32003R1059

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 154 , 21/06/2003 s. 0001 - 0041


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003

av den 26 maj 2003

om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Statistikanvändarna har ett ökande behov av harmonisering för att få tillgång till jämförbara uppgifter för hela Europeiska unionen. Den inre marknaden kan bara fungera om det finns statistiska standarder som gäller för insamling, överföring och offentliggörande av statistik på nationell nivå och på gemenskapsnivå, så att alla aktörer på den inre marknaden får tillgång till jämförbara statistiska uppgifter. I detta sammanhang är klassifikationer ett viktigt verktyg för insamling, sammanställning och spridning av jämförbara statistiska uppgifter.

(2) Regionala statistiska uppgifter är en hörnsten i det europeiska statistiska systemet. De används för en lång rad ändamål. Under många år har europeisk regional statistik samlats in, sammanställts och spridits på grundval av en gemensam regional klassifikation benämnd Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (nedan kallad "NUTS"). Det är nu lämpligt att ge denna regionala klassifikation en rättslig grund och uppställa klara regler för framtida ändringar i denna nomenklatur. NUTS-nomenklaturen bör dock inte utesluta att medlemsstaterna använder andra underavdelningar och klassifikationer.

(3) NUTS-nomenklaturen bör därför, när det är tillämpligt, användas på all statistik som är nedbruten efter territoriella enheter och som medlemsstaterna skickar till kommissionen.

(4) Kommissionen bör, när det är tillämpligt, använda NUTS-nomenklaturen för analys och spridning av all statistik som är nedbruten efter territoriella enheter.

(5) Beroende på hur de statistiska uppgifterna skall användas nationellt och på europeisk nivå behövs det olika nivåer inom den regionala statistiken. Det är lämpligt med åtminstone tre hierarkiskt ordnade nivåer i den europeiska regionala NUTS-nomenklaturen. Medlemsstaterna kan ha ytterligare nivåer av NUTS om de anser det nödvändigt.

(6) Det behövs information om den aktuella territoriella sammansättningen av regioner på NUTS 3-nivå för att kunna förvalta NUTS-nomenklaturen, och sådan information bör därför regelbundet skickas till kommissionen.

(7) Det behövs objektiva kriterier för en avgränsning av regionerna för att säkerställa opartiskhet i samband med att regional statistik sammanställs och används.

(8) Användarna av regional statistik har behov av en nomenklatur som är stabil över en längre tidsperiod. NUTS-nomenklaturen bör därför inte ändras alltför ofta. Denna förordning kommer att garantera reglernas stabilitet över en längre tidsperiod.

(9) För att regionala statistiska uppgifter skall kunna jämföras krävs det att regionerna är av befolkningsmässigt jämförbar storlek. För att uppnå detta mål bör ändringar i NUTS-nomenklaturen medföra att den regionala strukturen blir mer enhetlig när det gäller befolkningsstorlek.

(10) Den rådande politiska, administrativa och institutionella situationen måste också beaktas. Icke-administrativa enheter måste återspegla faktiska ekonomiska, sociala, historiska, kulturella, geografiska eller miljömässiga förhållanden.

(11) En hänvisning bör göras till definitionen av den "befolkning" som klassificeringen grundar sig på.

(12) NUTS-nomenklaturen är begränsad till medlemsstaternas ekonomiska territorium och täcker inte hela det territorium som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dess användning för gemenskapsändamål måste därför bedömas från fall till fall. Varje lands ekonomiska territorium enligt definitionen i kommissionens beslut 91/450/EEG(5) omfattar också territorium "extraregio", dvs. delar av det ekonomiska territoriet som inte kan hänföras till någon viss region (luftrummet, territorialvattnen och kontinentalsockeln, territoriella enklaver, särskilt ambassader, konsulat och militärbaser samt fyndigheter av olja, naturgas osv. på internationellt vatten utanför kontinentalsockeln, som bearbetas av inhemska enheter). NUTS-nomenklaturen måste också möjliggöra statistik för detta territorium "extraregio".

(13) Ändringar i NUTS-nomenklaturen kommer att kräva nära samråd med medlemsstaterna.

(14) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen harmonisering av regional statistik, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(15) Den NUTS-nomenklatur som fastställs i denna förordning bör ersätta "nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS)" som hittills fastställts av Europeiska gemenskapernas statistikkontor i samarbete med de nationella statistikkontoren. En följd av detta är att alla hänvisningar till "nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS)" i gemenskapens rättsakter skall förstås som hänvisningar till den i denna förordning fastställda NUTS-nomenklaturen.

(16) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(6) utgör referensramen för bestämmelserna i den här förordningen.

