32003R0550

Kommissionens förordning (EG) nr 550/2003 av den 27 mars 2003 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker i obearbetad form

Europeiska unionens officiella tidning nr L 081 , 28/03/2003 s. 0019 - 0020


Kommissionens förordning (EG) nr 550/2003

av den 27 mars 2003

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker i obearbetad form

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 680/2002(2), särskilt artikel 27.5 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 får skillnaden mellan å ena sidan prisnoteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i artikel 1.1 a i samma förordning, och å andra sidan priserna för dessa produkter inom gemenskapen, utjämnas genom exportbidrag.

(2) När exportbidrag för odenaturerat vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetad form fastställs skall, enligt förordning (EG) nr 1260/2001, hänsyn tas till sockersituationen på gemenskapens marknad och på världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 28 i den förordningen. Enligt samma artikel skall hänsyn även tas till den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.

(3) Exportbidraget för råsocker bör fastställas för standardkvaliteten. Denna definieras i punkt II i bilaga I till förordning (EG) nr 1260/2001. Dessutom bör detta exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001. Kandisocker definieras i kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag inom sockersektorn(3). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser bör tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

(4) I särskilda fall får exportbidraget fastställas på annat sätt.

(5) Exportbidraget bör fastställas varannan vecka. Under mellantiden bör ändringar kunna göras.

(6) Enligt artikel 27.5 första stycket i förordning (EG) nr 1260/2001 kan världsmarknadssituationen eller särskilda krav på vissa marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget för de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen, beroende på produkternas destination.

(7) Den avsevärda och snabba ökningen av å ena sidan förmånsimport av socker från länderna på västra Balkan sedan början av år 2001 och å andra sidan av sockerexporten från gemenskapen till dessa länder tycks vara synnerligen konstlad.

(8) För att undvika missbruk i form av återimport till Europeiska unionen av sockerprodukter för vilka det beviljats exportbidrag bör det inte finnas något bidrag för de produkter som avses i den här förordningen när det gäller länderna på västra Balkan.

(9) Med hänsyn till detta och till den nuvarande situationen på sockermarknaderna, särskilt prisnoteringar eller priser på socker i gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidraget uppgå till de belopp som anses lämpliga.

(10) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidrag som beviljas vid export av de produkter som avses i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1260/2001, i odenaturerad och obearbetad form, skall uppgå till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 mars 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.

(3) EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.

BILAGA

EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00: alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).