32003D0820

2003/820/EG: Kommissionens beslut av den 20 november 2003 om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2003 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land

Europeiska unionens officiella tidning nr L 308 , 25/11/2003 s. 0025 - 0026


Kommissionens beslut

av den 20 november 2003

om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2003 på löner till tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land

(2003/820/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2265/2002(2), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X till denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna har genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 1338/2003(3) fastställts de korrigeringskoefficienter som med verkan från den 1 januari 2003 skall tillämpas på löner till de tjänstemän som är placerade i tredje länder och som betalas i det landets valuta.

(2) I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna har kommissionen under de senaste månderna förberett antagande av ett antal sådana korrigeringskoefficienter(4).

(3) Mot bakgrund av de statistiska uppgifter som kommissionen haft tillgång till kan avvikelser i levnadsomkostnader konstateras i förhållande till när korrigeringskoefficienter senast fastställdes. I vissa tredje länder överstiger dessa avvikelser 5 % efter det att hänsyn tagits till korrigeringskoefficient och växelkurs. Därför bör vissa korrigeringskoefficienter med verkan från den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2003 fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

De korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2003 på löner som betalas ut i det lands valuta där personen är placerad förtecknas i bilagan.

Växelkurserna för beräkningen av dessa ersättningar är de som gällde vid genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget månaden innan den som avses i första stycket.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2003.

På kommissionens vägnar

Christopher Patten

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2) EGT L 347, 20.12.2002, s. 1.

(3) EUT L 189, 29.7.2003, s. 1.

(4) EUT L 152, 20.6.2003, s. 84.

BILAGA

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>