32002L0051

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG (Text av betydelse för EES) - Uttalande från kommissionen - Kompletterande förklaring av kommissionen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 252 , 20/09/2002 s. 0020 - 0032


Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG

av den 19 juli 2002

om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), mot bakgrund av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 1 maj 2002, och

av följande skäl:

(1) Enligt Europeiska gemenskapens femte miljöhandlingsprogram, som i en övergripande form antogs av rådet i en resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 1 februari 1993(4), skall ytterligare insatser göras för att åstadkomma en avsevärd reduktion av dagens förorenande utsläpp från motorfordon.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon(5) är ett särdirektiv enligt det typgodkännandeförfarande som fastställs i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon(6).

(3) Enligt artikel 5 i direktiv 97/24/EG skall kommissionen inom 24 månader från och med den dag då direktivet antogs förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag utarbetat på grundval av undersökningar och en utvärdering av de kostnader och fördelar som följer av tillämpningen av skärpta gränsvärden, och som lägger fast en kommande etapp under vilken åtgärder skall antas som syftar till att ytterligare skärpa gränsvärdena för föroreningar för berörda fordon. Åtgärden är begränsad till motorcyklar, eftersom det redan finns bestämmelser i direktiv 97/24/EG om en andra etapp med skärpta gränsvärden för mopeder, vilka skall tillämpas från och med den 17 juni 2002.

(4) En enda uppsättning nya gränser för typ I-provning, vilka skall gälla för alla motorcyklar från 2003, har fastställts på grundval av en utvärdering av teknisk genomförbarhet och kostnadseffektivitet, och innebär för fyrtaktsmotorer en sänkning med 60 % för kolväten och kolmonoxid och för tvåtaktsmotorer en sänkning med 70 % för kolväten och 30 % för kolmonoxid. Det har inte ansetts genomförbart att med avsedd teknik ytterligare sänka gränserna för kväveoxider för fyrtaktare. För tvåtaktare kommer direktinsprutning, som kan ge den största sänkningen av kolmonoxid- och kolvätehalterna, oundvikligen att leda till att kväveoxidgränsen måste höjas något, i förhållande till nuvarande gränsvärde, så att det motsvarar vad som gäller för fyrtaktare. Detta anses acceptabelt, eftersom det konstateras i utsläppsinventeringen att motorcyklarna bara står för en marginell del av de sammanlagda vägtrafikrelaterade kväveoxidutsläppen.

(5) Mot bakgrund av de särskilda karakteristiska egenskaperna som gäller för vissa typer av fordon såsom enduromotorcyklar och trialmotorcyklar samt deras användning, och med beaktande av att dessa fordon i mycket låg grad bidrar till de totala utsläppen på grund av det låga antal som årligen säljs i Europa, bör ett tillfälligt undantag beviljas när det gäller de nya gränsvärden som träder i kraft 2003 för att göra det möjligt för tillverkarna att införa lämplig teknik.

(6) Kontroll och underhåll spelar en viktig roll för att säkerställa att utsläppsnivåerna för nya fordon inte försämras till oacceptabla nivåer vid användning. På samma sätt som för personbilar bör därför typ II-provningen särskilt i fråga om gränsen på 4,5 volymprocent för kolmonoxid ersättas av en mätning och dokumentering av de uppgifter som behövs vid trafikduglighetskontroll.

(7) Motorerna på tre- och fyrhjulingar har antingen gnisttändning eller kompressionständning (diesel). På samma sätt som för personbilar behövs olika gränsvärden för dessa olika kategorier. I detta hänseende behöver frågan om utsläpp av partiklar behandlas vid ett senare tillfälle.

(8) Egenskaperna hos de referensbränslen som används vid utsläppsmätningen bör anpassas efter vad som gäller för personbilar för att referensbränslena skall avspegla specifikationerna för de bränslen som finns på marknaden och som överensstämmer med gemenskapslagstiftningen om bensin- och dieselkvalitet.

(9) Medlemsstaterna bör få använda sig av skatteincitament för att påskynda utsläppandet på marknaden av fordon som uppfyller gemenskapskraven och främja miljömässigt mer avancerad teknik på grundval av de bindande utsläppsvärdena. Incitamenten bör uppfylla vissa krav som syftar till att undvika att den inre marknaden störs. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas rätt att beakta utsläpp av föroreningar och andra ämnen vid beräkning av vägskatt för två- och trehjuliga fordon.

