32002D0885

2002/885/EG: Kommissionens beslut av den 7 november 2002 om ändring av rådets direktiv 96/49/EG vad beträffar tidsfrister före vilkas utgång direktivet skall börja tillämpas på tryckfat, gasflaskpaket och tankar för transport av farligt gods på järnväg (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 4343]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 09/11/2002 s. 0044 - 0044


Kommissionens beslut

av den 7 november 2002

om ändring av rådets direktiv 96/49/EG vad beträffar tidsfrister före vilkas utgång direktivet skall börja tillämpas på tryckfat, gasflaskpaket och tankar för transport av farligt gods på järnväg

[delgivet med nr K(2002) 4343]

(Text av betydelse för EES)

(2002/885/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/6/EG(2), särskilt artikel 6.4 tredje stycket i detta, och

av följande skäl:

(1) De europeiska standarder där man fastställer detaljerade tekniska specifikationer avseende konstruktion och bruk av, samt transportvillkor för, sådana tryckfat, gasflaskpaket och tankar som används för transport av farligt gods på järnväg har ännu inte införts i bilagan till direktiv 96/49/EG eftersom CEN ännu inte har avslutat standardiseringsarbetet avseende sådan utrustning.

(2) Det är därför nödvändigt att förlänga de tidsfrister, som fastställs i artikel 6.4 i direktiv 96/49/EG, före vilkas utgång bestämmelserna i direktiv 96/49/EG skall ha blivit uppfyllda för sådana tryckfat, gasflaskpaket och tankar.

(3) Direktiv 96/49/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4) För att undvika osäkerhet i rättsläget bör detta beslut tillämpas från och med den 1 juli 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det första två styckena i artikel 6.4 i direktiv 96/49/EG skall ersättas med följande: "Medlemsstaterna får upprätthålla nationella bestämmelser, som är i kraft den 31 december 1996, om tillverkning och bruk av samt transportvillkor för nya tankar, nya tryckfat och gasflaskpaket, som motsvarar klass 2 i bilagan och som avviker från bestämmelserna i denna, till dess att hänvisningar till standarder med samma bindande verkan som bestämmelserna i bilagan, för tillverkning och bruk av tankar, tryckfat och gasflaskpaket, införs i bilagan, men under inga omständigheter senare än den 30 juni 2003. Tryckfat, gasflaskpaket och tankar som tillverkats före den 1 juli 2003, och andra behållare som tillverkats före den 1 juli 2001, som upprätthåller de krävda säkerhetsnivåerna, får även fortsättningsvis användas på de ursprungliga villkoren.

Datumen 30 juni 2003 och 1 juli 2003 skall senareläggas för tryckfat, gasflaskpaket och tankar för vilka det inte finns några detaljerade tekniska krav eller för vilka det saknas tillfredsställande hänvisningar till relevanta europeiska standarder i bilagan."

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 2001.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2002.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 235, 17.9.1996, s. 25.

(2) EGT L 30, 1.2.2001, s. 42.