32002R2385

Kommissionens förordning (EG) nr 2385/2002 av den 30 december 2002 om fortsatt tillämpning och ändring av gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredje länder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 358 , 31/12/2002 s. 0125 - 0127


Kommissionens förordning (EG) nr 2385/2002

av den 30 december 2002

om fortsatt tillämpning och ändring av gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredje länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3285/94(1) av den 22 december 1994 om gemensamma importregler och om upphävande av förordning (EG) nr 518/94, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2474/2000(2), särskilt artikel 11 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 519/94(3) av den 7 mars 1994 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1765/82, (EEG) nr 1766/82 och (EEG) nr 3420/83, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1138/98(4), särskilt artikel 9 i denna,

efter samråd med de rådgivande kommittéerna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen införde genom förordning (EG) nr 76/2002(5) gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredje länder. Förordningen ändrades genom kommissionens förordning (EG) nr 1337/2002(6) genom att räckvidden för förhandskontrollen utvidgades.

(2) Den 6 mars 2002 meddelade vissa medlemsstater kommissionen att importutvecklingen av vissa stålprodukter var sådan att skyddsåtgärder borde vidtas. Medlemsstaterna lämnade uppgifter som innehöll tillgänglig bevisning i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 3285/94 och artikel 8 i förordning (EG) nr 519/94 och bad kommissionen att införa provisoriska skyddsåtgärder och att inleda en undersökning om skyddsåtgärder.

(3) Den 20 mars 2002 införde Förenta staterna slutgiltiga skyddsåtgärder i form av tullkvoter och tilläggsvärdetullar på mellan 8 % och 30 % avseende ett stort antal importerade stålprodukter.

(4) Den 28 mars 2002 inledde kommissionen en undersökning om allvarlig skada eller risk för allvarlig skada för gemenskapens producenter av produkter som är av samma slag som eller direkt konkurrerande med 21 importerade stålprodukter.

(5) Samma dag infördes, på grundval av uppgifter som samlats in och granskats före inledandet, provisoriska åtgärder för 15 av de stålprodukter som omfattas av undersökningen.

(6) Efter det att Europeiska kommissionen fastställt att den ökade importen av de 7 produkter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1694/2002(7) orsakade gemenskapens producenter allvarlig skada införde den genom nämnda förordning slutgiltiga skyddsåtgärder avseende dessa produkter i form av tilläggstullar som skall erläggas vid import som överstiger de fastställda tullkvoterna. Användningen av dessa tullkvoter kan kontrolleras dagligen.

(7) Efter det att Europeiska kommissionen fastställt att den ökade importen av de 14 produkter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1695/2002(8) riskerade att orsaka gemenskapens producenter skada och att det låg i gemenskapens intresse att upprätta ett system för övervakning i efterhand, införde den genom nämnda förordning ett sådant system avseende de 14 produkterna.

(8) Systemet för övervakning av skyddstullkvoterna och systemet för övervakning i efterhand ger ursprungsupplysningar endast om en viss del av importen till gemenskapsmarknaden. Systemen ger inga upplysningar om priserna på denna import eller om strukturen på framtida handelsflöden.

(9) Statistiken över gemenskapens utrikeshandel har inte ställts till förfogande inom den tid som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000(9), ändrad genom förordning (EG) nr 1669/2001(10).

(10) Den tillgägnliga importstatistiken för de stålprodukter som förtecknas i bilaga I uppvisar emellertid följande utvecklingstendenser, som riskerar att orsaka gemenskapens producenter skada:

>Plats för tabell>

(11) Det har visserligen skett en nedgång i importen för vissa produktkategorier, men det måste erinras om att ett antal stålprodukter omfattades av gemenskapens provisoriska skyddsåtgärder under en del av denna period. Det står dessutom klart att den internationella utvecklingen kan komma att leda till en ytterligare omläggning av handeln till gemenskapen, eftersom världsmarknaden för stål ännu är instabil och många länder har vidtagit, eller överväger att vidta, skyddsåtgärder.

(12) Sedan Förenta staterna i mars 2002 införde skyddsåtgärder avseende ett stort antal stålprodukter har Europeiska gemenskapen och många länder (bl.a. Bulgarien, Indien, Indonesien, Kanada, Kina, Malaysia, Mexiko, Polen, Tjeckien och Ungern), som berörs av dessa och tidigare åtgärders möjliga effekter på världsmarknaden för stål, inlett undersökningar om skyddsåtgärder avseende ett antal stålprodukter. I vissa fall har slutgiltiga skyddsåtgärder redan vidtagits. Det står därför klart att det kommer att kunna ske stora svängningar inom den internationella stålhandeln, särskilt i form av en omläggning till gemenskapsmarknaden, vilket skulle orsaka gemenskapens producenter skada.

(13) Av statistiken över tillverkningen framgår också att tillverkningen av råstål i gemenskapen har minskat från 163,2 miljoner ton 2000 till 158,5 miljoner ton 2001 och till 118,9 miljoner ton under de första nio månaderna av 2002. Sysselsättningen i gemenskapen har också minskat, från 276700 under 2000 till 270000 anställda(11) under 2001, och förutspås minska ytterligare 2002. Det finns ett faktiskt och betydande samband mellan utvecklingen av dessa ekonomiska indikatorer och utvecklingen av importen. Det anses därför att utvecklingen av importen riskerar att orsaka gemenskapens producenter skada.

(14) I gemenskapens intresse bör gemenskapens förhandskontroll därför fortsatt tillämpas vid import av vissa stålprodukter, så att de ingående statistiska uppgifter som behövs för en snabb analys av importutvecklingen kan tillhandahållas.

(15) Kommissionen drar därför slutsatsen att systemet med förhandskontroll i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 3285/94 och artikel 9 i förordning (EG) nr 519/94 bör fortsätta att tillämpas när det gäller import av vissa stålprodukter som är avsedda för export till gemenskapen. Med beaktande av varaktigheten hos de skyddsåtgärder avseende stålprodukter som Förenta staterna införde i mars 2002 bör systemet gälla till och med mars 2005.

(16) För att undvika att införa onödiga restriktioner och inte överdrivet störa verksamheten hos företag nära gränserna bör import av små kvantiteter inte omfattas av gemenskapens förhandskontroll. Import vars nettovikt inte överstiger 500 kilogram bör därför inte omfattas av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 76/2002, ändras på följande sätt:

1. I slutet av artikel 1 skall följande läggas till:

"3. Import vars nettovikt inte överstiger 500 kilogram skall inte omfattas av denna förordning."

2. I artikel 6 skall "31 december 2002" ersättas med "31 mars 2005".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 2002.

På kommissionens vägnar

Pascal Lamy

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 319, 31.12.1994, s. 53.

(2) EGT L 286, 11.11.2000, s. 1.

(3) EGT L 67, 10.3.1994, s. 89.

(4) EGT L 159, 3.6.1998, s. 1.

(5) EGT L 16, 18.1.2002, s. 3.

(6) EGT L 195, 24.7.2002, s. 25.

(7) EGT L 261, 28.9.2002, s. 1.

(8) EGT L 261, 28.9.2002, s. 124.

(9) EGT L 229, 9.9.2000, s. 14.

(10) EGT L 224, 21.8.2001, s. 3.

(11) Uppgifterna är ännu inte färdigställda och håller ännu på att granskas.