32003D0034

2003/34/EG: Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om avslående av en ansökan om undantag från rådets beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsreglerna för socker från Nederländska Antillerna [delgivet med nr K(2002) 5501]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/2003 s. 0050 - 0051


Kommissionens beslut

av den 10 januari 2003

om avslående av en ansökan om undantag från rådets beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsreglerna för socker från Nederländska Antillerna

[delgivet med nr K(2002) 5501]

(2003/34/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 37 i bilaga III till detta, och

av följande skäl:

(1) Bilaga III till beslut 2001/822/EG avser definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete. Enligt artikel 37.1 i detta får undantag från dessa ursprungsregler godkännas när befintliga industriers utveckling eller tillkomsten av nya industrier i ett land eller ett territorium gör detta motiverat, medan det enligt artikel 37.4 i samtliga fall skall undersökas om reglerna för ursprungskumulation möjliggör en lösning av problemet.

(2) Nederländerna ansökte den 20 februari 2002 om undantag från ursprungsregeln när det gäller en årlig kvantitet på 3000 ton socker, som har ursprung i ett annat land än ett AVS-land och som importeras från Colombia till Nederländska Antillerna för förädling och senare export till gemenskapen under en period av fem år och förväntas få positiva konsekvenser för utvecklingen av den befintliga industrin. Nederländerna begärde att undantaget skulle tillämpas inom den årliga kvantiteten på 28000 ton enligt bestämmelserna om ursprungskumulation mellan AVS-staterna, ULT och gemenskapen i artikel 6.4 i bilaga III till beslut 2001/822/EG.

(3) Den 13 maj 2002 tog Nederländerna tillbaka sin ansökan i avvaktan på resultatet av en ytterligare undersökning av möjligheterna att leverera socker från AVS-länderna till den berörda producenten.

(4) Den 4 oktober 2002 lämnade Nederländerna ytterligare upplysningar, enligt vilka sockertillverkare i fem olika AVS-stater i maj och juni 2002 vägrat att till producenten leverera det socker som begärts, medan en sockertillverkare i Guyana var beredd att leverera den begärda kvantiteten och kvaliteten men till ett pris (450 US-dollar per ton fob Georgetown) som var mycket högre än priset på det colombianska sockret (275 US-dollar per ton fritt köparens lager). Nederländerna begärde att ansökan om undantag från ursprungsregeln skulle prövas på nytt, framför allt på grundval av dessa upplysningar.

(5) Nederländerna pekade framför allt på att lönekostnaderna och de löpande kostnaderna på Antillerna uppgår till 1095570 euro för 3000 färdiga produkter. Värdet på de färdiga produkterna uppgår till 3241200 euro.

(6) En undersökning av de upplysningar som tillhandahållits visar att mervärdet på transaktionen, enligt definitionen i artikel 1 i, överstiger 45 % av priset fritt fabrik för den färdiga produkten, både för socker från Colombia och Guyana.

(7) Enligt de upplysningar som Nederländerna lämnat med anledning av ansökan av den 20 februari 2002, erhöll producenten inom ramen för den årliga kvoten på 28000 ton för 2002 en importlicens för en kvantitet på 6222 ton. Den ansökan som producenten ingav för år 2002 i enlighet med artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 192/2002(2) avsåg följaktligen en kvantitet på 10000 ton. Enligt bestämmelserna i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 192/2000 skulle producenten lämna in sin ansökan för 2002 till de nationella myndigheterna inom de tio första arbetsdagarna i februari det året. Den berörda producenten lämnade in sin ansökan om importlicens innan Nederländerna lämnade in sin ursprungliga ansökan om undantag från ursprungsreglerna. När den berörda producenten lämnade in sin ansökan om importlicens kunde han inte anta att ett undantag från ursprungsreglerna skulle godkännas och tog därför en risk med avseende på huruvida något av certifikaten eller samtliga certifikat skulle kunna användas med den eventuella följden att garantin förlorades.

(8) Mot bakgrund av dessa omständigheter är det undantag som ansökan avser inte berättigat enligt artikel 37.1 i bilaga III. De upplysningar som tillhandahållits visar att reglerna rörande ursprungskumulation kan ge en lösning på problemet. Det har framför allt inte lämnats några upplysningar om att transaktionen med socker från Guyana skulle vara så oekonomisk att producenten skulle bli tvungen att upphöra med sin verksamhet. Eftersom mervärdet för transaktionen i fallet med socker från både Colombia och Guyana dessutom överstiger 45 % av priset fritt fabrik för den färdiga produkten, är inte artikel 37.7 tillämplig.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ansökan som Nederländerna ursprungligen lämnade in den 20 februari 2002 och som kompletterades den 4 oktober 2002 avseende ett undantag från beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsreglerna för socker från Nederländska Antillerna skall avslås.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 januari 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2) EGT L 31, 1.2.2002, s. 55.