(10) I enlighet med fördraget får medlemsstaterna bland annat erbjuda skattemässiga eller finansiella incitament för att främja eftermontering på äldre två- och trehjuliga motorfordon, om dessa därigenom uppfyller gränsvärdena i detta direktiv eller i den tidigare versionen av direktiv 97/24/EG.

(11) En ny testcykel för typgodkännandet bör införas, vilken bör möjliggöra en mer representativ bedömning av utsläpp under förhållanden som ligger närmare vad en motorcykel utsätts för under verklig användning och vilken tar hänsyn till att små och stora motorcyklar körs på olika sätt. Ytterligare utvecklingsarbete pågår, vilket skall utgöra den vetenskapliga grunden för en ny testcykel.

(12) Det är nödvändigt att fastställa en nästa etapp med verkan från och med 2006 för de bindande utsläppsgränserna med ytterligare väsentliga sänkningar jämfört med gränsvärdena för 2003.

(13) För att säkerställa att utsläppsgränsvärdena följs bör det från och med den 1 januari 2006 införas en kontroll av överensstämmelse hos två- och trehjuliga motorfordon i bruk (områdeskontroll). Särskilda krav för de utsläppsminskande utrustningarnas funktionsduglighet under de två- eller trehjuliga motorfordonens normala livslängd bör införas från och med den 1 januari 2006 för upp till 30000 km.

(14) Det bör även säkerställas att körförhållandena för två- och trehjuliga motorfordon i bruk motsvarar testcykelns inställningar och att inga anordningar för bortkoppling eller kringgående av utsläppsminskande utrustning används.

(15) Eftersom andelen koldioxidutsläpp från två- och trehjuliga motorfordon fortsätter att öka i förhållande till de totala utsläppen från trafiken bör omfattningen av koldioxidutsläppen och/eller bränsleförbrukningen för två- och trehjuliga motorfordon snarast fastställas och inbegripas i gemenskapsstrategin för sänkning av koldioxidutsläppen från vägtrafiken.

(16) Med tanke på den globala marknaden för motorcyklar och förekomsten av liknande problem rörande luftkvaliteten runt omkring i världen bör man sträva efter att få fram en harmoniserad testcykel. Det noteras att kommissionen kommer att fortsätta sina insatser att få fram en sådan harmoniserad testcykel med alla andra parter som är inblandade på andra marknader och slutföra detta så fort som möjligt. Den globalt harmoniserade testcykel som för närvarande utarbetas i Genève av det 29:e expertmöte som hålls av FN:s ekonomiska kommission för Europa är en bra grund. En sådan ny global testcykel bör införas som ett alternativt typgodkännandeförfarande för det andra steget 2006. När den har blivit allmänt erkänd kan den nya testcykeln vid alla ytterligare sänkningar bli den regelmässiga grunden för typgodkännande.

(17) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att minska de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(18) Direktiv 97/24/EG bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv syftar till att minska de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon genom att skärpa gränsvärdena för sådana utsläpp.

Artikel 2

1. Från och med den 1 april 2003 får medlemsstaterna av skäl som hänför sig till de åtgärder som skall vidtas mot luftföroreningar varken

a) vägra att bevilja EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 92/61/EEG, eller

b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon,

om de åtgärder som skall vidtas mot luftföroreningar överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 97/24/EG.

2. Från och med den 1 april 2003 skall medlemsstaterna av skäl som hänför sig till de åtgärder som skall vidtas mot luftföroreningar vägra att bevilja EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 92/61/EEG för ett fordon, om fordonet inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG.

Vid typ I-provningen skall de gränsvärden användas som anges i rad A i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG.

3. Med verkan från och med den 1 juli 2004 skall medlemsstaterna

a) betrakta intyg om överensstämmelse som i enlighet med direktiv 92/61/EEG åtföljer nya fordon som ogiltiga, och

b) vägra registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett sådant intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 92/61/EEG,

av skäl som hänför sig till de åtgärder som skall vidtas mot luftföroreningar, om fordonet inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG.

