32002L0011

Rådets direktiv 2002/11/EG av den 14 februari 2002 om ändring av direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar och om upphävande av direktiv 74/649/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 053 , 23/02/2002 s. 0020 - 0027


Rådets direktiv 2002/11/EG

av den 14 februari 2002

om ändring av direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar och om upphävande av direktiv 74/649/EEG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I samband med befästandet av den inre marknaden och med beaktande av den erfarenhet som har gjorts bör vissa bestämmelser i direktiv 68/193/EEG(4) ändras eller upphävas för att undanröja alla hinder för den fria rörligheten för vinförökningsmaterial inom gemenskapen. I detta syfte bör medlemsstaternas möjligheter att ensidigt bevilja undantag från direktivets bestämmelser avskaffas.

(2) Det bör fortsätta vara möjligt att på vissa villkor saluföra förökningsmaterial som framställts genom nya produktionsmetoder.

(3) Kommissionen bör med biträde av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk kunna fastställa villkoren för hur medlemsstaterna får godkänna saluförandet av förökningsmaterial för försök, vetenskapliga ändamål eller växtförädling.

(4) Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts på andra områden beträffande saluföring av utsäde och uppförökningsmaterial är det önskvärt att på vissa villkor organisera experiment för att finna bättre alternativ till vissa av direktivets bestämmelser.

(5) Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har nu gjort det möjligt att genetiskt modifiera vinstockssorter. Det är därför viktigt att genetiskt modifierade vinstockssorter godkänns endast om alla lämpliga åtgärder vidtagits för att undvika risker för människors hälsa och för miljön.

(6) Det bör göras en särskild miljöriskbedömning motsvarande den som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(5), när förökningsmaterial av vinstockssorter består av genetiskt modifierade organismer. Kommissionen bör förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag till förordning som säkerställer att riskbedömningen och andra relevanta krav, särskilt krav på riskhantering, märkning, övervakning i förekommande fall, information till allmänheten och en skyddsklausul motsvarar vad som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG. Fram till dess att denna förordning träder i kraft bör bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG fortfarande gälla.

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser(6) innehåller bestämmelser om genetiskt modifierade livsmedel och livsmedelsingredienser. För att kunna avgöra om en genetiskt modifierad vinstockssort kan godkännas för saluföring samt för att skydda folkhälsan måste det säkerställas att nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser har varit föremål för en säkerhetsutvärdering.

(8) För att på lämpligt sätt kontrollera förflyttning av vinförökningsmaterial bör medlemsstaterna kunna föreskriva om ett åtföljande partidokument.

(9) Det är önskvärt att säkerställa bevarandet av den genetiska mångfalden. Det bör föreskrivas om ad hoc-åtgärder för bevarandet av den biologiska mångfalden, vilka säkerställer att befintliga sorter bevaras. Kommissionen bör inte bara ta hänsyn till begreppet sort, utan också till begreppen genotyp och klon.

(10) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

(11) Rådets direktiv 74/649/EEG av den 9 december 1974 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar producerat i tredje land(8) bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 68/193/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1 skall ersättas med följande: "1. I detta direktiv avses med

A) Vinstockar: Växter av släktet Vitis (L.) som är avsedda för produktion av vindruvor eller för användande som förökningsmaterial för sådana växter.

AA. Sort: En grupp växter av ett och samma botaniska taxon på lägsta kända nivå som kan

a) definieras genom de kännetecken som är ett resultat av en bestämd genotyp eller kombination av genotyper,

b) särskiljas från varje annan växtgrupp genom minst ett av dessa kännetecken, och

c) betraktas som en enhet beträffande dess stabilitet vid förökning.

AB. Klon: En vegetativ avkomma av en sort som motsvarar en vinstock som valts med utgångspunkt i dess olikartade identitet, dess fenotypiska egenskaper och dess sundhetstillstånd.

