32003D0642

2003/642/RIF: Rådets beslut 2003/642/RIF av den 22 juli 2003 om tillämpningen på Gibraltar av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Unionens medlemsstater är delaktiga i

Europeiska unionens officiella tidning nr L 226 , 10/09/2003 s. 0027 - 0027


Rådets beslut 2003/642/RIF

av den 22 juli 2003

om tillämpningen på Gibraltar av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Unionens medlemsstater är delaktiga i

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Unionens medlemsstater är delaktiga i(1) ("konventionen om korruption"), och

av följande skäl:

(1) Konvention om korruption upprättades genom rådets akt av den 26 maj 1997.

(2) Ingenting föreskrevs i konventionen om korruption vad gäller dess tillämpning på Gibraltar.

(3) Konventionen om korruption och flera andra konventioner, som upprättats på samma grundval, ingicks enligt Avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen före juni 2000(2) och omfattade vid den tidpunkten inte Gibraltar.

(4) Förenade kungariket ansvarar för Gibraltars internationella förbindelser.

(5) Det är önskvärt att konventionen om korruption tillämpas på Gibraltar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om korruption skall tillämpas på Gibraltar.

Artikel 2

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2003.

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT C 195, 25.6.1997, s. 1.

(2) Den tidpunkt då arrangemangen mellan Spanien och Förenade kungariket rörande myndigheter i Gibraltar i samband med EU:s och EG:s instrument och därmed förbundna fördrag trädde i kraft.