32003R0008

Kommissionens förordning (EG) nr 8/2003 av den 3 januari 2003 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 04/01/2003 s. 0056 - 0058


Kommissionens förordning (EG) nr 8/2003

av den 3 januari 2003

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 597/2002(4), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 2392/2002(5).

(2) I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 2392/2002.

(3) I artikel 1 i förordning (EG) nr 2378/2002 görs undantag från förordning (EG) nr 1249/96 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektoren. Följaktligen bör bilagorna till förordning (EG) nr 2392/2002 ändras så att det preciseras vilka tullar som skall gälla när importen inte sker inom ramen för tullkvoter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2392/2002 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 januari 2003.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(4) EGT L 91, 6.4.2002, s. 9.

(5) EGT L 358, 31.12.2002, s. 139.

BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

>Plats för tabell>

BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(perioden 30 december 2002-2 januari 2003)

1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:

>Plats för tabell>

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen-Rotterdam: 14,69 EUR/t, Stora sjöarna-Rotterdam: 23,61 euro/ton.

3.

>Plats för tabell>