(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

(18) Kommittén för det statistiska programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom(8), har rådfrågats i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

1. Syftet med denna förordning är att inrätta en gemensam statistisk nomenklatur för territoriella enheter, nedan kallad "NUTS", för att möjliggöra insamling, sammanställning och spridning av harmoniserad regional statistik inom gemenskapen.

2. Den NUTS-nomenklatur som fastställs i bilaga I skall ersätta "Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS)" som inrättats av Europeiska gemenskapernas statistikkontor i samarbete med de nationella statistikkontoren i medlemsstaterna.

Artikel 2

Struktur

1. NUTS-nomenklaturen delar upp medlemsstaternas ekonomiska territorium, såsom det fastställts i beslut 91/450/EEG, i territoriella enheter. Varje territoriell enhet får en specifik kod och ett namn.

2. NUTS-nomenklaturen är hierarkiskt uppbyggd. Varje medlemsstat är indelad i territoriella enheter på NUTS 1-nivå, vilka alla är indelade i territoriella enheterpå NUTS 2-nivå, som i sin tur är indelade i territoriella enheter på NUTS 3-nivå.

3. En viss territoriell enhet kan dock klassificeras på flera NUTS-nivåer.

4. Två olika territoriella enheter i samma medlemsstat får inte ha samma namn på samma NUTS-nivå. Om två territoriella enheter i olika medlemsstater har samma namn, skall landskoden läggas till dessa territoriella enheters namn.

5. I varje medlemsstat kan det på NUTS 3-nivå finnas ytterligare hierarkiska nivåer som medlemsstaten har fastställt. Senast två år efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen, efter att ha hört medlemsstaterna, lägga fram ett meddelande för Europaparlamentet och rådet om huruvida det är lämpligt att inrätta mer detaljerade nivåer i NUTS-klassificeringen för hela Europa.

Artikel 3

Klassificeringskriterier

1. De befintliga administrativa enheterna i medlemsstaterna skall utgöra det första kriteriet för att avgränsa territoriella enheter.

I detta sammanhang avses med "administrativ enhet" ett geografiskt område med en administrativ myndighet som har befogenhet att fatta administrativa eller politiska beslut för detta område enligt medlemsstatens rättsliga och institutionella regler.

2. För att kunna ange den NUTS-nivå på vilken en viss kategori administrativa enheter i en medlemsstat skall klassificeras, skall den genomsnittliga storleken på denna kategori administrativa enheter i medlemsstaten ligga inom följande tröskelnivåer vad gäller befolkningen:

>Plats för tabell>

Om hela befolkningen i en medlemsstat ligger under minimitröskeln för en NUTS-nivå, skall hela medlemsstaten räknas som en enda geografisk enhet på denna nivå.

3. I denna förordning skall en territoriell enhets befolkning anses bestå av de personer som har sin sedvanliga bostadsort i området.

4. De befintliga administrativa enheter som används i NUTS-nomenklaturen framgår av bilaga II. Ändringar av bilaga II skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 7.2.

5. Om det i en medlemsstat saknas administrativa enheter av passande storlek för en viss NUTS-nivå enligt kriterierna i punkt 2, skall denna NUTS-nivå skapas genom sammanslagning av ett lämpligt antal befintliga mindre administrativa enheter som gränsar till varandra. Vid denna sammanslagning skall hänsyn tas till sådana relevanta kriterier som geografiska, socioekonomiska, historiska, kulturella eller miljömässiga förhållanden.

De enheter som sammanslagits på detta sätt benämns nedan "icke-administrativa enheter". Storleken på en medlemsstats icke-administrativa enheter för en given NUTS-nivå skall ligga inom de befolkningsgränser som anges i punkt 2.

I enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 7.2 får dock enskilda icke-administrativa enheter avvika från dessa gränser under särskilda geografiska, socioekonomiska, historiska, kulturella eller miljömässiga omständigheter, särskilt på öarna och i de yttersta randområdena.

Artikel 4

Enheter i NUTS

1. Senast sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen offentliggöra vilka de mindre administrativa enheterna är som i enlighet med bilaga III ingår i varje enskild territoriell enhet på NUTS 3-nivå, enligt information som lämnats till kommissionen av medlemsstaterna.

Ändringar av bilaga III skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 7.2.

2. Varje år skall medlemsstaterna före utgången av första halvåret översända till kommissionen alla de ändringar i enheterna för föregående år som kan påverka gränserna för NUTS 3-nivån, och därvid respektera det elektroniska format som kommissionen angett.

