32002R1258

Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2002 av den 11 juli 2002 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 12/07/2002 s. 0032 - 0034


Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2002

av den 11 juli 2002

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 597/2002(4), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1157/2002(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1200/2002(6).

(2) I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 1157/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1157/2002 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2002.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(4) EGT L 91, 6.4.2002, s. 9.

(5) EGT L 170, 29.6.2002, s. 35.

(6) EGT L 174, 4.7.2002, s. 27.

BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

>Plats för tabell>

BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(perioden 28 juni 2002-10 juli 2002)

1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:

>Plats för tabell>

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen-Rotterdam: 11,66 EUR/t, Stora sjöarna-Rotterdam: 26,20 euro/ton.

3.

>Plats för tabell>