32002L0089

Rådets direktiv 2002/89/EG av den 28 november 2002 om ändring av direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 355 , 30/12/2002 s. 0045 - 0060


Rådets direktiv 2002/89/EG

av den 28 november 2002

om ändring av direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(4) fastställs gemenskapens växtskyddsordning, och de fytosanitära villkor, förfaranden och formaliteter preciseras som gäller för växter och växtprodukter när de införs till eller flyttas inom gemenskapen.

(2) Beträffande de förfaranden och formaliteter som gäller för växter och växtprodukter när de införs till eller flyttas inom gemenskapen bör vissa förtydliganden göras, och inom vissa områden behövs ytterligare preciserade bestämmelser.

(3) De fytosanitära förfarandena och formaliteterna bör vara avslutade innan tullklareringen äger rum. Eftersom försändelser av växter eller växtprodukter inte nödvändigtvis genomgår fytosanitära förfaranden och formaliteter i den medlemsstat där tullklareringen äger rum bör ett samarbetssystem upprättas för kommunikation och information mellan de ansvariga officiella organen och tullkontoren.

(4) I syfte att förbättra skyddet mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen bör medlemsstaterna intensifiera de kontroller som krävs i detta syfte. Dessa kontroller bör vara effektiva och genomföras på ett enhetligt sätt inom hela gemenskapen.

(5) De avgifter som tas ut för sådana kontroller bör grundas på en klar och tydlig kostnadsberäkning och harmoniseras så långt som möjligt i samtliga medlemsstater.

(6) Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts bör flera andra bestämmelser i direktiv 2000/29/EG kompletteras, förtydligas eller ändras.

(7) Sedan den inre marknaden genomfördes används inte längre sundhetscertifikat enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) Internationella växtskyddskonvention (IPPC) för saluföring av växter eller växtprodukter inom gemenskapen. Det är emellertid viktigt att ha standardiserade certifikat som medlemsstaterna utfärdar inom ramen för IPPC.

(8) En del av de uppgifter som åligger den enda myndigheten i respektive medlemsstat när det gäller samordning och kontakter i samband med de praktiska delarna av gemenskapens växtskyddsordning kräver särskilda vetenskapliga eller tekniska kunskaper. Det måste därför bli möjligt att delegera specifika uppgifter till en annan myndighet.

(9) I gällande bestämmelser för förfarandet vid kommissionens ändring av bilagorna till direktiv 2000/29/EG och vid beslutsfattande om undantag ingår några förfarandemässiga villkor som inte längre är nödvändiga eller motiverade. Vidare måste ändringar av bilagorna mer uttryckligen grundas på en teknisk motivering som motsvarar den risk som de skadliga organismerna medför. Förfarandet för beslut om nödåtgärder innehåller inga möjligheter att fatta snabba beslut om tillfälliga åtgärder i överensstämmelse med det akuta läge som råder i vissa fall. Bestämmelserna för dessa tre förfaranden bör därför ändras.

(10) Förteckningen över de uppgifter i samband med vilka kommissionen får organisera växtskyddskontroller under eget ansvar bör utökas med hänsyn till det utvidgade området för verksamhet inom växtskyddet genom nya tillämpningar och erfarenheter.

(11) Förfarandet för återbetalning av gemenskapens fytosanitära bidrag bör klargöras på vissa punkter.

(12) Några av bestämmelserna i direktiv 2000/29/EG (artikel 3.7 första, andra och fjärde stycket samt artiklarna 7, 8 och 9) ersätts genom andra bestämmelser sedan den 1 juni 1993 och har därför sedan dess varit överflödiga. De bör därför utgå.

(13) Enligt artikel 4 i avtalet om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS-avtalet) måste gemenskapen på vissa villkor erkänna likvärdigheten hos de fytosanitära åtgärder som vidtas av övriga parter i avtalet. Förfarandet för ett sådant erkännande på växtskyddsområdet bör specificeras i direktiv 2000/29/EG.

(14) De åtgärder som krävs för att genomföra direktiv 2000/29/EG bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2000/29/EG ändras på följande sätt:

1) Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 andra stycket skall följande läggas till som led d:

"d) modellen för de 'sundhetscertifikat' och 'sundhetscertifikat för återexport', eller deras elektroniska motsvarighet som utfärdas av medlemsstaterna enligt Internationella växtskyddskonventionen (IPPC)."

b) Punkt 4 skall ersättas med följande:

"4. Medlemsstaterna skall säkerställa ett nära, snabbt, omedelbart och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen när det gäller de frågor som omfattas av detta direktiv. Varje medlemsstat skall i detta syfte inrätta eller utse en enda myndighet som åtminstone skall ha ansvaret för samordning och kontakter i sådana frågor. Den officiella växtskyddsmyndighet som har inrättats enligt Internationella växtskyddskonventionen skall företrädesvis utses för detta ändamål.

Denna myndighet och eventuella senare ändringar skall anmälas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen.

I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får den enda myndigheten bemyndigas att delegera eller ge arbetsuppgifter rörande samarbete och kontakt i uppdrag till en annan myndighet, så länge det entydigt gäller växtskyddsfrågor som omfattas av detta direktiv."

2) Artikel 2.1 skall ändras på följande sätt:

a) Led a skall ändras på följande sätt:

i) Första stycket skall ersättas med följande:

"växter: levande växter och specificerade levande växtdelar, inklusive fröer,"

ii) Andra stycket skall ändras på följande sätt:

- Följande skall införas som en sjunde strecksats efter sjätte strecksatsen:

"- blad, bladverk,"

- Nuvarande sjunde strecksats skall bli åttonde strecksatsen

- Följande nionde strecksats skall läggas till:

"- levande pollen,"

- Följande tionde strecksats skall läggas till:

"- okuleringsris, sticklingar, ympris,"

- Följande elfte strecksats skall läggas till:

"- alla övriga växtdelar som kan specificeras enligt förfarandet i artikel 18.2."

b) Led e skall ersättas med följande:

"e) skadegörare: alla arter, stammar eller biotyper av någon växt, djur eller patogen som är skadlig för växter eller växtprodukter",

c) I led f tredje stycket skall "artikel 18" ersättas med "artikel 18.2".

d) Led g skall ändras på följande sätt:

i) I första stycket skall i punkt i ett ord bytas ut. (Föranleder ingen ändring i den svenska versionen.)