Artikel 5

Ändringar av NUTS

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

a) alla ändringar som har ägt rum inom administrativa enheter i den mån dessa kan komma att påverka NUTS-nomenklaturen enligt bilaga I eller innehållet i bilagorna II och III,

b) alla övriga ändringar på nationell nivå som kan påverka NUTS-nomenklaturen enligt klassificeringskriterierna i artikel 3.

2. Förändringar av gränserna för NUTS 3-nivån som beror på förändringar av mindre administrativa enheter i enlighet med bilaga III

a) skall inte anses utgöra ändringar av NUTS om de innebär en befolkningsöverföring på en procent eller mindre av den berörda territoriella NUTS 3-enheten,

b) skall anses utgöra ändringar av NUTS i enlighet med punkt 3 i denna artikel om de innebär en befolkningsöverföring på mer än en procent av den berörda territoriella NUTS 3-enheten.

3. Ändringar i NUTS som rör sådana icke-administrativa enheter i en medlemsstat som avses i artikel 3.5 får göras om ändringen på den berörda NUTS-nivån minskar standardavvikelsen uttryckt i befolkningsstorlek för samtliga territoriella enheter inom EU.

4. Ändringar i NUTS-nomenklaturen skall antas under kalenderårets andra hälft i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 7.2 och enligt kriterierna i artikel 3, dock inte oftare än vart tredje år. Vid en genomgripande omorganisation av en medlemsstats berörda administrativa struktur får ändringar av NUTS-nomenklaturen dock antas oftare än vart tredje år.

Kommissionens genomförandebestämmelser enligt första stycket skall, med avseende på översändandet av uppgifterna till kommissionen, träda i kraft den 1 januari det andra året efter det att de antagits.

5. När en ändring görs i NUTS-nomenklaturen skall den berörda medlemsstaten till kommissionen skicka tidsserierna för den nya regionala uppdelningen för att därigenom ersätta uppgifter som redan skickats. Förteckningen över tidsserierna och deras längd kommer att specificeras i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 7.2, med beaktande av huruvida det är möjligt att tillhandahålla dem. Dessa tidsserier skall lämnas inom två år efter ändringen i NUTS-nomenklaturen.

Artikel 6

Förvaltning

Kommissionen skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en konsekvent förvaltning av NUTS-nomenklaturen. Detta kan särskilt omfatta följande:

a) Utarbetande och uppdatering av förklarande noter om NUTS.

b) Undersökning av problem i samband med genomförandet av NUTS i medlemsstaternas klassificeringar av territoriella enheter.

Artikel 7

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, vilken inrättades genom artikel 1 i beslut 89/382/EEG, Euratom (nedan kallad "kommittén").

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

Rapport

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om dess tillämpning.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 108.

(2) EGT C 260, 17.9.2001, s. 57.

(3) EGT C 107, 3.5.2002, s. 54.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 24 oktober 2001 (EGT C 112 E, 9.5.2002, s. 146), rådets gemensamma ståndpunkt av den 9 december 2002 (EUT C 32 E, 11.2.2003, s. 26) och Europaparlamentets beslut av den 8 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(5) EGT L 240, 29.8.1991, s. 36.

(6) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA I

NUTS-nomenklaturen (kod-namn)

>Plats för tabell>

BILAGA II

Befintliga administrativa enheter

På NUTS 1-nivå - Belgien: Gewesten/Régions, Tyskland: Länder, Portugal: Continente, Região dos Açores och Região da Madeira samt Förenade kungariket: Scotland, Wales, Northern Ireland och the Government Office Regions of England.

På NUTS 2-nivå - Belgien: Provincies/Provinces, Tyskland: Regierungsbezirke, Grekland: periferies, Spanien: comunidades y ciudades autonomas, Frankrike: régions, Irland: regions, Italien: regioni, Nederländerna: provincies och Österrike: Länder.

På NUTS 3-nivå - Belgien: arrondissementen/arrondissements, Danmark: Amtskommuner, Tyskland: Kreise/kreisfreie Städte, Grekland: nomoi, Spanien: provincias, Frankrike: départements, Irland: regional authority regions, Italien: provincie, Sverige: län och Finland: maakunnat/landskap.

BILAGA III

Mindre administrativa enheter

Belgien: Gemeenten/Communes, Danmark: Kommuner, Tyskland: Gemeinden, Grekland: Demoi/Koinotites, Spanien: Municipios, Frankrike: Communes, Irland: counties eller county boroughs, Italien: Comuni, Luxemburg: Communes, Nederländerna: Gemeenten, Österrike: Gemeinden, Portugal: Freguesias, Finland: Kunnat/Kommuner, Sverige: Kommuner och Förenade kungariket: Wards.