet har genomförts och bedömts vara godtagbara.

6. Att försäkran om överensstämmelse uppfyller kraven i 21A.130, och den information som den tillhandahåller inte förhindrar dess godkännande.

c) Giltighetstiden för godkännandebrevet inte har löpt ut.

21B.140 Ändring av godkännandebrev

a) Den behöriga myndigheten skall, enligt vad som är lämpligt, i enlighet med 21B.120 undersöka alla ändringar av godkännandebrevet.

b) När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att kraven i avsnitt A, kapitel F fortsatt uppfylls skall den ändra godkännandebrevet i enlighet med detta.

21B.143 Meddelande om brister

a) När den behöriga myndigheten finner objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännandebrev inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna del, skall denna bedömning klassificeras i enlighet med 21A.125B och

1. en bedömning på nivå ett skall omedelbart meddelas till innehavaren av godkännandebrevet och skall bekräftas skriftligt inom 3 arbetsdagar efter fastställandet,

2. en bedömning på nivå två skall bekräftas skriftligt till innehavaren av godkännandebrevet inom 14 dagar efter fastställandet.

b) Den behöriga myndigheten skall till innehavaren av godkännandebrevet på lämpligt sätt och vid lämpligt tillfälle identifiera varje bedömning på nivå tre, i enlighet med vad som anges i 21A.125B b.

21B.145 Upphävande och återkallande av godkännandebrev

a) Vid bedömningar på nivå ett eller nivå två skall den behöriga myndigheten delvis eller fullständigt begränsa, upphäva eller återkalla ett godkännandebrev enligt följande:

1. Vid en bedömning på nivå ett skall godkännandebrevet omedelbart begränsas eller upphävas. Om innehavaren av godkännandebrevet inte kan uppfylla 21A.125B c.1 skall godkännandebrevet återkallas.

2. Vid en bedömning på nivå två, skall den behöriga myndigheten besluta om varje inskränkning i godkännandebrevet genom tillfälligt upphävande av godkännandebrevet eller av delar därav. Om innehavaren av godkännandebrevet inte kan uppfylla 21A.125B c.2 skall godkännandebrevet återkallas.

b) Upphävandet eller återkallandet av godkännandebrevet skall skriftligen meddelas innehavaren av godkännandebrevet. Den behöriga myndigheten skall uppge orsaken till begränsningen, upphävandet eller återkallandet och informera innehavaren av godkännandebrevet om dennes rätt att överklaga.

c) När ett godkännandebrev har upphävts skall det åter bli giltigt först när kraven i avsnitt A, kapitel F åter uppfylls.

21B.150 Dokumentation

a) Den behöriga myndigheten skall upprätta ett dokumentationssystem som möjliggör en tillräcklig spårbarhet i förfarandena för utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande eller återkallande av varje enskilt godkännandebrev.

b) De bevarade dokumenten skall åtminstone innehålla

1. de dokument som tillhandahållits av en sökande till, eller innehavare av, ett godkännandebrev,

2. dokument upprättade under undersökningar och inspektioner, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten från de områden som anges i 21B.120 uppges,

3. godkännandebrevet inklusive ändringar, och

4. protokoll från mötena med tillverkaren.

c) Dokumentationen skall arkiveras under en period av minst sex år efter utgången av godkännandebrevets giltighet.

d) Den behöriga myndigheten skall också arkivera alla intyg om överensstämmelse (EASA blankett 52, se tillägg) och auktoriserade underhållsintyg/tillverkningsintyg (EASA blankett 1, se tillägg) som den har validerat.

