32003D0517

2003/517/EG: Rådets beslut av den 15 juli 2003 om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital

Europeiska unionens officiella tidning nr L 181 , 19/07/2003 s. 0043 - 0044


Rådets beslut

av den 15 juli 2003

om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens kapital

(2003/517/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 107.6 i detta, samt artikel 29.2 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB), som bifogats fördraget (nedan kallad "stadgan"),

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Genom beslut 98/382/EG(4) antog rådet regler om det statistiska underlag som skulle användas för fastställande av den ursprungliga fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital.

(2) Enligt artikel 29.3 i stadgan skall de nationella centralbankernas vikter i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital ändras vart femte år.

(3) Om ett eller flera länder blir medlemsstater i Europeiska unionen, blir deras nationella centralbanker medlemmar av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och tecknare av ECB:s kapital. De nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital bör ändras när en eller flera nya nationella centralbanker ansluter sig till ECBS.

(4) Det är nödvändigt att fastställa regler för tillhandahållande av det statistiska underlag som skall användas för ändringar av de nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital.

(5) Arten av och källorna till det underlag som skall användas samt metoden för beräkning av de nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital bör definieras.

(6) I rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen(5) föreskrivs en metod för gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och räkenskapsregler avsedda att användas vid utarbetande av räkenskaper och sammanställningar på jämförbara grunder för gemenskapens behov samt ett program med givna tidpunkter för överlämnande för gemenskapens behov av de räkenskaper och sammanställningar som utarbetats i enlighet med den förordningen. I förordningen beaktas de senaste standarderna och den senaste utvecklingen på området för statistiska metoder, och definitionerna i förordningen skall därför användas i detta beslut.

(7) Eftersom fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital avgör de nationella centralbankernas respektive andel av ECB:s kapital och hur stora andelar av valutareserven de skall bidra med, deras respektive röstvikt i ECB-rådet i samband med alla beslut som skall fattas med kvalificerad majoritet (enligt artikel 10.3 i stadgan) och fördelningen av ECBS monetära inkomster mellan de nationella centralbankerna, är det viktigt att deras vikt i fördelningsnyckeln beräknas exakt. Kommissionen bör därför informera de relevanta kommittéerna om det statistiska underlaget i fråga om befolkningstal och bruttonationalprodukt till marknadspriser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Det statistiska underlag som skall användas för att ändra de nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av Europeiska centralbankens (ECB) kapital skall ställas till förfogande av kommissionen enligt reglerna i detta beslut.

Artikel 2

Befolkningstal

1. Med befolkningstal avses totalbefolkning enligt definitionen i förordning (EG) nr 2223/96 beräknat som ett årsmedeltal och avrundat till närmaste tusental personer.

2. För att ändra de vikter som tilldelats de nationella centralbankerna enligt artikel 29.3 i stadgan skall underlaget i fråga om befolkningstal tas från det näst sista året före det år då fördelningsnyckeln ändras.

Artikel 3

Bruttonationalprodukt till marknadspriser

1. Med bruttonationalprodukt till marknadspriser avses bruttonationalprodukt till marknadspriser enligt definitionen i förordning (EG) nr 2223/96 för ett kalenderår och uttryckt i den nationella valutan med största möjliga noggrannhet för att göra det möjligt att beräkna de enskilda ländernas andelar med den exakthet som krävs.

2. De uppgifter om bruttonationalprodukten till marknadspriser som behövs för att ändra de vikter som tilldelats de nationella centralbankerna enligt artikel 29.3 i stadgan skall tas från de senaste fem åren före det näst sista året före det år då fördelningsnyckeln ändras.

Artikel 4

Växelkurser

1. Den årliga växelkurs som skall användas för omräkning av bruttonationalprodukten till marknadspriser skall beräknas som det aritmetiska medeltalet för de dagliga växelkurserna för alla arbetsdagar under ett kalenderår.

2. Som dagliga växelkurser skall användas de referenskurser för ecu före 1999 som sammanställts av kommissionen. För tiden från och med 1999 skall de av ECB sammanställda referenskurserna för euron användas.

Artikel 5

Beräkning och exakthet

1. En medlemsstats andel av gemenskapens befolkning skall vara dess procentuella andel av medlemsstaternas totalbefolkning.

2. En medlemsstats andel av gemenskapens BNP till marknadspriser skall vara dess procentuella andel av medlemsstaternas totala BNP till marknadspriser under en femårsperiod.

3. En nationell centralbanks vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital skall vara det aritmetiska medeltalet av den berörda medlemsstatens andelar av gemenskapens befolkning och BNP till marknadspriser.

4. Under de olika beräkningsstegen skall tillräckligt många decimaler användas för att exaktheten skall säkerställas. De nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital skall anges med fyra decimaler.

Artikel 6

Information till kommittéer

Vad gäller underlaget i fråga om befolkningstal skall kommissionen informera Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 89/382/EEG, Euratom av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program(6).

Vad gäller underlaget i fråga om BNP till marknadspriser skall kommissionen informera den kommitté som inrättats genom artikel 6 i rådets direktiv 89/130/EEG av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser(7).

Artikel 7

Nya medlemsstater

Om ett eller flera länder blir medlemsstater i Europeiska unionen och deras respektive nationella centralbanker blir en del av ECBS, skall de referensperioder som används för det statistiska underlaget i fråga om befolkningstal och bruttonationalprodukt till marknadspriser vara desamma som de som tillämpades vid den senaste vart femte år återkommande ändringen av fördelningsnyckeln enligt definitionen i artikel 29.1 och 29.3 i stadgan.

Artikel 8

Överlämnande av uppgifter

Kommissionen skall till ECB överlämna de uppgifter om befolkningstal, bruttonationalprodukt till marknadspriser och årliga växelkurser som avses i detta beslut separat för varje medlemsstat senast två månader före den dag då ändringen av de nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital träder i kraft.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 2003.

På rådets vägnar

G. Tremonti

Ordförande

(1) Förslag av den 14 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandet avgivet den 3 juli 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EUT C 102, 29.4.2003, s. 11.

(4) EGT L 171, 17.6.1998, s. 33.

(5) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 359/2002 (EGT L 58, 28.2.2002, s. 1).

(6) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(7) EGT L 49, 21.2.1989, s. 26.