32003R0335

Kommissionens förordning (EG) nr 335/2003 av den 21 februari 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

Europeiska unionens officiella tidning nr L 049 , 22/02/2003 s. 0003 - 0005


Kommissionens förordning (EG) nr 335/2003

av den 21 februari 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1038/2001(2), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 327/2002(4), fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1251/1999 när det gäller villkoren för beviljande av arealersättning för vissa jordbruksgrödor samt villkoren för uttag av mark.

(2) Ansökningar om omställning motsvarande 29575 hektar har lämnats in inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1017/94 av den 26 april 1994 om omställning av mark i Portugal från odling av jordbruksgrödor till extensiv djuruppfödning(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2582/2001(6). Följaktligen bör basarealen anpassas till detta.

(3) Till följd av de ansökningar som lämnats in i Belgien bör basarealer fastställas i enlighet med det berörda landets regionaliseringsplaner.

(4) Medlemsstaterna har meddelat analysresultaten för halten tetrahydrocannabinol i de hampsorter som såddes under 2002. Det är lämpligt att ta hänsyn till dessa resultat vid upprättandet av den förteckning över sorter som under kommande regleringsår får omfattas av arealstöd samt vid upprättandet av förteckningen över de hampsorter som tillfälligt skall tillåtas under regleringsåret 2003/2004 och som skall genomgå kompletterande analyser under detta regleringsår.

(5) Följaktligen bör förordning (EG) nr 2316/1999 ändras.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2316/1999 ändras på följande sätt:

1. I bilaga VI skall uppgifterna under rubrikerna "Belgien" och "Portugal" ersättas med uppgifterna i bilaga I till den här förordningen.

2. Bilaga XII skall ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med regleringsåret 2003/2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 16.

(3) EGT L 280, 30.10.1999, s. 43.

(4) EGT L 51, 22.2.2002, s. 14.

(5) EGT L 112, 3.5.1994, s. 2.

(6) EGT L 345, 29.12.2001, s. 5.

BILAGA I

"BILAGA VI

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA XII

(Artikel 7a.1)

Stödberättigande sorter av lin och hampa som odlas för fiberproduktion

1. Linsorter som odlas för fiberproduktion

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Hampsorter som odlas för fiberproduktion

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. Hampsorter som odlas för fiberproduktion och som godkänts för regleringsåret 2002/2003

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fedrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27"