32002R0415

Kommissionens förordning (EG) nr 415/2002 av den 5 mars 2002 om ny fördelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1065/2001 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 06/03/2002 s. 0018 - 0018


Kommissionens förordning (EG) nr 415/2002

av den 5 mars 2002

om ny fördelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1065/2001 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1065/2001 av den 31 maj 2001 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 2001-30 juni 2002)(1), särskilt artikel 6.2 i denna, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1065/2001 föreskrivs för perioden 1 juli 2001-30 juni 2002 öppnande och förvaltning av en tullkvot på 50700 ton fryst nötkött avsett för bearbetning. I artikel 6 i nämnda förordning fastställs en ny fördelning av oanvända importrättigheter med hänsyn till det eventuella utnyttjandet av importrättigheter före slutet av februari 2002 när det gäller A-produkter respektive B-produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De kvantiteter som anges i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1065/2001 skall totalt uppgå till 12012 ton.

2. Den uppdelning som avses i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1065/2001 skall göras enligt följande:

- 11000 ton för A-produkter,

- 1012 ton för B-produkter.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 1.6.2001, s. 37.