ii) Femte stycket skall ersättas med följande text:"Den enda myndighet, som avses i artikel 1.4, skall underrätta kommissionen om de ansvariga officiella organen i den berörda medlemsstaten. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater."

e) I led h tredje stycket andra meningen samt femte stycket skall ordet "skriftligen" infogas mellan orden "skall omedelbart" respektive "skall" och "anmälas till kommissionen".

f) I led i första stycket skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- av representanter för ett tredje lands officiella växtskyddsmyndighet eller, på deras ansvar, av andra tjänstemän som är tekniskt kvalificerade och vederbörligen bemyndigade av den nationella växtskyddsmyndigheten när det gäller uttalanden eller åtgärder som rör utfärdandet av sundhetscertifikat och sundhetscertifikat för återexport eller deras elektroniska motsvarighet,"

g) Följande led skall läggas till:

"j) införselort: den plats där växter, växtprodukter eller andra föremål för första gången förs in till gemenskapens tullområde; flygplats när det gäller flygtransport, hamn när det gäller sjö- eller flodtransport, station när det gäller järnvägstransport, och för alla övriga transporter, den plats där det tullkontor är beläget som har ansvaret för området vid den gemenskapsgräns som passerats,

k) officiellt organ vid införselorten: det officiella organ i en medlemsstat som ansvarar för införselorten,

l) officiellt organ vid bestämmelseorten: det officiella organ i en medlemsstat som ansvarar för det område där 'bestämmelsetullkontoret' ligger,

m) införseltullkontor: kontoret på införselorten enligt led j,

n) bestämmelsetullkontor: bestämmelsekontor enligt artikel 340b.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(6),

o) parti: ett antal enheter av en och samma vara som karakteriseras av att de har samma sammansättning och ursprung och utgör en del av en försändelse,

p) försändelse: En mängd varor som omfattas av ett enda dokument som krävs för tullformaliteter eller andra formaliteter såsom ett enda sundhetscertifikat eller ett enda alternativt dokument eller märke. En försändelse kan bestå av ett eller flera partier,

q) godkänd tullbehandling: den godkända tullbehandling som avses i artikel 4.15 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(7) (nedan kallad 'Gemenskapstullkodexen'),

r) transitering: befordran från en plats till en annan av varor som är föremål för tullövervakning inom gemenskapens tullområde enligt artikel 91 i förordning (EEG) nr 2913/92."

3) Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. I enlighet med villkor som kan fastställas enligt förfarandet i artikel 18.2 skall punkterna 1 och 2 inte tillämpas vid lindriga angrepp på andra växter än de som är avsedda för plantering av de skadegörare som anges i bilaga I, del A, eller i bilaga II, del A, eller om det i fråga om växter avsedda för plantering finns lämpliga fastställda toleransgränser för de skadegörare som förtecknas i bilaga II, del A, avsnitt II vilka tidigare har fastslagits i överenskommelse med de myndigheter som representerar medlemsstaterna på växtskyddsområdet på grundval av en relevant analys av den risk för pest som de skadliga organismerna medför."

b) Punkt 7 skall ersättas med följande punkter 7, 8 och 9:

"7. I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 kan genomförandebestämmelser antas för fastställande av villkoren för införsel till medlemsstaterna och spridning inom dessa av

a) organismer som misstänks vara skadegörare på växter eller växtprodukter men inte anges i bilagorna I och II,

b) organismer som anges i bilaga II, men som förekommer på andra växter eller växtprodukter än de som anges i den bilagan och som misstänks vara skadegörare på växter eller växtprodukter,

c) organismer som anges i bilagorna I och II, som visats förekomma i enstaka exemplar och som med denna förekomst anses vara skadegörare på växter eller växtprodukter.

8. Punkterna 1 och 5 a, punkterna 2 och 5 b samt punkt 4 skall inte tillämpas i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval, i enlighet med de villkor som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18.2.

9. Efter det att de bestämmelser som avses i punkt 7 har antagits skall den punkten inte tillämpas i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval, i enlighet med villkor som skall fastställas enligt förfarandet i artikel 18.2."

4) Artiklarna 7, 8 och 9 skall utgå.

5) Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i) I första stycket skall orden "i stället för de sundhetscertifikat som avses i artiklarna 7 eller 8" utgå.

ii) Följande stycke skall införas:"När det gäller de fröer som nämns i artikel 6.4 är det dock inte nödvändigt att utfärda ett växtpass om det enligt de förfaranden som avses i artikel 18.2 finns garanti för att de dokument som utfärdats enligt gemenskapsbestämmelserna för utsläppande på marknaden av officiellt certifierat utsäde ger bevis för att kraven i artikel 6.4 är uppfyllda. Om så är fallet skall dokumenten för alla syften betraktas som växtpass enligt definitionen i artikel 2.1 f."

b) I punkt 2 skall orden "samt de fröer som nämns i artikel 6.4" införas före "inte flyttas" och "inte införas" i första respektive andra stycket.

6) I artikel 11.2 skall orden "och ett växtpass får användas" läggas till i slutet av punkten.

7) Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall organisera officiella kontroller för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, i synnerhet i artikel 10.2, och de skall utföras genom stickprover och utan åtskillnad på grund av växternas, växtprodukternas eller de andra föremålens ursprung, och i enlighet med följande bestämmelser:

- Sporadisk kontroll, när som helst och var som helst då växter, växtprodukter eller andra föremål flyttas.

- Sporadisk kontroll på fastigheter där växter, växtprodukter eller andra föremål odlas, produceras, lagras eller utbjuds till försäljning, samt på köpares fastigheter.

- Sporadisk kontroll samtidigt med eventuell annan dokumentkontroll som utförs av andra orsaker än sådana som rör växtskydd.

Kontrollerna skall utföras regelbundet på sådana fastigheter som är uppförda i ett officiellt register i enlighet med artiklarna 10.3 och 13c.1 b och får utföras regelbundet på fastigheter som är uppförda i ett officiellt register i enlighet med artikel 6.6.

Kontrollerna måste vara riktade om det har framkommit fakta som tyder på att en eller flera av bestämmelserna i detta direktiv inte har följts.

2. Köpare som i kommersiellt syfte köper växter, växtprodukter eller andra föremål skall, i egenskap av slutliga användare som bedriver yrkesmässig växtproduktion, behålla de tillhörande växtpassen i minst ett år och hänvisa till dem i sin bokföring.