Vid typ I-provning för mopeder skall de gränsvärden användas som anges i andra raden i tabellen i punkt 2.2.1.1.3 i bilaga I till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG.

Vid typ I-provning för tvåhjuliga motorcyklar och trehjuliga motorcyklar skall de gränsvärden användas som anges i raderna A i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG.

4. För tvåhjuliga trialmotorcyklar och enduromotorcyklar skall följande gälla: datumet i punkt 2 skall fastställas till den 1 januari 2004 och datumet i punkt 3 skall fastställas till den 1 juli 2005 i enlighet med direktiv 92/61/EEG.

Trialmotorcyklar är fordon med följande karakteristiska egenskaper:

a) Högsta sadelhöjd: 700 mm

b) Lägsta markfrigång: 280 mm

c) Högsta bränsletankskapacitet: 4 l

d) Lägsta allmän utväxling i högsta växelläget (primär utväxling × utväxling × slutlig utväxling): 7,5

Enduromotorcyklar är fordon med följande karakteristiska egenskaper:

a) Högsta sadelhöjd: 900 mm

b) Lägsta markfrigång: 310 mm

c) Lägsta allmän utväxling i högsta växelläget (primär utväxling × utväxling × slutlig utväxling): 6,0

Artikel 3

1. Från och med den 1 januari 2006 skall medlemsstaterna, av skäl som hänför sig till åtgärder som skall vidtas mot luftföroreningar, vägra att bevilja EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 92/61/EEG för nya fordonstyper om dessa inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG.

Vid typ I-provning skall de gränsvärden användas som anges i raderna B i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG.

2. Från och med den 1 januari 2007 skall medlemsstaterna av skäl som hänför sig till åtgärder som skall vidtas mot luftföroreningar

a) betrakta de intyg om överensstämmelse som i enlighet med direktiv 92/61/EEG åtföljer nya fordon som ogiltiga, och

b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett sådant intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 92/61/EEG,

om fordonen inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG.

Vid typ I-provning skall de gränsvärden användas som anges i raderna B i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG.

För fordonstyper av vilka det inte säljs mer än 5000 enheter årligen i Europeiska unionen är det tillämpliga datumet den 1 januari 2008.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna får föreskriva skatteincitament endast för fordon som uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG. Skatteincitamenten skall vara förenliga med något av följande villkor:

a) De skall gälla alla nya fordon som saluförs i medlemsstaten och som i förväg uppfyller de bindande gränsvärden som anges i rad A i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG. De skall upphöra när de gränsvärden för utsläpp som anges i artikel 2.3 blir bindande för nya fordon.

b) De skall gälla alla nya fordon som saluförs i medlemsstaten och som i förväg uppfyller de bindande gränsvärden som anges i raderna B i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG. De skall upphöra vid den tidpunkt då de gränsvärden för utsläpp som anges i artikel 3.2 i det här direktivet måste tillämpas på nya fordon.

2. Skatteincitament skall för alla fordonstyper som avses i punkt 1 vara lägre än merkostnaden för att skaffa och förse fordonet med de tekniska lösningar som införts för att nå överensstämmelse med de gränsvärden som anges i antingen rad A eller B i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG.

3. Kommissionen skall underrättas om planer på att införa eller ändra sådana skatteincitament som avses i punkt 1 i så god tid att den kan yttra sig över dem.

Artikel 5

Vid typgodkännande skall även funktionsdugligheten hos den utsläppsbegränsande utrustningen under de två- eller trehjuliga motorfordonens normala livslängd kontrolleras, från och med den 1 januari 2006 för nya fordonstyper och från och med den 1 januari 2007 för alla fordonstyper för upp till 30000 km. Kommissionen skall därför senast den 31 december 2002 lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i vilket man definierar "normal livslängd" och fastställer kompletterande bestämmelser. I sin kostnadsnyttoanalys skall kommissionen ägna särskild uppmärksamhet åt hur förslagen påverkar små och medelstora företag.

