32002E0960

Rådets gemensamma ståndpunkt av den 10 december 2002 om restriktiva åtgärder mot Somalia

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 334 , 11/12/2002 s. 0001 - 0002


Rådets gemensamma ståndpunkt

av den 10 december 2002

om restriktiva åtgärder mot Somalia

(2002/960/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15 i detta, och

av följande skäl:

(1) Den 23 januari 1992 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 733 (1992), nedan kallad UNSCR 733 (1992), som införde ett allmänt och fullständigt embargo mot alla leveranser av vapen och militär utrustning till Somalia (nedan kallat vapenembargot).

(2) Den 19 juni 2001 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1356 (2001) om vissa undantag mot vapenembargot.

(3) Den 22 juli 2002 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1425 (2002) om utvidgning av vapenembargot med ett förbud mot att direkt eller indirekt förse Somalia med teknisk rådgivning, finansiellt eller annat stöd samt utbildning med anknytning till militär verksamhet.

(4) Den 22 juli 2002 försäkrade rådet sitt fortsatta stöd för den mellanstatliga utvecklingsmyndighetens (IGAD) resolutioner av den 24 november 2000 och den 11 januari 2002, genom vilka det föreligger en allmän ram för försoningsprocessen i Somalia, och angav i stora drag Europeiska unionens mål i fråga om Somalia.

(5) Den 15 oktober 2002 igångsattes freds- och försoningsprocessen i Eldoret i Kenya, och den 27 oktober 2002 följdes detta av en förklaring om att fientligheterna skall upphöra samt av de somaliska parternas antagande av processens struktur och principer såsom ett grundläggande steg som kommer att sörja för en bred samförståndsbas, och detta välkomnades av Europeiska unionen.

(6) Insatser krävs av gemenskapen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Leverans eller försäljning av vapen och likartad materiel av alla slag, inberäknat vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående till Somalia från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier skall förbjudas vare sig de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2. Direkt eller indirekt tillhandahållande till Somalia av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd samt utbildning med anknytning till militär verksamhet, inklusive särskilt teknisk utbildning och tekniskt bistånd i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådan utrustning som anges i punkt 1, från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier skall förbjudas.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla leveranser av icke-dödlig militär utrustning avsedd enbart för humanitärt bruk eller som skydd eller till material avsedd för unionens, gemenskapens eller medlemsstaternas institutionsuppbyggnadsprogram, även på säkerhetsområdet, vilka utförs inom ramen för freds- och försoningsprocessen, enligt förhandsgodkännande från den kommitté som upprättats genom punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992), och de skall inte heller gälla skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Somalia av Förenta nationernas personal, företrädare för medierna, samt biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall underrätta varandra och kommissionen om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna gemensamma ståndpunkt och förse varandra med all övrig information av betydelse som de förfogar över med anknytning till den gemensamma ståndpunkten.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2002.

På rådets vägnar

P. S. Møller

Ordförande