Inspektörer skall ha tillgång till växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen på alla stadier av produktions- och försäljningskedjan. De skall ha rätt att göra alla de undersökningar som är nödvändiga för den officiella kontrollen i fråga, inklusive sådana som avser växtpass och bokföring.

3. Medlemsstaterna kan vid de officiella kontrollerna bistås av de experter som avses i artikel 21.

4. Om det genom de officiella kontroller som utförs i enlighet med punkterna 1 och 2 fastslås att växter, växtprodukter eller andra föremål utgör en risk för spridning av skadegörare, skall de underkastas officiella åtgärder i enlighet med artikel 11.3.

Utan att det påverkar de anmälningar och den information som krävs enligt artikel 16, skall medlemsstaterna se till att den enda myndigheten i den mottagande medlemsstaten, då de berörda växterna, växtprodukterna eller andra föremålen kommer från en annan medlemsstat, omedelbart underrättar den enda myndigheten i den medlemsstaten och kommissionen om sina upptäckter och om de officiella åtgärder som den avser att vidta eller som har vidtagits. I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får ett standardiserat informationssystem upprättas."

8) Artikel 13 skall ersättas med följande artiklar 13, 13a, 13b, 13c, 13d och 13e:

"Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av

- bestämmelserna i artiklarna 3.3, 13b.1, 13b.2, 13b.3, 13b.4 och 13b.5,

- de särskilda krav och villkor som föreskrivs i undantag som antas enligt artikel 15.1, i likvärdiga åtgärder som antas enligt artikel 15.2 eller i nödfallsåtgärder som antas enligt artikel 16, samt

- särskilda överenskommelser om frågor som behandlas i denna artikel mellan gemenskapen och ett eller flera tredje länder,

se till att växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga V, del B, och som kommer från ett tredje land och införs till gemenskapens tullområde, från och med införseln underkastas tullövervakning enligt artikel 37.1 i gemenskapstullkodexen och även ställs under de ansvariga officiella organens tillsyn. De får bara hänföras till ett av tullförfarandena enligt leden a, d, e, f och g i artikel 4.16 i gemenskapstullkodexen, om de formaliteter som specificeras i artikel 13a har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i artikel 13c.2, så att det som ett resultat av dessa formaliteter och i den utsträckning som det kan fastställas, konstateras

i) - att växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen inte är smittade av skadegörare som anges i bilaga I, del A, och

- att de, beträffande de växter och växtprodukter som anges i bilaga II, del A, inte är smittade av de relevanta skadegörare som anges i den bilagan, och

- att de, när det gäller de växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga IV, del A, uppfyller de särskilda krav som anges i den bilagan, eller, när det är tillämpligt, överensstämmer med det alternativ som anges i certifikatet enligt artikel 13a.4 b, och

ii) att de växter, växtprodukter eller andra föremål som åtföljs av 'sundhetscertifikat' eller 'sundhetscertifikat för återexport' i original, som är utfärdade i enlighet med bestämmelserna i artikel 13a.3 och 13a.4 eller, i förekommande fall, att originaldokument eller alternativa dokument eller märkningar som är fastställda och godkända enligt genomförandebestämmelserna åtföljer eller är fastsatta vid, eller på annat sätt placerade på föremålet i fråga.

Elektronisk certifiering får godkännas under förutsättning att de relevanta villkoren i genomförandebestämmelserna är uppfyllda.

Även officiellt certifierade kopior får godkännas i undantagsfall, som skall anges i genomförandebestämmelserna.

De genomförandebestämmelser som avses i ii får antas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

2. Punkt 1 skall i fråga om växter, växtprodukter eller andra föremål avsedda för en skyddad zon tillämpas med avseende på skadegörare och de särskilda krav som anges i del B i bilagorna I, II respektive IV för den skyddade zonen i fråga.

3. Medlemsstaterna skall föreskriva att andra växter, växtprodukter eller föremål än de som avses i punkterna 1 och 2 som kommer från tredje land och som införs till gemenskapens tullområde, från och med införseln får stå under de officiella organens tillsyn när det gäller första, andra eller tredje strecksatsen i punkt 1 i. Till dessa växter, växtprodukter eller föremål räknas trä i form av stödjevirke, avståndsklossar, lastpallar eller emballage som i praktiken används vid transport av alla slags föremål.

Om det ansvariga officiella organet utnyttjar den möjligheten skall de berörda växterna, växtprodukterna eller föremålen stå under den tillsyn som avses i punkt 1 tills de tillämpliga formaliteterna har fullgjorts, så att det är möjligt att fastställa, som ett resultat av dessa formaliteter och i den utsträckning som det kan fastställas, att de uppfyller de relevanta kraven enligt detta direktiv.

Genomförandebestämmelser om vilken typ av information om växter, växtprodukter och föremål, inbegripet de olika typerna av trä, enligt första stycket, som importörer eller deras tullföreträdare skall lämna till de ansvariga officiella organen och på vilket sätt informationen skall översändas skall antas enligt förfarandet i 18.2.

4. Om det finns risk för att skadegörare sprids skall medlemsstaterna utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 13c.2 a även tillämpa bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 på växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av någon av de tullgodkända behandlingar eller användningar som anges i leden b-e i artikel 4.15 i gemenskapstullkodexen eller enligt de tullförfaranden som fastställs i leden b och c i artikel 4.16 i denna kodex.

Artikel 13a

1. a) De formaliteter som avses i artikel 13.1 skall bestå av noggranna kontroller som de ansvariga officiella organen skall utföra av minst

i) varje försändelse som enligt tullformaliteterna anges bestå av eller innehålla växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i artikel 13.1, 13.2 eller 13.3, på respektive villkor, eller

ii) varje parti, när det gäller en försändelse som består av olika partier, som enligt tullformaliteterna anges bestå av eller innehålla sådana växter, växtprodukter eller andra föremål.

b) Vid kontrollerna skall det avgöras

i) om försändelsen eller partiet åtföljs av de certifikat, alternativa handlingar eller märkningar som krävs enligt artikel 13.1 ii (dokumentkontroll),

ii) om försändelsen eller partiet i sin helhet eller genom ett eller flera stickprov konstateras bestå av, eller innehålla de växter, växtprodukter eller andra föremål som angetts i de dokument som krävs (identitetskontroll), och

iii) om försändelsen eller partiet eller träemballaget i sin helhet eller genom ett eller flera stickprov, inklusive emballaget och i förekommande fall transportfordonen, uppfyller kraven i detta direktiv, enligt artikel 13.1 i (växtskyddskontroller), samt om artikel 16.2 är tillämplig.