KAPITEL G - GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21B.220 Undersökning

a) För att utföra alla relevanta uppgifter som sammanhänger med godkännande av tillverkningsorganisation skall den behöriga myndigheten utse en grupp som ansvarar för undersökning av godkännande av tillverkningsorganisation för alla som ansöker om, eller innehar, ett godkännande av tillverkningsorganisation och som består av en gruppledare som skall leda undersökningsgruppen och, om nödvändigt, en eller flera gruppmedlemmar. Gruppledaren rapporterar till den chef som ansvarar för verksamheten, enligt vad som anges i 21B.25 b.2.

b) Den behöriga myndigheten skall genomföra tillräcklig undersökningsverksamhet avseende en sökande till, eller innehavare av, ett godkännande av tillverkningsorganisation för att kunna bestyrka rekommendationer om utfärdande, underhåll, ändring, upphävande eller återkallande av godkännandet.

c) Den behöriga myndigheten skall utarbeta förfaranden för undersökning av ett godkännande av tillverkningsorganisation som en del av de dokumenterade förfaranden som omfattar minst följande element:

1. Utvärdering av mottagna ansökningar.

2. Fastställande av gruppen som ansvarar för undersökning av godkännande av tillverkningsorganisation.

3. Förberedelse och planering av undersökning.

4. Utvärdering av dokumentation (handbok över tillverkningsorganisationen, förfaranden, etc.).

5. Revision.

6. Uppföljning av korrigerande åtgärder.

7. Rekommendation om utfärdande, ändring, upphävande eller återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation.

8. Fortsatt övervakning.

21B.225 Meddelande om brister

a) När det finns objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna del, skall denna bedömning klassificeras i enlighet med 21A.158 a och

1. en bedömning på nivå ett skall omedelbart meddelas till innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation och skall bekräftas skriftligt inom 3 arbetsdagar efter fastställandet,

2. en bedömning på nivå två skall skriftligen bekräftas för innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation inom 14 dagar efter fastställandet.

b) Den behöriga myndigheten skall till innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation på lämpligt sätt och vid lämpligt tillfälle identifiera varje bedömning på nivå tre, i enlighet med vad som anges i 21A.158 b.

21B.230 Utfärdande av certifikat

a) När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att tillverkningsorganisationen uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A, kapitel G, skall den utfärda ett godkännande av tillverkningsorganisation (EASA blankett 55, se tillägg) utan otillbörligt dröjsmål.

b) Referensnumret skall införas på EASA blankett 55 på ett sätt som specificeras av byrån.

21B.235 Fortsatt övervakning

a) I syfte att rättfärdiga upprätthållandet av godkännandet av tillverkningsorganisation skall den behöriga myndigheten genomföra fortsatt övervakning för att

1. kontrollera att innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation har ett kvalitetssystem som fortfarande uppfyller kraven i avsnitt A, kapitel G, och

2. kontrollera att organisationen hos innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation fungerar i enlighet med handboken över tillverkningsorganisationen, och

3. kontrollera effektiviteten hos förfarandena i handboken över tillverkningsorganisationen, och

4. genom stickprov övervaka standarden hos produkten, delen eller utrustningen.

b) Fortsatt övervakning skall genomföras i enlighet med 21B.220.

c) Den behöriga myndigheten skall genom planerad fortsatt övervakning säkerställa att ett godkännande av tillverkningsorganisation genomgått en fullständig granskning avseende uppfyllande av kraven i denna del under en tidsrymd av 24 månader. Den fortsatta övervakningen kan bestå av ett flertal undersökningsverksamheter under denna tid. Antalet revisioner kan variera beroende på organisationens komplexitet, antalet anläggningar och på hur kritisk tillverkningen är. Den behöriga myndigheten skall minst en gång per år genomföra fortsatt övervakning av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation.

21B.240 Ändring av godkännande av tillverkningsorganisation

a) Den behöriga myndigheten skall genom fortsatt övervakningsverksamhet övervaka alla mindre modifieringar.

b) Den behöriga myndigheten skall enligt vad som är lämpligt i enlighet med 21B.220 undersöka alla betydelsefulla ändringar av ett godkännande av tillverkningsorganisation eller en ansökan från innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation om en ändring av godkännandets tillämpningsområde och villkor.

c) När den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att kraven i avsnitt A, kapitel G fortsatt uppfylls skall den ändra godkännandet av tillverkningsorganisation i enlighet med detta.

