32003L0047

Kommissionens direktiv 2003/47/EG av den 4 juni 2003 om ändring av bilagorna II, IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 138 , 05/06/2003 s. 0047 - 0048


Kommissionens direktiv 2003/47/EG

av den 4 juni 2003

om ändring av bilagorna II, IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/22/EG(2), särskilt artikel 14 andra stycket punkt c i detta,

med beaktande av avtalet med den berörda medlemsstaten, och

av följande skäl:

(1) Av uppgifter från Portugal som grundar sig på nyligen genomförda undersökningar framgår det att den skyddade zonen med avseende på Gonipterus scutellatus Gyll. bör ändras och inskränkas till att endast omfatta Azorerna.

(2) På grund av ett skrivfel vid utarbetandet av kommissionens direktiv 2002/36/EG(3) om ändring av vissa bilagor till direktiv 2000/29/EG antogs felaktigt nya bestämmelser om jord och odlingssubstrat som är vidhängande eller följer med växterna, med ursprung i Cypern och Malta.

(3) På grund av ett skrivfel vid utarbetandet av direktiv 2002/36/EG ersattes texten i del B rubrik I punkt 2 i bilaga V till direktiv 2000/29/EG utan att de relevanta växtprodukterna i fråga omnämndes.

(4) De tillämpliga bilagorna till direktiv 2000/29/EG bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, IV och V till direktiv 2000/29/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och senast den 15 juni 2003 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall börja tillämpa dessa bestämmelser från och med den 16 juni 2003.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaten skall genast till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 juni 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) EUT L 78, 25.3.2003, s. 10.

(3) EGT L 116, 3.5.2002, s. 16.

BILAGA

Bilagorna till direktiv 2000/29/EG skall ändras på följande sätt:

1. I bilaga II del B rubrik a punkt 5 skall uppgiften i den högra kolumnen ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

2. I bilaga IV skall

a) "Cypern, Malta" i avsnitt I del A punkt 34 vänstra kolumnen strykas,

b) uppgiften i del B punkt 19 högra kolumnen ersättas med följande:

">Plats för tabell>".

3. I bilaga V del B rubrik I skall

a) texten i punkt 2 ersättas med följande:

"Växtdelar, dock inte frukter och frön, av

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. och snittblommor av Orchidaceae,

- barrträd (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., som har sitt ursprung i Nordamerika,

- Prunus L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder,

- snittblommor av Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. och Trachelium L., som har sitt ursprung i icke-europeiska länder,

- bladgrönsaker av Apium graveolens L. och Ocimum L."

b) "Cypern, Malta" i punkt 7 b strykas.