32002D0987

2002/987/EG: Kommissionens beslut av den 13 december 2002 om förteckningen över de anläggningar i Falklandsöarna som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 4988]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 344 , 19/12/2002 s. 0039 - 0040


Kommissionens beslut

av den 13 december 2002

om förteckningen över de anläggningar i Falklandsöarna som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen

[delgivet med nr K(2002) 4988]

(Text av betydelse för EES)

(2002/987/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter(1), senast ändrat genom förordning (EG) nr 1452/2001(2), särskilt artiklarna 4.1 och 18.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Anläggningar i tredje land kan endast godkännas för import av färskt kött till gemenskapen under förutsättning att de uppfyller de allmänna och särskilda villkor som fastställs i direktiv 72/462/EEG.

(2) Efter ett besök av veterinärer från gemenskapen kunde dessa konstatera att djurhälsosituationen i Falklandsöarna tycks kunna jämställas med den i medlemsstaterna, särskilt när det gäller sjukdomar som smittar via kött, samt att kontrollförfarandena i samband med produktion av färskt kött är tillfredsställande.

(3) Falklandsöarna har i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 72/462/EEG meddelat närmare uppgifter om den anläggning som skulle godkännas för export av färskt kött till gemenskapen.

(4) En inspektion som gemenskapen har genomfört har visat att de hygieniska normerna vid den anläggningen är tillfredsställande och att den därför kan införas på den första förteckning över anläggningar enligt artikel 4.1 i direktiv 72/462/EEG från vilka import av färskt kött kan godkännas. Import från de anläggningar som anges i bilagan skall fortfarande omfattas av redan fastställda bestämmelser, de allmänna bestämmelserna i fördraget och i synnerhet de övriga gemenskapsbestämmelser inom veterinärområdet som rör hälsoskydd.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den anläggning i Falklandsöarna som anges i bilagan godkänns härmed för export av färskt kött till gemenskapen.

2. Import från denna anläggning skall fortfarande omfattas av gemenskapens lagstiftning på veterinärområdet, i synnerhet den som gäller hälsoskydd.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EGT L 198, 21.7.2001, s. 11.

BILAGA

Land: Falklandsöarna

>Plats för tabell>