B) Förökningsmaterial:

i) Vinstocksplantor

a) rotade sticklingar: Delar av rotade skott, eller delar av örtartade sticklingar av rotade skott, som inte ympats och som är avsedda att användas som rotäkta plantor eller grundstammar.

b) rotad ympkvist: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, som sammanfogats genom ympning och som har en rotad underjordisk del.

ii) Delar av vinstocksplantor

a) skott: Ettåriga skott.

b) örtartade sticklingar: Ej förvedade skott.

c) rotade grundstamssticklingar: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, som är avsedda att utgöra den underjordiska delen av rotade ympkvistar.

d) ympkvistar: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, som är avsedda att utgöra den övre delen vid produktion av rotade ympkvistar eller vid ympning på plats.

e) sticklingar utan rot: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, avsedda för produktion av rotade sticklingar.

C) Moderkvarter: Plantskolor för produktion av grundstamssticklingar för ympning, sticklingar utan rot eller ympkvistar.

D) Plantskolor för sticklingar: Plantskolor för odling av rotade sticklingar eller rotade ympkvistar.

DA. Ursprungligt förökningsmaterial: Förökningsmaterial

a) som har producerats på odlarens ansvar enligt allmänt erkända metoder för bevarande av sortens eller, i tillämpliga fall, klonens identitet samt för att förebygga sjukdomar,

b) som är avsett för produktion av elitmaterial eller certifierat förökningsmaterial,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för elitmaterial, där enligt förfarandet i artikel 17.2 dessa bilagor kan ändras för att fastställa kompletterande eller strängare villkor för certifiering av ursprungligt förökningsmaterial, och

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

E) Elitmaterial: Förökningsmaterial

a) som har producerats på odlarens ansvar enligt allmänt erkända metoder för bevarande av sortens eller, i tillämpliga fall, klonens identitet samt för att förebygga sjukdomar och som erhållits direkt från ursprungligt förökningsmaterial genom vegetativ förökning,

b) som är avsett för produktion av certifierat förökningsmaterial,

c) som uppfyller villkoren för elitmaterial i bilagorna 1 och 2, och

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

F) Certifierat material: Förökningsmaterial

a) som härrör direkt från elitmaterial eller ursprungligt förökningsmaterial,

b) som är avsett för

- produktion av växtmaterial eller växtdelar som skall användas för produktion av vindruvor, eller

- produktion av vindruvor,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifierat material, och

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

G) Standardförökningsmaterial: Förökningsmaterial

a) som är sortäkta och sortrent,

b) som är avsett för

- produktion av växtmaterial eller växtdelar

- eller som skall användas för produktion av vindruvor,

c) som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för standardförökningsmaterial, och

d) som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

H) Officiella åtgärder: Åtgärder som vidtas

a) av statliga myndigheter, eller

b) av en juridisk person som handlar på statens ansvar med stöd av offentlig eller privat rätt, eller

c) i fråga om bisysslor som också är under statlig kontroll, av en edsvuren fysisk person,

förutsatt att de i b och c nämnda personerna inte drar någon egen fördel av dessa åtgärder.

I) Saluföring:

Försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte, erbjudande till försäljning samt varje avyttrande, leverans eller distribution av förökningsmaterial för kommersiellt bruk till tredje part, mot eller utan ersättning.

Utbyte av förökningsmaterial som inte syftar till kommersiell användning av sorten, betraktas inte som saluföring när det gäller följande operationer:

a) Leverans av förökningsmaterial till försöks- eller kontrollorgan,

b) Leverans av förökningsmaterial till tjänsteställen, för omvandling eller konditionering, så länge den som utför tjänsten inte har någon förtjänst av det material som lämnats.

Villkoren för tillämpningen av denna bestämmelse skall fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 17.3."

2. Artikel 3 skall ersättas med följande: "Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att vinförökningsmaterial inte får saluföras

a) om det inte har certifierats som 'ursprungligt förökningsmaterial', 'elitmaterial' eller 'certifierat förökningsmaterial' eller, vid förökningsmaterial som inte är avsett att användas som grundstammar, inte är officiellt kontrollerat förökningsmaterial av standardtyp, och

b) om det inte uppfyller villkoren i bilaga 2.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 får medlemsstaterna under en övergångsperiod till och med den 1 januari 2005 på sina egna territorier tillåta saluföring av förökningsmaterial av standardkategorin för användning som grundstammar, om detta material härstammar från moderplantor som existerade den 23 februari 2002.