Artikel 6

1. Från och med den 1 januari 2006 för nya typer av två- eller trehjuliga motorfordon och från och med den 1 januari 2007 för alla typer av fordon, skall typgodkännanden som beviljas för fordon även styrka att de utsläppsbegränsande anordningarna kommer att fungera under fordonets normala livslängd och under normala driftförhållanden (överensstämmelse för ett fordon som är i drift och som underhålls och används korrekt).

2. Kommissionen skall därför lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i vilket man definierar "normal livslängd" och fastställer kompletterande bestämmelser. De skall om så är lämpligt bland annat omfatta följande:

- Kriterier för genomförandet av kontroller.

- Kriterier för urvalet av fordon som skall testas.

- Kriterier för hur testen skall utföras.

- Regler för hur tänkbara fel kan uteslutas.

- Kriteriet att ägaren/innehavaren av fordonet inte skall åsamkas några kostnader.

I sin kostnadsnyttoanalys skall kommissionen ägna särskild uppmärksamhet åt hur förslagen påverkar små och medelstora företag.

Artikel 7

1. Från och med den 1 januari 2006 får medlemsstaterna inte längre utfärda EG-typgodkännande och de skall vägra typgodkännande med nationell giltighet för ett två- eller trehjuligt fordon om dess utsläppsvärden för koldioxid och förbrukningsvärden inte fastställts i enlighet med de relevanta bestämmelserna.

2. Från och med den 1 januari 2007 skall medlemsstaterna

- betrakta de intyg om överensstämmelse som i enlighet med direktiv 92/61/EEG åtföljer nya tvåhjuliga motorfordon med en cylindervolym på över 150 cc som ogiltiga, och

- förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 92/61/EEG,

om deras utsläppsvärden för koldioxid och förbrukningsvärden inte fastställts i enlighet med de relevanta bestämmelserna.

Artikel 8

1. Kommissionen skall överväga ytterligare skärpning av utsläppsnormerna för fordon som omfattas av detta direktiv med beaktande av följande:

a) Den tekniska utvecklingen av teknik för utsläppskontroll, och den tekniska och ekonomiska genomförbarheten av tillämpning av sådan teknik för motorcyklar samt hur denna utveckling tillämpas på den skiftande marknaden för sådana fordon.

b) De framsteg som gjorts i utvecklingen av en mer representativ testcykel för motorcyklar för att avhjälpa bristerna i den nuvarande testcykeln, till exempel när det gäller kallstarter och kördynamik.

c) Möjligheten att nå en global harmonisering av testcykeln.

d) Korrelationen av gränsvärden mellan den nuvarande och den nya testcykeln.

e) Det fortsatta arbetet med partikelutsläpp och frågan om partikelutsläpp från motorer med kompressionständning eller gnisttändning.

f) Det pågående arbetet med hållbarhet och kontroll av överensstämmelse hos fordon i bruk ("produktionsöverensstämmelse").

g) Det fortsatta arbetet med kallstarter, system för omborddiagnos (OBD-system) och utsläpp genom avdunstning.

h) Det pågående arbetet med ersättningskatalysatorer.

i) De ekonomiska följderna för framställning i små serier och för småskaliga tillverkare.

Kommissionen kommer dessutom att utveckla metoder för att mäta de specifika koldioxidutsläppen från två- eller trehjuliga motorfordon.

2. Kommissionen skall senast den 31 december 2002 lägga fram ett förslag för kommittén för anpassning till tekniska framsteg om fastställande av en testmetod för mätning av partikelutsläpp i enlighet med resultatet av det arbete som föreskrivs i punkt 1 e, vilken skall tillämpas på nya typgodkännanden från och med den 1 januari 2004.

3. Kommissionen skall senast den 31 december 2002 lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet, vilket skall omfatta

a) bindande gränsvärden för utsläpp vid typ I-provningen för tre- och fyrhjuliga motorfordon för det andra obligatoriska steget från och med 2006 samt bindande gränsvärden för partikelutsläpp i enlighet med resultatet av det arbete som föreskrivs i punkt 1 e,

b) en skyldighet att mäta de specifika koldioxidutsläppen vid typgodkännande i enlighet med artikel 7; dessutom skall kommissionen lägga fram lämpliga förslag om att inkludera två- och trehjuliga motorfordon i gemenskapens strategi för att minska koldioxidutsläpp från trafiken (avtal om minskning av de genomsnittliga koldioxidutsläppen, märkning, skatteincitament),

