32002R1214

Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2002 av den 5 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177 , 06/07/2002 s. 0001 - 0002


Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2002

av den 5 juli 2002

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker [1], senast ändrad genom förordning (EG) nr 1498/98 [2], särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2) Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juli 2002.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

[1] EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.

[2] EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.

--------------------------------------------------

BILAGA

till kommissionens förordning av den 5 juli 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg) |

KN-nr | Kod för tredje land [1] | Schablonvärde vid import |

07020000 | 052 | 37,3 |

999 | 37,3 |

07070005 | 052 | 90,3 |

999 | 90,3 |

07099070 | 052 | 71,9 |

999 | 71,9 |

08055010 | 388 | 55,2 |

524 | 77,1 |

528 | 56,5 |

804 | 121,8 |

999 | 77,7 |

08081020, 08081050, 08081090 | 388 | 86,5 |

400 | 95,6 |

404 | 75,2 |

508 | 80,0 |

512 | 87,5 |

524 | 72,9 |

528 | 69,9 |

720 | 91,2 |

804 | 102,5 |

999 | 84,6 |

08082050 | 388 | 92,4 |

512 | 82,3 |

528 | 79,2 |

800 | 92,6 |

804 | 97,2 |

999 | 88,7 |

08091000 | 052 | 195,3 |

064 | 153,4 |

999 | 174,4 |

08092095 | 052 | 347,9 |

060 | 142,6 |

061 | 259,3 |

068 | 140,2 |

400 | 244,7 |

616 | 275,4 |

999 | 235,0 |

[1] Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden "999" betecknar "övriga ursprung".

--------------------------------------------------