3. Trots punkt 1 får medlemsstaterna på sitt territorium tillåta producenter att saluföra lämpliga kvantiteter av förökningsmaterial för

a) försök eller vetenskapliga ändamål,

b) växtförädlingsarbete,

c) åtgärder för bevarande av den genetiska mångfalden.

Villkoren för att medlemsstaterna skall få bevilja sådana tillstånd får fastställas enligt förfarandet i artikel 17.2.

När det gäller genetiskt modifierat material får detta tillstånd endast beviljas om alla lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika risker för människors hälsa och för miljön. För den miljöriskbedömning och andra kontroller som bör genomföras i detta syfte skall bestämmelserna i artikel 5ba gälla i tillämpliga delar.

4. För förökningsmaterial som framställts genom förökningsteknik in vitro får följande bestämmelser fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2:

a) Vissa undantag från bestämmelserna i detta direktiv.

b) Villkor som är tillämpliga på sådant förökningsmaterial.

c) Beteckningar som får användas på sådant förökningsmaterial.

d) Villkor för kontrollgaranti avseende i första hand sortäkthet.

5. Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.3 föreskriva att annat förökningsmaterial än sådant som skall användas som grundstammar inte får saluföras efter vissa datum, om det inte officiellt certifierats som 'ursprungligt förökningsmaterial', 'elitmaterial' eller 'certifierat material',

a) inom hela gemenskapen för vissa vinstockssorter, i den mån gemenskapens behov av dessa sorter med beaktande av den genetiska mångfalden, vid behov genom ett visst program, kan täckas av förökningsmaterial som officiellt certifierats som 'ursprungligt förökningsmaterial', 'elitmaterial' eller 'certifierat material', och

b) när det gäller förökningsmaterial av andra sorter än de som nämnts i a, om detta är avsett att användas i de medlemsstater som enligt bestämmelserna i det här direktivet skall ha föreskrivit att förökningsmaterial av typen 'standardmaterial' inte längre får saluföras."

3. Följande stycke skall läggas till i artikel 4: "Vad gäller ympning skall denna bestämmelse inte gälla för förökningsmaterial som producerats i annan medlemsstat, eller i tredje land som erkänns som likvärdigt enligt artikel 15.2."

4. Artikel 5 skall ersättas med följande: "Artikel 5

1. Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de vinstockssorter som är officiellt godkända för certifiering och för kontroll av standardförökningsmaterial inom dess territorium. Vem som helst skall kunna konsultera denna förteckning. Förteckningen skall ange de väsentliga morfologiska och fysiologiska egenskaper som gör det möjligt att skilja sorterna från varandra. För de sorter som redan var godkända den 31 december 1971 kan det hänvisas till den beskrivning som finns i officiella ampelografiska publikationer.

2. Medlemsstaterna skall tillse att de sorter och kloner som upptagits i andra medlemsstaters förteckningar också skall godkännas för certifiering och för kontroll av standardförökningsmaterial på det egna territoriet, utan att detta påverkar tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(9) vad gäller allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter.

3. Varje medlemsstat skall också, i tillämpliga fall, upprätta en förteckning över kloner som officiellt godkänts för certifiering på det egna territoriet.

Medlemsstaterna skall tillse att de kloner som godkänts för certifiering i en annan medlemsstat också godkänns för certifiering på det egna territoriet."

5. Artikel 5b skall ersättas med följande: "Artikel 5b

1. En sort skall anses vara unik om den skiljer sig klart från varje annan inom gemenskapen allmänt känd sort genom kännetecken, som är ett resultat av en bestämd genotyp eller kombination av genotyper.

En sort skall anses vara allmänt känd inom gemenskapen om den, när en vederbörlig ansökan om godkännande av sorten lämnas in, antingen finns upptagen i sortförteckningen i den aktuella medlemsstaten eller annan medlemsstat eller är föremål för godkännande i den aktuella medlemsstaten eller annan medlemsstat, såvida inte de tidigare nämnda villkoren inte längre är uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater, innan beslut har fattats beträffande ansökan om godkännande av den nya sorten.

2. En sort skall anses vara stabil om de kännetecken som används vid bedömningen av huruvida sorten är unik och alla övriga kännetecken som används för att beskriva den inte förändras vid upprepad förökning.

