32002D0813

2002/813/EG: Rådets beslut av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 280 , 18/10/2002 s. 0062 - 0083


Rådets beslut

av den 3 oktober 2002

om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

(2002/813/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG(1) av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG, särskilt artikel 11.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med del B i direktiv 2001/18/EG skall planerade utsättningar av genetiskt modifierade organismer eller kombinationer av sådana organismer, för andra ändamål än utsläppande på marknaden, förhandsanmälas till den behöriga nationella myndigheten.

(2) Inom ramen för vad som fastställs i direktiv 2001/18/EG avseende utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter och kommissionen, skall myndigheterna sedan, på ett särskilt formulär, skicka en sammanfattning av anmälan till kommissionen, som skall vidarebefordra kopior av detta formulär till de övriga medlemsstaterna.

(3) Formuläret bör göra det möjligt att garantera största möjliga utbyte av relevanta uppgifter på ett standardiserat och lättbegripligt sätt. Uppgifterna kan dock inte användas som grund för en miljöriskbedömning.

(4) Den kommitté som har inrättas i enlighet med artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG rådfrågades den 12 juni 2002, men har inte avgivit något yttrande över kommissionens förslag till beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De behöriga myndigheter som utsetts av medlemsstaterna enligt direktiv 2001/18/EG skall använda det formulär för sammanfattning av anmälningsuppgifter som återfinns i bilagan till detta beslut när de sammanfattar de anmälningar som inkommer enligt artikel 6 i det direktivet för att vidarebefordra dem till kommissionen.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 3 oktober 2002.

På rådets vägnar

F. Hansen

Ordförande

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

BILAGA

FORMULÄR FÖR SAMMANFATTNING AV ANMÄLNINGSINFORMATIONEN OM AVSIKTLIG UTSÄTTNING AV EN GENETISKT MODIFIERAD ORGANISM ELLER EN KOMBINATION AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER (GMO) I MILJÖN FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN

INLEDNING

Formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av en GMO eller en kombination av GMO har utarbetats för de syften och i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 11 i direktiv 2001/18/EG.

Det bör påpekas att detta formulär inte omfattar alla uppgifter som krävs för genomförandet av en miljöriskbedömning.

Det utrymme som ges efter varje fråga skall inte ses som en anvisning om hur mycket information som krävs i formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen.

Formuläret för sammanfattning av anmälningsinformation består av del 1 och del 2.

Del 1 avser produkter som består av eller innehåller andra genetiskt modifierade organismer än högre växter och omfattar följande avsnitt:

A. Allmänna uppgifter

B. Information om mottagar- eller moderorganismer från vilka den genetiskt modifierade organismen härrör

C. Uppgifter om den genetiska modifieringen

D. Information om den organism/de organismer som det införda materialet härstammar från (givarorganism)

E. Information om den genetiskt modifierade organismen

F. Uppgifter om utsättningen

G. Den genetiskt modifierade organismens samspel med miljön och potentiella miljöpåverkan

H. Uppgifter om övervakning

I. Uppgifter om förfaranden efter utsättningen och hantering av avfall

J. Information om åtgärdsplaner i nödsituationer

I del 1 bör uppgifterna i sammanfattad form korrekt återge den information som tillhandahålls de behöriga myndigheterna i enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv 2001/18/EG på de villkor som anges i inledningen till bilaga III A.

Del 2 avser produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade högre växter. Med termen högre växter avses växter som tillhör den taxonomiska gruppen Gymnospermae och Angiospermae. Del 2 omfattar följande avsnitt:

A. Allmänna uppgifter

B. Information om den genetiskt modifierade växten

C. Uppgifter om försöksutsättningen

D. Sammanfattning av den potentiella inverkan på miljön av utsättningen av de genetiskt modifierade växterna

E. Kort redogörelse för eventuella åtgärder som vidtagits av anmälaren för att kontrollera riskerna

F. Sammanfattning av planerade fältförsök i syfte att få fram nya uppgifter om utsättningens inverkan på miljön och människors hälsa

I del 2 bör uppgifterna i sammanfattad form korrekt återge den information som tillhandahålls de behöriga myndigheterna i enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv 2001/18/EG på de villkor som anges i inledningen till bilaga III B.

DEL 1

>PIC FILE= "L_2002280SV.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.007901.TIF">

DEL 2

>PIC FILE= "L_2002280SV.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280SV.008301.TIF">