c) bestämmelser om hållbarhetskrav, som skall tillämpas från och med den 1 januari 2006 i enlighet med artikel 5,

d) krav på att genomföra kontroll av överensstämmelse för fordon i bruk (områdeskontroll) vid förfarandet för typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon från och med den 1 januari 2006 i enlighet med artikel 6,

e) nya gränsvärden (etapp III) för mopeder, inbegripet partikelutsläpp i enlighet med resultatet av det arbete som föreskrivs i punkt 1 e, vilka skall gälla från 2006. Bestämmelserna om hållbarhetskrav och skyldigheten att mäta de specifika koldioxidutsläppen vid typgodkännande kommer även att tillämpas på mopeder.

4. Kommissionen skall lägga fram förslag för Europaparlamentet och rådet om metoder för löpande fordonskontroll, omborddiagnos (OBD) och begränsning av avdunstningsutsläpp. Kommissionen skall dessutom se till att enbart reservdelar och eftermonteringsdelar till avgassystem som uppfyller kraven i direktiv 97/24/EG och detta direktiv kommer ut på marknaden. Beviljandet att typgodkännande skall kunna kontrolleras i tillräcklig utsträckning och uppgifterna om beviljade typgodkännanden skall kunna tas fram och spåras på ett snabbt, effektivt och öppet sätt i ett europeiskt datasystem.

5. Så snart som möjligt och senast efter den tekniska framtagningen av den globala testcykeln skall kommissionen lägga fram ett förslag om dess införande och en ny uppsättning gränsvärden, inklusive för partikelutsläpp från motorer med kompressionständning och tvåtaktsmotorer med gnisttändning. Dessa gränsvärden bör fastställas i förhållande till det andra obligatoriska steget i detta direktiv 2006 (rad B i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG) för att säkerställa samma utsläppsnivå. Testcykeln bör införas tillsammans med dessa nya gränsvärden (ny rad C i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 i bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG) som ett alternativt typgodkännandeförfarande, i enlighet med vad varje tillverkare själv väljer, för det andra obligatoriska steget 2006. I linje med antagandet av den nya globala testcykeln i andra regioner kommer det då att bli det enda regelmässiga typgodkännandeförfarandet. För ytterligare stadier för minskningen av avgasutsläpp efter 2006 kommer den nya testcykeln, tillsammans med gränsvärden som bygger på denna cykel, att vara det enda giltiga typgodkännandeförfarandet.

Artikel 9

Kapitel 5 i direktiv 97/24/EG skall ändras i enlighet med texten i bilagan till det här direktivet.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 april 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 11

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

T. Pedersen

Ordförande

(1) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 140, och

EGT C 240 E, 28.8.2001, s. 146.

(2) EGT C 123, 25.4.2001, s. 22.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 februari 2001 (EGT C 276, 1.10.2001, s. 135), rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 juli 2001 (EGT C 301, 26.10.2001, s. 43) och Europaparlamentets beslut av den 12 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT). Europaparlamentets beslut av den 30 maj 2002 och rådets beslut av den 11 juni 2002.

(4) EGT C 138, 17.5.1993, s. 1.

(5) EGT L 226, 18.8.1997, s. 1.

(6) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG (EGT L 106, 3.5.2000, s. 1).

BILAGA

ÄNDRINGAR I KAPITEL 5 I DIREKTIV 97/24/EG

1. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1.4 skall ersättas med följande: "1.4 gasformiga föroreningar: avgasutsläpp av kolmonoxid, kväveoxider angivet som kvävedioxid (NO2) och kolväten med antagande av förhållandet

- C1H1,85 för bensin, och

- C1H1,86 för diesel."

b) Följande punkter skall läggas till: "1.5 manipulationsanordning (defeat device): en anordning som mäter, känner av eller reagerar på olika driftsvariabler, (t.ex. fordonshastighet, motorns varvtal, växel, temperatur, insugningsundertryck eller andra parametrar) i syfte att aktivera, modulera, fördröja eller stänga av funktionen hos någon komponent eller funktion i systemet för kontroll av utsläpp, så att systemets effektivitet minskas under förhållanden som förekommer vid normal användning av fordonet, om inte användningen av en sådan anordning i väsentlig grad ingår i det tillämpade provförfarandet för utsläppscertifiering.