3. En sort skall anses vara enhetlig om den, bortsett från den variation som kan förväntas till följd av särskilda förhållanden vid dess uppförökning, är tillräckligt enhetlig vad gäller de kännetecknen som särskiljer sorten samt övriga kännetecken som används för att beskriva den."

6. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 5ba

1. En genetiskt modifierad vinstockssort i den bemärkelse som avses i artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(10) skall tillåtas endast om alla lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika risker för människors hälsa och för miljön.

2. För en genetiskt modifierad sort enligt punkt 1 skall följande gälla:

a) En särskild bedömning skall göras av dess miljörisker, motsvarande den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG och enligt de principer som fastställs i bilaga II och på grundval av de uppgifter som närmare anges i bilaga III till det direktivet.

b) Förfaranden för att säkerställa att den särskilda riskbedömningen och andra relevanta krav, särskilt kraven på riskhantering, märkning, eventuell övervakning, information till allmänheten och en skyddsklausul, motsvarar dem i direktiv 2001/18/EG, skall på förslag av kommissionen införas genom en Europaparlamentets och rådets förordning. Till dess att denna förordning träder i kraft skall genetiskt modifierade sorter tillåtas i den nationella sortlistan endast efter det att de har godkänts för försäljning i enlighet med direktiv 2001/18/EG.

c) Artiklarna 13-24 i direktiv 2001/18/EG skall inte längre tillämpas på genetiskt modifierade vinstockssorter som godkänts i enlighet med den förordning som avses i b.

3. Om produkter som härrör från vinförökningsmaterial är avsedda att användas som livsmedel eller livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser(11) skall det, innan genetiskt modifierade vinstockssorter godkänns, säkerställas att livsmedel eller livsmedelsingredienser som framställs av dessa inte

a) innebär några risker för konsumenten,

b) vilseleder konsumenten,

c) avviker så mycket från de livsmedel eller livsmedelsingredienser som de skall ersätta att normal konsumtion av dem skulle medföra näringsmässiga nackdelar för konsumenten.

Om en produkt som härrör från en av de sorter som anges i det här direktivet är avsett att användas som livsmedel eller som livsmedelsingrediens enligt förordning (EG) nr 258/97 skall sorten godkännas endast om livsmedlet eller livsmedelsingrediensen redan har godkänts enligt denna förordning."

7. Artikel 5c skall ersättas med följande: "Artikel 5c

Medlemsstaterna skall säkerställa att sorter och, i tillämpliga fall, kloner från andra medlemsstater underkastas samma villkor som de som tillämpas på de nationella sorterna eller klonerna, i synnerhet vad gäller förfarandet för godkännande."

8. Artikel 5e.2 skall ersättas med följande: "2. Alla ansökningar eller återtagna ansökningar om godkännande av en sort och alla införanden i en sortförteckning och eventuella ändringar som görs i densamma skall omedelbart meddelas övriga medlemsstater och kommissionen. Kommissionen skall på grundval av meddelandena från medlemsstaterna offentliggöra en gemensamsortförteckning."

9. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 5f

Medlemsstaterna skall se till att godkända sorter som är genetiskt modifierade har en tydlig angivelse om detta i sortförteckningen. De skall vidare se till att alla som saluför en sådan sort tydligt anger i sin försäljningskatalog för vinstockar att sorten är genetiskt modifierad och klargör syftet med modifieringen."

10. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 5g

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att de sorter och, i tillämpliga fall, kloner som upptas i sortförteckningen hålls stabila genom urval.

2. Det skall via dokumentation av den eller de personer som ansvarar för sortens stabilitet alltid vara möjligt att kontrollera att en sort hålls stabil och, i tillämpliga fall, att så är fallet med klonen.

3. Prov kan begäras från den person som ansvarar för sortens stabilitet. Om så behövs kan sådana prov tas officiellt.

4. När det bevarande urvalet görs i en annan medlemsstat än den där sorten har godkänts, skall de berörda medlemsstaterna bistå varandra administrativt när det gäller kontrollen."

11. Artikel 7 skall ersättas med följande: "Artikel 7

Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterialet under insamling, behandling, lagring, transport och uppdragning hålls avskilt i partier och märks alltefter sort och, i förekommande fall när det gäller ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial och certifierat material, alltefter klon."

