32002R1092

Kommissionens förordning (EG) nr 1092/2002 av den 21 juni 2002 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 164 , 22/06/2002 s. 0035 - 0036


Kommissionens förordning (EG) nr 1092/2002

av den 21 juni 2002

om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 493/2002(2), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1) Exportbidragen för fjäderfäkött fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 1002/2002(3).

(2) Tillämpningen av de kriterier som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2777/75 på den information som kommissionen har tillgänglig i dagsläget innebär att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2777/75, exporterade i naturligt tillstånd, som fastställs i bilagan till förordningen (EG) nr 1002/2002 den ändrade förordningen skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77.

(2) EGT L 77, 20.3.2002, s. 7.

(3) EGT L 152, 12.6.2002, s. 25.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 21 juni 2002 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

V01 Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak, Iran

V04 Samtliga destinationer utom Förenta staterna och Estland.