1.6 onormal strategi för att kontrollera utsläppen: varje strategi eller åtgärd som under normala körförhållanden minskar effektiviteten hos systemet för kontroll av utsläpp till en nivå som ligger under den nivå som förväntas i det tillämpliga utsläppsprovförfarandet."

c) Punkt 2.2.1.1 skall ersättas med följande: "2.2.1.1 Typ I-provning (mätning av medelvärdena av avgasutsläpp över stadskörcykel).

2.2.1.1.1 Provningen skall utföras enligt det förfarande som beskrivs i tillägg 1. De metoder som används för uppsamling och analys av avgaserna skall vara de föreskrivna.

2.2.1.1.2 Figur I.2.2 visar flödet för typ I-provningen.

2.2.1.1.3 Fordonet skall placeras på en chassidynamometer utrustad med ett system för körmotstånds- och svängmassesimulering.

2.2.1.1.4 Avgaserna skall under provningen spädas ut och ett proportionellt prov samlas upp i en eller flera säckar. Avgaserna skall spädas ut och analyseras och prov skall tas på det sätt som anges nedan och den totala mängden utspädda avgaser mätas.

Figur I.2.2

Flödesschema för typ I-provningen

>PIC FILE= "L_2002252SV.002601.TIF">

2.2.1.1.5 Om inte annat följer av 2.2.1.1.6, skall provningen upprepas tre gånger. Den uppmätta mängden gasformiga utsläpp i varje prov skall ligga under de gränsvärden som anges i tabellen nedan (raderna A för 2003 och raderna B för 2006):

>Plats för tabell>

2.2.1.1.5.1 Utan hinder av vad som sägs i 2.2.1.1.5 får dock den uppmätta mängden för varje förorening eller kombination av föroreningar överstiga gränsvärdet med högst 10 %, om det aritmetiska medelvärdet av de tre uppmätta mängderna ligger under det föreskrivna gränsvärdet. Om gränsvärdena överskrids för mer än en förorening är det utan betydelse om detta sker i samma provning eller i olika provningar.

2.2.1.1.5.2 Vid provning av överensstämmelse med gränsvärdena i raderna B för 2006 skall för motorcyklar med en högsta tillåten hastighet på 110 km/tim den högsta tillåtna hastigheten för testcykeln enligt EUDC begränsas till 90 km/tim.

2.2.1.1.6 Det antal provningar som föreskrivs i 2.2.1.1.5 skall minskas under de förhållanden som anges nedan, där V1 är resultatet av den första provningen och V2 resultatet av den andra provningen för respektive förorening.

2.2.1.1.6.1 Endast en provning krävs, om den uppmätta mängden för varje förorening är högst 0,70 L (dvs. V1 < 0,70 L).

2.2.1.1.6.2 Om villkoret i 2.2.1.1.6.1 inte är uppfyllt, krävs endast två provningar, om följande villkor är uppfyllda för varje förorening:

V1 <= 0,85 L och V1 + V2 <= 1,70 L och V2 <= L."

d) Tabellerna I och II i punkt 2.2 skall utgå.

e) Punkt 2.2.1.2 skall ersättas med följande: "2.2.1.2 Typ II-provning (mätning av kolmonoxid vid tomgång) och utsläppsdata som krävs för trafikduglighetskontroll.

2.2.1.2.1 Detta krav gäller alla fordon som drivs med motor med gnisttändning och för vilka det ansöks om ett EG-typgodkännande i enlighet med detta direktiv.

2.2.1.2.2 Vid provning enligt tillägg 2 (typ II-provning) vid normalt tomgångsvarvtal:

- Kolmonoxidhalten (vol-%) i avgasutsläppen skall anges.

- Motorns varvtal under provningen och eventuella toleranser skall anges.

2.2.1.2.3 Vid provning med förhöjd tomgång (dvs. > 2000 varv per minut-1):

- Kolmonoxidhalten (vol-%) i avgasutsläppen skall anges.

