11.1.2003   

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 7/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 46/2003

av den 10 januari 2003

om ändring av handelsnormer för färsk frukt och färska grönsaker när det gäller blandningar av färsk frukt och färska grönsaker av olika arter i samma förpackning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 545/2002 (2), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2200/96 får färsk frukt och färska grönsaker för vilka handelsnormer har antagits i enlighet med artikel 2 i den förordningen endast utbjudas till försäljning, säljas, levereras eller på annat sätt saluföras om de uppfyller normerna. I samtliga dessa normer anges att alla produkter som ingår i samma förpackning skall vara av samma art.

(2)

Detaljhandelsförpackningar som innehåller flera olika arter av frukt och grönsaker blir allt vanligare på marknaden, vilket är en följd av att vissa konsumenter efterfrågar den typen av produkter. Följaktligen bör samtliga saluföringsnormer för färsk frukt och färska grönsaker ändras för att denna praxis skall kunna godkännas enligt villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 48/2003 av den 10 januari 2003 om fastställande av bestämmelser för blandningar av olika arter av färsk frukt och färska grönsaker i samma förpackning (3).

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan, avdelning V (Bestämmelser angående presentation), punkt A (Enhetlighet) till de förordningar som avses i bilagan till den här förordningen, skall följande stycke läggas till:

”Genom undantag från föregående bestämmelser i den här punkten får produkter som omfattas av den här förordningen blandas i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt under tre kilo med färsk frukt och färska grönsaker av olika arter, på de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 48/2003 (4).”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2)  EGT L 84, 28.3.2002, s. 1.

(3)  Se sidan 65 i detta nummer av EGT.


BILAGA

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1292/81 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1135/2001 (2)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2213/83 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1508/2001 (4)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 899/87 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 843/2002 (6)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1591/87 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1135/2001

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1677/88 (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 888/97 (9)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 410/90 (10), senast ändrad genom förordning (EG) nr 888/97

 

Kommissionens förordning (EG) nr 831/97 (11), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1167/1999 (12)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1093/97 (13), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1615/2001 (14)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2288/97 (15)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 963/98 (16), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1135/2001

 

Kommissionens förordning (EG) nr 730/1999 (17)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1168/1999 (18), senast ändrad genom förordning (EG) nr 848/2000 (19)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1455/1999 (20), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2706/2000 (21)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2335/1999 (22)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2377/1999 (23)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2561/1999 (24), senast ändrad genom förordning (EG) nr 532/2001 (25)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2789/1999 (26), senast ändrad genom förordning (EG) nr 716/2001 (27)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 790/2000 (28), senast ändrad genom förordning (EG) nr 717/2001 (29)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 851/2000 (30)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 175/2001 (31)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 912/2001 (32)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1508/2001

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1543/2001 (33)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1615/2001 (34)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1619/2001 (35)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1799/2001 (36), senast ändrad genom förordning (EG) nr 453/2002 (37)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2396/2001 (38)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 843/2002

 

Kommissionens förordning (EG) nr 982/2002 (39)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1284/2002 (40)


(1)  EGT L 129, 15.5.1981, s. 38.

(2)  EGT L 154, 9.6.2001, s. 9.

(3)  EGT L 213, 4.8.1983, s. 13.

(4)  EGT L 200, 25.7.2001, s. 14.

(5)  EGT L 88, 31.3.1987, s. 17.

(6)  EGT L 134, 22.5.2002, s. 24.

(7)  EGT L 146, 6.6.1987, s. 36.

(8)  EGT L 150, 16.6.1988, s. 21.

(9)  EGT L 126, 17.5.1997, s. 11.

(10)  EGT L 43, 17.2.1990, s. 22.

(11)  EGT L 119, 8.5.1997, s. 13.

(12)  EGT L 141, 4.6.1999, s. 4.

(13)  EGT L 158, 17.6.1997, s. 21.

(14)  EGT L 214, 8.8.2001, s. 21.

(15)  EGT L 315, 19.11.1997, s. 3.

(16)  EGT L 135, 8.5.1998, s. 18.

(17)  EGT L 154, 9.6.2001, s. 9.

(18)  EGT L 93, 8.4.1999, s. 14.

(19)  EGT L 141, 4.6.1999, s. 5.

(20)  EGT L 103, 28.4.2000, s. 9.

(21)  EGT L 167, 2.7.1999, s. 22.

(22)  EGT L 311, 12.12.2000, s. 35.

(23)  EGT L 281, 4.11.1999, s. 11.

(24)  EGT L 287, 10.11.1999, s. 6.

(25)  EGT L 310, 4.12.1999, s. 7.

(26)  EGT L 79, 17.3.2001, s. 21.

(27)  EGT L 336, 29.12.1999, s. 13.

(28)  EGT L 100, 11.4.2001, s. 9.

(29)  EGT L 95, 15.4.2000, s. 24.

(30)  EGT L 100, 11.4.2001, s. 11.

(31)  EGT L 103, 28.4.2000, s. 22.

(32)  EGT L 26, 27.1.2001, s. 24.

(33)  EGT L 129, 11.5.2001, s. 4.

(34)  EGT L 203, 28.7.2001, s. 9.

(35)  EGT L 214, 8.8.2001, s. 21.

(36)  EGT L 215, 9.8.2001, s. 3.

(37)  EGT L 244, 14.9.2001, s. 12.

(38)  EGT L 72, 14.3.2002, s. 9.

(39)  EGT L 325, 8.12.2001, s. 11.

(40)  EGT L 150, 8.6.2002, s. 45.