32002R0438

Kommissionens förordning (EG) nr 438/2002 av den 8 mars 2002 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2002 s. 0010 - 0010


Kommissionens förordning (EG) nr 438/2002

av den 8 mars 2002

om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1987/2001(2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens förordning (EG) nr 2010/2001(3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för exportbidrag för ris.

(2) På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 584/75(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 299/95(5), och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika med eller lägre än det högsta exportbidraget.

(3) Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris medför att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats in från och med den 1 till och med den 7 mars 2002 fastställas till 301,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 271, 12.10.2001, s. 5.

(3) EGT L 272, 13.10.2001, s. 19.

(4) EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.

(5) EGT L 35, 15.2.1995, s. 8.