32003L0052

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/52/EG av den 18 juni 2003 om ändring av direktiv 95/2/EG med avseende på villkoren för användning av livsmedelstillsatsen E 425 konjak (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 178 , 17/07/2003 s. 0023 - 0023


Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/52/EG

av den 18 juni 2003

om ändring av direktiv 95/2/EG med avseende på villkoren för användning av livsmedelstillsatsen E 425 konjak

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel(4) är användningen av livsmedelstillsatsen E 425 konjak tillåten i livsmedel på vissa villkor.

(2) Kommissionen har vidtagit åtgärder för att tillfälligt förbjuda att gelégodis i minibägare som innehåller E 425 konjak släpps ut på marknaden, då gelégodiset har visat sig vara farligt, eftersom det har förorsakat att flera barn och äldre personer har kvävts till döds i tredje länder.

(3) Några tillverkare av gelégodis i minibägare medger att produkten utgör en risk för människors hälsa och har försett livsmedelsförpackningen med en varning som betonar risken för barn och äldre.

(4) På grundval av uppgifterna från de medlemsstater som vidtagit nationella åtgärder kan den slutsatsen dras att gelégodis i minibägare som innehåller E 425 konjak utgör en livshotande risk. Gelégodiset i minibägare utgör på grund av såväl formen och storleken som konjakens kemiska och fysikaliska egenskaper en allvarlig risk för människors hälsa.

(5) I det aktuella fallet räcker det inte med att varna via märkningen för att skydda människors, och då speciellt barns, hälsa.

(6) Det är nödvändigt att ändra villkoren för användning av E 425 konjak i gelévaror, inklusive gelégodis i minibägare.

(7) Direktiv 95/2/EG bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga IV till direktiv 95/2/EG på raden för E 425: Konjak: i) Konjakgummi, ii) Konjakglukomannan skall texten "Livsmedel i allmänhet (med undantag av de som anges i artikel 2.3)" ersättas med texten "Livsmedel i allmänhet (med undantag av de som anges i artikel 2.3 och gelévaror, inklusive gelégodis i minibägare)".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 17 januari 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 124.

(2) EUT C 85, 8.4.2003, s. 39.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 11 februari 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 19 maj 2003.

(4) EGT L 61, 18.3.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/5/EG (EGT L 55, 24.2.2001, s. 59).