2. Identitets- och växtskyddskontrollerna skall utföras mindre ofta om

- verksamhet vad gäller kontroller av växter, växtprodukter eller andra föremål i försändelsen eller partiet redan förekommit i avsändande tredje land, enligt de tekniska arrangemang som avses i artikel 13b.6, eller

- växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i försändelsen eller i partiet finns förtecknade i de genomförandebestämmelser som antagits i detta syfte enligt punkt 5 b, eller

- växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen i försändelsen eller i partiet kommit från ett tredje land för vilket, i eller enligt övergripande internationella fytosanitära avtal som grundar sig på principen om ömsesidig behandling mellan gemenskapen och ett tredje land, bestämmelser anförs om att identitets- och växtskyddskontrollerna skall utföras mindre ofta,

såvida det inte finns starka skäl att förmoda att kraven i direktivet inte efterlevs.

Växtskyddskontrollerna får även utföras mindre ofta om uppgifter från kommissionen, grundade på erfarenheter från tidigare införsel till gemenskapen av sådant material med samma ursprung, som bekräftats av samtliga berörda medlemsstater, och efter samråd med den kommitté som avses i artikel 18, ger belägg för att växterna, växtprodukterna eller andra föremål i försändelsen eller i partiet uppfyller kraven i detta direktiv, under förutsättning att de särskilda villkor som specificerats i genomförandebestämmelser enligt punkt 5 c är uppfyllda.

3. Officiellt 'sundhetscertifikat' eller 'sundhetscertifikat för återexport' som avses i artikel 13.1 ii skall ha utfärdats på minst ett av gemenskapens officiella språk och enligt de lagar och andra författningar som antagits i det exporterande eller återexporterande tredje landet enligt Internationella växtskyddskonventionen, oavsett om landet är part i denna eller inte. Det skall ställas till 'växtskyddsmyndigheterna i Europeiska gemenskapens medlemsstater' enligt artikel 1.4 första stycket sista meningen.

Certifikatet får inte ha utfärdats tidigare än 14 dagar före det datum då de växter, växtprodukter eller andra föremål som det avser lämnar det tredje land där det utfärdats.

Certifikatet skall, oberoende av utformning, omfatta de uppgifter som återfinns i modellerna i bilagan till Internationella växtskyddskonventionen.

Det skall utformas enligt någon av de modeller som kommissionen fastställt enligt punkt 4. Certifikatet skall ha utfärdats av myndigheter med befogenhet att göra detta enligt lagar och andra författningar i det berörda tredje landet, som enligt bestämmelserna i Internationella växtskyddskonventionen skall redovisas för FAO:s generaldirektör, eller, när det gäller tredje land som inte är part i Internationella växtskyddskonventionen, till kommissionen. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om de redovisningar som mottagits.

4. a) Det skall, i enlighet med förfarandet i artikel 18.2, fastställas vilka av de modeller som förekommer i olika versioner av bilagan till Internationella växtskyddskonventionen som kan godkännas. Enligt samma förfarande får alternativa specificeringar för 'sundhetscertifikat' eller 'sundhetscertifikat för återexport' fastställas för tredje land som inte är part i Internationella växtskyddskonventionen.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 15.4 skall det i certifikaten, då dessa gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som finns upptagna i bilaga IV, del A, avsnitt I, eller i del B, under rubriken 'Ytterligare upplysningar' i förekommande fall anges vilket särskilt krav, av dem som tagits upp som alternativ på tillämplig plats i de olika delarna av bilaga IV, som har uppfyllts. Denna specificering skall göras genom hänvisning till den relevanta punkten i bilaga IV.

c) Beträffande växter, växtprodukter eller andra föremål för vilka särskilda krav enligt bilaga IV, del A eller del B, är tillämpliga, skall det officiella 'sundhetscertifikat' som avses i artikel 13.1 ii ha utfärdats i det tredje land där växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har sitt ursprung ('ursprungsland').

d) Om de relevanta särskilda kraven kan uppfyllas även på andra platser än på ursprungsorten, eller då inga särskilda krav gäller, får 'sundhetscertifikatet' ha utfärdats i det tredje land varifrån växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen kommer ('avsändande land').

5. I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får genomförandebestämmelser fastställas för

a) fastställande av förfaranden för växtskyddskontroller enligt punkt 1 b iii med angivande av provernas lägsta antal och minsta omfattning,

b) upprättande av förteckningar över växter, växtprodukter eller andra föremål som skall genomgå växtskyddskontroll mindre ofta enligt punkt 2 första stycket andra strecksatsen,

c) specificering av de särskilda villkoren för det fall som avses i punkt 2 andra stycket samt kriterierna för arten av och nivån på den minskade omfattningen av växtskyddskontrollerna.

Kommissionen får låta riktlinjer avseende punkt 2 ingå i de rekommendationer som avses i artikel 21.6.

Artikel 13b

1. Medlemsstaterna skall se till att försändelser eller partier som kommer från ett tredje land, men som enligt tullformaliteterna inte anges bestå av eller innehålla växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V, del B, också kontrolleras av ansvariga officiella organ, om det finns välgrundade skäl att misstänka förekomst av sådana växter, växtprodukter eller andra föremål.

Om det vid tullkontroll visar sig att en försändelse eller ett parti som kommer från ett tredje land består av eller innehåller odeklarerade växter, växtprodukter eller andra föremål av sådan typ som anges i bilaga V, del B, skall medlemsstaterna se till att det kontrollerande tullkontoret omedelbart informerar det officiella organet i sin medlemsstat i enlighet med det samarbete som avses i artikel 13c.4.

Om det när en kontroll genomförts av de ansvariga officiella organen fortfarande råder tvivel om varans identitet, särskilt angående växternas eller växtprodukternas släkte, art eller ursprung, skall försändelsen anses innehålla växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V, del B.

2. Förutsatt att det inte föreligger någon risk för spridning av skadegörare inom gemenskapen

a) skall artikel 13.1 inte tillämpas på införsel till gemenskapen när växter, växtprodukter eller andra föremål flyttas från en punkt till en annan inom gemenskapen och därvid passerar genom ett tredje lands territorium utan att deras tullstatus förändras (intern transitering),

b) skall artiklarna 13.1 och 4.1 inte tillämpas på införsel till gemenskapen av växter, växtprodukter eller andra föremål som flyttas från en punkt till en annan inom ett eller två tredje länder och som därvid passerar genom gemenskapens territorium enligt vederbörliga tullförfaranden utan att deras tullstatus förändras.

3. Utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4 avseende bilaga III och förutsatt att det inte finns risk för att skadegörare sprids i gemenskapen, behöver artikel 13.1 inte tillämpas på införsel till gemenskapen av små kvantiteter växter, växtprodukter, livsmedel eller foder om det rör sig om växter eller växtprodukter som ägaren eller mottagaren avser att använda i icke-industriellt och icke-kommersiellt syfte eller för konsumtion under transporten.

I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får närmare föreskifter antas om villkoren för genomförandet av denna bestämmelse, däribland fastställandet av 'små kvantiteter'.

4. Artikel 13.1 skall på särskilda villkor inte tillämpas vid införsel till gemenskapen av växter, växtprodukter eller andra föremål i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval. De särskilda villkoren skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

5. Förutsatt att det inte föreligger någon risk för spridning av skadegörare i gemenskapen får en medlemsstat anta ett undantag om att artikel 13.1 inte skall tillämpas i enskilda specificerade fall avseende växter, växtprodukter eller andra föremål som odlas, produceras eller används i omedelbart angränsande områden i tredje land och förs in till medlemsstaten i avsikt att utnyttjas på närliggande ställen inom medlemsstatens gränsområde.

När en medlemsstat beviljar ett sådant undantag skall den ange platsen och användarens namn. Dessa uppgifter skall uppdateras regelbundet och stå till kommissionens förfogande.

Växter, växtprodukter och andra föremål som omfattas av undantag enligt första stycket skall åtföljas av dokument av vilka det framgår var i det tredje landet växterna, växtprodukterna och de andra föremålen har sitt ursprung.

6. Det kan, med hjälp av tekniska arrangemang mellan kommissionen och de behöriga organen i vissa tredje länder som godkänns i enlighet med förfarandet i artikel 18.2, avtalas att de verksamheter som avses i artikel 13.1 i också får utföras under kommissionens överinseende och i enlighet med relevanta bestämmelser i artikel 21 i det avsändande tredje landet, i samarbete med den officiella växtskyddsmyndigheten i det landet.

Artikel 13c

1. a) De formaliteter som anges i artikel 13a.1, de kontroller som föreskrivs i artikel 13b.1 samt kontrollerna för att verifiera att bestämmelserna i artikel 4 avseende bilaga III beaktas, skall genomföras såsom anges i punkt 2 i samband med de formaliteter som krävs för hänförandet till ett tullförfarande enligt artikel 13.1 eller 13.4.

De skall genomföras enligt bestämmelserna i den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor, särskilt bilaga 4 i denna, som godkändes genom rådets förordning (EEG) nr 1262/84(8).

b) Medlemsstaterna skall föreskriva att importörer av växter, växtprodukter eller andra föremål som förtecknas i bilaga V, del B, måste vara upptagna i en medlemsstats officiella register med ett officiellt registreringsnummer, oavsett om de är producenter eller inte. Artikel 6.5 tredje och fjärde stycket skall följaktligen tillämpas för sådana importörer.

c) Medlemsstaterna skall också föreskriva följande:

i) Importörer eller deras tullföreträdare skall, på försändelser som består av eller innehåller växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i bilaga V, del B, på åtminstone ett av de dokument som krävs för hänförande till ett tullförfarande enligt artikel 13.1 eller 13.4, hänvisa till försändelsens sammansättning genom följande upplysningar:

- Angivande av slag av växter, växtprodukter eller andra föremål med hjälp av koderna i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric).

- Formuleringen 'Denna försändelse innehåller produkter som omfattas av växtskyddskrav' eller likvärdig märkning som införseltullkontoret och det officiella organet vid införselorten kommit överens om.

- Referensnummer på det eller de växtskyddsdokument som krävs.

- Importörens officiella registreringsnummer enligt led b.

ii) Myndigheter på flygplatser eller i hamnar, importörer eller aktörer skall, så snart de får kännedom om en omedelbart förestående ankomst av sådana försändelser, enligt inbördes överenskommelse i förväg meddela detta till införseltullkontoret och det officiella organet vid införselorten.

Medlemsstaterna får tillämpa tillämpliga delar av denna bestämmelse, när det gäller landtransporter, särskilt när ankomsten förväntas utanför de normala arbetstider som gäller för det berörda officiella organet eller annat kontor enligt punkt 2.

2. a) Dokumentkontroller och även de kontroller som avses i artikel 13b.1 samt kontrollerna för att verifiera att bestämmelserna i artikel 4 avseende bilaga III följs måste göras av det officiella organet vid införselorten eller, enligt överenskommelse mellan det ansvariga officiella organet och tullmyndigheterna i den medlemsstaten, av införseltullkontoret.

b) 'Identitetskontroller' och 'växtskyddskontroller' måste utföras, utan att leden c och d åsidosätts, av det officiella organet vid införselorten i samband med de tullformaliteter som krävs för att hänföra varor till ett tullförfarande i enlighet med artikel 13.1 eller 13.4 och antingen på samma plats som dessa formaliteter, i lokaler som tillhör det officiella organet vid införselorten, eller på någon annan plats i närheten som har utsetts eller godkänts av tullmyndigheterna och det ansvariga officiella organet och som inte är den bestämmelseort som anges i led d.

c) Vid transitering av icke-gemenskapsvaror får emellertid det officiella organet vid införselorten bestämma, efter överenskommelse med det eller de officiella organen vid bestämmelseorten, att samtliga identitets- eller växtskyddskontroller eller delar av dessa skall utföras av det officiella organet vid bestämmelseorten, antingen i dess lokaler eller på annan plats i närheten som har utsetts eller godkänts av tullmyndigheterna och det ansvariga officiella organet och som inte är den bestämmelseort som anges i led d. Om ingen sådan överenskommelse träffats skall hela identitets- eller växtskyddskontrollen utföras av det officiella organet vid införselorten på någon av de platser som anges i led b.

d) I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får vissa fall eller omständigheter specificeras då identitetskontroller och växtskyddskontroller får genomföras på bestämmelseorten, till exempel en produktionsort, godkänd av det officiella organet och de tullmyndigheter som har ansvar för det område där bestämmelseorten är belägen, i stället för på de ovan nämnda platserna, förutsatt att bestämmelser och särskilda garantier och dokument för transporten av växter, växtprodukter och andra föremål uppfylls.

e) Enligt förfarandet i artikel 18.2 skall genomförandebestämmelser fastställas avseende

- minimivillkoren för genomförande av växtskyddskontroller enligt leden b, c och d,

- de särskilda garantierna och dokumenten för transporten av växter, växtprodukter och andra föremål till de platser som anges i leden c och d för att säkerställa att det inte finns någon risk för att skadegörare sprids under transporten,

- särskilda garantier och minimivillkor för godkännande av bestämmelseorten för lagring samt lagringsförhållandena, tillsammans med specificeringen av fallen enligt led d.

f) I samtliga fall skall växtskyddskontrollerna betraktas som en integrerad del av de formaliteter som avses i artikel 13.1.

