32002R1149

Rådets förordning (EG) nr 1149/2002 av den 27 juni 2002 om öppnande av en autonom kvot för import av nötkött av hög kvalitet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 29/06/2002 s. 0013 - 0013


Rådets förordning (EG) nr 1149/2002

av den 27 juni 2002

om öppnande av en autonom kvot för import av nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Med beaktande av att det ligger i gemenskapens intresse att etablera harmoniska handelsrelationer med tredje land bör det, som en autonom åtgärd, öppnas en tullkvot för import till gemenskapen av 1000 ton färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet.

(2) Trots svårigheterna under 2001 håller marknaden för nötkött nu på att stabiliseras. Efterfrågan från konsumenterna i gemenskapen ökar, särskilt efterfrågan på nötkött av hög kvalitet. En extra tullkvot med sänkt tullsats för nötkött av hög kvalitet skulle ligga i såväl konsumenternas som leverantörernas intresse. En sådan skulle inte ha någon större effekt på den sammanlagda mängden nötkött som importeras till gemenskapen.

(3) Alla berörda aktörer i gemenskapen bör erbjudas lika stor och fortlöpande tillgång till denna kvot. Det är också nödvändigt att säkerställa att den övervakas på lämpligt sätt. Förutsättningen för utnyttjande av kvoten bör därför vara att det kan visas upp ett äkthetsintyg som garanterar produkternas typ och ursprung.

(4) Enligt artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1) skall tullkvoter för de produkter som omfattas av den här förordningen förvaltas av kommissionen i enlighet med de föreskrifter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 43 i nämnda förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En årlig tullkvot för import till gemenskapen av 1000 ton, uttryckt i produktvikt, färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet med position 0201 30 00 och 0202 30 90 i Gemensamma tulltaxan öppnas härmed.

2. Den tullsats som skall tillämpas för kvoten skall vara 20 % av värdet.

3. Kvotåret skall löpa från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

Artikel 2

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning, vilka skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 43 i förordning (EG) nr 1254/1999, skall inbegripa bestämmelser om att det vid utnyttjandet av den kvot som avses i artikel 1 skall visas upp ett äkthetsintyg som garanterar produkternas typ och ursprung.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 2002.

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001 (EGT L 315, 1.12.2001, s. 29).