- Motorns varvtal under provningen och eventuella toleranser skall anges.

2.2.1.2.4 Motoroljetemperaturen vid provtillfället skall mätas och anges.

2.2.1.2.5 De angivna uppgifterna skall föras in i därför avsedda fält i det dokument som återges i bilaga VII till direktiv 92/61/EEG."

f) Följande punkt skall läggas till: "2.3 Användning av en manipulationsanordning och/eller onormala strategier för kontroll av utsläpp är förbjuden.

2.3.1 Anordningar, funktioner, system eller åtgärder för motorkontroll får installeras i ett fordon, förutsatt att

- de träder i funktion endast för sådana syften som skydd av motorn, för kallstarter eller uppvärmning, eller

- de träder i funktion endast för sådana syften som funktionsskydd eller tillfällig strategi för "rulla hem"-funktion ("limp-home").

2.3.2 Användning av en anordning, en funktion, ett system eller en åtgärd för motorkontroll som leder till en användning av andra eller modifierade strategier för motorkontroll än de som normalt används vid de tillämpliga utsläppsproven kommer att godkännas, om det vid iakttagande av de krav som ställs i punkt 2.3.3 fullständigt bevisas att åtgärden inte leder till minskad effektivitet hos systemet för kontroll av utsläpp. I alla andra fall kommer en sådan anordning att betraktas som en manipulationsanordning.

2.3.3 Tillverkaren skall tillhandahålla dokumentation om systemets grundläggande konstruktion och de medel med vilka det kontrollerar sina utsläppsvariabler, oavsett om denna kontroll sker direkt eller indirekt.

a) Den formella dokumentationen, som skall tillställas den tekniska tjänsten samtidigt med ansökan om typgodkännande, skall innehålla en fullständig beskrivning av systemet. Denna dokumentation får vara kortfattad, förutsatt att den ger belägg för att möjliga utvärden har fastställts genom en matris som erhållits vid flera kontroller av enskilda enheters invärden.

Dokumentationen skall också innehålla motiven för användningen av varje anordning, funktion, system eller åtgärd för motorkontroll samt innehålla tilläggsmaterial och testdata för att visa hur varje sådan anordning som har installerats i fordonet inverkar på utsläpp. Dessa upplysningar skall bifogas den dokumentation som krävs i bilaga V.

b) Ytterligare informationsmaterial som visar de parametrar som modifieras av varje anordning, funktion, system eller åtgärd för motorkontroll och de gränser inom vilka sådana åtgärder fungerar. Den ytterligare informationen skall omfatta en beskrivning av bränslekontrollsystemets logik inklusive tidsstrategier och omkopplingspunkter under alla driftsformer. Dessa upplysningar måste hållas strikt konfidentiella och skall bevaras hos tillverkaren, men skall vara tillgängliga för granskning vid typgodkännandet."

g) Punkt 3.1.1 skall ersättas med följande: "3.1.1 Ett fordon skall tas från tillverkningslinjen och genomgå den provning som anges i 2.2.1.1. Vid produktionskontrollen skall de gränsvärden som anges i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 tillämpas."

h) Den tidigare punkten 3.1.1 skall betecknas 3.1.2 och ändras på följande sätt:

- Orden "de ovannämnda gränserna" skall ersättas med "de gränser som anges i tabellen i punkt 2.2.1.1.5".

- Orden "i tabellen under punkt 2.2.1.1.2" skall ersättas med "i tabellen i punkt 2.2.1.1.5".

i) Punkt 3.1.3 i tillägg 1 skall ersättas med följande: "3.1.3 Insugningssystemets täthet kan kontrolleras för att se till att förgasningen inte påverkas av oönskat luftintag."

j) Den sista meningen i punkt 5.3.1 i tillägg 1 skall ersättas med följande: "Som förberedelse skall två fullständiga provserier genomföras innan avgasutsläppen samlas upp."

