32002R2289

Rådets förordning (EG) nr 2289/2002 av den 19 december 2002 om avslutande av en översyn (avseende ny exportör) av förordning (EG) nr 1600/1999 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Republiken Indien, om återinförande av tullen på import från en exportör i det landet och om avslutande av registrering av denna import

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 348 , 21/12/2002 s. 0054 - 0055


Rådets förordning (EG) nr 2289/2002

av den 19 december 2002

om avslutande av en översyn (avseende ny exportör) av förordning (EG) nr 1600/1999 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm med ursprung i Republiken Indien, om återinförande av tullen på import från en exportör i det landet och om avslutande av registrering av denna import

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.4 i denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖREGÅENDE FÖRFARANDE

(1) Rådet införde genom förordning (EG) nr 1600/1999(2) en slutgiltig antidumpningstull på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm (nedan kallad den berörda produkten) som omfattas av KN-nummer ex 7223 00 19 med ursprung i Indien. Åtgärderna utformades som tullar på mellan 0 % och 55,6 % för enskilda exportörer. Den övriga tullen fastställdes till 55,6 %.

B. NUVARANDE FÖRFARANDE

1. Begäran om översyn avseende en ny exportör

(2) Efter det att de slutgiltiga åtgärderna införts mottog kommissionen från en indisk tillverkare, Garg Sales Co. PVT Ltd (nedan kallad den sökande), en begäran om inledande av en översyn (avseende ny exportör) av förordning (EG) nr 1600/1999 i enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen. Den sökande hävdade att han inte var närstående någon annan exportör av den berörda produkten i Indien. Den sökande gjorde vidare gällande att han inte hade exporterat den berörda produkten under den ursprungliga undersökningsperioden (1 april 1997-31 mars 1998), utan hade exporterat den berörda produkten till gemenskapen efter den perioden. Den sökande begärde därför att en individuell tullsats skulle fastställas för honom om dumpning konstaterades.

2. Inledande av en översyn

(3) Kommissionen undersökte den bevisning som lämnats av den sökande och ansåg den tillräcklig för att motivera inledandet av en översyn enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Efter samråd med rådgivande kommittén och efter det att den berörda gemenskapsindustrin getts tillfälle att yttra sig inledde kommissionen genom förordning (EG) nr 1325/2002(3) med avseende på den sökande en översyn (avseende ny exportör) av förordning (EG) nr 1600/99 och påbörjade sin undersökning. Samtidigt upphävdes den gällande antidumpningstullen för den sökande och hans import gjordes till föremål för registrering i enlighet med artiklarna 11.4 och 14.5 i grundförordningen.

3. Bristande samarbete från den exporterande tillverkarens sida

(4) För att få de uppgifter som den ansåg nödvändiga för sin undersökning sände kommissionen ett frågeformulär till den sökande. Kommissionen fick emellertid inget svar på frågeformuläret inom den tidsfrist som fastställts för detta ändamål. Den sökande ansökte inte heller om någon förlängning av tidsfristen. Kommissionen underrättade den sökande om att man under dessa omständigheter avsåg att avsluta undersökningen utan att vidare pröva den sökandes begäran om en individuell tullsats. Den sökande gavs en tidsfrist på tio dagar för att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter från den sökande mottogs efter kommissionens meddelande om att man avsåg att avsluta undersökningen.

(5) Det måste därför konstateras att Garg Sales Co. PVT. Ltd genom att inte svara på det av kommissionen utskickade frågeformuläret har underlåtit att samarbeta i undersökningen. Översynen bör därför avslutas, och den antidumpningstull som upphävdes genom artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1325/2002 bör återinföras retroaktivt från och med den 24 juli 2002. Dessutom bör den importregistrering som avses i artikel 3 i den förordningen avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den översyn av förordning (EG) nr 1600/1999 som inleddes genom artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1325/2002 rörande import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel, utom sådan som innehåller minst 28 men högst 31 viktprocent nickel och minst 20 men högst 22 viktprocent krom, vilken omfattas av KN-nummer ex 7223 00 19, har ursprung i Indien och tillverkas och säljs för export till gemenskapen av Garg Sales Co. PVT. Ltd (Taric-tilläggsnummer A404), skall avslutas.

Artikel 2

Den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1600/1999 och upphävdes genom artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1325/2002 skall från och med den 24 juli 2002 återinföras för den import som avses i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 3

Tullmyndigheterna anmodas, i enlighet med artikel 14.5 i förordning (EG) nr 384/96, avsluta registreringen av den import som avses i artikel 1 i den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2002.

På rådets vägnar

L. Espersen

Ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1972/2002 (EGT L 305, 7.11.2002, s. 1).

(2) EGT L 189, 22.7.1999, s. 19.

(3) EGT L 194, 23.7.2002, s. 27.