21B.245 Upphävande och återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation

a) Vid en bedömning på nivå ett eller nivå två skall den behöriga myndigheten helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla ett godkännande av tillverkningsorganisation enligt följande:

1. Vid en bedömning på nivå ett skall godkännandet av tillverkningsorganisation omedelbart begränsas eller upphävas. Om innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation inte kan uppfylla 21A.158 c.1, skall godkännandet av tillverkningsorganisation återkallas.

2. Vid en bedömning på nivå två, skall den behöriga myndigheten besluta om eventuella begränsningar av godkännandet av tillverkningsorganisation genom tillfälligt upphävande av godkännandet av tillverkningsorganisation eller av delar därav. Om innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte kan uppfylla 21A.158 c.2, skall godkännandet av tillverkningsorganisation återkallas.

b) Begränsningen, upphävandet eller återkallandet av godkännandet av tillverkningsorganisation skall skriftligen meddelas innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation. Den behöriga myndigheten skall uppge orsaken till upphävandet eller återkallandet och informera innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation om dennes rätt att överklaga.

c) När ett godkännande av tillverkningsorganisation har upphävts skall det åter bli giltigt först när kraven i avsnitt A, kapitel G åter uppfylls.

21B.260 Dokumentation

a) Den behöriga myndigheten skall upprätta ett system för dokumentation som möjliggör en tillfredsställande spårbarhet i förfarandet för att utfärda, upprätthålla, ändra, tillfälligt upphäva eller återkalla varje enskilt godkännande av tillverkningsorganisation.

b) Dokumentationen skall minst inbegripa

1. de dokument som tillhandahållits av sökanden till, eller innehavaren av, ett certifikat om godkännande av tillverkningsorganisation,

2. dokument upprättade under undersökningen, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten av de element som anges i 21B.220 uppges, inklusive bedömningar upprättade i enlighet med 21B.225,

3. programmet för fortsatt övervakning, inklusive arkiv över genomförda undersökningar,

4. certifikatet för godkännande av tillverkningsorganisation, inklusive ändringar,

5. protokoll från sammanträdena med innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation.

c) Dokumentationen skall arkiveras under en period av minst sex år.

KAPITEL H - LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21B.320 Undersökning

a) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall genomföra tillräckliga undersökningar av en sökande till, eller innehavare av, ett luftvärdighetsbevis för att kunna motivera att beviset eller tillståndet utfärdas, upprätthålls, ändras, tillfälligt upphävs eller återkallas.

b) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall utarbeta utvärderingsförfaranden som minst omfattar följande element:

1. Utvärdering av sökandens villkor för ansökan.

2. Utvärdering av ansökans godtagbarhet.

3. Klassificering av luftvärdighetsbevis.

4. Utvärdering av den dokumentation som mottagits med ansökan.

5. Inspektion av luftfartyg.

6. Fastställande av nödvändiga villkor, inskränkningar eller begränsningar på luftvärdighetsbevisen

21B.325 Utfärdande av luftvärdighetsbevis

a) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall, enligt vad som är tillämpligt, utfärda eller ändra ett luftvärdighetsbevis (EASA blankett 25, se tillägg), begränsat luftvärdighetsbevis (EASA blankett 24, se tillägg) eller flygtillstånd (EASA blankett 20, se tillägg), utan otillbörligt dröjsmål, när den har försäkrat sig om att de tillämpliga kraven i avsnitt A, kapitel H är uppfyllda.

b) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall, utöver ett luftvärdighetsbevis för ett nytt luftfartyg eller ett begagnat luftfartyg som kommer från en icke-medlemsstat, utfärda ett första granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA blankett 15, se tillägg).