3. Medlemsstaterna skall föreskriva att de original eller den elektroniska form av certifikat eller av andra dokument utom märken enligt artikel 13.1 ii som visas upp för det ansvariga officiella organet vid dokumentkontroller i enlighet med bestämmelserna i artikel 13a.1 b led i efter kontroll skall förses med en stämpel från det organet tillsammans med organets namn och det datum då dokumentet visades upp.

Ett standardiserat system för specificerade växter avsedda för plantering får införas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 för att se till att uppgifterna i certifikatet sänds över till det officiella organ som ansvarar för varje medlemsstat eller område som utgör bestämmelseorten för växter som ingår i försändelsen eller där de skall planteras.

4. Varje medlemsstat skall skicka en skriftlig förteckning till kommissionen och till övriga medlemsstater över de orter som utsetts till införselorter. Även ändringar av denna förteckning skall utan dröjsmål skickas i skriftlig form.

Medlemsstaterna skall på eget ansvar upprätta en förteckning över de orter som anges i punkterna 2 b och 2 c och bestämmelseorter enligt punkt 2 d. Kommissionen skall ha tillgång till dessa förteckningar.

Varje officiellt organ på införselorten och varje officiellt organ på bestämmelseorten som utför identitets- eller växtskyddskontroller måste uppfylla vissa minimivillkor när det gäller infrastruktur, personal och utrustning.

Dessa minimivillkor skall fastställas i genomförandebestämmelserna i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

I enlighet med samma förfarande skall tillämpningsföreskrifter fastställas för

a) den typ av dokument som erfordras för hänförande av varor till ett tullförfarande och på vilka de uppgifter som anges i punkt 1 c i skall lämnas,

b) samarbetet mellan

i) det officiella organet på införselorten och det officiella organet på bestämmelseorten,

ii) det officiella organet på införselorten och införseltullkontoret,

iii) det officiella organet på bestämmelseorten och bestämmelsetullkontoret,

iv) det officiella organet på införselorten och bestämmelsetullkontoret.

Dessa föreskrifter skall inbegripa modeller till de dokument som skall användas vid samarbetet och hur dessa dokument skall överlämnas, förfarandena för informationsutbyte mellan de ovannämnda officiella organen och kontoren samt de åtgärder som måste vidtas för att bevara partiernas och försändelsernas identitet och för att skydda mot risken för spridning av skadegörare, särskilt under transporterna, till dess att de tullformaliteter som krävs har fullgjorts.

5. Gemenskapen skall bevilja medlemsstaterna ett finansiellt bidrag för att stärka infrastrukturerna för undersökningarna i den mån dessa gäller växtskyddskontroller som utförs i enlighet med punkt 2 b eller 2 c.

Syftet med detta bidrag skall vara att vid andra undersökningsplatser än bestämmelseorten förbättra tillgången till den utrustning och de installationer som krävs för att undersökningar och granskningar skall kunna genomföras och, om möjligt, för att de åtgärder som föreskrivs i punkt 7 skall kunna genomföras utöver den nivå som redan har uppnåtts genom att de minimikrav som fastställs i tillämpningsföreskrifterna enligt punkt 2 e uppfylls.

Kommissionen skall föreslå att lämpliga anslag för detta syfte tas upp i Europeiska unionens allmänna budget.

Inom gränserna för de anslag som finns tillgängliga för detta ändamål skall gemenskapens bidrag täcka upp till 50 % av de utgifter som har ett direkt samband med förbättring av utrustning och installationer.

Närmare föreskrifter för det finansiella bidraget från gemenskapen skall fastställas i en tillämpningsförordning i enlighet med förfarandet i artikel 18.2.

Tilldelningen av gemenskapens finansiella bidrag och beloppets storlek skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 på grundval av de upplysningar och handlingar som den berörda medlemsstaten har tillhandahållit och, i förekommande fall, på grundval av resultaten av de utredningar som under kommissionens överinseende har utförts av de experter som avses i artikel 21, och beroende på de anslag som finns tillgängliga för dessa ändamål.

6. Artikel 10.1 och 10.3 skall i tillämpliga delar gälla för de växter, växtprodukter eller andra föremål som avses i artikel 13, i den mån de anges i bilaga V, del A, och om det på grundval av de formaliteter som avses i artikel 13.1 anses att de villkor som fastställs där är uppfyllda.

7. Om det på grundval av de formaliteter som avses i artikel 13.1 inte anses att de villkor som fastställs där är uppfyllda skall en eller flera av följande officiella åtgärder omedelbart vidtas:

a) Förbud mot att till gemenskapen införa försändelsen, helt eller delvis.

b) Förflyttning, under officiell övervakning i enlighet med lämpligt tullförfarande, under deras förflyttning i gemenskapen till en destinationsort utanför gemenskapen.

c) Avlägsnande av nedsmittade/angripna varor från försändelsen.

d) Destruktion.

e) Karantän till dess att resultaten från undersökningarna eller de officiella proverna är tillgängliga.

f) I undantagsfall och endast under särskilda omständigheter lämplig behandling, om medlemsstatens ansvariga officiella organ anser att villkoren kommer att uppfyllas till följd av behandlingen och att risken för spridning av skadegörare är undanröjd; den lämpliga behandlingsåtgärden kan även avse skadegörare som inte anges i bilagorna I och II.

Artikel 11.3 andra stycket skall gälla i tillämpliga delar.

