32002R1082

Kommissionens förordning (EG) nr 1082/2002 av den 21 juni 2002 om ändring av förordning (EG) nr 395/2002 och om ökning till cirka 40000 ton av den stående anbudsinfordran för återförsäljning på den inre marknaden av ris som innehas av det italienska interventionsorganet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 164 , 22/06/2002 s. 0021 - 0021


Kommissionens förordning (EG) nr 1082/2002

av den 21 juni 2002

om ändring av förordning (EG) nr 395/2002 och om ökning till cirka 40000 ton av den stående anbudsinfordran för återförsäljning på den inre marknaden av ris som innehas av det italienska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002(2), särskilt artikel 8 b sista strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 75/91(3) av den 11 januari 1991, fastställs förfaranden och villkor för försäljning av det paddyris som interventionsorganen innehar.

(2) Genom kommissionens förordning (EG) nr 395/2002 av den 1 mars 2002 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av cirka 20000 ton ris som innehas av det italienska interventionsorganet(4), ändrad genom förordning (EG) nr 609/2002(5), inleddes en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av cirka 20000 ton rundkornigt paddyris som innehas av det italienska interventionsorganet.

(3) Med tanke på den rådande situationen på marknaden är det lämpligt att öka den mängd som saluförs på den inre marknaden med cirka 15000 ton långkornigt paddyris B som innehas av det italienska interventionsorganet.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 395/2002, skall "cirka 25000 ton paddyris som det innehar, varav cirka 20000 ton rundkornigt paddyris och cirka 5000 ton långkornigt paddyris B" ersättas med "cirka 40000 ton paddyris som det innehar, varav cirka 35000 ton rundkornigt paddyris och cirka 5000 ton långkornigt paddyris B".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EGT L 9, 12.1.1991, s. 15.

(4) EGT L 61, 2.3.2002, s. 3.

(5) EGT L 93, 10.4.2002, s. 3.