32003R1646

Rådets förordning (EG) nr 1646/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

Europeiska unionens officiella tidning nr L 245 , 29/09/2003 s. 0016 - 0018


Rådets förordning (EG) nr 1646/2003

av den 18 juni 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad(4) bör bringas i överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) av den 25 juni 2002 om budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5) (nedan kallad "den allmänna budgetförordningen"), särskilt artikel 185 i denna.

(2) De allmänna principerna och begränsningarna för rätten till tillgång till handlingar enligt artikel 255 i fördraget är fastställda i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(6).

(3) Vid antagandet av förordning (EG) nr 1049/2001 enades de tre institutionerna om en gemensam förklaring om att likartade byråer och organ skall införa regler som är förenliga med förordningen.

(4) Förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad bör således kompletteras med de bestämmelser som krävs för att göra förordning (EG) 1049/2001 tillämplig på byrån, samt med en bestämmelse om överklagande när en begäran om tillgång till handlingar avslås.

(5) Förordning (EG) nr 2667/2000 bör således ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2667/2000 ändras härmed på följande sätt:

1) Artikel 4.14 skall ersättas med följande:

"14. Styrelsen skall anta årsrapporten om byråns verksamhet och senast den 15 juni översända den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

15. Byrån skall varje år till budgetmyndigheten översända alla uppgifter som rör utvärderingsresultaten."

2) Artikel 5.1 e skall ersättas med följande:

"e) upprättande av utkastet till beräkning av byråns inkomster och utgifter samt budgetens genomförande."

3) Artiklarna 7, 8 och 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Varje år skall styrelsen, på grundval av ett förslag utarbetat av direktören, upprätta en beräkning av byråns inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall styrelsen översända dessa beräkningar, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

2. Kommissionen skall, tillsammans med det preliminära förslaget till gemenskapernas budget, översända denna beräkning till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade 'budgetmyndigheten').

3. Kommissionen skall granska beräkningarna med beaktande av de prioriteringar den fastställt och de övergripande finansiella riktlinjerna avseende gemenskapens stöd till återuppbyggnaden av Serbien och Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Kommissionen skall på denna grundval och inom de föreslagna ramarna för det totalbelopp som behövs för gemenskapens stöd till Serbien och Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien fastställa det vägledande årliga bidraget till byråns budget.

4. På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, och som den skall förelägga budgetmyndigheten enligt artikel 272 i fördraget.

5. Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till byrån.

Budgetmyndigheten skall fastställa byråns tjänsteförteckning.

6. Styrelsen skall fastställa byråns budget. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

7. Styrelsen skall så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall den översända detta yttrande till styrelsen inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

8. För att sörja för nödvändig insyn i budgeten kommer medel från andra källor än Europeiska unionens allmänna budget att tas upp som separata poster på byråns inkomstsida. Bland utgifterna skall administrationskostnader och personalkostnader tydligt avskiljas från driftskostnader för de program som avses i artikel 2.3 första stycket.

Artikel 8

1. Direktören skall genomföra byråns budget.

2. Senast den 1 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall byråns räkenskapsförare översända till kommissionens räkenskapsförare de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i den allmänna budgetförordningen.

3. Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare översända till revisionsrätten de preliminära räkenskaperna, rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4. Efter det att revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit, skall direktören ansvara för upprättandet av de slutliga räkenskaperna och översända dem till styrelsen för ett yttrande.

5. Senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret skall byråns direktör översända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

6. Styrelsen skall avge ett yttrande om byråns slutliga räkenskaper.

7. De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8. Senast den 30 september skall direktören översända till revisionsrätten ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.

9. Direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10. Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja byråns direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande år n.

Artikel 9

Styrelsen skall anta byråns finansiella regler efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa regler får styrelsen avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7), endast om byråns särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen gett sitt godkännande."

4) Följande artikel skall införas:

"Artikel 13a

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(8) skall tillämpas på de handlingar som finns hos byrån.

2. Styrelsen skall anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001 inom sex månader från och med ikraftträdandedagen för rådets förordning (EG) nr 1646/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad(9).

3. De beslut som fattas av byrån i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan överklagas hos ombudsmannen eller genom att väcka talan inför domstolen enligt artiklarna 195 och 230 i fördraget."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 18 juni 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 167.

(2) Yttrandet avgivet den 27 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 285, 21.11.2002, s. 4.

(4) EGT L 306, 7.12.2000, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 3).

(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1, med rättelse i EGT L 25, 30.1.2003, s. 43.

(6) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(7) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72, med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

(8) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(9) EUT L 245, 29.9.2003, s. 16.