21B.330 Upphävande och återkallande av luftvärdighetsbevis

a) När bevis föreligger som visar att något av de villkor som anges i 21A.181 a inte uppfylls, skall den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten upphäva eller återkalla ett luftvärdighetsbevis.

b) Efter utfärdande av meddelandet om upphävande och återkallande av ett luftvärdighetsbevis, begränsat luftvärdighetsbevis eller flygtillstånd skall den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten uppge orsakerna till upphävandet eller återkallandet samt informera innehavaren av certifikatet eller tillståndet om dennes rätt att överklaga.

21B.345 Dokumentation

a) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall upprätta ett dokumentationssystem som möjliggör en tillfredsställande spårbarhet i förfarandet för utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande eller återkallande av varje enskilt luftvärdighetsbevis.

b) Dokumentationen skall minst inbegripa

1. de dokument som tillhandahållits av sökanden,

2. dokument som upprättats under undersökningen, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten avseende de element som angivits i 21B.320 b uppges, och

3. en kopia av beviset eller tillståndet, inklusive ändringar.

c) Dokumentationen skall arkiveras under en period av minst sex år efter det att den lämnat det nationella registret.

KAPITEL I - MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21B.420 Undersökning

a) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall genomföra tillräckliga undersökningar av en sökande till, eller innehavare av, ett miljövärdighetsbevis (buller) för att kunna motivera att beviset utfärdas, upprätthålls, ändras, tillfälligt upphävs eller återkallas.

b) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall utarbeta utvärderingsförfaranden som minst omfattar följande delar:

1. Utvärdering av villkor för ansökan.

2. Utvärdering av den dokumentation som mottagits med ansökan.

3. Inspektion av luftfartyg.

21B.425 Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall, enligt vad som är tillämpligt, utfärda eller ändra ett miljövärdighetsbevis (buller) (EASA blankett 45, se tillägg), utan otillbörligt dröjsmål, när den har försäkrat sig om att de tillämpliga kraven i avsnitt A, kapitel I är uppfyllda.

21B.430 Upphävande och återkallande av miljövärdighetsbevis (buller)

a) När bevis föreligger som visar att något av de villkor som anges i 21A.211 a inte uppfylls, skall den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten upphäva eller återkalla ett miljövärdighetsbevis (buller).

b) Efter utfärdande av meddelandet om upphävande och återkallande av ett miljövärdighetsbevis (buller) skall den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten uppge orsakerna till upphävandet och återkallandet samt informera innehavaren av beviset om dennes rätt att överklaga.

21B.445 Dokumentation

a) Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten skall upprätta ett dokumentationssystem som inbegriper kriterier för minsta arkiveringstid för att möjliggöra en tillfredsställande spårbarhet i förfarandet för utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande eller återkallande av varje enskilt miljövärdighetsbevis (buller).

b) Dokumentationen skall minst inbegripa

1. de dokument som tillhandahållits av sökanden,

2. dokument som upprättats under undersökningen, i vilka verksamheten inom och de slutliga resultaten av de områden som angivits i 21B.420 b uppges,

3. en kopia av beviset inklusive ändringar.

c) Dokumentationen skall arkiveras under en period av minst sex år efter det att den lämnat det nationella registret.

KAPITEL J - GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION

Administrativa förfaranden fastställda av byrån skall gälla.

KAPITEL K - DELAR OCH UTRUSTNINGAR

Administrativa förfaranden fastställda av byrån skall gälla.

(KAPITEL L - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M - REPARATIONER

Administrativa förfaranden fastställda av byrån skall gälla.

(KAPITEL N - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O - ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

Administrativa förfaranden fastställda av byrån skall gälla.

(KAPITEL P - EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL Q - IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH UTRUSTNINGAR

Administrativa förfaranden fastställda av byrån skall gälla.

Tillägg

>PIC FILE= "L_2003243SV.005902.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243SV.007901.TIF">