32003L0118

Kommissionens direktiv 2003/118/EG av den 5 december 2003 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande gränsvärden för resthalter av acefat, 2,4-D och parationmetyl (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 327 , 16/12/2003 s. 0025 - 0032


Kommissionens direktiv 2003/118/EG

av den 5 december 2003

om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande gränsvärden för resthalter av acefat, 2,4-D och parationmetyl

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker(1), senast ändrat genom direktiv 2003/60/EG(2), särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/62/EG(4), särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung(5), senast ändrat genom direktiv 2003/60/EG, särskilt artikel 10 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker(6), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/69/EG(7), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(8), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/84/EG(9), särskilt artikel 4.1 f i detta, och

av följande skäl:

(1) För de existerande verksamma ämnena acefat och parationmetyl fattades det genom kommissionens beslut 2003/219/EG(10) och 2003/166/EG(11) beslut om att inte införa dem i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I de besluten föreskrivs det att användningen av växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen inte längre skall vara tillåten i gemenskapen.

(2) För att berättigade förväntningar beträffande användningen av befintliga lager av bekämpningsmedel skall kunna uppfyllas ges det genom de kommissionsbeslut som anges i första skälet en möjlighet till en utfasningsperiod, och därför bör gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som baseras på att användningen av det berörda ämnet inte är tillåten inom gemenskapen inte börja gälla förrän efter utgången av utfasningsperioden för ämnet i fråga.

(3) Gemenskapens gränsvärden och de värden som rekommenderas av Codex Alimentarius(12) fastställs och utvärderas genom liknande förfaranden. I Codex Alimentarius anges ett begränsat antal gränsvärden för acefat och parationmetyl. Dessa har beaktats vid fastställandet av de gränsvärden som anges i detta direktiv. De gränsvärden i Codex Alimentarius för vilka man inom en nära framtid kommer att rekommendera att de skall dras tillbaka har inte beaktats. De gränsvärden som grundas på gränsvärden i Codex Alimentarius har utvärderats med avseende på riskerna för konsumenterna, och inga risker har kunnat påvisas.

(4) För att konsumenterna skall få tillräckligt skydd mot exponering för bekämpningsmedelsrester till följd av otillåten användning av växtskyddsmedel, bör de gränsvärden som fastställs för de berörda kombinationerna av produkter/bekämpningsmedel motsvara den lägsta analytiska bestämningsgränsen.

(5) Det är därför nödvändigt att förteckna samtliga de bekämpningsmedelsrester som härrör från användningen av dessa växtskyddsmedel i bilagorna till direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG för att möjliggöra en ändamålsenlig övervakning och kontroll av användningsförbudet och för att skydda konsumenterna.

(6) Gränsvärden för parationmetyl bör fastställas i direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG. De bestämmelser i direktiv 76/895/EEG som fastställer gränsvärden för det ämnet bör följaktligen utgå.

(7) Om det inte finns något permanent eller provisoriskt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester på gemenskapsnivå, vilket är fallet för 2,4-D på citrusfrukter genom kommissionens direktiv 2002/97/EG(13), måste medlemsstaterna fastställa ett provisoriskt nationellt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG innan växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan godkännas. En medlemsstat har lagt fram uppgifter som visar att ett högre gränsvärde kan fastställas för citrusfrukter, vilket motsvarar användningen av 2,4-D i vissa tredje länder. Uppgifter har lagts fram som visar att dessa resthalter inte utgör en risk för konsumenterna inom gemenskapen.

(8) De relevanta bilagorna till direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG bör därför ändras.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till direktiv 76/895/EEG skall posterna beträffande parationmetyl utgå.

Artikel 2

I del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall följande rader läggas till:

">Plats för tabell>"

Artikel 3

I del B i bilaga II till direktiv 86/363/EEG skall följande rader läggas till:

">Plats för tabell>"

Artikel 4

Bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall ändras på följande sätt:

1) De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som anges i bilagan till detta direktiv skall läggas till i bilaga II till direktiv 90/642/EEG.

2) De gränsvärden för bekämpningsmedelsrester för 2,4-D (summan av 2,4-D och dess estrar uttryckt som 2, 4-D) på citrusfrukter skall ändras till 1 (p) mg/kg.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall senast den 30 november 2004 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv, med undantag för bestämmelsen i artikel 4.2, som skall antas och offentliggöras av medlemsstaterna senast den 31 mars 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2004, med undantag för bestämmelsen i artikel 4.2, som skall börja tillämpas senast den 1 april 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 340, 9.12.1976, s. 26.

(2) EUT L 155, 24.6.2003, s. 15.

(3) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37.

(4) EUT L 154, 21.6.2003, s. 70.

(5) EGT L 221, 7.8.1986, s. 43.

(6) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71.

(7) EUT L 175, 15.7.2003, s. 37.

(8) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(9) EUT L 247, 30.9.2003, s. 20.

(10) EUT L 82, 29.3.2003, s. 40.

(11) EUT L 67, 10.3.2003, s. 18.

(12) http://apps.fao.org/CodexSystem/ pestdes/pest_q-e.htm

(13) EGT L 343, 18.12.2002, s. 23.

BILAGA

>Plats för tabell>