32003R1097

Kommissionens förordning (EG) nr 1097/2003 av den 25 juni 2003 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juni 2003 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas

Europeiska unionens officiella tidning nr L 157 , 26/06/2003 s. 0024 - 0025


Kommissionens förordning (EG) nr 1097/2003

av den 25 juni 2003

om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juni 2003 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1898/97 av den 29 september 1997, om närmare bestämmelser för tillämpningen inom grisköttssektorn som fastställs inom ramen för Europaavtalen med Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Polen och Ungern(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1877/2002(2), särskilt artikel 4.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för det tredje kvartalet 2003 underskrider eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i sin helhet, medan de för andra produkter överskrider de tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

(2) Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får överskridas under följande period.

(3) Det är lämpligt att uppmärksamma aktörerna på att licenserna endast får användas för produkter som uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ansökningar om importlicenser för 1 juli-30 september 2003 som har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 1898/97 skall behandlas så som anges i bilaga I.

2. För perioden 1 oktober-31 december 2003 kan ansökningar om importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II till denna förordning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1898/97.

3. Licenser får endast användas för de produkter som uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 267, 30.9.1997, s. 58.

(2) EGT L 248, 22.10.2002, s. 9.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>