12. Artikel 8.2 skall ersättas med följande: "2. Trots punkt 1 skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 fastställa de bestämmelser som avseende förpackning, emballering, förslutning och märkning är tillämpliga på saluförandet av små kvantiteter till slutkonsumenten och saluförandet av vinplantor i krukor, backar eller lådor."

13. Artikel 9 skall ersättas med följande: "Artikel 9

Medlemsstaterna skall föreskriva att förpackningar och buntar med förökningsmaterial skall förslutas officiellt eller under officiell kontroll på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att förslutningen skadas eller utan synlig åverkan, antingen på den etikett som föreskrivs i artikel 10.1 eller, i förekommande fall, på förpackningen. För säkrande av förslutningen skall denna åtminstone vara försedd med en officiell etikett eller plombering. I enlighet med det i artikel 17.2 föreskrivna förfarandet får det fastställas om ett visst förslutningssystem uppfyller kraven i denna artikel. Förpackningar får inte återförslutas, varken en eller flera gånger, förutom under officiell övervakning."

14. Artikel 10 skall ersättas med följande: "Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att förpackningar och buntar med förökningsmaterial utvändigt förses med en officiell etikett enligt bilaga 4 och på något av gemenskapens officiella språk. Fastsättningen skall säkras genom förslutningsanordningen. För ursprungsmaterial skall etiketten vara vit med en lila diagonal linje, för elitmaterial vit, för certifierat material blå och för standardmaterial mörkgul.

2. Medlemsstaterna får dock tillåta att på dess eget territorium etablerade producenter saluför flera förpackningar eller buntar av rotade ympkvistar eller rotade sticklingar med samma egenskaper, med endast en etikett enligt bilaga 4. I sådana fall skall förpackningarna eller buntarna bindas ihop på sådant sätt att snöret, då dessa brutits, skadas och inte kan användas på nytt. Etiketten skall fästas med snöret. Återförslutning skall inte tillåtas.

3. Medlemsstaterna får utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1493/1999 föreskriva att varje leverans av material som produceras på deras territorium också skall åtföljas av ett standarddokument där följande uppgifter finns: varuslag, sort och i förekommande fall klon, kategori, kvantitet, avsändare och mottagare. Villkoren för detta följedokument skall fastställas enligt förfarandet i artikel 17.3 i det här direktivet.

4. Den officiella etikett som föreskrivs i punkt 1 kan också omfatta fytosanitära följedokument enligt kommissionens direktiv 92/105/EEG(12) om standardisering av växtpass. Alla villkor som är tillämpliga på den officiella etiketten och på växtpassen är dock fastställda och bör erkännas som likvärdiga.

5. Medlemsstaterna skall föreskriva att mottagaren av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar skall bevara de officiella etiketterna i minst ett år och hålla dem tillgängliga för den officiella kontrollmyndigheten.

6. Kommissionen skall den 23 februari 2004 upprätta en rapport, eventuellt med förslag, om rörligheten för vinförökningsmaterial och i synnerhet om den användning av officiella etiketter och följedokument som medlemsstaterna genomför."

15. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 10a

När det gäller förökningsmaterial av en sort som är genetiskt modifierad, skall varje etikett och identifieringshandling, officiell eller annan, som fästs på eller åtföljer partiet med förökningsmaterial enligt bestämmelserna i detta direktiv tydligt ange att sorten är genetiskt modifierad och specificera de genetiskt modifierade organismernas benämning."

16. Artikel 11.2 skall ersättas med följande text: "2. Utan att det påverkar den fria rörligheten för material inom gemenskapen skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att följande uppgifter lämnas till den behöriga myndigheten vid saluföring av förökningsmaterial som kommer från tredje land:

a) Art (botanisk beteckning).

b) Sort och i förekommande fall klon, uppgifter som kommer till användning i fall av rotade ympkvistar, både när det gäller grundstamssticklingar och ympkvistar.

c) Kategori.

d) Slag av förökningsmaterial.

e) Produktionsland och officiell kontrollmyndighet.

f) Avsändarland, om annat än produktionslandet.

g) Importör.

h) Mängd material.