I fråga om förbud mot införsel enligt led a eller förflyttning ut ur gemenskapen enligt led b eller avlägsnande enligt led c skall medlemsstaterna föreskriva att de sundhetscertifikat eller sundhetscertifikat för återexport samt alla andra dokument som visades upp när växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen presenterades för införsel till deras territorium skall annulleras av det ansvariga officiella organet. Vid annullering skall det ansvariga organet stämpla certifikaten eller dokumenten på ett väl synligt ställe på framsidan med en triangulär stämpel i rött med orden 'certifikatet annullerat' eller 'dokumentet annullerat', tillsammans med organets namn och datum för förbudet, för början av förflyttningar till en bestämmelseort utanför gemenskapen eller för avlägsnandet. Orden skall vara skrivna med versaler på minst ett av gemenskapens officiella språk.

8. Utan att det påverkar de anmälningar och den information som krävs enligt artikel 16, skall medlemsstaterna se till att de ansvariga officiella organen informerar växtskyddsmyndigheten i det tredje land som är ursprungsland eller leverantör och kommissionen om samtliga fall då växter, växtprodukter eller andra föremål som kommer från det aktuella tredje landet har vägrats införsel på grund av att de inte uppfyller kraven beträffande växtskydd, och om skälen till att införsel vägrats, utan att detta påverkar tillämpningen av den åtgärd som medlemsstaten eventuellt kommer att vidta eller redan har vidtagit avseende den försändelse som vägrats införsel. Denna information skall ges så snart som möjligt så att de berörda växtskyddsmyndigheterna, och i tillämpliga fall även kommissionen, kan undersöka fallet, särskilt i syfte att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att liknande fall upprepas i framtiden. I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får ett standardiserat informationssystem upprättas.

Artikel 13d

1. Medlemsstaterna skall svara för uppbörden av avgifter ('växtskyddsavgift') för att täcka kostnaderna för de dokument-, identitets- och växtskyddskontroller som föreskrivs i artikel 13a.1 och som skall genomföras enligt artikel 13. Avgiftsnivån skall avspegla följande:

a) Löner, inbegripet sociala avgifter, till de inspektörer som deltar i de ovan nämnda kontrollerna.

b) Kontor, övriga anläggningar, verktyg och utrustning till inspektörerna.

c) Provtagning för visuell undersökning eller för laboratorietestning.

d) Laboratorietestningar.

e) Den administrativa verksamhet (inbegripet allmänna driftskostnader) som krävs för att genomföra kontrollerna i fråga på ett effektivt sätt, vilket kan inbegripa kostnader för utbildning och fortbildning av inspektörer.

2. Medlemsstaterna kan antingen fastställa växtskyddsavgiften på grundval av en noggrann kostnadsberäkning enligt punkt 1 eller tillämpa den standardavgift som anges i bilaga VIIIa.

Om identitets- och växtskyddskontroller i enlighet med artikel 13a.2 genomförs mindre ofta för en viss grupp av växter, växtprodukter eller andra föremål med ursprung i vissa tredje länder skall den växtskyddsavgift som medlemsstaterna tar ut reduceras för alla försändelser och partier i den gruppen i proportion till detta, oavsett om de skall kontrolleras eller inte.

Genomförandebestämmelser får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 för att besluta om storleken av denna reducerade växtskyddsavgift.

3. När växtskyddsavgiften fastställs av en medlemsstat på grundval av de kostnader som det ansvariga officiella organet i den medlemsstaten har haft, skall de berörda medlemsstaterna tillställa kommissionen rapporter i vilka metoden för beräkning av avgifterna med hänsyn till uppgifterna i punkt 1 anges.

Avgifter som tas ut i enlighet med bestämmelserna i första stycket får inte vara högre än den faktiska kostnad som medlemsstatens officiella ansvariga organ ådrar sig.

4. Ingen direkt eller indirekt återbetalning av de avgifter som föreskrivs i detta direktiv skall vara tillåten. Att en medlemsstat eventuellt tillämpar standardavgiften enligt bilaga VIIIa skall emellertid inte betraktas som en indirekt återbetalning.

5. Den standardavgift som anges i bilaga VIIIa skall inte påverka extra avgifter för att täcka ytterligare kostnader som uppkommit under speciell verksamhet i samband med kontrollerna, till exempel oförutsedda resor eller väntetider för inspektörer beroende på försenade försändelser, kontroller som utförts utanför normal arbetstid, extra kontroller eller laboratorietestningar förutom de som föreskrivs i artikel 13 för att bekräfta slutsatser från kontrollerna, särskilda fytosanitära åtgärder som krävs enligt gemenskapslagstiftning som grundar sig på artiklarna 15 eller 16, åtgärder som vidtagits enligt artikel 13c.7 eller översättning av nödvändiga dokument.

6. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som skall ha befogenhet att ta ut växtskyddsavgiften. Avgiften skall betalas av importören eller hans tullföreträdare.

7. Växtskyddsavgiften skall ersätta alla övriga avgifter som tas ut i medlemsstaterna på nationell, regional eller lokal nivå för de kontroller som avses i punkt 1 och utfärdande av intyg i samband med dessa.

Artikel 13e

'Sundhetscertifikat' och 'sundhetscertifikat för återexport', som medlemsstaterna utfärdar enligt Internationella växtskyddskonventionen (IPPC) skall utformas enligt den standardiserade modellen i bilaga VII."

9) I artikel 14 skall andra stycket ändras på följande sätt:

a) "artikel 17" skall ersättas med "artikel 18.2".

b) I led c skall orden "efter överenskommelse med den berörda medlemsstaten" ersättas med "i samråd med den berörda medlemsstaten".

c) Led d skall ersättas med följande: "Alla andra ändringar av bilagorna som kommer att göras mot bakgrund av den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen eller, om detta är motiverat av tekniska skäl, i överensstämmelse med den risk som skadegöraren innebär".

d) Följande led e skall läggas till:

"e) Ändringar av bilaga VIIIa."

