32003D0629

2003/629/EG: Kommissionens beslut av den 27 augusti 2003 om ändring av beslut 2000/367/EG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på brandmotstånd vad gäller tillägg av produkter för reglering av brand och brandgaser (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2003) 2851]

Europeiska unionens officiella tidning nr L 218 , 30/08/2003 s. 0051 - 0054


Kommissionens beslut

av den 27 augusti 2003

om ändring av beslut 2000/367/EG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på brandmotstånd vad gäller tillägg av produkter för reglering av brand och brandgaser

[delgivet med nr K(2003) 2851]

(Text av betydelse för EES)

(2003/629/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), särskilt artikel 20.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens beslut 2000/367/EG av den 3 maj 2000 om genomförandet av direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter, byggnadsverk och delar därav med avseende på brandmotstånd(3) bör anpassas till tekniska framsteg så att produkter för reglering av brand och brandgaser omfattas.

(2) Beslut 2000/367/EG bör därför ändras i enlighet därmed.

(3) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2000/367/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 augusti 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

(3) EGT L 133, 6.6.2000, s. 26.

BILAGA

Bilagan till beslut 2000/367/EG ändras på följande sätt:

1. Avsnittet med rubriken "Symboler" skall ändras på följande sätt:

a) I tabellen skall följande rader läggas till:

">Plats för tabell>"

b) I not 2 skall "EN13501-4" införas efter "EN13501-3".

2. Avsnittet med rubriken "Klassificering" skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i) Klasserna RE360, REI360, REI-M360 och REW360 skall läggas till i tabellen som gäller för väggar.

ii) I klassificeringsdelen i tabellen för golv och tak skall

- en ny rad "R" med klass R30 införas ovanför raden "RE",

- klasserna RE360 och REI360 läggas till.

b) I punkt 3 skall orden "Brandskyddande beläggningar, beklädnader och skärmar" ersättas med "Brandskyddande beläggningar, skivor, puts, beklädnader och skärmar".

c) Punkt 4 skall ändras på följande sätt:

i) Klasserna EI-M180 och EI-M240 skall läggas till i tabellen för "innerväggar (även sådana som innehåller oisolerande delar)".

ii) I tabellen för "förslutningar för transportband och spårbundna transportsystem" skall texten vid anmärkningar ersättas med följande: "Klassificeringar I kompletteras med tillägg av suffixet '1' eller '2' för att ange vilken definition på isoleringen som använts. En klassificering I skall användas när provkroppen är utformad som ett rör eller en kanal och där ingen utvärdering av transportbandets förslutning skett. Tillägg av symbolen 'C' anger att produkten även uppfyller kriteriet för automatisk stängning (provning för godkänd/icke godkänd) (1)".

iii) Tabellen för vägg- och innertaksbeklädnader skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>

Anmärkningar

Suffixen '1' och '2' anger vilka underlagsmaterial, kriterier för brandbeteende och regler med utvidgad tillämpning som används i denna klassifikation."

d) Följande punkt skall läggas till som punkt 7:

"7. Produkter för användning i system för reglering av brand och brandgaser

De standarder som anges i denna punkt är under utarbetande och kan komma att ändras eller uppdateras.

>Plats för tabell>

Anmärkningar

Klassificeringen kompletteras med suffixet 'single' för att ange att produkten endast är lämplig att använda för enstaka brandceller.

Dessutom anger symbolerna 've' och/eller 'ho' lämpligheten för användning vertikalt och/eller horisontellt.

'S' anger att brandgasläckaget är mindre än 5 m3/hr/m2 (alla ventilationskanaler utan klassificeringen 'S' måste ha ett brandgasläckage som är mindre än 10 m3/hr/m2).

'500', '1000', '1500' anger lämpligheten för användning upp till dessa tryckvärden, mätt i rumstemperatur.

>Plats för tabell>

Anmärkningar

Klassificeringen kompletteras med suffixet 'multi' för att ange att produkten är lämplig att använda för flera brandceller.

