32002O0006

Europeiska centralbankens riktlinje av den 26 september 2002 om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar (ECB/2002/6)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 270 , 08/10/2002 s. 0014 - 0016


Europeiska centralbankens riktlinje

av den 26 september 2002

om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar

(ECB/2002/6)

(2002/777/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första, andra och tredje strecksatserna i detta,

med beaktande av artiklarna 12.1 och artiklarna 14.3 i Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken i förening med artikel 3.1 första, andra och tredje strecksatserna, artiklarna 18.2 och artiklarna 30.6 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt fördragets artikel 105.2, första, andra och tredje strecksatserna, skall ECBS (Europeiska centralbankssystemet) grundläggande uppgifter bl.a. vara att utforma och genomföra gemenskapens monetära politik, genomföra valutatransaktioner enligt bestämmelserna i artikel 111 i fördraget och inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver.

(2) Europeiska centralbanken (ECB) anser att det är viktigt att både ECB och de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker tillämpar vissa minimistandarder när det gäller i) genomförandet av penningpolitiska transaktioner, ii) genomförandet av valutatransaktioner med ECB:s valutareserver, samt iii) vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar i de fall då de nationella centralbankerna agerar som befullmäktigade ombud för ECB i enlighet med Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2000/1 av den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna(1), senast ändrad genom riktlinje ECB/2001/12(2).

(3) Enligt artikel 38.1 i stadgan skall ledamöterna av de beslutande organen och personalen i ECB och de nationella centralbankerna även sedan deras uppdrag har upphört vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som omfattas av tystnadsplikt.

(4) ECB-rådets medlemmar har vid sitt möte den 16 maj 2002 enats om ett Memorandum of Understanding rörande denna typ av frågor(3).

(5) I enlighet med artiklarna 12.1 och artiklarna 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Minimistandarder för ECB och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar

För sådan verksamhet som har ett samband med penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner som avser ECB:s valutareserver och med förvaltningen av ECB:s reservtillgångar skall både ECB och de nationella centralbankerna säkerställa att deras interna regler för sådan verksamhet och sådan förvaltning - antingen dessa ges i form av en uppförandekodex, personalföreskrifter eller någon annan form av interna föreskrifter - överensstämmer med nedanstående minimistandarder, med beaktande av tillämpliga nationella lagar och praxis på arbetsmarknaden.

1. RÄCKVIDD

ECB:s och de nationella centralbankernas interna föreskrifter skall innehålla tvingande regler som säkerställer att ECB:s och de nationella centralbankernas verksamhet som har ett samband med penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner som avser ECB:s valutareserver och förvaltningen av ECB:s reservtillgångar sker i överensstämmelse med dessa minimistandarder.

Reglerna i denna riktlinje skall gälla för

- ledamöterna i ECB:s direktion, utom när de fullgör sina uppgifter som medlemmar av ECB-rådet,

- ledamöterna i de nationella centralbankernas beslutande organ, utom medlemmar av ECB-rådet (eller deras ersättare, som utses i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken) som fullgör sina uppgifter som medlemmar i rådet,

- alla anställda hos ECB som deltar i verksamhet som har ett samband med penningpolitiska transaktioner, med valutatransaktioner som avser ECB:s valutareserver och med förvaltningen av ECB:s reservtillgångar,

- alla anställda hos de nationella centralbankerna som deltar i verksamhet som har ett samband med penningpolitiska transaktioner, med valutatransaktioner som avser ECB:s valutareserver och med förvaltningen av ECB:s reservtillgångar.

(Ledamöter av ECB:s direktion och ledamöterna i de nationella centralbankernas beslutande organ kallas nedan med ett samlat begrepp för beslutande organ och de anställda kallas nedan med ett samlat begrepp för anställda).

Dessa minimistandarder avses inte utesluta eller påverka tillämpningen av andra längre gående regler som finns i ECB:s eller de nationella centralbankernas interna föreskrifter och som gäller för såväl anställda som beslutande organ. Dessa minimistandarder skall inte heller påverka tillämpningen av artikel 38.1 i stadgan.

2. LEDNINGENS TILLSYN ÖVER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRS MED MOTPARTER PÅ MARKNADEN

Respektive banks ledning ansvarar för kontrollen av den verksamhet som bedrivs av de anställda som deltar i transaktioner med motparter på marknaden. De befogenheter och åligganden som gäller för marknadsoperatörernas och den biträdande personalens arbete bör finnas klart angivna i skriftlig form.

3. UNDVIKANDE AV MÖJLIGA INTRESSEKONFLIKTER

Beslutande organ och anställda skall avstå från att delta som part i ekonomiska eller finansiella transaktioner som kan äventyra deras oberoende eller opartiskhet.

Beslutande organ och anställda skall undvika alla situationer som kan ge upphov till intressekonflikter.

4. FÖRBUD MOT INSIDERHANDEL

ECB och de nationella centralbankerna skall se till att beslutande organ och anställda inte bedriver insiderhandel eller förmedlar intern sekretessbelagd information som de fått tillgång till på arbetsplatsen till tredje man. Beslutande organ och anställda får inte heller använda intern information med anknytning till ECBS, som de fått tillgång till på arbetsplatsen, i någon form av privata finansiella transaktioner.

Med insiderhandel avses att en person genom sin befattning, sitt yrke eller sina arbetsuppgifter har tillgång till viss information av ett specifikt slag som kan vara av betydelse för penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och förvaltningen av ECB:s reservtillgångar innan den offentliggörs och med full vetskap härom drar fördel av denna information genom att för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, köpa eller sälja tillgångar (inbegripet överlåtbara värdepapper) eller rättigheter (inbegripet rättigheter enligt derivatavtal) till vilka den berörda informationen är nära knuten.

ECB och de nationella centralbankerna skall vidta ändamålsenliga åtgärder som gör det möjligt att kontrollera att finansiella transaktioner som genomförs av beslutande organ och anställda följer denna regel. Vidare skall dessa anordningar klart begränsas till att gälla kontroll av sådana transaktioner som kan vara av betydelse för penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och förvaltningen av ECB:s reservtillgångar. Sådana kontroller skall endast genomföras om vägande skäl föreligger.

5. REPRESENTATION OCH GÅVOR

Beslutande organ och anställda får inte begära gåvor eller någon form av representationsförmåner från tredje man i samband med genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar. Beslutande organ och anställda får inte heller ta emot gåvor eller representationsförmåner till ett ekonomiskt eller icke-ekonomiskt värde som överstiger vad som är sedvanligt eller försumbart, om dessa kan äventyra deras oberoende och opartiskhet.

Anställda bör åläggas att underrätta sina överordnade om eventuella försök från en motpart att erbjuda dem sådana gåvor eller representationsförmåner.

Artikel 2

Ändringar i riktlinje ECB/2000/1

Artikel 3a och bilaga 4 i riktlinje ECB/2000/1 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Uppföljning

Senast den 15 oktober 2002 skall de nationella centralbankerna lämna närmare uppgifter om de texter och åtgärder varigenom de avser att följa denna riktlinje, om de ännu inte inkommit med sådana uppgifter inom ramen för genomförandet av riktlinje ECB/2001/5(4).

Artikel 4

Slutbestämmelser

1. Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört den gemensamma valutan i enlighet med fördraget.

2. Denna riktlinje träder i kraft den 30 november 2002.

3. Denna riktlinje skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 26 september 2002.

För ECB-rådet

Willem F. Duisenberg

Ordförande

(1) EGT L 207, 17.8.2000, s. 24.

(2) EGT L 310, 28.11.2001, s. 31.

(3) EGT C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4) EGT L 190, 12.7.2001, s. 26.