32003D0011

2003/11/EG: Kommissionens beslut av den 10 januari 2003 om ändring av rådets direktiv 85/511/EEG när det gäller förteckningarna över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 5559]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 007 , 11/01/2003 s. 0082 - 0083


Kommissionens beslut

av den 10 januari 2003

om ändring av rådets direktiv 85/511/EEG när det gäller förteckningarna över laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus

[delgivet med nr K(2002) 5559]

(Text av betydelse för EES)

(2003/11/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 85/511/EEG av den 18 november 1985 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka(1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 13.2 andra stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) Eftersom den rutinmässiga vaccineringen mot mul- och klövsjukevirus upphörde i gemenskapen 1991 har mottagligheten för denna sjukdom ökat i gemenskapens besättningar. Det är därför av yttersta vikt att de laboratorier som hanterar viruset gör detta enligt rigorösa säkerhetsbestämmelser, så att virus inte sprids och hotar gemenskapens besättningar.

(2) Genom direktiv 85/511/EEG upprättas en förteckning över nationella och kommersiella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus. Enligt detta direktiv skall laboratorierna uppfylla de miniminormer som rekommenderas av Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

(3) Vissa medlemsstater har beslutat att upphöra med hanteringen av mul- och klövsjukevirus i vissa laboratorier, medan andra medlemsstater har lämnat de garantier som krävs för att det skall vara säkerställt att de godkända laboratorierna uppfyller villkoren. Dessutom har i vissa fall uppgifterna om de laboratorier som finns förtecknade i direktiv 85/511/EEG ändrats.

(4) Således bör förteckningarna över laboratorier uppdateras i enlighet med bilagorna A och B till direktiv 85/511/EEG.

(5) Direktiv 85/511/EEG bör därför ändras.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna A och B till rådets direktiv 85/511/EEG skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 januari 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 315, 26.11.1985, s. 11.

BILAGA

""

BILAGA A

Kommersiella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus för vaccinproduktion

>Plats för tabell>

BILAGA B

Nationella laboratorier med tillstånd att hantera levande mul- och klövsjukevirus

>Plats för tabell>