Det sätt på vilket dessa uppgifter skall lämnas får fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.2."

17. Artikel 12 skall ersättas med följande: "Artikel 12

Medlemsstaterna skall på tvingande eller frivillig väg tillse att det förökningsmaterial som saluförs i enlighet med det här direktivet inte skall vara underkastat några andra saluföringsrestriktioner i fråga om egenskaper, undersökningskrav, märkning eller förslutning än de som fastställs i detta direktiv."

18. Artikel 12a skall ersättas med följande: "Artikel 12a

Medlemsstaterna skall tillse att förökningsmaterial för vinstockssorter och, i förekommande fall, kloner som i en medlemsstat officiellt godkänts för certifiering eller för utprovning som standardmaterial enligt bestämmelserna i det här direktivet inte omfattas av några saluföringsrestriktioner på deras territorium på grund av viss sorttillhörighet och, i förekommande fall, klon utan att detta påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1493/1999."

19. Artikel 14.1 skall ersättas med följande: "1. För att undanröja de eventuella tillfälliga svårigheter beträffande tillgången på förökningsmaterial inom gemenskapen får medlemsstaterna, då dessa svårigheter inte kan övervinnas på något annat sätt, i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 besluta att för en begränsad tidsperiod inom hela gemenskapen tillåta saluföring av nödvändiga mängder förökningsmaterial av en kategori för vilken mindre stränga krav gäller."

20. Följande artikel skall läggas till: "Artikel 14a

I avsikt att finna bättre alternativ till vissa bestämmelser i det här direktivet skall det vara tillåtet att i enlighet med förfarandet i artikel 17.3, på särskilda villkor, besluta om tillfälliga experiment på gemenskapsnivå."

21. Artikel 15.2 skall ersättas med följande: "2. a) Rådet skall på förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet fastställa om det vegetativa förökningsmaterial av vinstockar som produceras i ett tredje land erbjuder samma garantier som det material som produceras i gemenskapen och om det uppfyller kraven i detta direktiv, när det gäller villkoren för godkännande och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa produktionen med tanke på saluföringen.

b) Dessutom skall rådet också fastställa vilka slag och vilka kategorier av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar som får godkännas för saluföring på gemenskapens territorium enligt a.

c) Till dess att rådet har fattat ett beslut enligt a och utan hinder av direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(13) kan medlemsstaterna bemyndigas att fatta sådana beslut i överensstämmelse med förfarandet i artikel 17.2 i detta direktiv. En sådan tillåtelse skall syfta till att säkerställa att det material som skall importeras ger samma garantier i alla avseenden som garantierna för det vegetativa förökningsmaterial av vinstockar som produceras i gemenskapen i överensstämmelse med detta direktiv. I synnerhet skall sådant importerat material åtföljas av ett dokument med de uppgifter som föreskrivs i artikel 11.2 i detta direktiv."

22. Följande artiklar skall läggas till: "Artikel 16a

De åtgärder på följande områden som krävs för att genomföra detta direktiv skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.2:

- artikel 2.1 DA c, artikel 3.3, artikel 8.2, artikel 9, artikel 11.2, artikel 14.1 och artikel 15.2 c.

Artikel 16b

De åtgärder på följande områden som krävs för att genomföra detta direktiv skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.3:

- artikel 2.1 I, artikel 3.5, artikel 10.3 och artikel 14a."

23. Artikel 17 skall ersättas med följande: "Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, nedan kallad kommittén.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(14) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som föreskrivs i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

24. Hänvisningarna till artikel 17 i artiklarna 5d.2 och 14.3 samt artiklarna 16, 17a och 18a skall förstås som hänvisningar till artikel 17.2.

Artikel 2

Direktiv 74/649/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 23 februari 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2002.

På rådets vägnar

P. del Castillo

Ordförande

(1) EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 77.

(2) EGT C 197, 12.7.2001, s. 24.

(3) EGT C 268, 19.9.2000, s. 42.

(4) EGT L 93, 17.4.1968, s. 15. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 352, 28.12.1974, s. 45.

(9) EGT L 179, 17.7.1999, s. 1.

(10) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(11) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(12) EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.

(13) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(14) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.