32003R0851

Kommissionens förordning (EG) nr 851/2003 av den 16 maj 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 3444/90 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av griskött

Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 17/05/2003 s. 0007 - 0008


Kommissionens förordning (EG) nr 851/2003

av den 16 maj 2003

om ändring av förordning (EEG) nr 3444/90 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/2000(2), särskilt artikel 7.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 3444/90(3), ändrad genom förordning (EEG) nr 3533/93(4), fastställs regler för tidsfristerna för inlämnande av styrkande dokument i fråga om utbetalning av stödet, men det fastställs inga regler för de fall då inget sådant dokument lämnas in. Därför bör lämpliga bestämmelser för detta fastställas.

(2) Enligt artikel 9.4 i förordning (EEG) nr 3444/90 kan lagringstiden förkortas om de produkter för vilka det finns ett avtal exporteras, oavsett om det beviljas ett exportbidrag för dessa produkter eller inte. Om ett exportbidrag beviljas skall bevis på att exporten har skett lämnas in med hjälp av dokument som upprättats i enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 444/2003(6). För att underlätta övervakningen av transaktionerna är det lämpligt att fastställa ett liknande förfarande när det gäller de bevis som skall lämnas in när produkter exporteras utan bidrag.

(3) För att garantera ett korrekt förfarande i fråga om stöd för privat lagring enligt kommissionens förordning (EG) nr 2179/2002 av den 6 december 2002 om särskilda villkor för beviljande av stöd för privat lagring av griskött(7), bör de ändringar av ingångna avtal som föreslås i den förordningen tillämpas omedelbart.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3444/90 ändras på följande sätt:

1. I artikel 7 skall följande läggas till som punkt 3:

"3. När kraven i punkt 1 inte uppfylls får inget stöd betalas ut för avtalet i fråga, och hela säkerheten för detta avtal skall anses förverkad.".

2. I artikel 9.4 skall fjärde stycket ersättas med följande:"Om det beviljas exportbidrag för produkterna skall exportbeviset enligt den här punkten lämnas in i enlighet med artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 800/1999.

Om det inte beviljas något exportbidrag för produkterna skall exportbeviset, i det fall som föreskrivs i artikel 8 i förordning (EG) nr 800/1999, lämnas in med hjälp av kontrollexemplaret T5 i original, i enlighet med artiklarna 912a, 912b, 912c, 912e, 912f och 912g i förordning (EEG) nr 2454/93. I fält 107 skall ett av följande anges:

- Reglamento (CEE) n° 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) n° 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall gälla för alla nya stöd för privat lagring och för avtal som ingås i enlighet med förordning (EG) nr 2179/2002.

Artikel 1.2 skall emellertid endast gälla för export som sker från och med den dag då den här förordningen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT L 156, 29.6.2000, s. 5.

(3) EGT L 333, 30.11.1990, s. 22.

(4) EGT L 321, 23.12.1993, s. 9.

(5) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.

(6) EUT L 67, 12.3.2003, s. 3.

(7) EGT L 331, 7.12.2002, s. 11.