32002E0963

Rådets gemensamma åtgärd av den 10 december 2002 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 334 , 11/12/2002 s. 0007 - 0008


Rådets gemensamma åtgärd

av den 10 december 2002

om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

(2002/963/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 och artikel 18.5 i detta, och

av följande skäl:

(1) Rådets gemensamma åtgärd 2001/760/GUSP av den 29 oktober 2001 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(1) upphör att gälla den 31 december 2002.

(2) På grundval av översynen av den gemensamma åtgärden bör den särskilda representantens uppdrag ändras och förlängas.

(3) Det bör säkerställas att ansvarsfördelningen är tydlig, liksom samordning och samstämmighet i fråga om Europeiska unionens yttre åtgärder i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(4) Den 30 mars 2000 antog rådet anvisningar om utnämningsförfaranden och administrativ ordning för Europeiska unionens särskilda representanter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förlängs uppdraget för Alexis Brouhns som Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Artikel 2

Målet med den särskilda representantens uppdrag i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall vara att bidra till konsolideringen av den fredliga politiska processen och genomförandet fullt ut av ramavtalet, vilket i sin tur skall underlätta ytterligare framsteg mot en europeisk integrering genom stabiliserings- och associeringsprocessen.

EU:s särskilda representant skall stödja den höge representantens arbete i området.

Artikel 3

För att kunna nå detta mål skall EU:s särskilda representant ha i uppdrag att

a) stå i nära kontakt med regeringen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och med de parter som deltar i den politiska processen,

b) erbjuda Europeiska unionens råd och stöd i den politiska processen,

c) säkerställa samordningen av det internationella samfundets insatser som syftar till att bidra till genomförandet och upprätthållandet av bestämmelserna i ramavtalet av den 13 augusti 2001, i enlighet med avtalet och dess bilagor,

d) nära följa utvecklingen och rapportera om frågor som rör säkerheten och förhållandet mellan etniska grupper samt att i det syftet etablera kontakter med alla relevanta organ.

Artikel 4

1. Den särskilda representanten skall under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från den höge representanten ansvara för genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall ansvara inför den höge representanten för administrativa utgifter och inför kommissionen för alla driftsutgifter som uppstår i samband med verksamheten.

2. Den särskilda representanten skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), som skall vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

1. Den särskilda representanten skall ingå ett anställningsavtal med rådet.

2. Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, skall tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 6

1. Den särskilda representanten skall ansvara för inrättandet av sin stab och skall informera rådet och kommissionen om detta genom den höge representanten.

2. Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal skall avdelas för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som avdelas från en medlemsstat eller en av Europeiska unionens institutioner för den särskilda representantens räkning skall betalas av den medlemsstat respektive den av Europeiska unionens institutioner som berörs.

3. Alla A-tjänster skall utlysas i medlemsstaterna och vid Europeiska unionens institutioner och besättas med de mest kvalificerade sökandena.

4. De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 7

Den särskilda representanten skall normalt personligen avge rapport till den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den relevanta arbetsgruppen. Skriftliga rapporter kommer regelbundet att sändas till den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilda representanten kan på rekommendation av den höge representanten och KUSP avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 8

För att säkerställa samstämmigheten i Europeiska unionens yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och beskickningscheferna, vilka alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget, samt med EU:s övervakningsmission. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området, inbegripet lokala företrädare för Nato, OSSE och FN.

Artikel 9

Genomförandet av den gemensamma åtgärden och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionens sida i området skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall lägga fram en övergripande skriftlig rapport om genomförandet av uppdraget för den höge representanten, rådet och kommissionen två månader innan mandatet löper ut; rapporten skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av den gemensamma åtgärden. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller upphörande av mandatet.

Artikel 10

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 januari 2003.

Den skall tillämpas till och med den 30 juni 2003.

Artikel 11

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2002.

På rådets vägnar

P. S. Møller

Ordförande

(1) EGT L 287, 31.10.2001, s. 1. Gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2002/832/GUSP (EGT L 285, 23.10.2002, s. 12).