32002R0531

Kommissionens förordning (EG) nr 531/2002 av den 22 mars 2002 om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 23/03/2002 s. 0018 - 0018


Kommissionens förordning (EG) nr 531/2002

av den 22 mars 2002

om exportanbud som lämnats för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 411/2002(2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 2007/2001(3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för ris.

(2) På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 584/75(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 299/95(5) och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3) Med hänsyn särskilt till de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 är det inte nödvändigt att fastställa ett maximalt exportbidrag.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 15 till och med den 21 mars 2002 inom ramen för anbudsförfarandet för det exportbidrag för helt slipat rundkornigt ris avsett för vissa tredje länder som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EGT L 272, 13.10.2001, s. 13.

(4) EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.

(5) EGT L 35, 15.2.1995, s. 8.