32003R0626

Kommissionens förordning (EG) nr 626/2003 av den 3 april 2003 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

Europeiska unionens officiella tidning nr L 090 , 08/04/2003 s. 0032 - 0033


Kommissionens förordning (EG) nr 626/2003

av den 3 april 2003

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för import av maltkorn från tredje länder och om undantag från rådets förordning (EEG) nr 1766/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 12.1 i denna,

med beaktande av rådets beslut av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ändring av de medgivanden för spannmål som anges i bindningslista CXL som bifogas GATT 1994(3), särskilt artikel 2 i detta,

med beaktande av rådets beslut av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Kanada i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för spannmål som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994(4), särskilt artikel 2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 2377/2002(5), ändrad genom förordning (EG) nr 159/2003(6), öppnas en tullkvot för import av 50000 ton maltkorn som omfattas av HS-nummer 1003 00. Enligt artikel 7.2 i den förordningen kan aktörerna undvika att säkerheten förverkas om importörerna kan lämna en ny importlicens som utfärdats inom ramen för den kornkvot som förvaltas genom kommissionens förordning (EG) nr 2376/2002(7), ändrad genom förordning (EG) nr 539/2003(8).

(2) Eftersom denna möjlighet medför flera praktiska svårigheter på tullnivå och möjliggör ett oegentligt utnyttjande av den aktuella kvoten är det lämpligt att upphäva den bestämmelsen.

(3) För att lösa praktiska svårigheter med tullens behandling av import av maltkorn när denna åtföljs av intyg om överensstämmelse är det nödvändigt att ändra bestämmelserna i den förordningen om säkerheter och importlicenser för maltkorn.

(4) Inom ramen för den gemensamma kvoten för vete och korn är det viktigt att harmonisera tillämpningsdatum i samtliga medlemsstater i händelse av nationella helgdagar. Samma bestämmelser bör tillämpas för kvoten för maltkorn.

(5) Förordning (EG) nr 2376/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2377/2002 ändras på följande sätt:

1. Artikel 7.2 skall ersättas med följande:

"2. Om de kvalitetskriterier och/eller villkor för bearbetning som anges i artiklarna 5 och 6 i den här förordningen inte uppfylls, skall säkerheten för importlicensen enligt artikel 10 a i förordning (EG) nr 1162/95 och den ytterligare säkerheten enligt artikel 6.2 b i denna förordning vara förverkade."

2. I artikel 8, sista meningen, skall orden "och underskrifter" strykas.

3. I artikel 9.2 skall första stycket ersättas med följande:

"2. Samma dag skall de behöriga myndigheterna via fax överföra ett meddelande till kommissionen, enligt den förlaga som fastställs i bilaga II, samt den totala summan av de kvantiteter som angetts i ansökningarna om importlicens, senast klockan 18.00 Brysseltid."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 april 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.

(4) Ännu ej offentliggjort i EUT.

(5) EGT L 358, 31.12.2002, s. 95.

(6) EGT L 25, 30.1.2003, s. 37.

(7) EGT L 358, 31.12.2002, s. 92.

(8) EUT L 80, 27.3.2003, s. 21.