32002R1225

Kommissionens förordning (EG) nr 1225/2002 av den 8 juli 2002 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2540/2001 om undantag från förordning (EG) nr 1148/2001 vad beträffar kontroll av överensstämmelse vid import inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 09/07/2002 s. 0012 - 0012


Kommissionens förordning (EG) nr 1225/2002

av den 8 juli 2002

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2540/2001 om undantag från förordning (EG) nr 1148/2001 vad beträffar kontroll av överensstämmelse vid import inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 545/2002(2), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 2540/2001(3) föreskrivs det att tillämpningsområdet för bestämmelserna i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 av den 12 juni 2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2379/2001(5), tills vidare skall utvidgas till att omfatta samtliga partier, oavsett vikt, för vilka det finns en liten risk att de inte överensstämmer med handelsnormerna.

(2) När förordning (EG) nr 2540/2001 antogs godkände kommissionen först, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1148/2001, överensstämmelsekontrollen i exportstadiet i ett enda tredje land. Sedan dess har kommissionen beviljat godkännande av kontrollen i tre nya länder. Ansökningar om godkännande från några andra tredje länder är emellertid fortfarande under behandling och ett godkännande kan i dessa fall inte beviljas förrän under den andra hälften av 2002. Följaktligen bör tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 2540/2001 förlängas med sex månader.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 2540/2001 skall datumet "den 30 juni 2002" ersättas med "den 31 december 2002".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 84, 28.3.2002, s. 1.

(3) EGT L 341, 22.12.2001, s. 79.

(4) EGT L 156, 13.6.2001, s. 9.

(5) EGT L 321, 6.12.2001, s. 15.