32003L0065

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/65/EG av den 22 juli 2003 om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 230 , 16/09/2003 s. 0032 - 0033


Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/65/EG

av den 22 juli 2003

om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Den 23 mars 1998 antog rådet beslut 1999/575/EG om att gemenskapen skall ingå den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försöks- och annat vetenskapligt ändamål(4) (nedan kallad "konventionen").

(2) Konventionen genomförs genom rådets direktiv 86/609/EEG(5) som har samma mål som konventionen.

(3) Bilaga 2 till direktiv 86/609/EEG, med riktlinjer för uppställning och tillsyn av djur, tar över konventionens bilaga A. Bilaga A till konventionen och bilagorna till direktivet innehåller tekniska bestämmelser.

(4) Det är nödvändigt att se till att bilagorna till direktiv 86/609/EEG överensstämmer med den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt med forskningsresultaten inom de aktuella områdena. I dagsläget kan bilagorna endast ändras genom det tidskrävande medbeslutandeförfarandet, vilket innebär att innehållet släpar efter den senaste utvecklingen på området.

(5) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(6) Direktiv 86/609/EEG bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I direktiv 86/609/EEG skall följande artiklar införas:

"Artikel 24a

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv och som rör de frågor som nämns nedan skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 24b.2:

- Bilagorna till detta direktiv.

Artikel 24b

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 16 september 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT C 25 E, 29.1.2002, s. 536.

(2) EGT C 94, 18.4.2002, s. 5.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 2 juli 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 17 mars 2003 (EUT C 113 E, 13.5.2003, s. 59) och Europaparlamentets beslut av den 19 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4) EGT L 222, 24.8.1999, s. 29.

(5) EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.