10) Artikel 15 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall inledningen till och de två första strecksatserna i första stycket ersättas med följande:

"1. I enlighet med förfarandet i artikel 18.2 får undantag föreskrivas från

- artikel 4.1 och 4.2 avseende bilaga III, delarna A och B, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4.5 samt från artikel 5.1 och 5.2 samt artikel 13.1 i tredje strecksatsen avseende krav som avses i bilaga IV, del A, avsnitt I, och bilaga IV, del B,

- från artikel 13.1 ii beträffande trä, om likvärdigt skydd kan garanteras genom annan dokumentation eller märkning."

b) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande punkterna 2, 3 och 4:

"2. Enligt de förfaranden som avses i punkt 1 första stycket skall de växtskyddsåtgärder för export till gemenskapen som antagits av ett tredje land erkännas likvärdiga med de växtskyddsåtgärder som fastställs i detta direktiv, särskilt de som anges i bilaga IV, om detta tredje land objektivt visar gemenskapen att dess åtgärder når upp till gemenskapens växtskyddsnivå, och om detta bekräftas av slutsatser som grundar sig på resultat från kontroller, testningar och andra relevanta förfaranden som de experter som avses i artikel 21 har fått rimlig möjlighet att genomföra i det relevanta tredje landet.

På begäran från ett tredje land kommer kommissionen att inleda samråd i syfte att uppnå bilaterala eller multilaterala avtal om erkännande av likvärdighet hos angivna växtskyddsåtgärder.

3. För beslut om undantag enligt punkt 1 första stycket eller om erkännande av likvärdighet enligt punkt 2 skall det ställas krav på att det exporterande landet officiellt skriftligen har konstaterat att villkoren i dessa punkter är uppfyllda i varje enskilt fall, och i beslutet skall det fastställas vilka uppgifter som den officiella bekräftelsen på detta skall innehålla.

4. I de beslut som avses i punkt 3 skall det specificeras om eller på vilket sätt medlemsstaten skall underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje enskilt fall eller ett antal fall tillsammans."

11) Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 första stycket första meningen skall ordet "skriftligen" infogas mellan orden "medlemsstaterna" och "anmäla".

b) I punkt 2 första meningen i första och tredje stycket skall ordet "skriftligen" infogas mellan "medlemsstaterna" och "anmäla" respektive mellan "omedelbart" och "anmäla".

c) I punkt 3 skall i tredje meningen orden "på grundval av en analys av den risk som de skadliga organismerna medför eller en preliminär analys av den risk som de skadliga organismerna medför i fall enligt punkt 2" infogas mellan "åtgärder" och "får antas", och "artikel 19" skall ersättas med "artikel 18.2".

d) Följande punkt 5 skall läggas till:

"5. Om kommissionen inte har informerats om de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1 eller 2, eller om den anser att åtgärderna är otillräckliga, får den i avvaktan på ett möte i Ständiga kommittén för växtskydd vidta tillfälliga skyddsåtgärder på grundval av en preliminär analys av den risk som de skadliga organismerna medför för att utrota eller, om detta inte är möjligt, förhindra spridning av den berörda skadegöraren. Dessa åtgärder skall snarast möjligt underställas Ständiga kommittén för växtskydd för att bekräftas, ändras eller upphävas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2."

12) Artikel 17 skall utgå.

13) Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för växtskydd, som inrättats genom rådets beslut 76/894/EEG(9), nedan kallad 'kommittén'.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

14) Artikel 19 skall utgå.

15) Artikel 21 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. De kontroller som avses i punkt 1 får omfatta följande arbetsuppgifter:

- Övervakning av undersökningar enligt artikel 6.

- Utförande av de officiella kontrollerna enligt artikel 12.3.

- Övervakning eller, inom ramen för bestämmelserna i punkt 5 femte stycket, utförande av kontroller enligt artikel 13.1 i samarbete med medlemsstaterna.

- Utförande eller övervakning av de verksamheter som specificeras inom ramen för de tekniska arrangemang som avses i artikel 13 b.6.

- Utförande av de undersökningar som avses i artiklarna 15.1, 15.2 och 16.3.

- Den övervakning som krävs i bestämmelserna om de villkor under vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter eller andra föremål får införas till eller flyttas inom gemenskapen, eller inom vissa skyddade zoner inom gemenskapen, i experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval enligt artiklarna 3.9, 4.5, 5.5 och 13b.4.

- Övervakning i samband med de tillstånd som beviljats enligt artikel 15, i samband med åtgärder som medlemsstaterna vidtagit enligt artikel 16.1 eller 16.2, eller i samband med åtgärder som antagits enligt artikel 16.3 eller 16.5.

- Biträde till kommissionen i de ärenden som avses i punkt 6.

- Utförande av andra uppgifter som tilldelats experterna enligt de tillämpningsföreskrifter som avses i punkt 7."

b) I punkt 5 andra stycket skall följande mening läggas till efter tredje meningen:"Denna bestämmelse gäller inte för utgifter till följd av följande typer av framställningar som görs när dessa experter deltar vid medlemsstaternas exportkontroller: laboratorietestning och provtagning för okulär besiktning eller för laboratorietestning, och som redan ingår i avgifterna enligt artikel 13d."

16) I artikel 24.3 skall följande stycke läggas till:"De belopp som skall återbetalas enligt punkt 3 skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2."

17) I artiklarna 25 och 26 skall i hänvisningarna "artikel 13.9" ändras till "artikel 13c.5".

18) Del B i bilaga VII skall ändras på följande sätt:

a) Titeln skall ersättas med följande:

"B. Modell för sundhetscertifikat för återexport".

b) I fält 2 i certifikatsmodellen skall "SUNDHETSCERTIFIKAT FÖR ÅTERUTFÖRSEL" ersättas med "SUNDHETSCERTIFIKAT FÖR ÅTEREXPORT".

19) Följande bilaga VIIIa skall införas i direktivet efter bilaga VIII:

"BILAGA VIIIa

Den standardavgift som avses i artikel 13d.2 skall vara följande:

>Plats för tabell>

Om en försändelse inte uteslutande består av produkter som omfattas av beskrivningen i den relevanta strecksatsen, skall de delar av försändelsen som består av produkter som omfattas av beskrivningen i den relevanta strecksatsen (parti eller partier) behandlas som en separat försändelse."

20) När det i en annan bestämmelse än de som ändrats i punkterna 1-18 står "i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17" eller "i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18" skall detta ersättas med "i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 1 januari 2005 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att uppfylla kraven i detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om dessa.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 januari 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 November 2002.

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) EGT C 240 E, 28.8.2001, s. 88.

(2) EGT C 53 E, 28.2.2002, s. 179,

(3) EGT C 36, 8.2.2002, s. 46.

(4) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/36/EG (EGT L 116, 3.5.2002, s. 16).

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2787/2000 (EGT L 330, 27.12.2000, s. 1).

(7) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).

(8) EGT L 126, 12.5.1984, s. 1.

(9) EGT L 340, 9.12.1976, s. 25.