Dessutom anger symbolerna 've' och/eller 'ho' lämpligheten för användning vertikalt och/eller horisontellt.

'S' anger att brandgasläckaget är mindre än 5 m3/hr/m2 (alla ventilationskanaler utan klassificeringen 'S' måste ha ett brandgasläckage som är mindre än 10 m3/hr/m2).

'500', '1000', '1500' anger lämpligheten för användning upp till dessa tryckvärden, mätt i rumstemperatur.

>Plats för tabell>

Anmärkningar

Klassificeringen kompletteras med suffixet 'single ' för att ange att produkten är lämplig att använda för enstaka brandceller.

'HOT 400/30' (hög arbetstemperatur) anger att spjället kan öppnas eller stängas under 30 minuter vid temperaturer under 400 °C (skall endast användas i samband med klassificeringen E600).

'ved', 'vew', 'vedw' och/eller 'hod', 'how', 'hodw' anger lämpligheten för användning vertikalt och/eller horisontellt, samt för montering i en ventilationskanal eller i en vägg eller både och.

'S' anger att brandgasläckaget är mindre än 200 m3/hr/m2. Alla spjäll utan klassificeringen 'S' måste ha ett brandgasläckage som är mindre än 360 m3/hr/m2. Alla spjäll under 200 m3/hr/m2 får det värdet, alla spjäll mellan 200 m3/hr/m2 och 360 m3/hr/m2 får värdet 360 m3/hr/m2. Brandgasläckaget gäller både i rumstemperatur och vid förhöjda temperaturer.

'500', '1000', '1500' anger lämpligheten för användning upp till dessa värden av undertryck, mätt i rumstemperatur.

'AA' eller 'MA' anger automatisk aktivering eller manuell aktivering.

'io', 'i o', 'i [harr ]o' anger att kraven på prestanda är uppfyllda från insidan till utsidan, utsidan till insidan eller både och.

'C300', 'C10000', 'Cmod' anger spällets lämplighet för användning i system för enbart brandgasreglering, kombinerat system för brandgas- och innemiljöreglering, eller modulerande spjäll använda i kombinerade system för brandgas- och innemiljöreglering.

>Plats för tabell>

Anmärkningar

Klassificeringen kompletteras med suffixet 'multi' för att ange att produkten är lämplig att använda för flera brandceller.

'HOT 400/30' (hög arbetstemperatur) anger att spjället kan öppnas eller stängas under 30 minuter vid temperaturer under 400 °C.

'ved', 'vew', 'vedw' och/eller 'hod', 'how', 'hodw' anger lämpligheten för användning vertikalt och/eller horisontellt, samt för montering i en ventilationskanal eller i en vägg eller både och.

'S' anger att brandgasläckaget är mindre än 200 m3/hr/m2. Alla spjäll utan klassificeringen 'S' måste ha ett brandgasläckage som är mindre än 360 m3/hr/m2. Alla spjäll under 200 m3/hr/m2 får det värdet, alla spjäll mellan 200 m3/hr/m2 och 360 m3/hr/m2 får värdet 360 m3/hr/m2. Brandgasläckaget gäller både i rumstemperatur och vid förhöjda temperaturer.

'500', '1000', '1500' anger lämpligheten för användning upp till dessa tryckvärden, mätt i rumstemperatur.

'AA' eller 'MA' anger automatisk aktivering eller manuell aktivering.

'io', 'i o', 'i [harr ]o' anger att kraven på prestanda är uppfyllda från insidan till utsidan, utsidan till insidan eller både och.

'C300', 'C10000', 'Cmod' anger spällets lämplighet för användning i system för enbart brandgasreglering, kombinerat system för brandgas- och innemiljöreglering, eller modulerande spjäll använda i kombinerade system för brandgas- och innemiljöreglering.

>Plats för tabell>

Anmärkningar

'A' kan vara vilken tid som helst över 120 minuter.

>Plats för tabell>

Anmärkningar

>Plats för tabell>

Anmärkningar

Där θ anger exponeringsförhållande (temperatur)."