k) Punkt 6.1.3 i tillägg 1 skall ersättas med följande: "6.1.3 Innan den första förberedande provserien inleds, skall en luftström med varierande hastighet riktas mot motorcykeln eller motortrehjulingen. Två fullständiga provserier skall sedan genomföras under vilka inga avgaser samlas upp. Fläktsystemet skall innehålla en mekanism som styrs av dynamometerbänkens hastighet, så att vid hastigheter från 10 km/tim till 50 km/tim den linjära lufthastigheten vid fläktens mynning är lika med rullarnas relativa hastighet med en noggrannhet på 10 %. För rullhastigheter under 10 km/tim kan lufthastigheten vara noll. Tvärsektionen av fläktanordningen skall ha följande egenskaper:

i) Yta på minst 0,4 m2.

ii) Nedre kanten mellan 0,15 och 0,20 m över marknivån.

iii) Avståndet från motorcykelns eller motortrehjulingens framparti mellan 0,3 och 0,45 m."

l) Punkt 6.2.2 i tillägg 1 skall ersättas med följande: "6.2.2 Den första testcykeln skall börja när provtagning och mätning av pumpens rotationer börjar."

m) Punkt 7.2.1 i tillägg 1 skall ersättas med följande: "7.2.1 Efter två förberedande provserier (första momentet av den första serien) skall de operationer som anges i punkterna 7.2.2-7.2.5 utföras samtidigt."

n) Punkt 7.4 i tillägg 1 skall ersättas med följande: "7.4 Analys

7.4.1 De avgasutsläpp som samlats upp i säcken skall analyseras så snart som möjligt, dock senast 20 minuter efter det att provningen avslutats.

7.4.2 Innan ett prov analyseras, skall det intervall av analysutrustningen som skall användas för varje förorening nollställas med en lämplig nollställningsgas.

7.4.3 Analysutrustningen skall därefter justeras efter kalibreringskurvorna med hjälp av en spänngas till en nominell koncentration av 70-100 % av intervallet.

7.4.4 Nollställningen av analysutrustningen skall därefter kontrolleras på nytt. Om mätvärdet avviker mer än 2 % från det intervall som anges i 7.4.2, skall proceduren upprepas.

7.4.5 Provet skall därefter analyseras.

7.4.6 Efter analysen skall noll- och spännpunkterna kontrolleras med hjälp av samma gaser. Om det nya resultatet avviker högst 2 % från det som avses i 7.4.3, anses analysen godtagbar.

7.4.7 Vid varje punkt i detta avsnitt skall de olika gasernas flödesgrad och tryck vara samma som används vid kalibreringen av analysutrustningen.

7.4.8 Koncentrationen av varje förorening i gaserna skall mätas och avläsas när mätutrustningen stabiliserats."

o) Punkt 2.2 i tillägg 2 skall ersättas med följande: "2.2 Typ II-provningen enligt punkt 2.2.1.2 i bilaga II måste mätas omedelbart efter typ I-provningen med motorn vid normalt tomgångsvarv samt med förhöjd tomgång."

2. Bilaga IV skall ersättas med följande:

"BILAGA IV

SPECIFIKATIONER FÖR REFERENSBRÄNSLEN (BENSIN)

Det bränsle som anges i avsnitt 1 i bilaga IX till direktiv 70/220/EEG skall användas som referensbränsle.

SPECIFIKATIONER FÖR REFERENSBRÄNSLEN (DIESEL)

Det bränsle som anges i avsnitt 2 i bilaga IX till direktiv 70/220/EEG skall användas som referensbränsle."

Uttalande från kommissionen

Till artikel 8.5

Kommissionen bekräftar åter att dess mål är att säkerställa bästa möjliga skydd för miljön, enligt vad som anges i artikel 95.3 i fördraget.

Därför kommer kommissionen i sitt förslag om att en ny testcykel avsedd för motorcyklar enligt artikel 8.5 skall ingå i den andra etappen 2006, också att överväga när detta test skall bli det enda provförfarandet för EG-typgodkännande.

Kompletterande förklaring av kommissionen

Kommissionen noterar för övrigt att medlagstiftarna i sitt beslut i artikel 5 begär att kommissionen dels skall framlägga ett förslag där "normal livslängd" definieras, dels fastställa kompletterande bestämmelser. I detta sammanhang vill kommissionen påpeka att det enligt dess initiativrätt och i överensstämmelse med fördraget tillkommer kommissionen att bedöma när ett sådant förslag bör framläggas och vad det bör ha för innehåll.