32002R1913

Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2002 av den 25 oktober 2002 om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 60:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 289 , 26/10/2002 s. 0007 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2002

av den 25 oktober 2002

om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 60:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 509/2002(2), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1614/2001(4), fastställs att mot bakgrund av de anbud som mottagits för varje anbudsinfordran skall ett maximalt uppköpspris fastställas på grundval av de gällande interventionspriserna, eller också får beslut fattas om att anbudsförfarandet inte skall fullföljas.

(2) På grundval av de anbud som mottagits bör det högsta uppköpspriset fastställas till nedan angivna nivå.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 60:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999 och för vilken inlämningstiden för anbud utgick den 22 oktober 2002 skall det högsta uppköpspriset fastställas till 295,38 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 oktober 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 oktober 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EGT L 79, 22.3.2002, s. 15.

(3) EGT L 333, 24.12.1999, s. 11.

(4) EGT L 214, 8.8.2001, s. 20.